Förordning (2022:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Departement
Finansdepartementet DOF
Utfärdad
2022-02-24
Ändring införd
SFS 2022:127
Ikraft
2022-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång.

[S2]Termer och uttryck i förordningen har samma betydelse som i den lagen.

2 §  Myndigheten för digital förvaltning är nationell samordnare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (EU-förordningen).

[S2]Myndigheten ska

  1. samordna de behöriga myndigheterna när de utför sina uppgifter enligt EU-förordningen,
  2. ansvara för kontakter med Europeiska kommissionen i alla frågor när det gäller den gemensamma digitala ingången, och
  3. ingå i den samordningsgrupp för ingången som har inrättats enligt artikel 29 i EU-förordningen.

3 §  En förteckning över vilka förvaltningsmyndigheter under regeringen och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter finns i bilagan till denna förordning.

[S2]Myndigheten för digital förvaltning ska tillhandahålla allmänt åtkomlig information om de behöriga myndigheternas ansvarsområden enligt bilagorna I-III till EU-förordningen.

4 §  Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om verkställigheten av 5 § lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång.

Bilaga

BEHÖRIGA MYNDIGHETER

Förvaltningsmyndigheter under regeringen

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket

Bolagsverket

Boverket

Centrala studiestödsnämnden

Diskrimineringsombudsmannen

E-hälsomyndigheten

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Exportkreditnämnden

Fastighetsmäklarinspektionen

Finansinspektionen

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för vård och omsorg

Integritetsskyddsmyndigheten

Kammarkollegiet

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Konsumentverket

Lantmäteriet

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

Länsstyrelserna

Migrationsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för yrkeshögskolan

Naturvårdsverket

Patent- och registreringsverket

Patentombudsnämnden

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Post- och telestyrelsen

Riksantikvarieämbetet

Sjöfartsverket

Skatteverket

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Spelinspektionen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens medieråd

Statens skolinspektion

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Strålsäkerhetsmyndigheten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Svenska institutet

Tillväxtverket

Trafikverket

Transportstyrelsen

Tullverket

Universitets- och högskolerådet

Upphandlingsmyndigheten

Valmyndigheten

Enskilda organ

Arbetslöshetskassorna

SOS Alarm Sverige AB

Sveriges advokatsamfund

Ändringar

Förordning (2022:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Ikraftträder
2022-04-01