Förordning (2021:403) om Allmänna arvsfonden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-05-27
Ändring införd
SFS 2021:403 i lydelse enligt SFS 2024:213
Ikraft
2021-07-01
Upphäver
Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-04-17

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

[S3]2 kap. Arvsfondsdelegationen

Uppgifter

1 §  Arvsfondsdelegationen ska informera om Allmänna arvsfondens ändamål och fondmedlens användningsområde.

[K1]2 §  Arvsfondsdelegationen ska ha en samlad strategi för uppföljning och utvärdering av beviljade stöd. Vid större utvärderingar ska som huvudregel vetenskaplig expertis anlitas.

Ledning

[K1]3 §  Arvsfondsdelegationen leds av en nämnd.

[S2]Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst sju andra ledamöter. Samtliga utses för högst två år med möjlighet till nytt förordnande.

[K1]4 §  Arvsfondsdelegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[K1]5 §  Arvsfondsdelegationen får förordna sakkunniga för ett angivet uppdrag.

[S2]De sakkunniga har förslags- och yttranderätt i delegationen, men saknar rösträtt.

Administration och handläggning

[K1]6 §  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen.

[K1]7 §  Arvsfondsdelegationen får, utöver vad som framgår av 4 och 5 §§myndighetsförordningen (2007:515), i sin arbetsordning lämna över till Kammarkollegiet att

 1. besluta i administrativa ärenden och ärenden som inte ska prövas i sak,
 2. besluta om att godkänna redovisning som lämnas enligt 2 kap. 11 § lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden, och
 3. pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Redovisning

[K1]8 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Arvsfondsdelegationen.

[K1]9 §  Arvsfondsdelegationen ska varje år före mars månads utgång lämna en verksamhetsberättelse till regeringen med en samlad redovisning av myndigheters stödgivning ur Allmänna arvsfonden som avser det senast avslutade räkenskapsåret.

Undantag från myndighetsförordningen

[K1]10 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Arvsfondsdelegationen:

 • 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
 • 8 § om arbetsgivarpolitik,
 • 15 § om beslutförhet, och
 • 20 § tredje stycket om beslut utan föredragning.

3 kap. Stöd ur Allmänna arvsfonden

[K3]1 §  En ansökan om stöd ska innehålla en beskrivning av

 1. det ändamål (projekt) för vilket stöd söks,
 2. ekonomisk kalkyl,
 3. tid och plats för genomförandet,
 4. plan för dokumentation av projektet, och
 5. de övriga uppgifter som behövs för prövning av ansökan.

[S2]Till en ansökan ska i förekommande fall bifogas sökandens stadgar, den senaste verksamhetsberättelsen och uppgifter om styrelsens sammansättning.

4 kap. Allmänna arvsfondens förvaltning

Förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital

[K4]1 §  Fonddelegationen inom Kammarkollegiet beslutar om långsiktig placeringsinriktning, ramar och riktlinjer för hantering av risker samt andra strategiska frågor för förvaltningen av Allmänna arvsfondens kapital.

Utdelning av Allmänna arvsfondens medel

[K4]2 §  Kammarkollegiet ska varje år före augusti månads utgång till regeringen lämna förslag på dels hur stor del av Allmänna arvsfondens samlade tillgångar som ska vara tillgänglig för utdelning det närmast följande året, dels beräknad nivå för de två därpå följande åren. Kammarkollegiet ska inhämta synpunkter från Arvsfondsdelegationen inför sin bedömning av hur stora beloppen bör vara.

Arvsavstående

/Upphör att gälla U: 2025-01-01/

[K4]3 §  Uppdrag att utreda frågor om arvsavstående enligt 3 kap. 13 § lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden lämnas till

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Västra Götalands eller Hallands län,
 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Norrbottens eller Västerbottens län.

3 §  /Träder i kraft I:2025-01-01) Uppdrag att utreda frågor om arvsavstående enligt 3 kap. 13 § lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden lämnas till

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,
 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,
 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Gotlands eller Stockholms län,
 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,
 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Hallands eller Västra Götalands län, och
 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när den avlidne senast har haft sin hemvist i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län. Förordning (2024:213).

Försäljning av Allmänna arvsfondens fasta egendom

[K4]4 §  Allmänna arvsfondens fasta egendom ska säljas så snart det kan ske, till högsta möjliga pris och på ett ändamålsenligt sätt.

[K4]5 §  Kammarkollegiet ska underrätta berörd kommun eller statlig myndighet om en blivande försäljning, när det med hänsyn till egendomens läge och beskaffenhet eller av någon annan anledning ter sig sannolikt att kommunen eller myndigheten behöver förvärva egendomen

 1. för ett kommunalt eller statligt ändamål (samhällsbyggnadsändamål), eller
 2. för att tillgodose intressen som kommunen eller myndigheten ska bevaka.

[K4]6 §  Kammarkollegiet har hand om försäljningen.

[S2]Kammarkollegiet får till sin hjälp med försäljningen anlita andra myndigheter under regeringen.

[K4]7 §  Vid försäljning av en bostadsfastighet för permanent bruk ska eventuella hyresgäster erbjudas att köpa fastigheten till dess marknadsvärde. Detta gäller dock inte om Kammarkollegiet beslutat att fastigheten ska säljas till den kommun där den finns för att användas för samhällsbyggnadsändamål.

[K4]8 §  Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av 4-7 §§.

[K4]9 §  Bestämmelserna i 4-8 §§ gäller också tomträtt.

Redovisning

[K4]10 §  Den redovisning som föreskrivs i 3 kap. 9 § lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden ska även innefatta en balansräkning, en resultaträkning och noter upprättade i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554).

[S2]Vid upprättandet av balansräkning, resultaträkning och noter ska Allmänna arvsfonden betraktas som en sådan stiftelse som tillgodoser sitt syfte genom att lämna bidrag ur avkastningen (avkastningsstiftelse).

5 kap. Kostnader

[K5]1 §  Arvsfondsdelegationens kostnader för fördelning av stöd och Kammarkollegiets kostnader för att förvalta och företräda Allmänna arvsfonden ska betalas med högst de belopp som regeringen bestämmer för varje år. Beloppen fastställs efter en bedömning av vad som utgör rimliga administrativa kostnader i förhållande till fondens medel.

[S2]Kammarkollegiet ska till regeringen senast i augusti varje år lämna ett kostnadsförslag för det kommande årets verksamhet. När det gäller kostnader för fördelning av stöd ska Kammarkollegiet inhämta synpunkter från Arvsfondsdelegationen inför sin bedömning. När det gäller kostnader för att förvalta fondens kapital ska dock förslaget lämnas av fonddelegationen inom Kammarkollegiet senast i oktober varje år.

6 kap. Övriga bestämmelser

Överklagande

[K6]1 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Underrättelse till Kammarkollegiet

[K6]2 §  Skatteverket ska underrätta Kammarkollegiet om det vid ett dödsfall inte finns någon annan arvinge än Allmänna arvsfonden eller om fonden är universell testamentstagare.

[S2]Skatteverket ska även underrätta Kammarkollegiet när verket har förordnat om kungörelse enligt 16 kap.1 eller 2 §ärvdabalken i fråga om en arvinge som vistas på okänd ort eller är okänd och när den avlidne, såvitt det är känt för verket, inte har efterlämnat någon annan arvinge som är berättigad till arvet före fonden.

Ändringar

Förordning (2021:403) om Allmänna arvsfonden

Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2024:213) om ändring i förordningen (2021:403) om Allmänna arvsfonden

Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträder
2025-01-01