Förordning (2021:628) om förarbevis för vattenskoter

Departement
Infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2021-06-17
Ändring införd
SFS 2021:628
Ikraft
2021-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Förordningens innehåll

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter.

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av

Beslutande myndighet

3 §  Transportstyrelsen beslutar i frågor som rör

 1. utfärdande och återkallelse av förarbevis, och
 2. beviljande av tillstånd att bedriva utbildning för förarbevis och återkallelse av sådant tillstånd.

Tillsyn

4 §  Transportstyrelsen utövar tillsyn över utbildningsverksamheten enligt lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter.

Förarbevisregister

5 §  Transportstyrelsen ska föra det elektroniska registret för förarbevis för vattenskoter (förarbevisregistret).

6 §  Förarbevisregistret får innehålla följande uppgifter:

 1. namn,
 2. personnummer eller samordningsnummer eller födelsedatum,
 3. kontaktuppgifter,
 4. datum för när utbildning för framförande av vattenskoter genomfördes med godkänt resultat,
 5. utbildningsanordnare,
 6. betalda eller förfallna avgifter för utfärdande av förarbevis,
 7. datum för utfärdande av förarbevis, och
 8. datum för återkallelse av förarbevis.

7 §  Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna i 6 § förs in i registret.

[S2]Den som har tillstånd att bedriva utbildning för vattenskoter ska så snart som möjligt till Transportstyrelsen lämna uppgifter om de personer som har genomgått utbildning med godkänt resultat.

8 §  Polismyndigheten och Kustbevakningen får medges direktåtkomst till förarbevisregistret i fråga om de uppgifter som avses i 6 § 1, 2, 4, 7 och 8.

Underrättelseskyldighet för Polismyndigheten

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

9 §  Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i det register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till ett brott som avses i 7 § första stycket lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter. En underrättelse ska lämnas endast om brottet har begåtts efter det att den registrerade har genomgått utbildning för förarbevis för vattenskoter med godkänt resultat. Om innehavaren av förarbeviset inte har genomgått sådan utbildning, ska en underrättelse i stället lämnas om brottet har begåtts efter det att förarbeviset utfärdades.

En underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas ska lämnas först sedan Polismyndigheten har fått besked om att avgörandet har fått laga kraft.

Överlämnande av återkallat förarbevis

10 §  Ett återkallat förarbevis ska överlämnas till Transportstyrelsen.

Avgifter

11 §  Transportstyrelsen får ta ut avgift för handläggning av ärenden och för tillsyn enligt lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter och denna förordning. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Bemyndiganden

12 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. tillstånd och villkor för att bedriva utbildning för att få ett förarbevis,
 2. utbildningens mål, innehåll och genomförande, och
 3. tillsyn.

[S2]Utöver de föreskrifter som finns i 7 § första stycket och 11 § får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om

 1. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter, och
 2. att den som har beviljats tillstånd att bedriva utbildning enligt lagen om förarbevis för vattenskoter ska lämna uppgifter till Transportstyrelsen.

13 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter och av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:628) om förarbevis för vattenskoter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2022 i fråga om 9 § och i övrigt den 1 juli 2021.
Ikraftträder
2021-07-01