Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1994-05-11
Ändring införd
SFS 1994:361 i lydelse enligt SFS 2015:608
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om mottagande av asylsökande m.fl. i anslutning till lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2005:16).

2 §  Bestämmelser om avgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel finns i förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

Vissa närmare bestämmelser om mottagandet

2 a §  Migrationsverket ska informera utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om de förmåner som finns och om vad de ska göra för att få dessa. Verket ska också informera dem om skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden enligt 8 a §. Informationen ska lämnas så snart som möjligt och inte senare än 15 dagar efter det att ansökan om uppehållstillstånd har gjorts.

[S2]Informationen ska ges skriftligen och på ett språk som de som ska ta emot informationen kan förväntas förstå. Vid behov får informationen även lämnas muntligen.

[S3]Sökande som avses i första stycket ska även informeras om organisationer eller grupper av personer som tillhandahåller särskild juridisk rådgivning och om organisationer som kan bistå eller informera dem i fråga om villkoren för mottagandet, inklusive hälso- och sjukvård. Förordning (2015:608).

2 b §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall inom tre dagar efter det att de lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd av Migrationsverket förses med ett dokument som intygar att innehavaren är asylsökande.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen hålls i förvar. Förordning (2005:16).

2 c §  När Migrationsverket erbjuder utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. plats på en förläggning skall verket, om utlänningarna samtycker till det, se till att familjer i största möjliga utsträckning hålls samman. Förordning (2005:16).

2 d §  Migrationsverket skall så snart som möjligt försöka hitta familjemedlemmar till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare och som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2006:217).

  • MIG 2015:23:Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återreseförbud för ett ensamkommande barn måste barnets möjligheter att delta i förberedelserna inför ett återvändande till hemlandet bedömas i förhållande till dess ålder och mognad samt hur situationen i hemlandet ser ut. Att Migrationsverket har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn måste också beaktas.

Avtal om sysselsättning

3 §  I avtal som anges i 6 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall ingå

  1. ett villkor om att den som tillhandahåller arbete åt utlänningar som avses i 1 § den lagen till dessa utlänningar inte får betala ut lön eller annan ersättning för arbetet, och
  2. en påminnelse om att skadeståndslagen (1972:207) och de föreskrifter i arbetsmiljölagen (1977:1160) som anges i 5 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. gäller för arbetet.

Bostadsersättning

4 §  Bostadsersättning enligt 16 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. får beviljas utlänning som

  1. har beviljats arbetstillstånd eller undantag från skyldigheten att inneha arbetstillstånd,
  2. har fått eller erbjudits en anställning om minst tre månader, och
  3. för att kunna påbörja anställningen måste flytta till en ort där Migrationsverket saknar möjlighet att erbjuda anläggningsboende.

[S2]Bostadsersättning lämnas endast så länge anställningsförhållandet består.

[S3]Bostadsersättning lämnas med 350 kronor per månad. För det fall utlänningens familj flyttar med till anställningsorten lämnas bostadsersättning med 850 kronor per månad sammanlagt för familjen. Förordning (2005:27).

Dagersättning

5 §  Dagersättningen skall täcka kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror.

[S2]Dagersättningen skall även täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård samt läkemedel om inte annat följer av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

6 §  När fri mat ingår i inkvarteringen lämnas en reducerad dagersättning.

[S2]Dagersättning per person lämnas med följande belopp.

Dagersättning inkl. egen mathållningDagersättning exkl. egen mathållning
Ensamstående Sammanboende Barn 0--3 år Barn 4--10 år Barn 11--17 år Hemmavarande vuxen71 kr 61 kr 37 kr 43 kr 50 kr 61 kr24 kr 19 kr 12 kr 12 kr 12 kr 19 kr

[S3]För familjer som har fler än två barn lämnas hel dagersättning endast för de två äldsta barnen. För vart och ett av de yngre barnen lämnas dagersättning med hälften av det belopp som gäller för barnet enligt tabellen.

Särskilt bidrag

7 §  Särskilt bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnas för kostnader som uppstår på grund av särskilda behov. Det särskilda bidraget får avse kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring, t.ex. kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott, handikapputrustning och spädbarnsutrustning.

[S2]Att särskilt bidrag i vissa fall får lämnas för avgifter för sjukvård, läkemedel och tandvård framgår av förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

  • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

Ansökan och anmälan om ändrade förhållanden

8 §  Den som vill få bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag skall göra en skriftlig ansökan.

[S2]Ansökan skall innehålla en förklaring på heder och samvete att de uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden som lämnats i ansökan är riktiga. Förklaringen skall vara underskriven av den sökande.

8 a §  Den som ansöker om eller får bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska till den myndighet som lämnar biståndet anmäla sådana ändringar i fråga om inkomst och andra förhållanden som kan antas påverka rätten till eller storleken av biståndet. Förordning (2011:1135).

9 §  Har en ansökan om bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag avslagits eller bifallits endast till viss del, skall beslutet delges den sökande.

Utbetalning

10 §  Bostadsersättning och dagersättning betalas ut förskottsvis per månad, om inte särskilda skäl leder till annat.

Övriga bestämmelser

11 §  Fordran på bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag får inte överlåtas eller utmätas.

12 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Migrationsverket. Förordning (2000:407).

  • MIGRFS 2015:8: Migrationsverkets föreskrifter om tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige och dokument som intygar att innehavaren är asylsökande

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1988:156) om bistånd åt asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla. Statens invandrarverk skall, om inte särskilda skäl talar mot det, lämna bistånd i form av kostnadsfri bostad till den som vid ikraftträdandet av denna förordning hade sådant bistånd enligt lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:188, Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SfU11
Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (2000:407) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2003:203) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2005:16) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 2 a §
CELEX-nr
32003L0009
Ikraftträder
2005-02-05

Förordning (2005:27) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:113, Prop. 2004/05:28, Bet. 2004/05:SfU7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2006:217) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 d §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2011:1135) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr 2 a §, rubr. närmast före 8 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2015:608) om ändring i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2015-12-01