Förordning (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

Departement
Infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2020-07-16
Ändring införd
SFS 2020:730 i lydelse enligt SFS 2021:567
Ikraft
2020-07-20
Tidsbegränsad
2021-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-01

1 §  Tillfälligt anpassat sjöfartsstöd lämnas enligt denna förordning till arbetsgivare för skatteavdrag på inkomst och för kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift i fråga om sjömän som med anledning av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 permitterats eller sysselsatts med underhåll av fartyget eller liknande arbetsuppgifter.

[S2]Stöd enligt första stycket lämnas inte för kostnader som kan ersättas eller redan har ersatts av staten med stöd av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

1 a §  Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut av den 4 juni 2021 angående statligt stöd i ärende SA.62726 (2021/N).

[S2]Det sammanlagda stöd som lämnas till en arbetsgivare får uppgå till högst 1,8 miljoner euro.

[S3]Stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som

 1. per den 31 december 2019 var i ekonomiska svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller
 2. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2021:567).

2 §  Stöd enligt 1 § lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har förklarats berättigade till sjöfartsstöd enligt 2 eller 3 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd.

3 §  I fråga om stödets storlek, ansökan och handläggning av ärenden om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd gäller 5 och 8-14 §§ förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd. I stället för vad som anges i 8 § andra stycket i den förordningen ska en ansökan dock senast ha kommit in inom sex månader efter den månad som stödet avser.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2020.
 2. Tillfälligt anpassat sjöfartsstöd lämnas dock för tid från och med den 13 mars 2020.
 3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfälligt anpassat sjöfartsstöd som avser tid före utgången av 2020.
Ikraftträder
2020-07-20

Förordning (2020:1296) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Förordningen upphör att gälla den 1 juli 2021.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfälligt anpassat sjöfartsstöd som avser tid före den 1 juli 2021.
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:567) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, dels ändring i samma förordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. Förordningen upphör att gälla den 1 oktober 2021.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfälligt anpassat sjöfartsstöd som avser tid före den 1 oktober 2021.
Omfattning
forts. giltighet; ny 1 a §
Ikraftträder
2021-07-01