Lag (2022:1250) om egenvård

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-06-30
Ändring införd
SFS 2022:1250
Ikraft
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

Lagens innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om hälso- och sjukvårdsåtgärder som utförs i form av egenvård.

Uttryck i lagen

2 §  Med egenvård avses i denna lag en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan.

3 §  Med hälso- och sjukvårdsåtgärd avses i denna lag en åtgärd för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar eller skador.

4 §  Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården eller som enligt särskilt förordnande har fått motsvarande behörighet.

Förhållandet till hälso- och sjukvårdslagen

5 §  När egenvård utförs gäller inte hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Bemyndigande

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen inför, vid och efter en bedömning enligt 2 §.

Ändringar

Lag (2022:1250) om egenvård

Förarbeten
Rskr. 2021/22:428, Prop. 2021/22:244, Bet. 2021/22:SoU35
Ikraftträder
2023-01-01