Förordning (2022:1147) om marknadskontroll av EU-gödselprodukter

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2022-06-22
Ändring införd
SFS 2022:1147
Ikraft
2022-07-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 2 § lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn i fråga om 3 §. I fråga om övriga bestämmelser är förordningen meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Kemikalieinspektionen är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU- gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003.

3 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020.

4 §  Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2022:1107) om marknadskontroll av EU-gödselprodukter.

Ändringar

Förordning (2022:1147) om marknadskontroll av EU-gödselprodukter

Ikraftträder
2022-07-25