Lag (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Departement
Finansdepartementet DOF
Utfärdad
2022-02-24
Ändring införd
SFS 2022:126
Ikraft
2022-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (EU-förordningen).

[S2]Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU- förordningen.

Prop. 2021/22:66: rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (EU-förordningen).

Termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU-förordningen.

I paragrafen anges bl.a. att lagen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2021/22:66#S5-1" ...

2 §  Regeringen bestämmer vilka förvaltningsmyndigheter under regeringen som ska vara behöriga myndigheter eller nationella samordnare enligt EU-förordningen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om vilka kommunala myndigheter och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter eller nationella samordnare enligt EU-förordningen och vilka uppgifter som en samordnare ska ha enligt artikel 28.1 i EU-förordningen.

Prop. 2021/22:66: Regeringen får meddela föreskrifter om vilka kommunala myndigheter och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter eller nationella samordnare enligt EU-förordningen och vilka uppgifter som en samordnare ska ha enligt artikel 28.1 i EU-förordningen.

Paragrafen innehåller bl.a. ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vilka kommunala myndigheter och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter eller nationella samordnare. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2021/22:66#S5-2" ...

3 §  En behörig myndighet ska, inom ramen för sitt ansvarsområde enligt bilagorna I-III till EU-förordningen, genom den gemensamma digitala ingången ge tillgång till

  1. information som omfattas av artikel 4.1 a-c i EU- förordningen och som uppfyller kraven på kvalitet i artiklarna 9, 10.1, 10.4 och 11, och
  2. hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av artikel 2.2 c och som uppfyller kraven på tillgång i artikel 7.1.

Prop. 2021/22:66: 1. information som omfattas av artikel 4.1 a–c i EU-förordningen och som uppfyller kraven på kvalitet i artiklarna 9, 10.1, 10.4 och 11, och

2. hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av artikel 2.2 c och som uppfyller kraven på tillgång i artikel 7.1.

I paragrafen pekas ytterligare bestämmelser ut i EU-förordningen som en behörig myndighet ska uppfylla, utöver de bestämmelser som uttryckligen riktar sig till de behöriga myndigheterna. Övervägandena ...

/Träder i kraft I: 2023-12-12/

4 §  En behörig myndighet ska, inom ramen för sitt ansvarsområde enligt bilagorna I-III till EU-förordningen, genom den gemensamma digitala ingången ge tillgång till förfaranden som omfattas av artikel 2.2 b i EU-förordningen och som uppfyller kraven på tillgång i artikel 6.1 eller i artikel 13.1 och 13.2.

5 §  En behörig myndighet ska lämna den information till en nationell samordnare som behövs för att denne ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt EU-förordningen.

Prop. 2021/22:66: Paragrafen innehåller en informationsskyldighet för behöriga myndigheter. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

För en behörig myndighet följer en viss informationsskyldighet redan av EU-förordningen genom kraven på att ge tillgång till information, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster i den gemensamma digitala ingången. Den informationsskyldighet som avses här omfattar däremot information ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 12 december 2023 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 april 2022.
Förarbeten
Prop. 2021/22:66, Bet. 2021/22:TU3
Ikraftträder
2022-04-01