Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2014-03-20
Ändring införd
SFS 2014:140
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att i verksamhet som kommunen bedriver för att kontrollera varor

  1. informera de myndigheter som regeringen bestämmer vid beslut om en åtgärd som rör den fria rörligheten för varor och om den vidtar eller avser att vidta en sådan åtgärd i händelse av allvarlig risk,
  2. bidra med underlag i fråga om program för marknadskontroll till de myndigheter som regeringen bestämmer,
  3. bidra med information till allmänna informationssystem till de myndigheter som regeringen bestämmer, och
  4. bidra med information till de myndigheter som regeringen bestämmer för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter som kontaktpunkter.

Ändringar

Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Förarbeten
Rskr. 2013/14:171, Prop. 2013/14:49, Bet. 2013/14:NU11
Ikraftträder
2014-07-01