Förordning (2020:792) om verkställighet av ungdomsövervakning

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2020-09-17
Ändring införd
SFS 2020:792
Ikraft
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning. Uttryck som används i förordningen har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

Nöjdförklaring

2 §  Den som tar emot en nöjdförklaring enligt 4 § lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning ska dokumentera uppgifter om

  1. den dömdes identitet,
  2. den dom eller det beslut som nöjdförklaringen avser,
  3. när och på vilket sätt nöjdförklaringen har lämnats,
  4. huruvida den dömde har biträtts av tolk vid nöjdförklaringen,
  5. vittnets namn, och
  6. vem som har tagit emot förklaringen.

3 §  När Kriminalvården har tagit emot en nöjdförklaring, ska myndigheten så snart som möjligt underrätta den domstol som har meddelat domen eller beslutet.

[S2]Om domen eller beslutet har överklagats av den dömde, ska myndigheten i stället så snart som möjligt underrätta den domstol som ska pröva överklagandet.

4 §  När domstolen har tagit emot en nöjdförklaring, ska domstolen så snart som möjligt underrätta Kriminalvården.

[S2]Om domen eller beslutet har överklagats av den dömde, ska domstolen så snart som möjligt underrätta den domstol som ska pröva överklagandet.

Särskild koordinator

5 §  Till särskild koordinator ska en tjänsteman vid Kriminalvården eller en annan lämplig person förordnas.

6 §  Kriminalvården får entlediga koordinatorn och i stället förordna någon annan till särskild koordinator.

Särskild handläggare

7 §  Till särskild handläggare ska det utses en tjänsteman vid socialnämnden i den kommun som enligt socialtjänstlagen (2001:453) har ansvar för den dömde.

[S2]Den särskilda handläggaren ska medverka vid verkställighetsplaneringen. Handläggaren ska redovisa socialtjänstens bedömning av vilka åtgärder och insatser som bör ingå i den individuella verkställighetsplanen.

Underrättelse om omhändertagande

8 §  Polismyndigheten ska omedelbart efter det att en dömd har tillfälligt omhändertagits enligt 24 § lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning underrätta Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet.

Journal

9 §  För den vars dom på ungdomsövervakning verkställs ska Kriminalvården föra en journal.

Uppgifter om var den dömde befinner sig

10 §  Uppgifter om den dömde som tas fram vid elektronisk övervakning enligt 19 § lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning får bevaras i högst tre månader. När uppgifterna inte längre får bevaras, ska de omedelbart förstöras.

Bemyndigande

11 §  Kriminalvården får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

  • KVFS 2020:3: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2020:3) om verkställighet av ungdomsövervakning beslutad den 14 december 2020 Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 11 § förordningen (2020:792) om verkställighet av ungdomsövervakning och beslutar följande allmänna råd.

Ändringar

Förordning (2020:792) om verkställighet av ungdomsövervakning

Ikraftträder
2021-01-01