Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2021-07-01
Ändring införd
SFS 2021:787
Ikraft
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 §  Lagens syfte är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller en bestämmelse om lagens syfte. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

2 §  Lagen ska tillämpas när nya byggnader uppförs om inte något annat framgår av 5 eller 6 §.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller en bestämmelse om lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 6.1. Lagen ska tillämpas när nya byggnader uppförs. Det innebär att lagen inte tillämpas vid flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats, ombyggnad, tillbyggnad eller vid ändring av en byggnad. Med begreppen avses det som anges i definitionerna i 1 ...

Ord och uttryck

3 §  I denna lag avses med

 1. klimatpåverkan: utsläpp och upptag av växthusgaser,
 2. växthusgaser: gaser som släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning.

Prop. 2020/21:144: 2. växthusgaser: gaser som släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning.

Paragrafen innehåller bestämmelser som definierar begreppen klimatpåverkan och växthusgaser. Övervägandena finns i avsnitt 6.1. Med klimatpåverkan avses utsläpp och upptag av växthusgaser. Med upptag av växthusgaser avses t.ex. kolinlagring i träbaserade material. Med växthusgaser ...

Skyldighet att ge in en klimatdeklaration

4 §  Byggherren ansvarar för att en klimatdeklaration upprättas när en ny byggnad uppförs om inte något annat framgår av 5 eller 6 §. Byggherren ska ge in deklarationen till den myndighet som regeringen bestämmer (registreringsmyndigheten).

[S2]I 10 kap. 34 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om att en byggnadsnämnd kan meddela ett slutbesked först efter att en klimatdeklaration har getts in eller byggherren gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration.

Prop. 2020/21:144: I 10 kap. 34 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om att en byggnadsnämnd kan meddela ett slutbesked först efter att en klimatdeklaration har getts in eller byggherren gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration.

Paragrafens första stycke innehåller bestämmelser om vem som ansvarar för att en klimatdeklaration upprättas och om till vem deklarationen ...

Undantag från skyldigheten att ge in en klimatdeklaration

5 §  Skyldigheten att upprätta och ge in en klimatdeklaration omfattar inte

 1. byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år,
 2. byggnader som inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 § plan- och bygglagen (2010:900),
 3. byggnader för industri- eller verkstadsändamål,
 4. ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,
 5. byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter, och
 6. byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet.

[S2]Om en byggherre som uppför byggnader som är undantagna från skyldigheten att ge in klimatdeklaration enligt första stycket 6 också uppför andra byggnader, får regeringen meddela föreskrifter om sådant undantag även för dessa andra byggnader.

Prop. 2020/21:144: 6. byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet.

Om en byggherre som uppför byggnader som är undantagna från skyldigheten att ge in klimatdeklaration enligt första stycket 6 också uppför andra byggnader, får regeringen meddela föreskrifter om sådant undantag även för dessa andra byggnader.

Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från skyldigheten att upprätta och ge in en klimatdeklaration. Övervägandena ...

6 §  En byggherre som är en fysisk person och som på annat sätt än i näringsverksamhet uppför en byggnad, är inte skyldig att upprätta eller ge in en klimatdeklaration.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller en bestämmelse om undantag från skyldigheten att klimatdeklarera. Övervägandena finns i avsnitt 6.4. Undantaget är tillämp-

ligt på privatpersoner som t.ex. bygger ett eget boende och där byggandet inte sker i näringsverksamhet.

Klimatdeklarationens innehåll och omfattning

7 §  Klimatdeklarationen ska innehålla uppgifter om

 1. byggnaden,
 2. vilken fastighet som byggnaden tillhör,
 3. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, och
 4. klimatpåverkan från byggnaden.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i klimatdeklarationen. Övervägandena finns i avsnitt 6.3. Med uppgifter om byggnaden avses t.ex. area, användningsområde och vissa tekniska uppgifter om periodiskt underhåll. I deklarationen ska också finnas uppgifter om vilken fastighet som byggnaden tillhör, och om byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress. Vidare ska uppgifter om ...

8 §  Uppgifterna om klimatpåverkan från byggnaden ska omfatta

 1. råvaruförsörjning i produktskedet,
 2. transport i produktskedet,
 3. tillverkning i produktskedet,
 4. transport i byggproduktionsskedet, och
 5. bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller en bestämmelse om vilka delar av en byggnads livscykel som klimatdeklarationen ska omfatta. Övervägandena finns i avsnitt 6.3. Klimatdeklarationen ska omfatta en beräkning av klimatpåverkan under de olika delar som ingår i byggskedet enligt den europeiska standarden SS-EN 15978:2011. Produktskedet (punkt 1–3) omfattar enligt standarden aktiviteter kopplade till produktion av byggprodukter och andra ...

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i en klimatdeklaration.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om

 1. vilka data som ska användas för att beräkna klimatpåverkan,
 2. vilka delar av byggnaden som klimatdeklarationen ska omfatta, och
 3. undantag från delar av de krav som ställs på klimatdeklarationens innehåll och omfattning.

Prop. 2020/21:144: 3. undantag från delar av de krav som ställs på klimatdeklarationens innehåll och omfattning.

Paragrafens första stycke innehåller en bestämmelse som bemyndigar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i en klimatdeklaration. Bemyndigandet ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att genom föreskrifter komplettera eller precisera innehållet i klimatdeklarationen. ...

Klimatdeklarationsregister

10 §  Registreringsmyndigheten ska föra ett register över klimatdeklarationer som har getts in till myndigheten enligt 4 §.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett register över klimatdeklarationer ska föras av en myndighet. Övervägandena finns i avsnitt 6.5. Registret över klimatdeklarationer ska utgöra en kunskapsbas och underlätta tillsynen av att lagen efterlevs. Personuppgifter som ingår i registret får dock endast behandlas för de preciserade ändamål som anges i 11 §.

11 §  Personuppgifter får behandlas i det register som förs enligt 10 § för att tillhandahålla information som behövs för

 1. framtagande av statistik,
 2. forskning,
 3. uppföljning och utvärdering av klimatpåverkan i bebyggelsen,
 4. tillsyn, och
 5. annan allmän eller enskild verksamhet där information om byggnader och deras klimatpåverkan utgör underlag för bedömningar och beslut.

Prop. 2020/21:144: 5. annan allmän eller enskild verksamhet där information om byggnader och deras klimatpåverkan utgör underlag för bedömningar och beslut.

Paragrafen innehåller en bestämmelse som anger ändamålen för användningen av personuppgifter i registret. Övervägandena finns i avsnitt 6.5. Ett grundläggande krav på sådan behandling är att den bara får ske för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. ...

12 §  Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 11 § får också behandlas för att lämna uppgifter i överensstämmelse med lag eller förordning.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller en bestämmelse om hur personuppgifter får behandlas. Övervägandena finns i avsnitt 6.5. Bestämmelsen innebär att myndigheten får behandla personuppgifter i klimatdeklarationsregistret för att lämna uppgifter i överensstämmelse med lag eller förordning.

13 §  Personuppgifter som behandlas enligt 11 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål som uppgifterna samlades in för.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller en bestämmelse om hur personuppgifter får behandlas. Övervägandena finns i avsnitt 6.5. Bestämmelsen tydliggör att

den s.k. finalitetsprincipen, dvs. att personuppgifter endast får behandlas för de ändamål som angavs när uppgifterna samlades in, gäller ...

14 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som får registreras i klimatdeklarationsregistret,
 2. urval och bearbetningar av personuppgifter, och
 3. elektroniskt utlämnande på annat sätt än genom direktåtkomst.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller bestämmelser som ger regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter om hur klimatdeklarationsregistret får användas och om elektroniskt utlämnande. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Tillsyn

15 §  Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen fullgörs (tillsynsmyndigheten).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsynen.

Prop. 2020/21:144: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsynen.

Paragrafens första stycke innehåller en bestämmelse om tillsyn. Övervägandena finns i avsnitt 6.6. Tillsyn enligt denna bestämmelse omfattar bl.a. innehållet i de ingivna klimatdeklarationerna och bedömningar av beräkningar och metodval.

Paragrafens andra stycke innehåller ...

16 §  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen från byggherren.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller en bestämmelse om tillsynsmyndighetens rätt till upplysningar och handlingar. Övervägandena finns i avsnitt 6.6. För att kunna fullgöra sin uppgift som tillsynsmyndighet kan myndigheten t.ex. behöva få tillgång till byggnadshandlingar, beräkningsunderlag och andra handlingar som har legat till grund för klimatdeklarationen.

17 §  Om tillsynsmyndigheten beräknar ett värde av klimatpåverkan från byggnaden enligt 7 § 4 som väsentligt avviker från det registrerade värdet ska myndigheten ge byggherren tillfälle att inom en viss tid lämna en förklaring till avvikelsen.

[S2]Myndigheten ska ändra det registrerade värdet till det värde som myndigheten har beräknat om inte byggherren har gjort sannolikt att avvikelsen enligt första stycket är godtagbar.

Prop. 2020/21:144: Myndigheten ska ändra det registrerade värdet till det värde som myndigheten har beräknat om inte byggherren har gjort sannolikt att avvikelsen enligt första stycket är godtagbar.

Paragrafens första stycke innehåller en bestämmelse om hur tillsynsmyndigheten ska agera om den av myndigheten beräknade klimatpåverkan avviker från de beräkningar som ...

18 §  Tillsynsmyndigheten får ta ut en sanktionsavgift om

 1. byggherren har lämnat oriktiga uppgifter i klimatdeklarationen och skäligen borde ha insett detta, och
 2. det deklarerade värdet av klimatpåverkan från byggnaden enligt 7 § 4 väsentligt avviker från tillsynsmyndighetens beräknade värde på ett sätt som inte är godtagbart.

[S2]Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsavgiften.

Prop. 2020/21:144: 1. byggherren har lämnat oriktiga uppgifter i klimatdeklarationen och skäligen borde ha insett detta, och

2. det deklarerade värdet av klimatpåverkan från byggnaden enligt 7 § 4 väsentligt avviker från tillsynsmyndighetens beräknade värde på ett sätt som inte är godtagbart.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsavgiften.

Paragrafens första stycke innehåller en bestämmelse om tillsynsmyndighetens möjlighet att ...

Överklagande

19 §  Beslut enligt 17 § andra stycket och 18 § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2020/21:144: Paragrafen innehåller en bestämmelse om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

Enligt paragrafens första stycke får endast tillsynsmyndighetens beslut om att registrera ett nytt värde av klimatpåverkan och om att ta ut en sanktionsavgift överklagas.

Enligt paragrafens andra stycke krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Lagen tillämpas inte på byggnader för vilka ansökan om bygglov har kommit in till byggnadsnämnden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:407, Prop. 2020/21:144, Bet. 2020/21:CU23
Ikraftträder
2022-01-01