Förordning (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik

Departement
Finansdepartementet DIS
Utfärdad
2021-10-28
Ändring införd
SFS 2021:975 i lydelse enligt SFS 2024:321
Ikraft
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag så att de kan genomföra åtgärder i syfte att förbättra möjligheten till god mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik.

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

3 §  I denna förordning avses med fjärrtågstrafik framförande av tåg som är avsedda för passagerartrafik och som huvudsakligen trafikerar linjer med en sträcklängd på minst 200 km.

[S2]I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i

 1. kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, eller
 2. kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU).

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

3 §  I denna förordning avses med fjärrtågstrafik framförande av tåg som är avsedda för passagerartrafik och som huvudsakligen trafikerar linjer med en sträcklängd på minst 200 km.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i

 1. kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tilllämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, och
 2. kommissionens förordning (EU) 2023/2832 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förordning (2024:321).

Förutsättningar för stöd

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

4 §  Stöd får, om det finns medel, lämnas till ett företag så att det kan genomföra åtgärder för att förbättra möjligheten till god mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik i enlighet med de villkor som anges i

 1. kommissionens förordning (EU) nr 360/2012, eller
 2. kommissionens beslut 2012/21/EU.

[S2]Post- och telestyrelsen ska, utifrån behovet av förbättrad mobil uppkoppling, bestämma för vilka åtgärder och för vilka järnvägsstråk och tunnlar som det är möjligt att söka stöd enligt första stycket.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

4 §  Stöd får, om det finns medel, lämnas till ett företag så att det kan genomföra åtgärder för att förbättra möjligheten till god mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik i enlighet med de villkor som anges i

 1. kommissionens beslut 2012/21/EU, eller
 2. kommissionens förordning (EU) 2023/2832.

Post- och telestyrelsen ska, utifrån behovet av förbättrad mobil uppkoppling, bestämma för vilka åtgärder och för vilka järnvägsstråk och tunnlar som det är möjligt att söka stöd enligt första stycket. Förordning (2024:321).

5 §  Ett stöd enligt denna förordning får inte lämnas för en åtgärd som

 1. ett företag är skyldigt att genomföra enligt lag eller annan författning,
 2. ett företag kan genomföra på kommersiella grunder, eller
 3. kan upphandlas i konkurrens.

Prövning av stödärenden

6 §  Post- och telestyrelsen prövar frågor om stöd.

[S2]En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas till Post- och telestyrelsen på det sätt som myndigheten anvisar.

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

7 §  En ansökan om stöd enligt 4 § ska innehålla en beskrivning av den åtgärd som stödet avser och de övriga uppgifter som behövs för prövningen av ansökan.

[S2]Om ansökan avser ett stöd enligt 4 § 1, ska ansökan även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget

 1. fått under det beskattningsår när ansökan lämnas,
 2. fått under de två föregående beskattningsåren, och
 3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som ansökan omfattar.

[S3]Om ansökan avser ett stöd enligt 4 § 2, ska ansökan även innehålla en uppgift om nettokostnad beräknad enligt artikel 5.1-5.4 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

7 §  En ansökan om stöd enligt 4 § ska innehålla en beskrivning av den åtgärd som stödet avser och de övriga uppgifter som behövs för prövningen av ansökan.

Om ansökan avser ett stöd enligt 4 § 2, ska ansökan även innehålla en redogörelse för

 1. stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot under den senaste treårsperioden, och
 2. stöd som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som ansökan om stöd omfattar.

Om ansökan avser ett stöd enligt 4 § 1, ska ansökan även innehålla en uppgift om nettokostnad beräknad enligt artikel 5.1-5.4 i kommissionens beslut 2012/21/EU. Förordning (2024:321).

Beslut om stöd

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

8 §  Innan ett stöd enligt 4 § 1 beviljas ska Post- och telestyrelsen

 1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 3.1 första stycket i förordning (EU) nr 360/2012, och
 2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 3.1 andra stycket i den förordningen.

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

8 §  Innan ett stöd enligt 4 § 2 beviljas ska Post- och telestyrelsen

 1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 7.4 i kommissionens förordning (EU) 2023/2832, och
 2. kontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 3.2 i den förordningen. Förordning (2024:321).

9 §  Ett beslut om stöd ska innehålla uppgifter om

 1. den åtgärd som företaget ska genomföra, och
 2. de övriga villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

[S2]Ett beslut om stöd enligt 4 § 2 ska även innehålla de uppgifter som följer av artikel 4 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Hinder mot att betala ut stöd

10 §  Post- och telestyrelsen ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, om

 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. villkoren för stödet inte har följts.

Uppföljning och utvärdering

11 §  En stödmottagare ska på Post- och telestyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stödet har beviljats för. Uppgiftsskyldigheten omfattar även de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Återbetalning och återkrav

12 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd som har betalats ut, om

 1. det finns grund för det enligt 10 §,
 2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats, eller
 3. stödet helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

13 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 12 §, ska Post- och telestyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

14 §  På stöd som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

15 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

16 §  Post- och telestyrelsen ska bevara de uppgifter som avses i artikel 8 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

17 §  Post- och telestyrelsen ska senast den 1 april vartannat år, med början 2024, lämna sådana uppgifter till regeringen som kan behöva rapporteras till Europeiska kommissionen enligt artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Bemyndigande

18 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte betala ut stöd enligt 10 § får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik

Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2024:321) om ändring i förordningen (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik

Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 8 §§
Ikraftträder
2024-07-01