Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
SFS 2007:223 i lydelse enligt SFS 2022:246
Ikraft
2007-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

Tillämpningsområde

1 §  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av

 1. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare,
 2. lärare och förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser,
 3. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, och
 4. förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2021:151) om statsbidrag för fortbildning av förskollärare.

[S2]Ett universitet eller en högskola som avses i första stycket får på uppdrag av Statens skolverk också anordna uppdragsutbildning för fortbildning av legitimerade lärare och legitimerade förskollärare i form av

 1. mentorsutbildning för introduktionsperioden för lärare och förskollärare enligt 5 kap. 1 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, och
 2. rekryteringsutbildning för blivande rektorer.

[S3]Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor. Förordning (2021:152).

Utbildningar

2 §  En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för.

[S2]Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av sådan fullständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbildning med specialisering mot

 1. språk-, skriv- och läsutveckling,
 2. matematikutveckling,
 3. dövhet eller hörselskada,
 4. synskada,
 5. grav språkstörning, eller
 6. utvecklingsstörning. Förordning (2021:152).

Avgifter

3 §  En högskola som anordnar sådan uppdragsutbildning som avses i 1 § får ta ut en avgift. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S2]Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Förordning (2009:281).

Kursbevis

4 §  Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

[S2]De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare får ges betyg och examensbevis eller kursbe- vis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2022:246).

Undantag från förvaltningslagen

4 a §  Bestämmelserna i 25 och 32 §§förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om betygssättning inom utbildningen.

[S2]Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. Förordning (2018:1021).

Tillgodoräknande

4 b §  En högskola som anordnar uppdragsutbildning enligt denna förordning ska pröva om en deltagares tidigare utbildning och verksamhet kan tillgodoräknas för uppdragsutbildningen enligt 4 c §, om högskolan har fått i uppdrag från Statens skolverk att göra en sådan prövning för utbildningen och deltagaren har ansökt om tillgodoräknande. Förordning (2022:246).

4 c §  Den som deltar i en uppdragsutbildning får tillgodoräk- nas högskoleutbildning vid en högskola i Sverige som deltaga- ren har gått igenom med godkänt resultat. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan uppdragsutbild- ningen och högskoleutbildningen.

[S2]Detsamma gäller en deltagare som har gått igenom en viss ut- bildning med godkänt resultat

 1. vid ett universitet eller en annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europareg- ionen (SÖ 2001:46), eller
 2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

[S3]En deltagare får tillgodoräknas även annan utbildning om de kunskaper och färdigheter som deltagaren åberopar är av en så- dan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den uppdragsutbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En deltagare får även tillgodoräknas motsva- rande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkes- verksamhet. Förordning (2022:246).

5 §  Den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning som avses i 4 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2009:281).

Bemyndigande

6 §  Universitets- och högskolerådet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2012:720).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:884) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1100) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:281) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; omtryck
Ikraftträder
2009-05-15

Förordning (2011:499) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda respektive svenskundervisning för invandrare jämställas med särskild utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för invandrare.
 3. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin nya lydelse ska även tillämpas i fråga om lärare som enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1058) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan;

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.
 2. När det gäller lärare som enligt skollagen (1985:1100) undervisar i kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildning som börjar före den 1 januari 2012.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2011-11-15

Förordning (2012:108) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012.
 2. När det gäller lärare som enligt den upphävda skollagen (1985:1100) undervisar i vuxenutbildning för utvecklingsstörda ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i särskild utbildning för vuxna.
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2012-04-10

Förordning (2012:158) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-05-08

Förordning (2012:720) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2016:25) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:401) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2016:710) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-07-15

Förordning (2018:1021) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1306) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2021:152) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2021-04-01

Förordning (2022:246) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Omfattning
upph. rubr. närmast före 5 §; ändr. 4 §; nya 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 b §
Ikraftträder
2022-05-03