Upphävd författning

Förordning (2022:354) om inledande bistånd till utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2022-05-05
Ändring införd
SFS 2022:354
Ikraft
2022-05-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om inledande bistånd till utlänningar som avses i 21 kap.utlänningslagen (2005:716).

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Migrationsverket får lämna inledande bistånd till utlänningar som

 1. omfattas av
  1. ett av rådet antaget genomförandebeslut om fastställande av att det föreligger massiv tillströmning av fördrivna personer i den mening som avses i artikel 5 i rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta, med följden att tillfälligt skydd införs, eller
  2. en bestämmelse som har införts med stöd av 21 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716),
 2. har ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap.utlänningslagen, och
 3. inte är folkbokförda här i landet.

3 §  Bistånd enligt 2 § lämnas i form av

 1. logi,
 2. ersättning för kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror, och
 3. särskilt bidrag.

[S2]Bistånd i form av logi får lämnas om utlänningen inte själv ordnar bostad. Bistånd i form av ersättning för kostnader enligt första stycket 2 får lämnas om utlänningen saknar egna medel. Särskilt bidrag får lämnas för kostnader som uppstår på grund av ett angeläget behov. Det särskilda bidraget får avse kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring, t.ex. kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning och spädbarnsutrustning.

4 §  Ersättning för kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror enligt 3 § ska motsvara beloppen för dagersättning som framgår av 6 § andra och tredje styckena förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

5 §  Möjligheten att lämna bistånd enligt 2 § upphör om

 1. utlänningen har beviljats uppehållstillstånd,
 2. utlänningen har vägrats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd genom ett beslut som fått laga kraft,
 3. utlänningen har lämnat landet, eller
 4. ärendet om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har avslutats på annat sätt.

6 §  Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2022:354) om inledande bistånd till utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

Ikraftträder
2022-05-20

Förordning (2022:1010) om upphävande av förordningen (2022:354) om inledande bistånd till utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för utlänningar som beviljats inledande bistånd före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2022-07-01