Förordning (2021:18) om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-01-14
Ändring införd
SFS 2021:18
Ikraft
2021-02-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner för verksamhet som utvecklar den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet.

[S2]Syftet med statsbidraget är att stimulera och främja verksamhet som utvecklar effektiva och kvalitativa regionala prehospitala akutsjukvårdslösningar för sådan vård som avses i första stycket.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Med prehospital akutsjukvård avses i denna förordning omedelbara medicinska åtgärder som är hälso- och sjukvård enligt 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus eller annan vårdinrättning inom sådan transportverksamhet som avses i 7 kap. 6 § samma lag.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till regioner för kostnader för sådan verksamhet i en region som avses i 1 § andra stycket och som avser

 1. inrättandet av psykiatriambulanser inom den preshospitala akutsjukvården,
 2. utveckling av arbetssätt för prehospitala akutsjukvårdsbedömningar av patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet genom digitala hjälpmedel och system,
 3. övriga anpassningar i verksamheterna och som rör material, utbildningsinsatser eller liknande, och
 4. vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för.

[S2]Bidraget får inte användas för kostnader som följer av regionens ordinarie verksamhet.

4 §  Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag även lämnas för sådana kostnader som avses i 3 § andra stycket. Vid bedömningen av om bidraget ska lämnas i sådant fall ska behovet av förnyelsearbete inom regionens prehospitala akutsjukvård för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet särskilt beaktas.

Handläggning av ansökningar om statsbidrag

5 §  Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. En ansökan om bidrag ska ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

6 §  En ansökan om statsbidrag ska innehålla

 1. uppgift om sökt belopp,
 2. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för arbetet samt uppgifter om beräknade kostnader för insatserna,
 3. en redovisning av hur åtgärderna långsiktigt ska kunna genomföras i den egna verksamheten, och
 4. övrig information som behövs för prövningen av ansökan.

[S2]Sökanden ska också lämna de uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

7 §  Om sökanden inte har lämnat de uppgifter eller handlingar som följer av 6 §, ska sökanden ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan.

[S2]Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

8 §  Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för statsbidrag enligt 3 § första stycket och 4 § och ge företräde till sådana ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla de syften som avses i 1 § andra stycket. Vid prioriteringen ska det även beaktas om sådan verksamhet som avses i 1 § andra stycket syftar till att långsiktigt integreras i regionens ordinarie verksamhet.

9 §  Om den som ansöker om statsbidrag har lämnat en sådan redovisning som avses i 12 § för tidigare lämnade statsbidrag, ska bedömningen av ansökan även göras med beaktande av det som framgår av den redovisningen.

10 §  I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilka insatser som statsbidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 12 § anges.

Hinder mot utbetalning

11 §  Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. bidragsmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp, eller
 2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta.

Redovisning och uppföljning

12 §  Statsbidragsmottagaren ska lämna en slutrapport som innehåller en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts till Socialstyrelsen senast den 30 april året efter det år som statsbidrag tagits emot.

[S2]Redovisningen ska göras enligt det formulär som Socialstyrelsen tillhandahåller eller fastställer. Den verksamhet som bidragsmottagaren tar emot bidrag för ska redovisas separat från övrig verksamhet inom organisationen. Inom tre månader från den tidpunkt som slutrapporten överlämnats till Socialstyrelsen ska de medel som inte har använts betalas tillbaka till Socialstyrelsen.

[S3]Bidragsmottagaren ska även lämna de uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.

13 §  Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad ekonomisk redovisning av de bidrag som har lämnats enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå

 1. vem som har fått bidrag,
 2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare,
 3. för vilket ändamål som vart och ett av bidragen betalats ut,
 4. exempel på vilka typer av insatser som vidtas och på verksamheter som bedöms fungera särskilt väl, och
 5. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till det syfte som avses i 1 § andra stycket.

Återbetalning och återkrav

14 §  En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om

 1. bidragsmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för de syften som det har lämnats för,
 4. bidragsmottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 12 §, eller
 5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

15 §  Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 14 § ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis.

Bemyndigande

16 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

17 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2021:18) om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa

Ikraftträder
2021-02-16