Lag (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2021-12-02
Ändring införd
SFS 2021:1187
Upphäver
Lag (2000:344) om Schengens informationssystem
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-10

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag kompletterar

[S2]Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU:s förordningar om Schengens informationssystem.

Prop. 2020/21:222: I första stycket anges att lagen kompletterar återvändandeförordningen, gränsförordningen och polisförordningen. Förordningarna är direkt tillämpliga i varje medlemsstat men kompletteras av bestämmelser på nationell nivå. Hänvisningarna till förordningarna är dynamiska, dvs. avser förordningarna i deras vid varje tidpunkt gällande lydelse.

Förhållandet till annan reglering

3 §  Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Prop. 2020/21:222: Av paragrafen framgår lagens förhållande till EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). Övervägandena finns i avsnitt 6.2.1.

Ett svenskt register som ska vara en del av Schengens informationssystem

4 §  Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register som ska vara den svenska nationella delen av Schengens informationssystem.

[S2]Även Migrationsverket ansvarar för att i vissa fall föra in, uppdatera och radera registreringar i den svenska nationella delen av Schengens informationssystem. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att Migrationsverket i vissa fall får föra in, uppdatera och radera registreringar i den nationella delen av Schengens informationssystem.

Prop. 2020/21:222: Paragrafen innehåller bestämmelser om det register som ska vara den svenska nationella delen av SIS. Övervägandena finns i avsnitt 6.3 och 6.4.

Personuppgiftsansvar

5 §  Polismyndigheten respektive Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter i den svenska nationella delen av Schengens informationssystem som myndigheten utför.

Tillåten behandling

6 §  Polismyndigheten och Migrationsverket får föra in uppgifter i registret endast om behandling av motsvarande slag av uppgifter är tillåten enligt någon annan författning.

Ändringar

Lag (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

Förarbeten
Rskr. 2021/22:59, Prop. 2020/21:222, Bet. 2021/22:JuU9
Ikraftträder
den dag re