Förordning (2022:41) om ersättning till en länsstyrelse för arbete med ett omfattande infrastrukturobjekt

Departement
Infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2022-01-20
Ändring införd
SFS 2022:41
Ikraft
2022-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-08-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättning till en länsstyrelse för kostnader för länsstyrelsens arbete med ett sådant infrastrukturobjekt som avses i 2 § 8 förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur och som regeringen har fastställt en rätt till ersättning för.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ersättningen

3 §  Ersättningen ska avse sådana kostnader för en länsstyrelses arbete med ett infrastrukturobjekt som föranleds av en tillämpning av 2-4 kap. och 5 kap.3-5 §§miljöbalken. Kostnaderna ska ha uppstått innan byggande och anläggning av infrastrukturobjektet har avslutats.

[S2]Om regeringen med stöd av andra bestämmelser redan har beslutat om ersättning till en länsstyrelse för sådana kostnader som avses i första stycket, ska ersättning enligt denna förordning inte betalas.

4 §  Ersättning enligt 3 § ska betalas som en timersättning. Vid beräkning av timersättningen ska bestämmelserna i 7 kap. 12 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tillämpas.

5 §  Ersättning enligt 3 § får totalt uppgå till högst 0,1 procent av infrastrukturobjektets beräknade totalkostnad, inklusive eventuell medfinansiering, i en nationell plan för transportinfrastruktur. Totalkostnaden ska avse den prisnivå som anges i den nationella planen.

Ansökan och beslut

6 §  Trafikverket prövar frågor om ersättning enligt denna förordning. Trafikverket betalar också ut ersättningen.

7 §  En ansökan om ersättning får avse endast ett infrastrukturobjekt.

[S2]Ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast inom den tid som verket beslutar.

8 §  Den länsstyrelse som ansöker om ersättning ska på begäran av Trafikverket inom den tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen.

9 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

10 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2022:41) om ersättning till en länsstyrelse för arbete med ett omfattande infrastrukturobjekt

Ikraftträder
2022-03-01