Upphävd författning

Förordning (2021:151) om statsbidrag för fortbildning av förskollärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2021-02-25
Ändring införd
SFS 2021:151
Ikraft
2021-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbildning av förskollärare verksamma i förskoleklassen i syfte att stärka deras kompetens att kunna undervisa i de första årskurserna i grundskolan.

2 §  Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för högst ett år i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas till huvudmän för förskoleklassen.

4 §  Statsbidrag får lämnas för ersättning för lön till förskollärare som

 1. har förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen,
 2. är anställda för undervisning i förskoleklassen, och
 3. deltar i
  1. uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare, eller
  2. motsvarande utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

[S2]Den utbildning som avses i första stycket 3 ska syfta till att ge förskollärarna kompetens om elevers läs-, skriv- och matematikinlärning.

5 §  Statsbidrag får lämnas för utbildning enligt 4 § första stycket 3 om förskolläraren

 1. deltar i utbildningen under arbetstid,
 2. är tjänstledig under utbildningen, eller
 3. deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

[S2]I fall som avses i första stycket 2 och 3 lämnas statsbidrag endast under förutsättning att förskollärarens arbetsgivare betalar ersättning som motsvarar minst 80 procent av förskollärarens lön för den tid då förskolläraren deltar i utbildningen.

6 §  Statsbidraget ska motsvara 70 procent av arbetsgivarens kostnad för ersättning enligt 5 §.

[S2]Om arbetsgivaren betalar högre ersättning än 80 procent av förskollärarens lön för den tid då förskolläraren deltar i utbildningen, lämnas inte bidrag för den överstigande delen.

7 §  Statsbidrag får inte lämnas för insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt.

Ansökan och beslut

8 §  Ansökan om statsbidrag ska ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

[S2]I ansökan ska huvudmannen ange vilka förskollärare som huvudmannen ansöker om statsbidrag för.

[S3]Ett beslut om att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Prioritering

9 §  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för, ska Statens skolverk göra ett urval. Skolverket ska vid urvalet beakta geografisk spridning och att bidrag lämnas till såväl offentliga som enskilda huvudmän.

10 §  Vid senare bidragstillfällen än det första ska ansökan om statsbidrag för förskollärare som har påbörjat utbildning som statsbidrag har lämnats för enligt denna förordning prioriteras före förskollärare som omfattas av nya ansökningar.

Övertagande av plats

11 §  Om en förskollärare som har påbörjat utbildning enligt 4 § 3 avbryter den, ska Statens skolverk om möjligt besluta att utbildningsplatsen ska övertas av en annan förskollärare som anmälts till utbildningen men inte fått en plats.

Utbetalning

12 §  Statsbidrag ska betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt 4 § första stycket 3 som genomförs under den termin som bidraget avser. Bidraget ska betalas ut så snart det har fastställts vilka förskollärare som deltar i utbildningen.

Uppföljning och redovisning

13 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

[S2]Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

14 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

15 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
 3. sådan redovisning som avses i 14 § inte har lämnats, eller
 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

16 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

17 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

18 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2021:151) om statsbidrag för fortbildning av förskollärare

Ikraftträder
2021-04-01

Ändring, SFS 2023:144

Omfattning
upph.