Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
SFS 2007:223 i lydelse enligt SFS 2021:152
Ikraft
2007-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Tillämpningsområde

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

1 §  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av

 1. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare,
 2. lärare och förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser, och
 3. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor. Förordning (2018:1306).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

1 §  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av

 1. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare,
 2. lärare och förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser,
 3. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, och
 4. förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2021:151) om statsbidrag för fortbildning av förskollärare.

[S2]Ett universitet eller en högskola som avses i första stycket får på uppdrag av Statens skolverk också anordna uppdragsutbildning för fortbildning av legitimerade lärare och legitimerade förskollärare i form av

 1. mentorsutbildning för introduktionsperioden för lärare och förskollärare enligt 5 kap. 1 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, och
 2. rekryteringsutbildning för blivande rektorer.

[S3]Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor. Förordning (2021:152).

Utbildningar

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

2 §  En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för.

Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av en sådan fullständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbildning med specialisering mot

 1. språk-, skriv- och läsutveckling,
 2. matematikutveckling,
 3. dövhet eller hörselskada,
 4. synskada,
 5. grav språkstörning, eller
 6. utvecklingsstörning. Förordning (2018:1306).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

2 §  En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för.

[S2]Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av sådan fullständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbildning med specialisering mot

 1. språk-, skriv- och läsutveckling,
 2. matematikutveckling,
 3. dövhet eller hörselskada,
 4. synskada,
 5. grav språkstörning, eller
 6. utvecklingsstörning. Förordning (2021:152).

Avgifter

3 §  En högskola som anordnar sådan uppdragsutbildning som avses i 1 § får ta ut en avgift. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S2]Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Förordning (2009:281).

Kursbevis

/Upphör att gälla U: 2021-04-01/

4 §  Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på hög-skoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. I 6 kap.68 §§högskoleförordningen (1993:100) finns det bestämmelser om att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning samt motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2018:1306).

/Träder i kraft I: 2021-04-01/

4 §  Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

[S2]De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. I 6 kap.6-8 §§högskoleförordningen (1993:100) finns det bestämmelser om att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning samt motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2021:152).

Undantag från förvaltningslagen

4 a §  Bestämmelserna i 25 och 32 §§förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om betygssättning inom utbildningen.

[S2]Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. Förordning (2018:1021).

Tillgodoräknande

5 §  Den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning som avses i 4 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2009:281).

Bemyndigande

6 §  Universitets- och högskolerådet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2012:720).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:884) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1100) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:281) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; omtryck
Ikraftträder
2009-05-15

Förordning (2011:499) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda respektive svenskundervisning för invandrare jämställas med särskild utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för invandrare.
 3. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin nya lydelse ska även tillämpas i fråga om lärare som enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1058) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan;

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.
 2. När det gäller lärare som enligt skollagen (1985:1100) undervisar i kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildning som börjar före den 1 januari 2012.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2011-11-15

Förordning (2012:108) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012.
 2. När det gäller lärare som enligt den upphävda skollagen (1985:1100) undervisar i vuxenutbildning för utvecklingsstörda ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i särskild utbildning för vuxna.
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2012-04-10

Förordning (2012:158) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-05-08

Förordning (2012:720) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2016:25) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:401) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2016:710) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-07-15

Förordning (2018:1021) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1306) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2021:152) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2021-04-01