Förordning (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-07-02
Ändring införd
SFS 2020:711 i lydelse enligt SFS 2021:577
Ikraft
2020-07-17
Tidsbegränsad
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om undantag från bestämmelserna om sjukpenning i 27 kap.48 och 49 §§socialförsäkringsbalken.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Bedömning av arbetsförmågans nedsättning efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan

2 §  Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och övervägande skäl talar för att han eller hon kan förväntas återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som före sjukfallet när vården eller rehabiliteringen har slutförts, gäller inte bestämmelserna om bedömning av arbetsförmågans nedsättning i 27 kap.48 och 49 §§socialförsäkringsbalken. För en försäkrad som är arbetstagare ska annat tillgängligt arbete hos arbetsgivaren likställas med den försäkrades vanliga arbete.

[S2]För tid efter det att vården eller rehabiliteringen har slutförts gäller dock 27 kap.48 och 49 §§socialförsäkringsbalken.

[S3]En försening av vård eller rehabilitering ska anses vara orsakad av effekter av sjukdomen covid-19, om inte utredningen i ärendet visar något annat. Förordning (2021:141).

3 § Har upphävts genom förordning (2021:141).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2020.
  2. Förordningen tillämpas dock på sjukpenning som avser tid från och med den 2 april 2020.
  3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
  4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning som avser tid före utgången av 2021. Förordning (2021:577).
Ikraftträder
2020-07-17

Förordning (2020:1222) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2020-12-31

Förordning (2021:59) om ändring i förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid- 19

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2021.
  2. De nya bestämmelserna i 2 och 3 §§ ska dock tillämpas på sjukpenning som avser tid från och med den 21 december 2020.
  3. För sjukpenning som avser tid före den 21 december 2020 gäller 2 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 2 §; ny 3 §
Ikraftträder
2021-02-08

Förordning (2021:140) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 4 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2021-02-28

Förordning (2021:141) om ändring i förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid- 19

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2021.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2021-03-15

Förordning (2021:577) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2021-06-30