Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1994-05-11
Ändring införd
SFS 1994:361 i lydelse enligt SFS 2020:734
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om mottagande av asylsökande m.fl. i anslutning till lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2005:16).

2 §  Bestämmelser om avgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel finns i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

Vissa närmare bestämmelser om mottagandet

2 a §  Migrationsverket ska informera utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om de förmåner som finns och om vad de ska göra för att få dessa. Verket ska också informera dem om skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden enligt 8 a §. Informationen ska lämnas så snart som möjligt och inte senare än 15 dagar efter det att ansökan om uppehållstillstånd har gjorts.

[S2]Informationen ska ges skriftligen och på ett språk som de som ska ta emot informationen kan förväntas förstå. Vid behov får informationen även lämnas muntligen.

[S3]Sökande som avses i första stycket ska även informeras om organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller särskild juridisk rådgivning och om organisationer som kan bistå eller informera dem i fråga om villkoren för mottagandet, inklusive hälso- och sjukvård. Förordning (2015:608).

2 b §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall inom tre dagar efter det att de lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd av Migrationsverket förses med ett dokument som intygar att innehavaren är asylsökande.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen hålls i förvar. Förordning (2005:16).

2 c §  När Migrationsverket erbjuder utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. plats på en förläggning skall verket, om utlänningarna samtycker till det, se till att familjer i största möjliga utsträckning hålls samman. Förordning (2005:16).

2 d §  Migrationsverket skall så snart som möjligt försöka hitta familjemedlemmar till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare och som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2006:217).

 • MIG 2015:23:Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återreseförbud för ett ensamkommande barn måste barnets möjligheter att delta i förberedelserna inför ett återvändande till hemlandet bedömas i förhållande till dess ålder och mognad samt hur situationen i hemlandet ser ut. Att Migrationsverket har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn måste också beaktas.

Avtal om sysselsättning

3 §  I avtal som anges i 6 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall ingå

 1. ett villkor om att den som tillhandahåller arbete åt utlänningar som avses i 1 § den lagen till dessa utlänningar inte får betala ut lön eller annan ersättning för arbetet, och
 2. en påminnelse om att skadeståndslagen (1972:207) och de föreskrifter i arbetsmiljölagen (1977:1160) som anges i 5 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. gäller för arbetet.

Bostadsersättning

4 §  Bostadsersättning enligt 16 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. får beviljas utlänning som

 1. har beviljats arbetstillstånd eller undantag från skyldigheten att inneha arbetstillstånd,
 2. har fått eller erbjudits en anställning om minst tre månader, och
 3. för att kunna påbörja anställningen måste flytta till en ort där Migrationsverket saknar möjlighet att erbjuda anläggningsboende.

[S2]Bostadsersättning lämnas endast så länge anställningsförhållandet består.

[S3]Bostadsersättning lämnas med 350 kronor per månad. För det fall utlänningens familj flyttar med till anställningsorten lämnas bostadsersättning med 850 kronor per månad sammanlagt för familjen. Förordning (2005:27).

Dagersättning

5 §  Dagersättningen skall täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror.

[S2]Dagersättningen skall även täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel om inte annat följer av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

6 §  När fri mat ingår i inkvarteringen lämnas en reducerad dagersättning.

[S2]Dagersättning per person lämnas med följande belopp.

Dagersättning inkl. egen mathållningDagersättning exkl. egen mathållning
Ensamstående Sammanboende Barn 0--3 år Barn 4--10 år Barn 11--17 år Hemmavarande vuxen71 kr 61 kr 37 kr 43 kr 50 kr 61 kr24 kr 19 kr 12 kr 12 kr 12 kr 19 kr

[S3]För familjer som har fler än två barn lämnas hel dagersättning endast för de två äldsta barnen. För vart och ett av de yngre barnen lämnas dagersättning med hälften av det belopp som gäller för barnet enligt tabellen.

Särskilt bidrag

7 §  Särskilt bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnas för kostnader som uppstår på grund av särskilda behov. Det särskilda bidraget får avse kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring, t.ex. kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning och spädbarnsutrustning.

[S2]Att särskilt bidrag i vissa fall får lämnas för avgifter för sjukvård, läkemedel och tandvård framgår av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

Eget boende i en del av en kommun med sociala och ekonomiska utmaningar

7 a §  En del av en kommun ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar i den mening som avses i 10 a § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om den anges i en gällande förteckning enligt 7 c §. Förordning (2019:1205).

7 b §  De kommuner som anges i bilaga 1 till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden får till Migrationsverket anmäla att en eller flera delar av kommunen ska anges i den förteckning som avses i 7 c §. Vid bedömningen av om det är motiverat att anmäla en del av kommunen ska de sociala och ekonomiska förhållandena i kommundelen beaktas och särskilt graden av arbetslöshet, sysselsättningsgraden, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet.

[S2]Innan en kommun gör en anmälan, ska kommunen inhämta ett yttrande från länsstyrelsen över den eller de delar av kommunen som kommunen avser att anmäla. Om länsstyrelsen anser att det står klart att det inte är motiverat att en viss del av kommunen anmäls, ska länsstyrelsen invända mot det i yttrandet. En anmälan får inte avse en sådan del av kommunen som omfattas av en invändning. Länsstyrelsens yttrande ska bifogas anmälan.

[S3]En anmälan ska gälla tills vidare. Om en kommun som har gjort en anmälan inte längre anges i bilaga 1 till förordningen om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, ska anmälan anses återkallad. Förordning (2020:734).

7 c §  Migrationsverket ska hålla en förteckning tillgänglig över de delar av kommuner som är anmälda enligt 7 b §. Förteckningen ska uppdateras så snart det finns behov, dock senast två veckor efter det att en anmälan har gjorts eller återkallats. De delar av förteckningen som ändras vid en uppdatering ska börja gälla

 1. omedelbart, om ändringen medför att en del av en kommun tas bort från förteckningen, eller
 2. från det årsskifte som inträffar närmast efter två månader från uppdateringen, om ändringen medför att en del av en kommun läggs till i förteckningen.

[S2]I förteckningen ska det för varje del av en kommun anges från och med vilket datum som förteckningen gäller.

[S3]Trots första stycket 2 ska en ändring som medför att en del av en kommun läggs till i förteckningen börja gälla den 1 juli 2020, om uppdateringen av förteckningen har gjorts före den 1 maj 2020. Förordning (2020:734).

Ansökan och anmälan om ändrade förhållanden

8 §  Den som vill få bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag skall göra en skriftlig ansökan.

[S2]Ansökan skall innehålla en förklaring på heder och samvete att de uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden som lämnats i ansökan är riktiga. Förklaringen skall vara underskriven av den sökande.

8 a §  Den som ansöker om eller får bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska till den myndighet som lämnar biståndet anmäla sådana ändringar i fråga om inkomst och andra förhållanden som kan antas påverka rätten till eller storleken av biståndet. Förordning (2011:1135).

9 §  Har en ansökan om bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag avslagits eller bifallits endast till viss del, skall beslutet delges den sökande.

Utbetalning

10 §  Bostadsersättning och dagersättning betalas ut förskottsvis per månad, om inte särskilda skäl leder till annat.

Övriga bestämmelser

11 §  Fordran på bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag får inte överlåtas eller utmätas.

11 a §  Länsstyrelsens ställningstagande i ett yttrande enligt 7 b § andra stycket får inte överklagas. Förordning (2020:734).

12 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Migrationsverket. Förordning (2000:407).

 • MIGRFS 2020:3: Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över kommundelar som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar
 • MIGRFS 2015:8: Migrationsverkets föreskrifter om tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige och dokument som intygar att innehavaren är asylsökande

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla. Statens invandrarverk skall, om inte särskilda skäl talar mot det, lämna bistånd i form av kostnadsfri bostad till den som vid ikraftträdandet av denna förordning hade sådant bistånd enligt lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:188, Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SfU11
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2000:407) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2003:203) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2005:16) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Omfattning
ändr. 1 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 2 a §
CELEX-nr
32003L0009
Ikraftträder
2005-02-05

Förordning (2005:27) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:113, Prop. 2004/05:28, Bet. 2004/05:SfU7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2006:217) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl

Omfattning
ändr. 2 d §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2011:1135) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Omfattning
ändr 2 a §, rubr. närmast före 8 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2015:608) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2015-12-01

Förordning (2019:1205) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Omfattning
nya 7 a, 7 b, 7 c §§, rubr. nämast före 7 a §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:734) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2020.
 2. En anmälan till Migrationsverket enligt 7 b § som har gjorts före ikraftträdandet ska, trots det som sägs i 7 b § tredje stycket första meningen, upphöra att gälla vid utgången av 2020.
Omfattning
ändr. 7 b, 7 c §§; ny 11 a §
Ikraftträder
2020-08-15