Förordning (2021:198) om statligt stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-03-11
Ändring införd
SFS 2021:198 i lydelse enligt SFS 2021:723
Ikraft
2021-03-17
Tidsbegränsad
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården.

[S2]Med ambulansflyg avses ett flygplan som är utrustat för ambulans-transport av patienter i behov av avancerad hälso- och sjukvård.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med stödet

2 §  Syftet med det statliga stödet är att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrott av sjukdomen covid-19.

Förutsättningar för stödet

3 §  Stöd får lämnas till företag som utför patienttransporter med ambulansflyg på uppdrag av hälso- och sjukvården och som har erbjudit hälso- och sjukvården patienttransporter med ambulansflyg sedan den 1 januari 2020.

4 §  Stöd till företag enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med

 1. Europeiska kommissionens beslut den 5 mars 2021 i ärende SA.61904 (2021/N) och den 17 juni 2021 i ärende SA.63130 (2021/N), eller
 2. de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2021:723).

5 §  Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till företag som

 1. var i svårigheter den 31 december 2019 enligt definitionen i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i den ursprungliga lydelsen, eller
 2. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kom-missionen som förklarat ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

6 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag i mån av tillgång på medel.

Stödets storlek

7 §  Stödet får lämnas till ett högsta belopp om 20 000 000 kronor per företag under de förutsättningar som anges i andra och tredje styckena.

[S2]Stöd enligt 4 § 1 får lämnas till ett högsta belopp om 18 000 000 kronor per företag för stödperioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 15 augusti 2021. Av beloppet får högst 16 000 000 kronor avse stödperioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021.

[S3]Stöd enligt 4 § 2 får lämnas till ett högsta belopp om 2 000 000 kronor per företag för stödperioden från och med den 1 juli 2021 till och med den 15 augusti 2021. Sådant stöd får endast lämnas till ett företag som har tagit emot 18 000 000 kronor i stöd enligt 4 § 1.Förordning (2021:723).

8 §  Stödet får lämnas för icke täckta fasta kostnader som har uppstått i företagets ambulansflygverksamhet till följd av utbrott av sjukdomen covid-19 under en sådan stödperiod som avses i 7 §. Förordning (2021:723).

9 §  Med icke täckta fasta kostnader avses i denna förordning de fasta kostnader som har uppstått i företagets ambulansflygverksamhet under stödperioden och som, under stödperioden, inte ersatts av täckningsbidrag eller av försäkringar och stöd med anledning av utbrott av sjukdomen covid-19. Med täckningsbidrag avses intäkter efter att rörliga kostnader har dragits av.

10 §  Stödet får inte överstiga 70 procent av de icke täckta fasta kostnaderna. Stödet och övriga intäkter i företagets ambulansflygverksamhet får tillsammans inte överstiga kostnaderna för att erbjuda hälso- och sjukvården patienttransporter med ambulansflyg under den period som stödet avser.

Handläggningen av ansökningar

11 §  Socialstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

12 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ha kommit in till Socialstyrelsen senast den

 • 15 april 2021 för perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 mars 2021, och
 • 31 augusti 2021 för perioden från och med den 1 april 2021 till och med den 15 augusti 2021. Förordning (2021:723).

13 §  En ansökan om stöd ska innehålla

 1. uppgift om det belopp som söks,
 2. dokumentation som styrker att förutsättningarna enligt 3 och 5 §§ är uppfyllda,
 3. uppgifter om den stödberättigande kostnaden,
 4. upplysningar om allt annat offentligt stöd som sökts eller beviljats för perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021,
 5. en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget
  1. fått under det beskattningsår som ansökan lämnas,
  2. fått under de två föregående beskattningsåren, och
  3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan, och
 6. de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan. Förordning (2021:723).

14 §  En ansökan om stöd ska även innehålla en granskning utförd av en extern, oberoende och kvalificerad revisor. Revisorn ska granska de uppgifter som avses i 13 § 3 och enligt standard SNT 4400 eller en motsvarande standard. Revisorn ska

 1. kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med sökandens bokföring för den period som stödet ska omfatta,
 2. för respektive budgetpost kontrollera att redovisade kostnader till sin karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning,
 3. kontrollera att det finns underlag (kvitton eller fakturor) som verifierar kostnaderna,
 4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som stödet ska omfatta,
 5. kontrollera att kostnaderna överensstämmer med sådan verksamhet som avses i 8 §, och
 6. för lönerelaterade kostnader kontrollera att
  1. anställningskontrakt finns för den period som lönekostnaden omfattar, och
  2. tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns avseende den period som lönekostnaderna omfattar.

[S2]De kostnader som granskas ska uppgå till minst 70 procent av kostnaderna för respektive budgetpost och omfatta ett stickprov på minst 5 verifikationer för respektive budgetpost.

15 §  Om sökanden inte lämnar de uppgifter som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan, ska sökanden ges tillfälle att inom en viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

16 §  Vid fördelningen av stöd får Socialstyrelsen prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de företag som bedöms ha bäst förutsättningar att säkerställa att hälso- och sjukvården har tillräcklig tillgång till ambulansflygtransporter dygnet runt under utbrott av sjukdomen covid-19.

17 §  I ett beslut om att bevilja stöd ska det anges

 1. vilken period som stödet avser, hur stödet har beräknats och vilka icke täckta fasta kostnader som ligger till grund för stödet,
 2. skälen för den prioritering som gjorts enligt 16 §, och
 3. vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 19 § samt åter-betalning och återkrav enligt 20-22 §§.

Redovisning

18 §  Socialstyrelsen ska senast den 30 april 2022 lämna en samlad redovisning till regeringen av stödbeslut enligt förordningen. Av redovisningen ska det framgå

 1. vilka företag som har fått stöd,
 2. hur många ansökningar om stöd som har avslagits, och
 3. vilka förändringar som har skett i hälso- och sjukvårdens tillgång till ambulansflygtransporter till följd av utbetalningen av stöd. Förordning (2021:723).

Hinder mot utbetalning

19 §  Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 20 §.

Återbetalning och återkrav

20 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
 2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

21 §  Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet, om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 20 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från ett återkrav.

22 §  På stöd som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

23 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

24 §  För stöd som överstiger ett belopp som motsvarar 100 000 euro ska Socialstyrelsen offentliggöra den information som avses i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Överklagande

25 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndiganden

26 §  Socialstyrelsen får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om hur stödets storlek ska beräknas, och
 2. föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:198) om statligt stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2021.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av den 15 november 2021.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för beslut om stöd som har meddelats före utgången av 2021. Förordning (2021:723).
Ikraftträder
2021-03-17

Förordning (2021:723) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2021:198) om statligt stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 4, 7, 8, 12, 13, 18 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2021-07-01