Förordning (2021:823) om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2021-07-22
Ändring införd
SFS 2021:823
Ikraft
2021-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till kommuner för kostnader för att flytta fordonsvrak som skrotas.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

2 §  I denna förordning avses med fordonsvrak detsamma som i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Naturvårdsverket får, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning för kostnader som kommuner har haft i fråga om fordonsvrak som har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och 2 § 7 förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Bidrag lämnas endast i fråga om fordonsvrak som har skrotats.

Bidragsberättigande kostnader

4 §  Bidragsberättigande kostnader är kostnaderna för att

 1. transportera fordonsvrak,
 2. förvara fordonsvrak i avvaktan på skrotning, och
 3. skrota fordonsvrak.

[S2]Kostnaderna ska beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna och i övrigt efter skälig uppskattning av kostnaden för åtgärderna.

5 §  Bidrag får ges med högst 5 000 kronor per fordonsvrak.

Ansökan om bidrag

6 §  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas till Naturvårdsverket.

7 §  En ansökan om bidrag ska innehålla uppgifter om

 1. vilken kommun som ansöker om bidrag,
 2. när fordonsvraket har skrotats,
 3. registreringsnummer, chassinummer eller andra uppgifter som kan identifiera fordonsvraket, och
 4. de kostnader som kommunen har haft för sådana åtgärder som avses i 4 §.

8 §  En ansökan om bidrag ska lämnas in efter det att det aktuella fordonsvraket har skrotats.

Prövning av och beslut om bidrag

9 §  Naturvårdsverket prövar frågor om bidrag.

[S2]Naturvårdsverket ska besluta om antalet prövningstillfällen per år och ska då ange under vilken period fordonsvrak ska ha skrotats för att bidrag ska kunna lämnas. Myndigheten ska publicera uppgifter om prövningstillfällena och perioden på sin webbplats.

Återbetalning och återkrav

10 §  En kommun som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget har beviljats felaktigt eller med för högt belopp.

11 §  Om en kommun är återbetalningsskyldig ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta.

[S2]Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget, om det finns särskilda skäl.

Uppföljning

12 §  Naturvårdsverket ska årligen sammanställa uppgifter om

 1. hur stort bidrag som har betalats ut till respektive kommun, och
 2. hur många fordonsvrak som respektive kommun har fått bidrag för.

Bemyndigande

13 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:823) om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.
 2. Förordningen tillämpas inte i fråga om fordonsvrak som har skrotats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2021-09-01