Tillkännagivande (2022:190) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2022-03-10
Ändring införd
SFS 2022:190
Ikraft
2022-03-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01
Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1952 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärden för offentliga varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar,
  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1953 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar,
  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1951 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärden för koncessioner,
  4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1950 av den 10 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt, och
  5. kommissionens meddelande (2021/C 457/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG.
Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:
Vad upphandlingen avserTröskelvärdet i euroTröskelvärdet i svenska kronor
Varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter140 0001 456 476
Projekttävlingar som anordnas av centrala upphandlande myndigheter140 0001 456 476
Varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling140 0001 456 476
Varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter215 0002 236 731
Projekttävlingar som anordnas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter215 0002 236 731
Varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling215 0002 236 731
Byggentreprenadkontrakt 5 382 00055 991 099
Tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling750 0007 802 550
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:
Vad upphandlingen avserTröskelvärdet i euroTröskelvärdet i svenska kronor
Tjänstekontrakt215 0002 236 731
Byggentreprenadkontrakt 5 382 00055 991 099
Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:
Vad upphandlingen avserTröskelvärdet i euroTröskelvärdet i svenska kronor
Varu- och tjänstekontrakt samt projekttävlingar431 0004 483 865
Byggentreprenadkontrakt 5 382 00055 991 099
Tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna1 000 00010 403 400
Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:
Vad upphandlingen avserTröskelvärdet i euroTröskelvärdet i svenska kronor
Koncessioner5 382 00055 991 099
Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1:
Vad upphandlingen avserTröskelvärdet i euroTröskelvärdet i svenska kronor
Varu- och tjänstekontrakt431 0004 483 865
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2:
Vad upphandlingen avserTröskelvärdet i euroTröskelvärdet i svenska kronor
Byggentreprenadkontrakt 5 382 00055 991 099

Ändringar

Tillkännagivande (2022:190) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Ikraftträder
2022-03-16