Förordning (2021:1198) med instruktion för Institutet för mänskliga rättigheter

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2021-12-09
Ändring införd
SFS 2021:1198
Ikraft
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01

Uppgifter

1 §  I lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter finns bestämmelser om institutets uppgifter, ledning, anställningar, uppdrag och rådgivande organ.

Anställningar och uppdrag

2 §  Direktören anställs av styrelsen. Styrelsen får besluta om en vikarie för direktören.

3 §  Frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning och frågor om skiljande från anställningen enligt 33 § första stycket samma lag ska prövas av institutets styrelse om frågan gäller direktören.

Undantag från myndighetsförordningen

4 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på institutet:

Ändringar

Förordning (2021:1198) med instruktion för Institutet för mänskliga rättigheter

Ikraftträder
2022-01-01