Lag (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2022-05-19
Ändring införd
SFS 2022:459
Ikraft
2022-07-01
Tidsbegränsad
2026-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller tillfälliga bestämmelser om förlängning av de tillstånd att sända digital kommersiell radio som meddelats med stöd av radio-_och_tv-lagen (2010:696) och som upphör den 30 september 2022.

2 §  I ärenden om förlängning av ett tillstånd enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i lagen i stället för följande bestämmelser i radio-_och_tv-lagen (2010:696):

[S2]För tillstånd att sända digital kommersiell radio gäller i övrigt bestämmelserna i radio-_och_tv-lagen.

Förlängning av tillstånd

3 §  En tillståndshavare som vill få sitt tillstånd förlängt ska ansöka om det hos Myndigheten för press, radio och tv senast den 1 augusti 2022. Ett tillstånd som förlängs av Myndigheten för press, radio och tv ska gälla till och med den 31 juli 2026.

Prop. 2021/22:163: I första stycket anges att en ansökan om förlängning ska ges in till Myndigheten för press, radio och tv senast den 1 augusti 2022.

4 §  Myndigheten för press, radio och tv ska förlänga ett tillstånd enligt 3 § om det inte finns skäl att återkalla tillståndet enligt 18 kap. 5 § första stycket radio- och tv- lagen (2010:696). Om det finns skäl att återkalla tillståndet ska Myndigheten för press, radio och tv avslå ansökan om förlängning.

5 §  Myndigheten för press, radio och tv får ta ut en avgift av den som hos myndigheten ansöker om förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Avgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av ärendena.

6 §  Myndigheten för press, radio och tv ska besluta i fråga om förlängning av tillstånd senast den 31 augusti 2022.

Prop. 2021/22:163: Paragrafen innebär att Myndigheten för press, radio och tv ska meddela en tillståndshavare som ansökt om förlängning av tillstånd att sända digital

Överklagande

7 §  Beslut av Myndigheten för press, radio och tv att inte förlänga ett tillstånd enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Mål om överklagande av beslut som avses i första stycket ska handläggas skyndsamt.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Rätt att meddela föreskrifter

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla.

Prop. 2021/22:163: Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringar

Lag (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio

Förarbeten
Rskr. 2021/22:287, Prop. 2021/22:163
Ikraftträder
2022-07-01