Förordning (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-07-02
Ändring införd
SFS 2020:711
Ikraft
2020-07-17
Tidsbegränsad
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-09-11

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om undantag från bestämmelserna om sjukpenning i 27 kap.48 och 49 §§socialförsäkringsbalken.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Bedömning av arbetsförmågans nedsättning efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan

2 §  Om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19 och han eller hon med stor sannolikhet kan förväntas återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som före sjukfallet när vården eller rehabiliteringen har slutförts, gäller inte bestämmelserna om bedömning av arbetsförmågans nedsättning i 27 kap.48 och 49 §§socialförsäkringsbalken. För en försäkrad som är arbetstagare ska annat tillgängligt arbete hos arbetsgivaren likställas med den försäkrades vanliga arbete.

[S2]För tid efter det att vården eller rehabiliteringen har slutförts gäller dock 27 kap.48 och 49 §§socialförsäkringsbalken.

[S3]En försening av vård eller rehabilitering ska anses vara orsakad av effekter av sjukdomen covid-19, om inte utredningen i ärendet visar något annat.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2020.
  2. Förordningen tillämpas dock på sjukpenning som avser tid från och med den 2 april 2020.
  3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
  4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för sjukpenning som avser tid före utgången av 2020.
Ikraftträder
2020-07-17