Lag (2021:626) om förarbevis för vattenskoter

Departement
Infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2021-06-17
Ändring införd
SFS 2021:626
Ikraft
2021-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. krav på förarbevis för att få framföra en vattenskoter,
 2. utbildning för att få ett förarbevis,
 3. ett förarbevisregister.

Prop. 2020/21:190: Paragrafen innehåller en allmän upplysning om lagens huvudsakliga innehåll.

Övervägandena finns i avsnitt 5.

2 §  Med vattenskoter avses i denna lag en vattenfarkost vars skrovlängd understiger fyra meter och som

 1. har ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla, och
 2. har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på skrovet snarare än i farkosten.

Behörighetskrav för vattenskoter

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

3 §  En vattenskoter får framföras endast av den som har ett förarbevis.

4 §/Träder i kraft I:2022-05-01/ Kravet på förarbevis i 3 § gäller inte

 1. inom statliga myndigheters verksamhet,
 2. vid utförande av räddningstjänst eller förebyggande verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och vid träning inför sådan räddningstjänst och förebyggande verksamhet,
 3. i fråga om annan verksamhet som bedrivs för att utföra räddning till sjöss,
 4. den som har fyllt 15 år och som deltar i sådan utbildning som avses i 5 § första stycket 2, eller
 5. den som tränar för att tävla, tävlar eller deltar i uppvisning med vattenskoter, om ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet ansvarar för verksamheten och den uteslutande bedrivs inom ett sådant område som enligt 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) är avlyst för det ändamålet.

Utfärdande av förarbevis

5 §  Den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda ett förarbevis till den som

 1. har fyllt 15 år, och
 2. med godkänt resultat har genomgått utbildning för att få ett förarbevis.

[S2]Ett förarbevis gäller tills vidare.

Skyldighet att medföra förarbevis och andra handlingar

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

6 §  Den som framför en vattenskoter och omfattas av kravet på förarbevis ska ha med sig ett giltigt förarbevis och en giltig identitetshandling ombord.

Föraren får ha med sig ett utbildningsintyg i stället för ett förarbevis, om

 1. färden genomförs inom en månad från den dag då utbildning enligt 5 § första stycket 2 har genomgåtts med godkänt resultat, och
 2. förarbeviset ännu inte har utfärdats och lämnats ut.

Identitetshandlingen och förarbeviset eller, i förekommande fall, utbildningsintyget ska lämnas över för kontroll om en polisman eller en kustbevakningstjänsteman begär det. Om en sådan handling har utfärdats elektroniskt, är det tillräckligt att handlingen visas upp.

Återkallelse av förarbevis

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

7 §  Förarbeviset ska återkallas om innehavaren, sedan utbildningen enligt 5 § första stycket 2 genomgåtts med godkänt resultat, begår brott enligt

 1. 20 kap. 2, 3, 4, 5, 7, 8 eller 9 § sjölagen (1994:1009),
 2. 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300), eller
 3. 5 § förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter.

Om innehavaren av förarbeviset inte har genomgått sådan utbildning som avses i 5 § första stycket 2, ska återkallelse i enlighet med första stycket i stället göras om innehavaren har begått brott efter det att förarbeviset har utfärdats.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

8 §  Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om återkallelse. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

9 §  Vid återkallelse ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt förarbevis inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

10 §  Om ett förarbevis har återkallats, ska innehavaren överlämna förarbeviset till den myndighet som regeringen bestämmer.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

11 §  En ansökan om utfärdande av förarbevis efter återkallelse får inte prövas innan spärrtiden har löpt ut.

Krav på EES-medborgare

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

12 §  Den som är medborgare i ett annat EES-land än Sverige får framföra en vattenskoter om han eller hon har fyllt 15 år och har ett förarbevis som ger behörighet att framföra vattenskoter och som har utfärdats i det land som han eller hon är medborgare i.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

13 §  Den som är medborgare i ett annat EES-land än Sverige och som får framföra vattenskoter med stöd av 12 § ska ha med sig det utländska förarbeviset och en giltig identitetshandling ombord. Om det inte uttryckligen framgår av det utländska förarbeviset att det ger innehavaren rätt att framföra vattenskoter, ska förarbeviset kompletteras med ett intyg från utfärdaren som styrker en sådan rätt.

Föraren ska överlämna förarbeviset, intyget och identitetshandlingen för kontroll om en polisman eller en kustbevakningstjänsteman begär det. Om en sådan handling har utfärdats elektroniskt, är det tillräckligt att handlingen visas upp.

Utbildning

14 §  Utbildning för att få ett förarbevis får endast bedrivas efter tillstånd av den myndighet som regeringen bestämmer.

15 §  Tillstånd att bedriva utbildning får beviljas juridiska personer som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt har förutsättningar att bedriva en god utbildning.

[S2]Tillståndet får förenas med villkor.

Prop. 2020/21:190: I första stycket anges att endast juridiska personer kan få tillstånd att bedriva utbildningen. Ett tillstånd får beviljas endast om förutsättningar finns för att bedriva en god utbildning med hänsyn till den juridiska personens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Utöver dessa allmänna krav kan ytterligare, mer konkreta krav meddelas i föreskrifter med stöd av 34 §.

16 §  Utbildningen ska innehålla både teoretiska och praktiska moment. Särskild vikt ska läggas vid säkerhet samt hänsyn till miljö- och naturliv.

Prop. 2020/21:190: Paragrafen innehåller allmänna krav på utbildningens innehåll.

17 §  Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla ett tillstånd att bedriva utbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om föreskrifter om utbildningen som meddelats med stöd av denna lag inte har iakttagits. Tillståndet får även återkallas på tillståndshavarens begäran.

Prop. 2020/21:190: Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av tillståndet att bedriva utbildning och en upplysning om att det är den myndighet som regeringen bestämmer som beslutar om återkallelse.

Tillsyn över utbildningsverksamheten

18 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över utbildningsverksamhet enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

19 §  Om tillsynsmyndigheten begär det, ska tillståndshavaren lämna tillträde till lokaler, områden och utrymmen som har anknytning till verksamheten, tillhandahålla handlingar som rör verksamheten och hjälpa till vid tillsynen.

20 §  Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för genomförande av tillsynen och för att tillståndshavaren ska fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Kontroll

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

21 §  En kustbevakningstjänsteman har inom de områden som anges i 1 kap. 4 § kustbevakningslagen (2019:32) rätt att stoppa en vattenskoter för att kontrollera att föraren har rätt att framföra den.

Befogenheterna för en kustbevakningstjänsteman enligt 6 kap. 1 § kustbevakningslagen gäller inte vid kontroller som görs med stöd av denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelser om en polismans rätt att stoppa ett fordon eller ett annat transportmedel finns i polislagen (1984:387).

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

22 §  En polisman eller en kustbevakningstjänsteman får vid kontroll enligt 21 § medge att vattenskotern förs till närmaste lämpliga upptagningsplats, trots att föraren inte har rätt att framföra vattenskotern. Ett medgivande får bara lämnas om det kan ske utan att det uppstår någon risk för sjösäkerheten.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

23 §  Vid en kontroll enligt 21 § ska ett förarbevis som inte har utfärdats i elektronisk form omhändertas av en polisman eller en kustbevakningstjänsteman om förarbeviset har återkallats.

Förarbevisregister

24 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska föra ett elektroniskt förarbevisregister.

[S2]Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret.

Prop. 2020/21:190: Av paragrafen framgår att det ska finnas ett förarbevisregister.

25 §  Personuppgifter får behandlas i förarbevisregistret om det är nödvändigt för att hantera anmälningar om genomförd utbildning och ärenden om utfärdande av förarbevis och återkallelse av förarbevis.

[S2]Personuppgifter som avses i första stycket får även behandlas i registret om det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs

 1. vid Polismyndighetens och Kustbevakningens kontroll av vattenskoterförare enligt 21 §, och
 2. i Polismyndighetens och Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

26 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka personuppgifter som ska registreras i förarbevisregistret, om gallring av dessa uppgifter och om direktåtkomst till förarbevisregistret.

Straff

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

27 §  Den som uppsåtligen framför en vattenskoter utan att vara berättigad till det ska dömas för olovligt förande av vattenskoter till böter.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

28 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter någon att framföra en vattenskoter utan att denne är berättigad till det ska dömas till böter.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

29 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 eller 13 § ska dömas till penningböter.

Om förarens identitet genast har kunnat fastställas, ska det inte dömas till straff i fråga om identitetshandlingen.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

30 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ett återkallat förarbevis enligt 10 § ska dömas till penningböter.

Överklagande

31 §  Beslut enligt 5, 7, 9, 15, 17 och 20 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2020/21:190: Paragrafen anger vilka förvaltningsbeslut som får överklagas.

32 §  Ett beslut som rör en fysisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, till den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden vistas.

[S2]Ett beslut som rör en juridisk person överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller verksamhetens ledning finns.

[S3]Beslut i andra fall än de som avses i första och andra styckena överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Prop. 2020/21:190: Paragrafen innehåller särskilda forumregler vid överklagande av förvaltningsbeslut.

33 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndiganden

34 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning för att få ett förarbevis,
 2. utbildningens mål, innehåll och genomförande,
 3. tillsyn.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
 2. att den som har beviljats tillstånd att bedriva utbildning enligt denna lag ska lämna uppgifter till den myndighet som för förarbevisregistret.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2021:626) om förarbevis för vattenskoter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 i fråga om 1, 2, 5, 14-20, 24-26 och 31-34 §§ och i övrigt den 1 maj 2022.
 2. Ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före den 1 maj 2022 och ett intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet enligt 2 kap. 2 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal som är utfärdat före den 1 maj 2022 ger rätt att framföra en vattenskoter till och med den 30 april 2023. En förutsättning är dock att ett sådant intyg medförs ombord tillsammans med en giltig identitetshandling och på begäran visas upp för en polisman eller en kustbevakningstjänsteman.
 3. Den myndighet som utfärdar förarbevis får efter ansökan som kommit in senast den 30 april 2023, utan att kravet i 5 § första stycket 2 är uppfyllt, utfärda förarbevis till den som har ett intyg som avses i 2.
 4. Trots 6 § första stycket får en förare till och med den 31 december 2022 medföra ett utbildningsintyg i stället för ett förarbevis ombord om föraren har genomfört utbildning enligt 5 § första stycket 2 med godkänt resultat och förarbeviset ännu inte har utfärdats och lämnats ut.
 5. Instruktörer, lärare eller liknande hos den som har tillstånd att bedriva utbildning för att få ett förarbevis får inom ramen för utbildningsverksamheten framföra en vattenskoter utan förarbevis till och med den 31 december 2022.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:379, Prop. 2020/21:190, Bet. 2020/21:TU12
Ikraftträder
2021-07-01