Förordning (2021:909) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2021-10-20
Ändring införd
SFS 2021:909
Ikraft
2021-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01

Förordningens innehåll

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Ord och uttryck

2 §  Ord och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i ellagen (1997:857) och lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet.

Ansökan om ökning av intäktsramen med ett investeringsbelopp

3 §  I 6 § lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet finns bestämmelser om ökning av intäktsramen med ett investeringsbelopp efter ansökan av nätkoncessionshavaren. Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska finnas i en sådan ansökan.

Uppföljning

4 §  Energimarknadsinspektionen ska följa upp och utvärdera de investeringar som görs i en redovisningsenhet med särskilt investeringsutrymme och redovisa resultatet i en rapport till regeringen före utgången av

 1. 2022 i fråga om investeringar under 2020 och 2021,
 2. 2025 i fråga om investeringar under 2020-2024, och
 3. 2028 i fråga om investeringar under 2020-2027.

5 §  Av utvärderingarna enligt 4 § ska det i fråga om investeringar som görs möjliga genom att en nätkoncessionshavare har ett särskilt investeringsutrymme för en redovisningsenhet framgå

 1. hur stora investeringarna är,
 2. i vilken utsträckning investeringarna ökar
  1. kapaciteten i elnätet, och
  2. möjligheten för en nätkoncessionshavare att ansluta nya kunder och hantera större förändringar i nätets kapacitet, och
 3. hur investeringarna fördelar sig mellan olika anläggningskategorier i nätverksamheten.

Redovisningsskyldighet för nätkoncessionshavare

6 §  En nätkoncessionshavare ska i en särskild ordning redovisa vilka investeringar som genomförs i en redovisningsenhet med särskilt investeringsutrymme under 2020-2027.

7 §  Nätkoncessionshavaren ska lämna redovisningen enligt 6 § till Energimarknadsinspektionen före utgången av

 1. mars 2022 i fråga om investeringar under 2020 och 2021,
 2. mars 2025 i fråga om investeringar under 2022-2024, och
 3. mars 2028 i fråga om investeringar under 2025-2027.

[S2]Om beslutet om särskilt investeringsutrymme fattas först efter utgången av en sådan frist som anges i första stycket, ska nätkoncessionshavaren lämna redovisningen senast vid en tidpunkt som Energimarknadsinspektionen bestämmer i anslutning till beslutet.

8 §  Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om redovisning enligt 6 §.

Tillsyn

9 §  Energimarknadsinspektionen ska utöva tillsyn över att nätkoncessionshavare följer 6 och 7 §§ och föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 §.

Ändringar

Förordning (2021:909) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Ikraftträder
2021-12-01