Förordning (2022:1286) om vissa förfaranden vid registrering av aktiebolag och filialer

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
2022-06-30
Ändring införd
SFS 2022:1286
Ikraft
2022-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om vissa förfaranden som gäller registrering av aktiebolag enligt förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, aktiebolagsförordningen (2005:559) och försäkringsrörelseförordningen (2011:257) samt filialer enligt förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Mallar för registrering av aktiebolag

3 §  Bolagsverket ska på en registreringsportal eller en webbplats offentliggöra den information som avses i artikel 13f och tillhandahålla de mallar som avses i artikel 13h i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151.

Medel för elektronisk identifiering

4 §  Bolagsverket ska informera om vilka medel för elektronisk identifiering som en sökande kan använda i ett registreringsärende.

5 §  Bolagsverket ska i registreringsärenden godta sådana medel för elektronisk identifiering som utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som erkänts för gränsöverskridande autentisering i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Bolagsverket får dock vägra att godta sådana medel för elektronisk identifiering om tillitsnivåerna för dessa medel inte uppfyller de villkor som anges i artikel 6.1 i förordningen.

Lagring av handlingar och information

6 §  Bolagsverket ska se till att handlingar och information som lämnas till verket i ett registreringsärende lagras i maskinläsbart och sökbart format eller som strukturerade data. I fråga om sådana handlingar som har getts in elektroniskt ska verket se till att handlingarnas ursprung och äkthet kan kontrolleras elektroniskt.

Autentisering genom betrodda tjänster

7 §  Bolagsverket ska se till att information från och kopior eller utdrag ur aktiebolagsregistret, bankregistret, filialregistret eller försäkringsregistret som överförs elektroniskt är autentiserade genom betrodda tjänster enligt förordning (EU) nr 910/2014.

8 §  Utbyte av information som sker genom det system för sammankoppling av register som avses i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 ska vara kostnadsfritt för registerhållarna.

Ändringar

Förordning (2022:1286) om vissa förfaranden vid registrering av aktiebolag och filialer

Ikraftträder
2022-08-01