Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2020-01-16
Ändring införd
SFS 2020:8
Ikraft
2020-01-21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-01-22
Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1828 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärdena för offentlig upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar,
  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1829 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar,
  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1827 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärdet för koncessioner,
  4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1830 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten, och
  5. kommissionens meddelande (2019/C 370/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG.
Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:
Om upphandlingen avserär tröskelvärdet i eurooch tröskelvärdet i kronor
1. varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter, 2. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller139 000 euro1 427 377 kronor
3. varukontrakt som tilldelas av sådana myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
4. varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter, 5. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 6. varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling214 000 euro2 197 545 kronor
7. byggentreprenadkontrakt5 350 000 euro54 938 615 kronor
8. tjänstekontrakt enligt bilaga 2 och bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling750 000 euro7 701 675 kronor
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:
Om upphandlingen avserär tröskelvärdet i eurooch tröskelvärdet i kronor
tjänstekontrakt214 000 euro2 197 545 kronor
byggentreprenadkontrakt 5 350 000 euro54 938 615 kronor
Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Följande tröskelvärden gäller vi tillämpning av 5 kap. 1 §:
Om upphandlingen avserär tröskelvärdet i eurooch tröskelvärdet i kronor
varu- och tjänstekontrakt samt projekttävlingar428 000 euro4 395 089 kronor
byggentreprenadkontrakt 5 350 000 euro54 938 615 kronor
tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna1 000 000 euro10 268 900 kronor
Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:
5 350 000 euro54 938 615 kronor
Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1:
428 000 euro4 395 089 kronor
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2:
5 350 000 euro54 938 615 kronor

Ändringar

Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Ikraftträder
2020-01-21