Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2014-03-20
Ändring införd
SFS 2014:140 i lydelse enligt SFS 2022:1129
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att i verksamhet som kommunen bedriver för att kontrollera varor

  1. informera de myndigheter som regeringen bestämmer vid beslut om en åtgärd som rör den fria rörligheten för varor och om den vidtar eller avser att vidta en sådan åtgärd i händelse av allvarlig risk,
  2. bidra med underlag i fråga om program för marknadskontroll till de myndigheter som regeringen bestämmer,
  3. bidra med information till allmänna informationssystem till de myndigheter som regeringen bestämmer, och
  4. bidra med information till de myndigheter som regeringen bestämmer för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter som kontaktpunkter.

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

[S2]En kommun får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. Lag (2022:1129).

Ändringar

Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Förarbeten
Rskr. 2013/14:171, Prop. 2013/14:49, Bet. 2013/14:NU11
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2022:1129) om ändring i lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ny 2 §
Ikraftträder
2022-07-25