Radio- och tv-lag (2010:696)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-06-17
Ändring införd
SFS 2010:696 i lydelse enligt SFS 2023:410
Ikraft
2010-08-01
Upphäver
Lag (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Radio- och TV-lag (1996:844)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01
Övrigt
Rättelsesida 2022:460 har iakttagits.
Övergripande bestämmelser

Lagens innehåll

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv, videodelningsplattformar, ljudradiosändningar och beställradio enligt följande.

[S2]Övergripande bestämmelser

 • Lagens innehåll och tillämpningsområde (1 kap.)
 • Information och registrering (2 kap.)
 • Definitioner (3 kap.)

[S3]Tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och videodelningsplattformar

 • Krav på tillstånd (4 kap.)
 • Innehållet i tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv (5 kap.)
 • Produktplacering (6 kap.)
 • Sponsring (7 kap.)
 • Reklam och andra annonser m.m. (8 kap.)
 • Vidaresändningar i kabelnät (9 kap.)
 • Videodelningsplattformar (9 a kap.)

[S4]Ljudradiosändningar och beställradio

 • Krav på tillstånd (10 kap.)
 • Tillstånd att sända annan ljudradio än närradio och kommersiell radio (11 kap.)
 • Tillstånd att sända närradio (12 kap.)
 • Tillstånd att sända kommersiell radio (13 kap.)
 • Innehållet i ljudradiosändningar och beställradio (14 kap.)
 • Reklam, andra annonser och sponsring (15 kap.)

[S5]Gemensamma bestämmelser

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Ändringen innebär att begreppet andra ljudradioprogram ersätts med begreppet annan ljudradio i andra strecksatsen under rubriken Ljudradiosändningar och innebär ingen ändring i sak.

Prop. 2019/20:168: I paragrafen redovisas lagens innehåll och disposition.

Genomförande av AV-direktivet

[K1]2 §  Lagen genomför delvis Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), nedan benämnt AV-direktivet. Lag (2015:662).

Prop. 2014/15:118: Lagen genomför delvis Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), nedan benämnt AV-direktivet.

Paragrafen har ändrats mot bakgrund av att Lagrådet ansåg att det inte var godtagbart att hänvisningen till det upphävda direktivet finns kvar i lagen. Ändringen ...

Tv-sändningar och beställ-tv

[K1]3 §  Lagen tillämpas på tv-sändningar och beställ-tv som kan tas emot i någon stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat), om leverantören av medietjänsten

 1. är etablerad i Sverige enligt artikel 2.3 i AV-direktivet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808 av den 14 november 2018 om ändring av AV-direktivet mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden,
 2. varken uppfyller kriteriet under 1 eller är etablerad i någon annan EES-stat men använder sig av en satellitupplänk belägen i Sverige,
 3. inte uppfyller något av kriterierna under 1 och 2 men använder sig av en satellitkapacitet som tillhör Sverige, eller
 4. inte uppfyller något av kriterierna under 1, 2 och 3 men är etablerad i Sverige enligt artiklarna 49-54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

[S2]Utöver det som föreskrivs i första stycket gäller 2 kap. 3 §, 4 kap.1-7 §§, 9 § 1-3, 6-9 och 16 och 11-17 §§, 5 kap. 13 § och 16-20 kap. även den som står under en annan EES-stats jurisdiktion enligt artikel 2 i AV-direktivet, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808. Lag (2020:875).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6. Ändringen innebär att lagens bestämmelser om överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv samt om avgifter för den som ansöker om sådant tillstånd eller om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd, gäller även för den som står under en annan EES-stats jurisdiktion. Vidare har redaktionella ändringar, som inte innebär någon ändring i sak, gjorts i paragrafens andra ...

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller en jurisdiktionsbestämmelse för tv-sändningar och beställ-tv.

Prop. 2014/15:118: Lagen tillämpas på tv-sändningar och beställ-tv som kan tas emot i någon stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EESstat), om leverantören av medietjänsten

1. är etablerad i Sverige enligt definitionen i artikel 2.3 i AV-direktivet, i den ursprungliga lydelsen,

2. varken uppfyller kriteriet under 1 eller är etablerad i någon annan EES-stat men använder sig av en satellitupplänk belägen i Sverige,

3. ...

Videodelningsplattformar

[K1]3 a §  Lagen tillämpas på videodelningsplattformar om leverantören av plattformen är etablerad i Sverige enligt artikel 28a.1-4 i AV-direktivet, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808. Lag (2020:875).

[K1]4 §  För sändningar genom tråd som når 100 hushåll eller färre gäller bara 9 kap.14 §§ och i yttrandefrihetsgrundlagen bara 1 kap.1013 §§. Lag (2018:1921).

Prop. 2017/18:260: I paragrafen anges, för trådsändningar som når 100 hushåll eller färre, att endast vissa bestämmelser i lagen och yttrandefrihetsgrundlagen gäller. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att hänvisningen till bestämmelser om meddelar- och anskaffarfrihet, censurförbud och förbud mot andra hindrande åtgärder i <a href="https://lagen.nu/1991:1469" ...

Ljudradiosändningar över satellit

[K1]5 §  Lagen gäller för sådana sändningar av ljudradio över satellit som kan tas emot i Sverige, om den som bedriver sändningsverksamheten har sin hemvist i Sverige eller sändningen till satellit sker från en sändare här i landet. Lag (2012:702).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Ändringen innebär att begreppet ljudradioprogram ersätts med begreppet ljudradio och innebär ingen ändring i sak.

Undantag för vissa ljud i tv-sändning

[K1]6 §  Andra föreskrifter än 4 kap. 10 § 1 om villkor om förbud mot att sända reklam och 8 kap. 15 § om förbud mot att sända reklam gäller inte för ljud i en tv-sändning, om ljudet helt stämmer överens med en ljudradiosändning som sker med stöd av tillstånd enligt denna lag eller som den sändande låtit registrera sig för.

Information om leverantörer av medietjänster

[K2]1 §  En leverantör av medietjänster ska tillhandahålla information enligt andra stycket, om leverantören

 1. sänder tv eller sökbar text-tv,
 2. sänder kommersiell radio,
 3. sänder ljudradio där inget tillstånd krävs,
 4. sänder ljudradio där regeringen meddelar tillstånd,
 5. tillhandahåller beställ-tv, eller
 6. tillhandahåller beställradio som finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

[S2]Leverantören ska se till att mottagare av dess tjänster alltid och på ett enkelt sätt har tillgång till

 1. namnet på leverantören,
 2. den geografiska adress där leverantören är etablerad,
 3. kontaktuppgifter, däribland leverantörens e-postadress och webbplats,
 4. uppgifter om behörig tillsynsmyndighet, och
 5. uppgifter om vem som är leverantörens ägare och om leverantörens ägarstruktur samt, i förekommande fall, ägarens organisationsnummer.

[S3]För leverantörer av beställ-tv och leverantörer av beställradio som finansieras med public service-avgift enligt lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst gäller även 8 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Lag (2022:1669).

Prop. 2021/22:262: Paragrafen innehåller bestämmelser som innebär att de leverantörer av medietjänster som räknas upp ska se till att den som tar emot en medietjänst alltid och på ett enkelt sätt ska ha tillgång till viss information om leverantören. Bestämmelsen följer av artikel 5 i AV-direktivet med de ändringar som har skett genom ändringsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitten 4.1 och 4.2.

Första stycket har ändrats genom att kretsen av de leverantörer som omfattas av bestämmelsen ...

Registrering

[K2]2 §  Anmälan för registrering till Myndigheten för press, radio och tv ska göras av den som

 1. bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag,
 2. tillhandahåller beställ-tv,
 3. tillhandahåller beställradio som finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst,
 4. tillhandahåller en videodelningsplattform, eller
 5. för någon annans räkning bedriver sändningsverksamhet över satellit eller upplåter satellitkapacitet (satellitentreprenör).

[S2]I anmälan ska följande anges:

 1. namn, företagsnamn eller motsvarande,
 2. ställföreträdare för juridisk person,
 3. postadress, telefonnummer, e-postadress och webbplats, och
 4. uppgift om den verksamhet som bedrivs.

[S3]Den som är anmälningsskyldig enligt första stycket och som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller en videodelningsplattform ska i anmälan även ange de omständigheter som medför att verksamheten omfattas av lagen enligt 1 kap. 3 § första stycket 1-4 eller 3 a §. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om anmälningsskyldighet för den som omfattas av lagen men som inte behöver tillstånd för att sända. Även satellitentreprenörer är skyldiga att anmäla sig enligt bestämmelsen. Övervägandena finns i avsnitt 18.3.

Register

[K2]3 §  Myndigheten för press, radio och tv ska upprätta ett register över dem som

 1. har anmält sig enligt 2 § och vilkas verksamhet omfattas av denna lag, eller
 2. har sådant tillstånd som avses i 4 kap. 3 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 § eller 13 kap. 1 §.

[S2]Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling. Det får bara innehålla sådana uppgifter som avses i 2 § andra och tredje styckena, 5 kap. 11 §, 14 kap. 7 § och 16 kap.5-9 §§. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om det register som Myndigheten för press, radio och tv ska föra. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 18.3.

Anmäla ändrade uppgifter

[K2]4 §  Den som är anmälningsskyldig enligt 2 § första stycket ska genast till Myndigheten för press, radio och tv anmäla när förhållanden som tidigare anmälts enligt 2 § andra och tredje styckena ändras. Lag (2020:875).

[K3]1 §  I denna lag avses med

 1. annonser: reklam och andra meddelanden som utan att vara reklam sänds på uppdrag av någon annan och som har till syfte att främja en sak eller en idé;
 2. annonsering med delad skärm: sändning av en annons samtidigt med en annan sändning;
 3. användargenererad video: en uppsättning rörliga bilder med eller utan ljud som utgör ett enskilt inslag som skapats av en användare och laddats upp på en videodelningsplattform av samma eller någon annan användare;
 4. audiovisuellt kommersiellt meddelande: produktplacering, sponsring, reklam, försäljningsprogram eller liknande som åtföljer eller ingår i en användargenererad video eller ett tv-program;
 5. beställradio: en tjänst där en leverantör av medietjänster i informations-, underhållnings- eller utbildningssyfte tillhandahåller allmänheten ljudradioprogram med hjälp av elektroniska kommunikationsnät
  1. på begäran av användaren,
  2. vid en tidpunkt som användaren väljer, och
  3. från en katalog med program som leverantören har valt ut;
 6. beställ-tv: en tjänst där en leverantör av medietjänster i informations-, underhållnings- eller utbildningssyfte tillhandahåller allmänheten tv-program med hjälp av elektroniska kommunikationsnät
  1. på begäran av användaren,
  2. vid en tidpunkt som användaren väljer, och
  3. från en katalog med program som leverantören har valt ut;
 7. försäljningsprogram: program där mottagare av programmet erbjuds att beställa varor och tjänster;
 8. kommersiell radio: tillståndspliktiga ljudradiosändningar som
  1. inte kräver tillstånd av regeringen,
  2. inte endast får äga rum under en begränsad tid enligt 11 kap. 1 § andra stycket, eller
  3. inte är närradio;
 9. leverantör av medietjänster: den som
  1. har det redaktionella ansvaret för valet av innehåll i en ljudradio- eller tv-sändning, beställradio, beställ-tv eller sökbar text-tv, och
  2. avgör hur innehållet struktureras;
 10. leverantör av videodelningsplattform: den som tillhandahåller en videodelningsplattform;
 11. ljudradiosändning: en sändning av ljudradioprogram med hjälp av elektroniska kommunikationsnät som
  1. en leverantör av medietjänster tillhandahåller,
  2. är riktad till allmänheten, och
  3. är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel;
 12. närradio: lokala ljudradiosändningar för föreningslivet och registrerade trossamfund;
 13. närradioförening: en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål;
 14. produktplacering: förekomsten i ett program eller i en användargenererad video av en vara, en tjänst eller ett varumärke, om detta sker i marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning till leverantören av medietjänsten eller videodelningsplattformen, eller till den som skapat eller laddat upp en användargenererad video på en videodelningsplattform, dock inte när varan eller tjänsten är av obetydligt värde och har tillhandahållits gratis;
 15. programföretag: en leverantör av medietjänster som tillhandahåller ljudradiosändningar, tv-sändningar eller sökbar text-tv;
 16. programtjänst: ett samlat utbud av ljudradio- eller tv- program eller sökbar text-tv som sänds under en gemensam beteckning;
 17. reklam: varje form av meddelande
  1. som sänds antingen mot betalning eller liknande ersättning eller som utgör egenreklam, och
  2. som syftar till att i näringsverksamhet marknadsföra varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen eller andra nyttigheter;
 18. sponsring: bidrag som någon som inte tillhandahåller eller producerar ljudradio, beställradio, tv-sändning, beställ-tv, sökbar text-tv, videodelningsplattform eller användargenererad video ger för att finansiera dessa tjänster, program eller videor i syfte att främja bidragsgivarens namn, varumärke, anseende, verksamhet, produkt eller intresse;
 19. sändning som är riktad till allmänheten: en sändning som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den;
 20. sökbar text-tv: en sändning via elektroniska kommunikationsnät som huvudsakligen består av text, grafik eller stillbilder, med eller utan ljud, som
  1. en leverantör av medietjänster tillhandahåller,
  2. är riktad till allmänheten,
  3. är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel, och
  4. låter användaren själv välja vilken del av innehållet som han eller hon vill ta del av och vid vilken tidpunkt det ska ske;
 21. tv-program: program som huvudsakligen består av rörliga bilder med eller utan ljud som ingår i tv-sändning eller i beställ-tv;
 22. tv-sändning: en sändning av eller att sända tv-program med hjälp av elektroniska kommunikationsnät där sändningen
  1. tillhandahålls av en leverantör av medietjänster,
  2. är riktad till allmänheten, och
  3. är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel;
 23. videodelningsplattform: en tjänst där tjänsten eller en väsentlig funktion i den som huvudsakligt syfte har att, med hjälp av elektroniska kommunikationsnät i informations-, underhållnings- eller utbildningssyfte tillhandahålla allmänheten användargenererade videor eller tv-program som leverantören av tjänsten organiserar men inte har redaktionellt ansvar för;
 24. virtuell annonsering: sändning av meddelanden som på elektronisk väg fogas in i tv-bilden på fasta föremål, som normalt används för annonser, eller på marken där annonser kan placeras ut fysiskt. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller definitioner av begrepp som förekommer i lagen. Genom ändringarna definieras begreppen användargenererad video, audiovisuellt kommersiellt meddelande, beställradio, leverantör av videodelningsplattform och videodelningsplattform. Nuvarande definitioner av produktplacering och sponsring ändras med anledning av lagen omfattar videodelningsplattformar. Det görs även ändringar i definitionen av leverantör av medietjänster och tv-program.

Tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och videodelningsplattformar

/Upphör att gälla U: 2023-07-01/

4 kap. Krav på tillstånd

Sändningsutrymme

[K4]1 §  Regeringen beslutar vilket sändningsutrymme som i olika delar av landet får upplåtas för sådana tv-sändningar liksom sökbar text-tv som kräver tillstånd enligt denna lag.

När det krävs tillstånd

[K4]2 §  För att sända tv och sökbar text-tv med användande av radiovågor krävs tillstånd enligt denna lag om sändningen sker på frekvenserna 87,5-108 megahertz, 174-240 megahertz eller 470-790 megahertz.

[S2]Föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare finns i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Lag (2022:498).

Vem som ger tillstånd

[K4]3 §  Regeringen ger tillstånd att sända tv och sökbar text-tv om sändningsverksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Myndigheten för press, radio och tv ger tillstånd i övriga fall. Lag (2018:1895).

Innebörden av ett tillstånd

[K4]4 §  Ett tillstånd att sända tv och sökbar text-tv innebär rätt att i varje område samtidigt sända det antal programtjänster som tillståndet avser under den del av dygnet som anges i tillståndet.

Vem som kan få tillstånd

[K4]5 §  Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv får endast ges till ett programföretag som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden och som är berett att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor.

Vad som ska beaktas vid tillståndsgivningen

[K4]6 §  Vid fördelningen av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv ska det särskilt beaktas att sändningsutrymmet ska kunna tas i anspråk

 1. för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose olika intressen och smakriktningar,
 2. för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster, och
 3. av flera av varandra oberoende programföretag.

Tillstånd begränsat till vidaresändning

[K4]7 §  Ett tillstånd som ges av Myndigheten för press, radio och tv får innebära rätt för ett programföretag att endast vidaresända programtjänster som samtidigt sänds eller kort tid dessförinnan sänts av ett annat programföretag. I ett sådant tillstånd får myndigheten besluta att 5–8 kap. inte ska tillämpas på sändningar med stöd av tillståndet. Lag (2015:808).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.1. Ändringen innebär att begreppet program ersätts med begreppet programtjänster. Vidare har en redaktionell ändring gjorts i paragrafen. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Tillståndsvillkor

[K4]8 §  Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med villkor som innebär att sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt och med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv.

/Upphör att gälla U: 2024-01-01/

[K4]9 §  Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med villkor om skyldighet att

 1. sända till hela landet eller till en viss del av landet,
 2. sända under en viss minsta tid,
 3. samtidigt sända ett visst minsta antal programtjänster i varje område,
 4. sända sökbar text-tv i viss omfattning,
 5. sända program vars innehåll är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning,
 6. bereda utrymme för sändningar med stöd av tillstånd av regeringen,
 7. använda en viss sändningsteknik,
 8. samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor för att främja tillgänglighet och konkurrens,
 9. använda vissa radiosändare,
 10. ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning och tiden för sändning av programmen,
 11. sända genmälen,
 12. i sändningsverksamheten respektera den enskildes privatliv,
 13. sända ett mångsidigt programutbud,
 14. regionalt sända och producera program,
 15. kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en myndighet begär det,
 16. utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa inte bara kan tas emot av en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet, och
 17. utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap och vid fredstida krissituationer samt lämna planen till regeringen och till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2012:702).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.1. Ändringen innebär att begreppet program ersätts med begreppet programtjänster i punkten 3 och innebär ingen ändring i sak.

Prop. 2022/23:77: Paragrafen innehåller en uppräkning av de villkor som ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med. Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

9 §  Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med villkor om skyldighet att

 1. sända till hela landet eller till en viss del av landet,
 2. sända under en viss minsta tid,
 3. samtidigt sända ett visst minsta antal programtjänster i varje område,
 4. sända sökbar text-tv i viss omfattning,
 5. sända program vars innehåll är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning,
 6. bereda utrymme för sändningar med stöd av tillstånd av regeringen,
 7. använda en viss sändningsteknik,
 8. samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor för att främja tillgänglighet och konkurrens,
 9. använda vissa radiosändare,
 10. ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning och tiden för sändning av programmen,
 11. sända genmälen,
 12. i sändningsverksamheten respektera den enskildes privatliv,
 13. sända ett mångsidigt programutbud,
 14. regionalt sända och producera program,
 15. kostnadsfritt sända meddelanden enligt lagen (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten och, om en myndighet begär det, andra meddelanden som är av vikt för allmänheten,
 16. utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa inte bara kan tas emot av en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet, och
 17. utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap och vid fredstida krissituationer samt lämna planen till regeringen och till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2023:410).

[K4]10 §  Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med förbud mot och villkor för att sända

 1. reklam eller andra annonser,
 2. sponsrade program även i andra fall än som anges i 7 kap.1-3 §§, och
 3. program där produktplacering förekommer.

[K4]11 §  Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv får förenas med villkor som innebär att ägarförhållandena och inflytandet i ett företag som får tillståndet inte får förändras mer än i begränsad omfattning.

Tillståndens giltighetstid

[K4]12 §  Ett tillstånd som har beviljats av regeringen att sända tv och sökbar text-tv ska gälla i åtta år.

[S2]Ett tillstånd som har beviljats av Myndigheten för press, radio och tv att sända tv eller sökbar text-tv ska gälla i åtta år. Om det finns särskilda skäl, får myndigheten besluta att ett tillstånd ska gälla för kortare tid.

[S3]Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden. Lag (2022:460).

Undantag för sändningar med tillstånd som gäller för en begränsad tid

[K4]13 §  Föreskrifterna i 5 och 6 §§ behöver inte tillämpas om tillståndet att sända tv och sökbar text-tv gäller under en begränsad tid om högst två veckor.

[S2]Myndigheten för press, radio och tv får besluta att 5–8 kap. inte ska tillämpas på sändningar som avses i första stycket. Lag (2015:808).

Yttrande över tillståndsvillkor

[K4]14 §  Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av och yttra sig över de villkor som regeringen eller Myndigheten för press, radio och tv avser att förena med tillståndet. Beslut om tillstånd får inte innehålla andra programrelaterade villkor än dem som den sökande har godtagit. Lag (2015:808).

Överlåtelse av tillstånd

[K4]15 §  Ett tillstånd att sända tv och sökbar text-tv får överlåtas om Myndigheten för press, radio och tv medger det. Sådant medgivande får bara lämnas om

 1. förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 5 §,
 2. överlåtelsen inte för med sig att ägarkoncentrationen bland dem som har tillstånd att sända tv och sökbar text-tv ökar i mer än begränsad omfattning, och
 3. överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet av tillståndspliktiga programtjänster.

[S2]En överlåtelse som inte medges är utan verkan. Lag (2015:808).

[K4]16 §  Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt denna lag.

[S2]Om ett föreläggande enligt 17 kap.11 och 13 §§ har meddelats mot den tidigare innehavaren, gäller föreläggandet även mot den nya innehavaren. Myndigheten för press, radio och tv ska i samband med att den medger överlåtelsen underrätta den nya innehavaren om detta. Om den nya innehavaren inte har underrättats gäller inte föreläggandet. Ett vite som föreläggandet har förenats med gäller inte mot den nya innehavaren. Lag (2015:808).

Avgifter

[K4]17 §  Myndigheten för press, radio och tv får ta ut en avgift av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv eller om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

[S2]Avgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av ärendena. Lag (2015:808).

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

Villkor för verksamhet som finansieras med public service- avgift

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

[K4]18 §  Regeringen får besluta om villkor för ett programföretags tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv genom tråd om verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

[S2]Villkoren får ställas upp endast om motsvarande villkor finns i programföretagets sändningstillstånd och får inte avse annat än

 1. skyldighet att utöva programverksamheten opartiskt och sakligt och med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda,
 2. genmälen, och
 3. förbud mot och villkor för reklam eller andra annonser, sponsring och produktplacering. Lag (2023:275).

Prop. 2022/23:83: Villkoren får ställas upp endast om motsvarande villkor finns i programföretagets sändningstillstånd och får inte avse annat än

1. skyldighet att utöva programverksamheten opartiskt och sakligt och med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda,

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

[K4]19 §  Ett beslut om villkor enligt 18 § får innehålla endast sådana villkor som programföretaget har godtagit. Det får gälla endast under tiden för programföretagets sändningstillstånd och bara för sändningar och tillhandahållanden av program efter beslutet. Lag (2023:275).

Prop. 2022/23:83: Paragrafen, som är ny, utformas enligt Lagrådets förslag. Den anger förutsättningarna för ett beslut om villkor enligt 18 §. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ett beslut om villkor får innehålla endast sådana villkor som programföretaget har godtagit. För villkor som avser sändningar och tillhandahållanden i tråd gäller alltså motsvarande som för sändningar enligt 4 kap. 14 §.

Ett ...

Allmänna krav

[K5]1 §  En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv- sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv ska se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

Skydd av barn

[K5]2 §  Program med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder får inte sändas i tv under sådan tid och på sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se programmen, om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt.

[S2]Sådana program får inte heller tillhandahållas i beställ-tv på sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se programmen, om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt. Lag (2020:875).

[K5]3 §  En leverantör av medietjänster som sänder eller tillhandahåller program med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder ska varna för att sådant innehåll förekommer. Lag (2020:875).

[K5]3 a §  Personuppgifter som samlats in eller på annat sätt genererats av leverantörer av medietjänster för att uppfylla kraven enligt 2 § får inte behandlas för kommersiella ändamål. Lag (2020:875).

Beriktigande

/Upphör att gälla U: 2023-07-01/

4 §  Uppgifter som förekommit i ett program i tv-sändning eller i sökbar text-tv som inte är reklam och som sänts på något annat sätt än genom tråd, ska beriktigas när det är befogat.

Även uppgifter som har förekommit i ett program i tv-sändning och i sökbar text-tv som inte är reklam och som sänts genom tråd bör beriktigas när det är befogat.

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

[K5]4 §  Uppgifter som förekommit i ett program i en tv-sändning, i beställ-tv eller i sökbar text-tv ska, om programmet inte är reklam, beriktigas när det är befogat om

 • programmet sänts på annat sätt än genom tråd, eller
 • programmet sänts eller tillhandahållits av ett programföretag vars verksamhet finansieras med public service- avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

[S2]Uppgifter som förekommit i ett program i en tv-sändning eller i sökbar text-tv som sänts genom tråd bör, om programmet inte är reklam, beriktigas när det är befogat. Lag (2023:275).

Prop. 2022/23:83: – programmet sänts på annat sätt än genom tråd, eller – programmet sänts eller tillhandahållits av ett programföretag vars verksamhet finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Uppgifter som förekommit i ett program i en tv-sändning eller i sökbar text-tv ...

Otillbörligt kommersiellt gynnande

[K5]5 §  Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får

 1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag, eller
 2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.

[S2]I 6 och 7 kap. finns bestämmelser om produktplacering och sponsring.

Åsiktsannonser

[K5]6 §  I sändningar för vilka villkor om opartiskhet gäller får det inte förekomma meddelanden som sänds på uppdrag av någon annan och som syftar till att vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på arbetsmarknaden.

[S2]Att sådana meddelanden ska anses som annonser framgår av 3 kap. 1 §.

Program med europeiskt ursprung

[K5]7 §  Den som sänder tv ska se till att följande krav uppfylls, om det inte finns särskilda skäl mot det:

 1. Mer än hälften av den årliga sändningstiden ska upptas av program med europeiskt ursprung.
 2. Minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst tio procent av programbudgeten ska avse program med europeiskt ursprung som har framställts av självständiga producenter. En så stor andel som möjligt bör utgöras av program som har färdigställts under de närmast föregående fem åren.

[S2]Som sändningstid anses i denna paragraf den tid då det sänds program med annat innehåll än nyheter, sport, tävlingar, annonser och försäljningsprogram. I sändningstiden ska inte heller sändningar av endast text räknas in.

[S3]Tv-sändningar enligt första stycket ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, i betydande omfattning innehålla program på svenska språket, program med artister verksamma i Sverige och verk av upphovsmän verksamma i Sverige. Lag (2020:875).

[K5]8 §  Den som tillhandahåller beställ-tv ska se till att minst 30 procent av katalogen utgörs av program med europeiskt ursprung och att dessa program framhävs.

[S2]Skyldigheten enligt första stycket gäller inte leverantörer av tjänster med låg omsättning eller liten publik.

[S3]Myndigheten för press, radio och tv får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten om den på grund av tjänstens utformning eller inriktning inte är motiverad eller praktiskt möjlig att uppfylla. Lag (2020:875).

Exklusiva rättigheter till tv-sändningar

[K5]9 §  Den som sänder tv och som innehar den exklusiva rätten till en tv-sändning från ett svenskt eller utländskt evenemang som är av särskild vikt för det svenska samhället får inte, om programföretaget sänder evenemanget, utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i Sverige utestängs från möjligheten att i fri tv se evenemanget i direktsändning eller, om det finns saklig grund för det, med en mindre tidsförskjutning. De evenemang som avses är sådana som inträffar högst en gång om året och som intresserar en bred allmänhet i Sverige.

[S2]Om Europeiska kommissionen genom en underrättelse i Europeiska unionens officiella tidning har förklarat att ett evenemang är av särskild vikt för samhället i en annan EES-stat, får de som sänder tv och som innehar den exklusiva rätten att sända evenemanget till den staten inte, om de sänder evenemanget, utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i den staten utestängs från möjligheten att se evenemanget i fri tv på ett sätt som närmare anges i underrättelsen.

[S3]Om någon för att uppfylla skyldigheten enligt första eller andra stycket erbjuder någon annan att sända evenemanget i tv ska detta göras på skäliga villkor.

[S4]Regeringen meddelar föreskrifter om vilka evenemang som är av särskild vikt för det svenska samhället.

Korta utdrag från evenemang av stort allmänintresse

[K5]10 §  I 48 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk finns bestämmelser om rätten för programföretag i en EES-stat att i sina allmänna nyhetssändningar använda utdrag ur ett annat programföretags med ensamrätt sänd tv-sändning från ett evenemang av stort allmänintresse.

Krav på sändningsbeteckning för tv-sändningar och sökbar text- tv

[K5]11 §  Den som sänder tv eller sökbar text-tv enligt denna lag ska använda en sådan beteckning för sina sändningar som har godkänts av Myndigheten för press, radio och tv.

[S2]Beteckningen ska i tv-sändningar anges minst en gång varje sändningstimme eller, om detta inte är möjligt, mellan programmen. I sökbar text-tv ska beteckningen anges löpande. Lag (2015:808).

Krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

[K5]12 §  En leverantör av medietjänster ska utforma tjänsten på ett sådant sätt att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Tillgängliggörandet ska ske i den omfattning som beslutas av regeringen, om verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, och av Myndigheten för press, radio och tv i övriga fall. Ett sådant beslut ska gälla för en viss tid.

[S2]Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning tjänsten ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning ska leverantörens finansiella förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster beaktas.

[S3]Leverantören ska upprätta en handlingsplan för hur tillgängligheten till tjänsten ska öka. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som ska ingå i handlingsplanen. Lag (2020:875).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4. Ändringen innebär att lagens krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för tv-sändningar och sökbar text-tv som sänds genom tråd.

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheter för den som sänder tv eller tillhandahåller beställ-tv att göra programmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

/Upphör att gälla U: 2024-01-01/

[K5]12 a §  En leverantör av medietjänster som på begäran av en myndighet sänder meddelanden som är av vikt för allmänheten ska så snart det är möjligt utforma meddelandena så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Lag (2020:875).

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

12 a §  En leverantör av medietjänster som sänder meddelanden enligt lagen (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten eller, på begäran av en myndighet, andra meddelanden som är av vikt för allmänheten ska så snart det är möjligt utforma meddelandena så att de är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Lag (2023:410).

Frihet att sända tv och tillhandahålla beställ-tv till Sverige

[K5]13 §  En leverantör av medietjänster som är etablerad i en annan EES-stat än Sverige har rätt att tillhandahålla sina tjänster till Sverige utan att svenska regler inom det regelområde som samordnas genom AV-direktivet, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808 hindrar det. Det gäller även när tjänsten tillhandahålls genom vidaresändning inom Sverige av en leverantör av medietjänster som står under svensk jurisdiktion enligt 1 kap. 3 §.

[S2]I 16 kap. finns dock bestämmelser om samarbete mellan myndigheter. I fråga om beställ-tv finns också bestämmelser i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster om att en domstol eller annan myndighet under vissa förhållanden med stöd av lag får vidta en åtgärd som begränsar den fria rörligheten för en sådan tjänst. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om leverantörer av medietjänster som är etablerade i andra EES-stater. Tidigare förarbeten finns i prop. 2014/15:118 s. 44.

Prop. 2014/15:118: En leverantör av medietjänster som är etablerad i en annan EES-stat än Sverige har rätt att tillhandahålla sina tjänster till Sverige utan hinder av svenska regler inom det regelområde som samordnas av AV-direktivet, i den ursprungliga lydelsen. Det gäller även när tjänsten tillhandahålls genom vidaresändning inom Sverige av en leverantör av medietjänster som står under svensk jurisdiktion enligt 1 kap. 3 §.

I fråga om tv-sändningar ...

Uppmaning till terroristbrott, våld eller hat i vissa satellitsändningar

[K5]14 §  Program som sänds över satellit enligt 1 kap. 3 § första stycket 2 eller 3 och som inte är avsedda att tas emot i Sverige får inte ha ett innehåll som uppmanar till terroristbrott, våld eller hat som omfattas av artikel 6 i AV- direktivet i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808 och som avses i bestämmelserna om

 1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,
 2. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,
 3. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken, eller
 4. offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet i 7 § terroristbrottslagen (2022:666). Lag (2022:681).

Prop. 2021/22:133: Paragrafen innehåller bestämmelser om förbud mot straffbara uppmaningar till terroristbrott, våld eller hat i vissa satellitsändningar. Övervägandena finns i avsnitt 18.

När produktplacering inte får förekomma

[K6]1 §  Produktplacering i tv-sändningar eller i beställ-tv får inte förekomma i

 1. nyhets- och samhällsprogram,
 2. program om konsumentfrågor,
 3. religiösa program, och
 4. program som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om förbud mot produktplacering i vissa typer av program. Bestämmelsen genomför artikel 11.2 i AVdirektivet genom ändringsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.1

[K6]2 §  I program i tv-sändningar eller i beställ-tv får det inte förekomma produktplacering av

 1. alkoholdrycker och tobaksvaror,
 2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,
 3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination,
 4. modersmjölksersättning,
 5. spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138),
 6. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare,
 7. alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), eller
 8. tobaksfria nikotinprodukter enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lag (2022:1261).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om förbud mot produktplacering av vissa produkter. Bestämmelsen genomför delvis artikel 11.4 i AVdirektivet genom ändringsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.1 och 11.2.2.

Prop. 2016/17:132: Genom förslaget införs en ny punkt, punkten 5, i paragrafens andra stycke. Ändringen innebär att de möjligheter till produktplacering som bestämmelsens första stycke ger stöd för inte gäller program där det förekommer produktplacering av sådana e-cigaretter eller påfyllningsbehållare som avses i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Krav på program där det förekommer produktplacering

[K6]3 §  Program där det förekommer produktplacering får sändas eller tillhandahållas endast om programmet inte på ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 §.

[S2]När det förekommer produktplacering får programmens innehåll, programläggningen eller struktureringen i en katalog inte påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på det redaktionella oberoendet hos leverantören av medietjänsten. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på program där det förekommer produktplacering. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.1.

Prop. 2014/15:118: Program där det förekommer produktplacering får sändas endast om programmet inte på ett otillbörligt sätt gynnar kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 §.

Programmens innehåll, och när det gäller tv-sändningar deras programläggning, får inte påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på det redaktionella oberoendet hos leverantören av medietjänsten.

I paragrafen, som behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2014/15:118#S4" ...

Information om produktplacering

[K6]4 §  När det förekommer produktplacering i ett program ska information lämnas om detta i början och i slutet av programmet och när programmet börjar igen efter ett avbrott för annonser.

[S2]Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats i programmet.

Program som inte får sponsras

[K7]1 §  Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv som huvudsakligen handlar om nyheter eller innehåller nyhetskommentarer får inte sponsras.

Vem som inte får sponsra program

[K7]2 §  Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja

 1. alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622),
 2. tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, eller
 3. tobaksfria nikotinprodukter enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lag (2022:1261).

Prop. 2016/17:132: Genom ändringen av paragrafen läggs sådana e-cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till i den lista av produkter vars tillverkare eller säljare inte får sponsra program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.11.

Begränsningar för företag som tillverkar eller säljer modersmjölksersättning

[K7]2 a §  Om ett företag som tillverkar eller säljer modersmjölksersättning sponsrar ett program i en tv-sändning, sökbar text-tv eller beställ-tv får sponsringen inte främja användningen av modersmjölksersättning utan bara företagets övriga produkter och dess anseende. Lag (2013:1056).

Sponsring från företag som tillhandahåller spel

[K7]2 b §  Ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla spel och som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138) får inte sponsra ett program i en tv-sändning, sökbar text-tv eller beställ-tv. Lag (2018:1145).

Begränsningar för läkemedelsföretag

[K7]3 §  Om ett läkemedelsföretag sponsrar ett program i en tv- sändning, sökbar text-tv eller i beställ-tv, får sponsringen bara främja företagets namn eller anseende men inte receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination.

Krav på program som sponsras

[K7]3 a §  Innehållet i program som sponsras, och när det gäller tv-sändningar deras programläggning, får inte påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på det redaktionella oberoendet hos leverantören av medietjänsten. Lag (2015:662).

[K7]4 §  När en leverantör av medietjänster tillhandahåller ett sponsrat program i en tv-sändning eller i beställ-tv ska leverantören ange vem som har bidragit till finansieringen. Ett sådant meddelande ska lämnas i början och i slutet av programmet eller vid ett av dessa tillfällen.

[S2]I sökbar text-tv ska ett sådant meddelande lämnas löpande.

[S3]Om bara en klart avgränsad del av ett program är sponsrad, ska sponsringsmeddelandet lämnas i början eller i slutet av den delen. Ett sådant meddelande förutsätter dock att programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter inte kränks.

[K7]5 §  I tv-sändning får, utöver vad som följer av 4 §, sponsringsmeddelanden lämnas

 1. i början och i slutet av ett program, om ett meddelande har lämnats enligt 4 § tredje stycket,
 2. i sportprogram med längre pauser och i program som återger föreställningar eller evenemang, i pauser för publiken,
 3. i samband med att sändningen övergår från en programtjänst till en annan,
 4. vid växlingar mellan studiosändningar och andra sändningar, och
 5. i samband med annonsavbrott.

[S2]Första stycket gäller endast om sponsringsmeddelandet kan lämnas på ett sådant sätt att programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter inte kränks.

[K7]6 §  I beställ-tv får, utöver vad som följer av 4 §, sponsringsmeddelanden lämnas om det kan göras utan att programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter kränks.

[K7]7 §  Ett sponsringsmeddelande i tv-sändningar, sökbar text-tv eller beställ-tv ska innehålla sponsorns namn, logotyp eller annat kännetecken för sponsorn. Meddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag.

Sponsringsmeddelande med delad skärm

[K7]8 §  Ett sponsringsmeddelande får lämnas med delad skärm i de fall som anges i 4-6 §§, om det kan göras utan att programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter kränks.

Annonstid för tv-sändningar

[K8]1 §  Annonser får sändas i tv under högst

 • 20 procent av tiden mellan kl. 06.00 och 18.00, och
 • 20 procent av tiden mellan kl. 18.00 och 24.00.

[S2]Som annonstid räknas inte neutrala inramningar mellan

 • redaktionellt innehåll och annonser eller försäljningsprogram,
 • enskilda annonser, eller
 • enskilda försäljningsprogram.

[S3]Trots vad som anges i första stycket får programtjänster som uteslutande är avsedda för försäljningsprogram sändas i tv, under förutsättning att sändningstiden är minst femton minuter. Lag (2020:875).

[K8]2 §  Den sammanlagda annonstiden i en tv-sändning får vid ett givet tillfälle inte understiga en minut sedan sändningstiden för annonssignaturen enligt 5 § har räknats bort.

[S2]Första stycket gäller inte tv-sändningar av direktsända sportevenemang. Lag (2012:702).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5. Ett andra och tredje stycke har lagts till.

I andra stycket stadgas att undantag från huvudregeln i första stycket, om att annonsavbrott måste vara minst en minut efter det att annonssignaturen enligt 5 § har räknats bort, får göras i direktsända sportevenemang.

I tredje stycket anges att annonsavbrott kortare än en minut, efter det ...

Program som inte får avbrytas av annonsering

[K8]3 §  I tv-sändning får program som innehåller gudstjänster eller program som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år inte avbrytas av annonsering.

[S2]I beställ-tv får program som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år inte avbrytas av annonsering.

När program får avbrytas av annonsering

[K8]4 §  Andra program i tv-sändningar än sådana som avses i 3 § första stycket får avbrytas av annonsering endast om avbrottet, med hänsyn till naturliga pauser i programmet och programmets längd och karaktär, inte påverkar programmets integritet och värde eller kränker rättighetshavarnas rättigheter.

[S2]Sändning av nyhetsprogram, biograffilmer och filmer producerade för tv, utom tv-serier och dokumentärprogram, får under förutsättning att kraven i första stycket är uppfyllda avbrytas av annonsering en gång varje tablålagd period på minst trettio minuter.

Annonssignatur

[K8]5 §  Före och efter varje annonsering i tv-sändningar och i beställ-tv ska det förekomma en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från det övriga innehållet. Signaturen ska bestå av både ljud och bild. I sökbar text-tv, försäljningsprogram och vid annonsering med delad skärm ska signaturen alltid vara synlig. Den behöver dock bara anges i bild.

[S2]I fråga om tv-sändningar som regeringen lämnar tillstånd till får regeringen bevilja undantag från skyldigheten enligt första stycket och kravet på kortaste annonstid enligt 2 §. Ett sådant undantag får även beviljas av Myndigheten för press, radio och tv i fråga om sändningar som myndigheten lämnar tillstånd till.

[S3]Bestämmelser om reklamidentifiering finns i 9 § marknadsföringslagen (2008:486). Lag (2015:808).

Prop. 2011/12:151: I andra stycket har ändringar av redaktionell karaktär gjorts.

Rubriken närmast före 9 kap. 1 §

Denna ändring behandlas i avsnitt 9.1. Begreppet program har ersatts med begreppet programtjänster. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Uppgift om i vems intresse en annons tillhandahålls

[K8]6 §  Av en annons som inte är reklam och som förekommer i tv- sändning, sökbar text-tv eller beställ-tv ska det framgå i vems intresse detta sker.

Reklam och barn

[K8]7 §  Reklam i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv får inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år.

[S2]I tv-sändningar och beställ-tv får reklam inte förekomma omedelbart före eller efter ett program eller en del av ett program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år.

[K8]8 §  I reklam i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv får det inte förekomma personer eller figurer som spelar en framträdande roll i program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år.

Personer som inte får förekomma i annonser

[K8]9 §  I annonser i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv får det inte förekomma personer som spelar en framträdande roll i program som huvudsakligen handlar om nyheter och nyhetskommentarer.

Annonsering med delad skärm

[K8]10 §  Annonsering med delad skärm får förekomma i tv-sändning som består av direktsänt evenemang som pågår utan avbrott. Annonsering i form av egenreklam med delad skärm får förekomma även i andra tv-sändningar.

[S2]Annonsering med delad skärm får förekomma i beställ-tv.

[S3]Annonsering med delad skärm får inte förekomma om den kränker programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter.

[S4]Första stycket gäller även vid återutsändning av ett tv- program i oförändrat skick.

Virtuell annonsering

[K8]11 §  Virtuell annonsering får förekomma i sportevenemang i tv- sändningar och beställ-tv om annonseringen inte

 1. är mer framträdande än den annonsering som normalt förekommer på platsen eller på något annat sätt inverkar störande på möjligheterna att uppfatta programmet, eller
 2. innebär att programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter kränks.

[S2]Före och efter varje program som innehåller virtuell annonsering ska leverantören av medietjänster på lämpligt sätt upplysa om att sådan annonsering förekommer. Informationen ska bestå endast av en neutral upplysning om att det förekommer virtuell annonsering i programmet.

[S3]Bestämmelserna i 7-9 §§ ska tillämpas vid virtuell annonsering.

Elektroniska företagsskyltar

[K8]12 §  I sport- och tävlingsprogram i tv-sändningar och beställ- tv får namnet på eller logotypen för det eller de företag som tillhandahållit nödvändig utrustning eller tjänster som är nödvändiga för att producera information om resultat, matchställning eller dylikt fogas in i tv-bilden elektroniskt om följande villkor uppfylls:

 1. Företagsnamnet eller logotypen visas i samband med leveransen av den information som företaget i fråga tillhandahållit.
 2. Programföretaget eller leverantören av beställ-tv får inte någon ersättning för visningen.
 3. Företagsnamnet eller logotypen förenas inte med ljud och tar bara upp en liten del av bilden.
 4. Företagsnamnet eller logotypen visas i rimlig omfattning.

Reklam för alkohol, tobak och nikotinprodukter

[K8]13 §  Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, alkoholdrycksliknande preparat, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622), 4 kap.1 och 3 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och 11 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lag (2022:1261).

Prop. 2016/17:132: Genom tillägget i bestämmelsen lämnas en upplysning om att det i 11 och 12 §§ lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns bestämmelser om förbud mot reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.10.

Reklam för modersmjölksersättning

[K8]13 a §  Bestämmelser om förbud mot reklam för modersmjölksersättning finns i lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Lag (2013:1056).

Prop. 2013/14:17: Bestämmelserna i den nya lagen gäller reklam för modersmjölksersättning i tv, sökbar text-tv, beställ-tv och ljudradio.

Reklam för spel

[K8]13 b §  Bestämmelser om förbud mot reklam för spel finns i 15 kap. 6 § spellagen (2018:1138). Lag (2018:1145).

Reklam för läkemedel och medicinsk behandling

[K8]14 §  Reklam för sådan medicinsk behandling som är tillgänglig endast efter ordination får inte förekomma i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv.

[S2]Försäljningsprogram för läkemedel eller för medicinsk behandling får inte förekomma i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv.

[S3]Bestämmelser om förbud mot vissa slag av marknadsföring av läkemedel finns i läkemedelslagen (2015:315). Av läkemedelslagen följer att bestämmelserna övervakas av Läkemedelsverket. Lag (2015:326).

Reklamförbud för lokala kabelsändarorganisationer

[K8]15 §  En lokal kabelsändarorganisation får inte sända reklam.

Undantag för egenreklam

[K8]16 §  Bestämmelserna i 1, 2, 5, 7-9 och 15 §§ gäller inte för sådan reklam som en leverantör av medietjänster gör för sin egen programverksamhet eller för programverksamhet från andra leverantörer av medietjänster som tillhör samma mediegrupp. Lag (2020:875).

Överliggande inslag och ändringar

[K8]17 §  Tv-sändningar och beställ-tv får inte förses med överliggande inslag för kommersiella ändamål eller ändras utan medgivande från leverantören av medietjänsten.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på medgivande i första stycket. Lag (2020:875).

Skyldighet att vidaresända programtjänster

[K9]1 §  Den som äger eller på annat sätt förfogar över ett elektroniskt kommunikationsnät som används för överföring av tv-sändningar och sökbar text-tv till allmänheten genom tråd ska, om ett betydande antal hushåll som är anslutna till nätet använder det som sitt huvudsakliga medel för att ta emot tv- sändningar, se till att de boende i de anslutna hushållen kan ta emot tv-sändningar och sökbar text-tv som sker med tillstånd av regeringen och som kan tas emot i området utan villkor om särskild betalning.

[S2]Skyldigheten gäller bara för tv-sändningar och sökbar text-tv där sändningstillståndet har förenats med krav på opartiskhet och saklighet. För tv-sändningar ska tillståndet även ha förenats med villkor om ett mångsidigt programutbud där det ska ingå nyheter. En sådan sändningsplikt gäller bara om förutsättningarna för vidaresändning enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är uppfyllda.

[S3]Sändningar enligt första stycket ska kunna tas emot på ett tillfredsställande sätt och utan kostnad för själva mottagningen.

[S4]Sändningsplikten enligt första stycket gäller även sändningar som en tillståndshavare genomför för att uppfylla skyldigheten att sända till hela landet eller till delar av landet, men där sättet att sända inte kräver regeringens tillstånd. Lag (2020:875).

Antalet programtjänster som omfattas av sändningsplikten

[K9]2 §  Sändningsplikten för tv-sändningar enligt 1 § omfattar inte fler än fyra programtjänster som har olika innehåll och sänds samtidigt av en tillståndshavare vars verksamhet finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller en bestämmelse om antalet programtjänster som omfattas av vidaresändningsplikten. I bestämmelsen tydliggörs att de programtjänster som omfattas av vidaresändningsplikt ska ha olika innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 16.1. Tidigare förarbeten finns i prop. 2009/10:115 s. 196 f. och <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:105#sid22" ...

Teknik som ska användas vid vidaresändning

[K9]3 §  I nät där tv sänds med både analog och digital teknik ska vidaresändning ske med analog teknik av minst två programtjänster som avses i 2 §, om de sänds eller har sänts ut med analog teknik. I övrigt får vidaresändning ske med digital teknik.

Undantag från sändningsplikten

[K9]4 §  Sändningsplikten enligt 1 § första och andra styckena omfattar inte sändningar som sker med stöd av tillstånd till vidaresändning enligt 4 kap. 7 §.

Sändningsutrymme för tv-program från lokala kabelsändarorganisationer

[K9]5 §  Den som äger eller på annat sätt förfogar över ett elektroniskt kommunikationsnät som används för överföring av tv-sändningar till allmänheten genom tråd och som minst 100 av de hushåll som är anslutna till nätet använder som sitt huvudsakliga medel att ta emot tv-sändningar ska, i varje kommun där han eller hon förfogar över ett sådant nät, kostnadsfritt tillhandahålla ett särskilt bestämt utrymme för sändningar av tv-program från en eller flera lokala kabelsändarorganisationer som har förordnats av Myndigheten för press, radio och tv.

[S2]I nät där tv sänds med analog och digital teknik ska utrymme för sändningar av en lokal kabelsändarorganisation tillhandahållas med både analog och digital sändningsteknik. Lag (2015:808).

Krav på lokala kabelsändarorganisationer

[K9]6 §  En lokal kabelsändarorganisation ska vara en sådan juridisk person som har bildats för att bedriva lokala kabelsändningar och som kan antas låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet.

[S2]En lokal kabelsändarorganisation ska i sin sändningsverksamhet sträva efter vidast möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.

[S3]Myndigheten för press, radio och tv:s förordnande av lokala kabelsändarorganisationer gäller i högst tre år. Lag (2015:808).

Möjlighet till undantag

[K9]7 §  Myndigheten för press, radio och tv får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheterna enligt 13 och 5 §§, om det finns särskilda skäl till det. Lag (2015:808).

9 a kap. Videodelningsplattformar

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om lämpliga åtgärder för skydd av barn. Bestämmelsen genomför artikel 28b.2 och 28b.3 i AV-direktivet genom ändringsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 12.5.2.

Skydd av barn

[K9a]1 §  En leverantör av en videodelningsplattform ska vidta lämpliga åtgärder så att användargenererade videor, tv-program och audiovisuella kommersiella meddelanden med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder inte tillhandahålls på ett sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se dessa, om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt. Lag (2020:875).

[K9a]2 §  Personuppgifter som samlats in eller på annat sätt genererats av leverantörer av videodelningsplattformar för att uppfylla kravet på åtgärder enligt 1 § får inte behandlas för kommersiella ändamål. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om lämpliga åtgärder för att skydda allmänheten från brottsliga uttalanden i användargenererade videor, tvprogram och audiovisuella kommersiella meddelanden. Bestämmelsen genomför artikel 28b.2 och 28b.3 i AV-direktivet genom ändringsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 12.5.

Skydd mot brottsligt innehåll

[K9a]3 §  En leverantör av en videodelningsplattform ska vidta lämpliga åtgärder för att användargenererade videor, tv-program och audiovisuella kommersiella meddelanden på plattformen inte har ett innehåll som avses i bestämmelserna om

 1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,
 2. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,
 3. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,
 4. barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,
 5. olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller
 6. offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet i 7 § terroristbrottslagen (2022:666). Lag (2022:681).

Prop. 2021/22:133: Paragrafen innehåller bestämmelser om lämpliga åtgärder för att skydda allmänheten från brottsliga uttalanden i användargenererade videor, tvprogram och audiovisuella kommersiella meddelanden. Övervägandena finns i avsnitt 18.

Information om produktplacering

[K9a]4 §  En leverantör av en videodelningsplattform som ingår eller främjar avtal om produktplacering i användargenererade videor eller tv-program ska se till att det finns information om att det förekommer produktplacering i dessa videor eller tv- program. Informationen ska lämnas i början och i slutet av videon eller programmet och när dessa börjar igen efter avbrott för reklam. Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats i videon eller programmet. Lag (2020:875).

Förbud mot produktplacering

[K9a]5 §  En leverantör av en videodelningsplattform får inte ingå eller främja avtal om produktplacering i användargenererade videor och tv-program om

 1. produktplaceringen avser sådana varor och tjänster som räknas upp i 6 kap. 2 § 1-8, eller
 2. videon eller programmet huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år. Lag (2022:1261).

Information om sponsring

[K9a]6 §  En leverantör som ingår eller främjar avtal om sponsring av användargenererade videor eller tv-program ska ange vem som sponsrat videon eller programmet. Ett sådant meddelande ska lämnas i början eller i slutet av videon eller tv-programmet. Lag (2020:875).

Förbud mot och begränsningar av sponsring

[K9a]7 §  Bestämmelserna om förbud mot och begränsningar av sponsring i 7 kap.2-3 a §§ gäller för en leverantör av en videodelningsplattform som ingår eller främjar avtal om sponsring av användargenererade videor eller tv-program. Lag (2020:875).

Annonssignatur

[K9a]8 §  En leverantör av en videodelningsplattform som tillhandahåller reklam ska se till att det före och efter varje annonsering förekommer en särskild signatur som tydligt skiljer reklamen från det övriga innehållet. Signaturen ska bestå av ljud eller bild. Vid annonsering med delad skärm ska signaturen alltid vara synlig. Bestämmelser om reklamidentifiering finns i 9 § marknadsföringslagen (2008:486). Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller ett krav på en s.k. annonssignatur. Bestämmelsen genomför delvis artikel 28b.2 i AV-direktivet genom ändringsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 12.6.

Reklam och barn

[K9a]9 §  En leverantör av en videodelningsplattform får inte avbryta användargenererade videor eller tv-program för reklam om dessa videor eller program huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år.

[S2]Leverantören får inte heller tillhandahålla reklam omedelbart före eller efter användargenererade videor eller tv-program eller en del av sådana videor eller program som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år. Lag (2020:875).

[K9a]10 §  En leverantör av en videodelningsplattform får inte före, under eller efter användargenererade videor eller tv-program tillhandahålla reklam som syftar till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. Lag (2020:875).

Förbud mot reklam för medicinsk behandling

[K9a]11 §  En leverantör av en videodelningsplattform får inte före, under eller efter användargenererade videor eller tv-program tillhandahålla reklam för medicinsk behandling som är tillgänglig endast efter ordination. Lag (2020:875).

Förbud mot marknadsföring i andra lagar

[K9a]12 §  Bestämmelser om förbud mot marknadsföring finns även i alkohollagen (2010:1622), lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, läkemedelslagen (2015:315), spellagen (2018:1138), lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lag (2022:1261).

Krav på åtgärder

[K9a]13 §  En leverantör av en videodelningsplattform ska vidta lämpliga åtgärder i syfte att få användarna av plattformen att agera i enlighet med vad som föreskrivs i detta kapitel och i 7 kap. 3 § andra stycket alkohollagen (2010:1622). Lag (2020:875).

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

[K9a]14 §  För leverantörer av videodelningsplattformar gäller även Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784 av den 29 april 2021 om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online och lagen (2023:319) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online. Lag (2023:322).

[S2]Ljudradiosändningar och beställradio

Prop. 2022/23:71: Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att även regleringen i TCO-förordningen och TCO-lagen kan vara tillämplig för en leverantör av videodelningsplattformar. Övervägandena finns i avsnitt 10.3.

En leverantör av en videodelningsplattform enligt radio-_och_tv-lagen kan samtidigt vara en värdtjänstleverantör enligt TCO-förordningen. För att tydliggöra att 9 a kap. inte innehåller en uttömmande ...

När det krävs tillstånd

[K10]1 §  För att sända ljudradio med användning av radiovågor krävs tillstånd enligt denna lag om

 1. sändningen sker på sådana frekvenser under 30 megahertz som enligt för Sverige bindande internationella överenskommelser är avsedda för rundradiosändningar, eller
 2. sändningen sker på frekvenserna 87,5-108 megahertz, 174-240 megahertz eller 470-790 megahertz. Lag (2012:702).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Ändringen innebär att begreppet ljudradioprogram har ersatts med begreppet ljudradio och innebär ingen ändring i sak.

Rubriken till 11 kap.

Denna ändring behandlas i avsnitt 9.2. I rubriken har formuleringen andra ...

[K10]2 §  Tillstånd enligt 1 § krävs inte för sändningar som är särskilt anpassade för synskadade personer och som äger rum under högst fyra timmar om dygnet från radiosändare som används för sändningar med stöd av tillstånd enligt denna lag.

[K10]3 §  Föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare finns i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Lag (2022:498).

/Upphör att gälla U: 2023-07-01/

11 kap. Tillstånd att sända annan ljudradio än närradio och kommersiell radio

Vem som ger tillstånd

[K11]1 §  Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändningsverksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893)om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Regeringen meddelar också tillstånd att sända ljudradio till utlandet.

[S2]Regeringen får besluta att 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på sändningar till utlandet som sker med stöd av tillståndet.

[S3]Myndigheten för press, radio och tv får ge tillstånd att under en begränsad tid om högst två veckor sända ljudradio som inte är närradio eller kommersiell radio. Myndigheten får besluta att 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på sändningar som sker med stöd av tillståndet.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får regeringen ge tillstånd att sända ljudradio i lokala sändningar som inte uppfyller kraven för närradio eller kommersiell radio. Lag (2018:1895).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7 och 9.2. Ändringen i första stycket innebär att regeringen får besluta att reglerna om programinnehåll i 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på ett företag som, med stöd av tillstånd, sänder ljudradio till utlandet från Sverige.

Vidare har begreppet ljudradioprogram ersatts med ...

Innebörden av tillstånd av regeringen

[K11]2 §  Ett tillstånd att sända ljudradio innebär rätt att i varje område samtidigt sända det antal programtjänster som tillståndet avser under den del av dygnet som anges i tillståndet. Lag (2012:702).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Ändringen innebär att begreppet ljudradioprogram ersätts med begreppet ljudradio och innebär ingen ändring i sak.

Tillståndsvillkor

/Upphör att gälla U: 2024-01-01/

[K11]3 §  Ett tillstånd att sända annan ljudradio än närradio och kommersiell radio får förenas med villkor som anges i 4 kap.8, 10 och 11 §§.

[S2]Ett tillstånd får dessutom förenas med villkor om skyldighet att

 1. sända till hela landet eller till en viss del av landet,
 2. sända under en viss minsta tid,
 3. samtidigt sända ett visst minsta antal programtjänster i varje område,
 4. bereda utrymme för sändningar som är särskilt anpassade för synskadade enligt 10 kap. 2 § och utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,
 5. bereda utrymme för sändningar med stöd av tillstånd av regeringen,
 6. använda en viss sändningsteknik,
 7. samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor för att främja tillgänglighet och konkurrens,
 8. använda vissa radiosändare,
 9. ta hänsyn till ljudradions särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen,
 10. iaktta bestämmelsen om beriktigande i 5 kap. 4 § första stycket,
 11. sända genmälen,
 12. i sändningsverksamheten respektera den enskildes privatliv,
 13. sända ett mångsidigt programutbud,
 14. regionalt sända och producera program,
 15. kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en myndighet begär det,
 16. utforma sändningarna på ett sådant sätt att de inte bara kan tas emot av en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet, och
 17. utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap och vid fredstida krissituationer samt lämna planen till regeringen och till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2012:702).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.1 och 9.2. I paragrafens första stycke har formuleringen andra ljudradioprogram ändrats till annan ljudradio. Vidare har begreppet program ersatts med begreppet programtjänster i punkten 3 i paragrafens andra stycke. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 2022/23:77: Paragrafen innehåller en uppräkning av de villkor som ett tillstånd att sända annan ljudradio än närradio och kommersiell radio får förenas med. Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

3 §  Ett tillstånd att sända annan ljudradio än närradio och kommersiell radio får förenas med villkor som anges i 4 kap. 8, 10 och 11 §§.

Ett tillstånd får dessutom förenas med villkor om skyldighet att

 1. sända till hela landet eller till en viss del av landet,
 2. sända under en viss minsta tid,
 3. samtidigt sända ett visst minsta antal programtjänster i varje område,
 4. bereda utrymme för sändningar som är särskilt anpassade för syn-skadade enligt 10 kap. 2 § och utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,
 5. bereda utrymme för sändningar med stöd av tillstånd av regeringen,
 6. använda en viss sändningsteknik,
 7. samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor för att främja tillgänglighet och konkurrens,
 8. använda vissa radiosändare,
 9. ta hänsyn till ljudradions särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen,
 10. iaktta bestämmelsen om beriktigande i 5 kap. 4 § första stycket,
 11. sända genmälen,
 12. i sändningsverksamheten respektera den enskildes privatliv,
 13. sända ett mångsidigt programutbud,
 14. regionalt sända och producera program,
 15. kostnadsfritt sända meddelanden enligt lagen (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten och, om en myndighet begär det, andra meddelanden som är av vikt för allmänheten,
 16. utforma sändningarna på ett sådant sätt att de inte bara kan tas emot av en begränsad del av allmänheten i sändningsområdet, och
 17. utarbeta en beredskapsplan för verksamheten under höjd beredskap och vid fredstida krissituationer samt lämna planen till regeringen och till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2023:410).

Tillståndens giltighetstid

[K11]4 §  Ett tillstånd som beviljats av regeringen att sända ljudradio ska gälla i åtta år om sändningsverksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

[S2]Ett tillstånd som beviljats av regeringen att sända ljudradio i andra fall än som anges i första stycket ska gälla för en viss tid som bestäms av regeringen. Lag (2018:1895).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8 och 9.2. Regeln i andra stycket att ett tillstånd som har beviljats för en tid av minst fyra år förlängs på oförändrade villkor under vissa i stycket angivna förutsättningar har tagits bort. Begreppet ljudradioprogram har i första stycket ersatts av begreppet ljudradio. Någon ändring ...

Yttrande över tillståndsvillkor

[K11]5 §  Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av och yttra sig över de villkor som regeringen eller Myndigheten för press, radio och tv avser att förena med tillståndet.

[S2]Beslut om tillstånd får inte innehålla andra programrelaterade villkor än dem som den sökande har godtagit. Lag (2015:808).

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

Villkor för verksamhet som finansieras med public service- avgift

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

[K11]6 §  Regeringen får besluta om villkor för ett programföretags ljudradio-sändningar och beställradio genom tråd om verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

[S2]Villkoren får ställas upp endast om motsvarande villkor finns i programföretagets sändningstillstånd och får inte avse annat än

 1. skyldighet att utöva programverksamheten opartiskt och sakligt och med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda,
 2. beriktiganden,
 3. genmälen, och
 4. förbud mot och villkor för reklam eller andra annonser, sponsring och produktplacering. Lag (2023:275).

Prop. 2022/23:83: Regeringen får besluta om villkor för ett programföretags ljudradiosändningar och beställradio genom tråd om verksamheten finansieras med public serviceavgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Villkoren får ställas upp endast om motsvarande villkor finns i programföretagets sändningstillstånd ...

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

[K11]7 §  Ett beslut om villkor enligt 6 § får innehålla endast sådana villkor som programföretaget har godtagit. Det får gälla endast under tiden för programföretagets sändningstillstånd och bara för sändningar och tillhandahållanden av program efter beslutet. Lag (2023:275).

Prop. 2022/23:83: programföretaget har godtagit. Det får gälla endast under tiden för programföretagets sändningstillstånd och bara för sändningar och tillhandahållanden av program efter beslutet.

Paragrafen, som är ny, utformas enligt Lagrådets förslag. Den anger förutsättningarna för ett beslut om villkor enligt 6 §. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.

Ett ...

Vem som ger tillstånd

[K12]1 §  Myndigheten för press, radio och tv ger tillstånd att sända närradio. Lag (2015:808).

Möjligheter att sända närradio

[K12]2 §  Om en sammanslutning som kan få tillstånd enligt 4 § så önskar och det är tekniskt möjligt, ska det finnas en möjlighet att sända närradio i en kommun.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får det samtidigt sändas mer än ett närradioprogram i kommunen. Lag (2012:702).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Begreppet närradioprogram har i första stycket ersatts med begreppet närradio. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Sändningsområden

[K12]3 §  Ett sändningsområde för närradio ska omfatta högst en kommun. Därvid bör det utanför storstadsområdena eftersträvas att sändningarna kan tas emot i hela kommunen.

[S2]Myndigheten för press, radio och tv får besluta om större sändningsområden än en kommun, om det finns särskilda skäl. Lag (2015:808).

Vilka sammanslutningar som kan få tillstånd

[K12]4 §  Ett tillstånd att sända närradio kan bara ges till följande juridiska personer, nämligen

 1. ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet,
 2. registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av registrerade trossamfund som har anknytning till sändningsområdet, eller
 3. närradioföreningar.

[S2]Vid bedömningen av om en ideell förening har anknytning till sändningsområdet ska det särskilt beaktas var

 1. föreningens studio och övriga lokaler för verksamheten är belägna,
 2. ansvarig utgivare och föreningens styrelsemedlemmar är bosatta, och
 3. föreningsstämma och styrelsemöten hålls.

Krav på utgivare

[K12]5 §  Tillstånd att sända närradio får ges först efter det att sammanslutningen har anmält vem som har utsetts till utgivare enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Hinder för tillstånd

[K12]6 §  Ett tillstånd att sända närradio får inte ges till någon som har tillstånd att sända kommersiell radio.

[S2]Sändningstillståndet för närradio gäller inte om tillståndshavaren får tillstånd att sända kommersiell radio. Tillståndet att sända närradio upphör från och med den dag sändningar får ske med stöd av tillståndet att sända kommersiell radio.

Sändningstider

[K12]7 §  Om tillståndshavarna inte kan enas om fördelningen av sändningstid, bestämmer Myndigheten för press, radio och tv sändningstiderna. Detsamma gäller om en tillståndshavare begär att myndigheten ska fastställa sändningsschemat i dess helhet.

[S2]Den tillståndshavare som bedöms ha störst intresse av att sända vid en viss tidpunkt ska ges förtur.

[S3]Myndigheten för press, radio och tv:s beslut om sändningstid gäller till dess att ett nytt beslut fattas av myndigheten eller att en tillståndshavare eller närradioförening skriftligen underrättar myndigheten om att tillståndshavarna enats om en annan sändningstid. Lag (2015:808).

[K12]8 §  Myndigheten för press, radio och tv får besluta att en sändningstid inte får användas av någon annan under en tid av högst tre månader om en innehavare av ett tillstånd att sända närradio, som har fått ett föreläggande vid vite enligt denna lag, avstår sändningstid eller avsäger sig sitt sändningstillstånd.

[S2]En sändare för närradio får inte användas för andra sändningar som det krävs tillstånd för enligt denna lag. Lag (2015:808).

Tillståndens giltighetstid

[K12]9 §  Tillstånd att sända närradio gäller för en viss tid.

Vem som ger tillstånd

[K13]1 §  Tillstånd att sända kommersiell radio ges av Myndigheten för press, radio och tv. Lag (2015:808).

Analog kommersiell radio

Sändningsområden

[K13]2 §  Myndigheten för press, radio och tv ska bestämma sändningsområdenas omfattning för analog kommersiell radio med hänsyn till vad som främjar konkurrens och mångfald på hela radioområdet och ger förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio.

[S2]Myndigheten ska samråda med Post- och telestyrelsen i frågor om sändningsområdenas omfattning.

[S3]Flera tillstånd kan ges för samma sändningsområde. Lag (2017:569).

Prop. 2016/17:136: Ändringen i första stycket innebär en förändring av vad Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ska ta hänsyn till vid utformningen av sändningsområdenas omfattning. I stället för att ta hänsyn till vad som är naturliga lokala intresseområden och utforma sändningsområdena så att ett stort antal tillstånd kan ges, ska myndigheten ta hänsyn till vad som främjar konkurrens och mångfald på hela radioområdet och vad som ger förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio. Förändringen ...

[K13]3 §  Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio innebär rätt att bedriva sådana sändningar som kan tas emot med god hörbarhet inom det sändningsområde som anges i tillståndet.

Vem som kan få tillstånd

[K13]4 §  Tillstånd att sända analog kommersiell radio får endast ges till en fysisk eller juridisk person som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden.

[S2]Staten, regioner eller kommuner får inte inneha tillstånd att sända analog kommersiell radio, vare sig direkt eller indirekt genom

 1. ett företag i vilket ett eller flera sådana subjekt har en del som för dem gemensamt motsvarar minst tjugo procent av samtliga aktier eller andelar eller genom avtal har ett bestämmande inflytande, eller
 2. ett företag som enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) är ett dotterföretag till ett företag som avses i 1. Lag (2019:946).

[K13]5 §  En fysisk eller juridisk person får inte förfoga över mer än ett tillstånd att sända analog kommersiell radio inom ett sändningsområde, om det finns skäl att anta att det kan inverka menligt på konkurrensen. Lag (2017:569).

Prop. 2016/17:136: Ändringen innebär att en fysisk eller juridisk person inte får förfoga över mer än ett tillstånd om det finns skäl att anta att det kan inverka menligt på konkurrensen. Rekvisitet förfoga över, som även förekommer i 18 kap. 5 §, innebär i detta sammanhang att myndigheten inte endast ska beakta direkta innehav av tillstånd inom sändningsområdet. Det kan även handla om indirekta innehav, t.ex. genom bolag som tillståndshavaren äger andel i. Att förfoga över inbegriper också fall då en tillståndshavare ...

Ansökan

[K13]6 §  Myndigheten för press, radio och tv ska kungöra när ett utrymme att sända analog kommersiell radio blir ledigt. Myndigheten ska ange sista dag för att ansöka om tillståndet, första dag då sändningar får bedrivas med stöd av tillståndet och sändningsområdets omfattning.

[S2]I en ansökan om tillstånd att sända analog kommersiell radio ska det belopp anges som den sökande är villig att betala i sändningsavgift. Sändningsavgiften ska anges som ett engångsbelopp för hela tillståndsperioden.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla. Lag (2015:808).

Parters rätt att få del av uppgifter

[K13]7 §  I ett ärende enligt 6 § tillämpas inte bestämmelserna om kommunikation i 25 § förvaltningslagen (2017:900) i fråga om uppgifter som endast rör någon annan sökande. Lag (2018:842).

Vem ska ges tillstånd

[K13]8 §  Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio ska ges till den av de sökande som uppfyller kraven i 4 § och som har angett den högsta sändningsavgiften.

[S2]Har två sökande angett samma belopp ska frågan om vem som ska ges tillståndet avgöras genom lottdragning.

Villkor

[K13]9 §  Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio får förenas med villkor som avser skyldighet att

 1. sända i en viss del av sändningsområdet eller så att en viss del av befolkningen inom området nås,
 2. sända under en viss minsta tid,
 3. använda en viss sändningsteknik och att samarbeta med andra tillståndshavare i tekniska frågor, och
 4. använda en viss teknik för sådan inspelning som avses i 16 kap. 11 §.

[S2]Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av och yttra sig över de villkor som Myndigheten för press, radio och tv avser att förena med tillståndet. Lag (2015:808).

Betalning av sändningsavgift

[K13]10 §  Den som har fått tillstånd att sända analog kommersiell radio ska betala den sändningsavgift som angetts i ansökan.

[K13]11 §  Skyldigheten att betala sändningsavgift inträder den dag då sändningarna med stöd av tillståndet får påbörjas.

Ränta

[K13]12 §  Ränta ska betalas på sändningsavgift från den dag som anges i 11 §. Räntan beräknas på det sätt som anges i 6 § räntelagen (1975:635).

När betalning anses fullgjord

[K13]13 §  Sändningsavgift och ränta betalas genom insättning på ett särskilt konto som Myndigheten för press, radio och tv anvisar. Betalning ska anses ha fullgjorts den dag beloppet har bokförts på kontot. Lag (2015:808).

Verkställighet

[K13]14 §  Beslut om sändningsavgift och ränta får verkställas om avgiften eller räntan är obetald och förfallen till betalning.

Betalningsansvar och indrivning

[K13]15 §  För sådan avgift och ränta som nämns i 14 § tillämpas 59 kap.13, 16, 17, 21, 26 och 27 §§ samt 70 kap.14 §§skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Vid tillämpningen av första stycket ska vad som sägs i skatteförfarandelagen om Skatteverket i stället gälla Myndigheten för press, radio och tv. Lag (2015:808).

Delägare i handelsbolag

[K13]16 §  Myndigheten för press, radio och tv beslutar om ansvar när det gäller sändningsavgift för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

[S2]Om beslut enligt första stycket har fattats, ska vad som föreskrivs om tillståndshavare gälla ansvarig delägare och vad som föreskrivs om sändningsavgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för. Lag (2015:808).

Anstånd att betala sändningsavgift och ränta

[K13]17 §  Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för press, radio och tv meddela anstånd med betalning av sändningsavgift och ränta. Lag (2015:808).

Överlåtelse av tillstånd

[K13]18 §  Ett tillstånd att sända analog kommersiell radio får överlåtas om Myndigheten för press, radio och tv medger det. Sådant medgivande får bara lämnas om förvärvaren uppfyller kriterierna enligt 4 § andra stycket och det inte finns skäl att anta att överlåtelsen skulle inverka menligt på konkurrensen i sändningsområdet.

[S2]En överlåtelse som inte medges är utan verkan. Lag (2017:569).

Prop. 2016/17:136: Ändringen i första stycket innebär, liksom vid förfoganden över mer än ett tillstånd enligt 5 §, att prövningen av om en överlåtelse ska medges inte längre enbart ska ta sikte på om förvaren redan har ett tillstånd i samma sändningsområde som det tillstånd vilket överlåtelsen avser. Prövningen ska inte heller, som enligt den nuvarande bestämmelsen, uteslutande ske utifrån en bedömning av om förvärvaren redan har ett tillstånd i samma sändningsområde, direkt eller indirekt genom företag som ...

[K13]19 §  Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt denna lag för tiden efter beslutet om medgivande.

[S2]Om ett föreläggande enligt 17 kap. 11 § 3 eller 8 har meddelats mot den tidigare innehavaren, gäller föreläggandet även mot den nya innehavaren. Myndigheten för press, radio och tv ska i samband med att den medger överlåtelse underrätta den nya innehavaren om detta. Om innehavaren inte underrättas gäller inte föreläggandet. Ett vite som föreläggandet förenats med gäller inte mot den nya innehavaren. Lag (2015:808).

Om sändningsavgift har betalats och tillståndet upphör att gälla

[K13]20 §  En tillståndshavare som överlåter sitt tillstånd har inte rätt att återfå någon del av den sändningsavgift som har betalats. Detsamma gäller om ett tillstånd

 1. återkallas på begäran av tillståndshavaren enligt 31 §,
 2. upphör att gälla enligt 32 § till följd av att tillståndshavaren försätts i konkurs, träder i likvidation eller avlider, eller
 3. återkallas av Myndigheten för press, radio och tv enligt 18 kap. 5 §. Lag (2015:808).

[K13]21 §  Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om betalningssäkring ska tillämpas på sändningsavgift enligt denna lag. Lag (2011:1436).

Digital kommersiell radio

Sändningsutrymme

[K13]22 §  Regeringen beslutar vilket sändningsutrymme som i olika delar av landet får upplåtas för digital kommersiell radio.

Vem som kan få tillstånd

[K13]23 §  Tillstånd att sända digital kommersiell radio får endast ges till en fysisk eller juridisk person som

 1. har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden, och
 2. är beredd att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor.

[S2]Tillstånd får inte lämnas till sådana som anges i 4 § andra stycket.

Ansökan

[K13]24 §  Myndigheten för press, radio och tv ska meddela när ett sändningsutrymme att sända digital kommersiell radio blir ledigt. Myndigheten ska ange sista dag för att ansöka om tillståndet, första dag då sändningar får äga rum med stöd av tillståndet och sändningsutrymmets omfattning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla. Lag (2015:808).

Avgifter

[K13]25 §  Myndigheten för press, radio och tv får ta ut en avgift av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända digital kommersiell radio eller medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

[S2]Avgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av ärendena. Lag (2015:808).

Vad som ska beaktas vid tillståndsgivningen

[K13]26 §  Myndigheten för press, radio och tv ska vid fördelningen av tillstånd för digital kommersiell radio beakta att utrymmet för sådana sändningar ska kunna tas i anspråk.

 1. för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose olika intressen och smakriktningar,
 2. för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster, och
 3. av flera av varandra oberoende programföretag. Lag (2015:808).

Tillståndsvillkor

[K13]27 §  Utöver de villkor som anges i 9 § får ett tillstånd att sända digital kommersiell radio förenas med villkor som avser skyldighet att

 1. sända ett mångsidigt programutbud,
 2. utforma sändningarna på ett sådant sätt att dessa blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, och
 3. inte förändra ägarförhållandena och inflytandet i det företag som innehar tillståndet mer än i begränsad omfattning.

[S2]Innan beslut om tillstånd fattas ska den sökande ges tillfälle att ta del av och yttra sig över de villkor som Myndigheten för press, radio och tv avser att förena med tillståndet. Ett beslut om tillstånd får inte innehålla andra programrelaterade villkor än dem som den sökande godtagit. Lag (2015:808).

Överlåtelse av tillstånd

[K13]28 §  Ett tillstånd att sända digital kommersiell radio får överlåtas om Myndigheten för press, radio och tv medger det. Ett sådant medgivande får bara lämnas om

 1. förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 23 §,
 2. överlåtelsen inte för med sig att ägarkoncentrationen bland dem som har tillstånd att sända digital kommersiell radio ökar i mer än begränsad omfattning, och
 3. överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet av tillståndspliktiga programtjänster.

[S2]En överlåtelse som inte medges är utan verkan. Lag (2015:808).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.3. Ändringen innebär en hänvisning till 13 kap. 23 § i dess helhet. Detta får till följd att Myndigheten för radio och tv inte får medge att ett tillstånd att sända digital kommersiell ljudradio överlåts till stat, landsting eller kommun. Detta är i linje med principen att dessa subjekt inte ska kunna inneha tillstånd att sända sådan radio, se 13 kap. 23 § andra stycket.

[K13]29 §  Den som förvärvar ett tillstånd övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter enligt denna lag för tiden efter beslutet om medgivande.

[S2]Om ett föreläggande enligt 17 kap. 11 § 3 eller 8 har meddelats mot den tidigare innehavaren, gäller föreläggandet även mot den nya innehavaren. Myndigheten för press, radio och tv ska i samband med att den medger överlåtelsen underrätta den nya innehavaren om detta. Om den nya innehavaren inte underrättas gäller inte föreläggandet. Ett vite som föreläggandet förenats med gäller inte mot den nya innehavaren. Lag (2015:808).

Gemensamma bestämmelser

Tillståndens giltighetstid

[K13]30 §  Ett tillstånd att sända kommersiell radio gäller i åtta år.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för press, radio och tv besluta att ett tillstånd ska gälla för kortare tid.

[S3]Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden. Lag (2015:809).

Prop. 2014/15:118: Ett tillstånd att sända kommersiell radio gäller i åtta år.

Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för radio och tv besluta att ett tillstånd ska gälla för kortare tid.

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden.

I paragrafen, som behandlas i avsnitt 7, införs ett nytt tredje stycke. Avsikten är att förtydliga ...

Begäran om återkallelse av tillstånd

[K13]31 §  Om en tillståndshavare begär att tillståndet ska återkallas, ska tillståndet anses ha upphört att gälla den dag en sådan begäran kommit in till Myndigheten för press, radio och tv eller den senare dag som tillståndshavaren angett i sin begäran. Lag (2015:808).

Tillståndets upphörande vid konkurs, likvidation och dödsfall

[K13]32 §  Försätts en tillståndshavare i konkurs eller träder tillståndshavaren i likvidation upphör tillståndet att gälla tre månader efter beslutet om konkurs respektive likvidation. Avlider en tillståndshavare upphör tillståndet att gälla tre månader efter dödsfallet.

[S2]Har en begäran om medgivande till överlåtelse av tillståndet kommit in till Myndigheten för press, radio och tv innan tillståndet upphört att gälla enligt första stycket ska begäran prövas. Lag (2015:808).

Allmänna krav

[K14]1 §  Den som sänder ljudradio med tillstånd av regeringen ska se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Lag (2012:702).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Begreppet ljudradioprogram har ersatts med begreppet ljudradio. Ändringen innebär ingen ändring i sak.

Otillbörligt kommersiellt gynnande

[K14]2 §  Program i ljudradiosändning som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det innebär att programmet inte får

 1. uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande inslag, eller
 2. framhäva en vara eller en tjänst på ett otillbörligt sätt. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om otillbörligt kommersiellt gynnande. Ändringen i första meningen är enbart språklig. Genom ändringen förtydligas att bestämmelsen gäller program som sänds i ljudradio. Detta följer av att program i beställradio generellt inte omfattas av radio- och tv-lagens bestämmelser. Överväganden om beställradio från public service finns i avsnitt 15.

Åsiktsannonsering

[K14]3 §  I sändningar för vilka villkor om opartiskhet gäller får det inte förekomma meddelanden som sänds på uppdrag av någon annan och som syftar till att vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på arbetsmarknaden.

[S2]Att sådana meddelanden anses som annonser framgår av 3 kap. 1 §.

Programutbud i närradioförening

[K14]4 §  En närradioförenings programutbud får endast innehålla

 1. sändningar från evenemang av gemensamt intresse för tillståndshavarna,
 2. information, i begränsad omfattning, om kommunal verksamhet,
 3. uppgifter om program och programtider samt andra upplysningar om närradioverksamheten på orten, och
 4. provsändningar av program, framställda av juridiska personer som är behöriga att få tillstånd att sända närradio, i varje enskilt fall under högst tre månader.

/Upphör att gälla U: 2024-01-01/

Varningsmeddelanden i kommersiell radio

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

Viktigt meddelande till allmänheten

/Upphör att gälla U: 2024-01-01/

[K14]5 §  Varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som ska skydda människor, egendom eller miljö ska, om en myndighet begär det, sändas kostnadsfritt i kommersiell radio.

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

5 §  Meddelanden enligt lagen (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten ska sändas kostnadsfritt i kommersiell radio. Lag (2023:410).

Krav på svenska program i sändningar som sker med stöd av tillstånd av regeringen

[K14]6 §  Ljudradiosändningar som sker med stöd av tillstånd av regeringen ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, i betydande omfattning innehålla program på svenska språket, program med artister verksamma i Sverige och verk av upphovsmän verksamma i Sverige.

Krav på sändningsbeteckning

[K14]7 §  Den som sänder ljudradio enligt denna lag ska använda en sådan beteckning för sina sändningar som har godkänts av Myndigheten för press, radio och tv. Beteckningen ska anges minst en gång varje sändningstimme eller, om detta inte är möjligt, mellan programmen. Lag (2015:808).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Begreppet ljudradioprogram har ersatts med ljudradio. Någon saklig ändring är inte avsedd.

Rubriken närmast före 16 kap. 7 §

Denna ändring behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:151#S9-2" ...

Beställradio från public service

[K14]8 §  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller även beställradio som finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen är ny och reglerar beställradio från public service-företagen. De företag som i praktiken tillhandhåller beställradio enligt bestämmelsen är Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Övervägandena finns i avsnitt 15.2.

Annonssignatur

[K15]1 §  Före och efter varje ljudradiosändning av annonser ska det sändas en särskild signatur som tydligt skiljer annonserna från övriga sändningar.

[S2]Regeringen får medge undantag från denna skyldighet i fråga om sändningar som regeringen lämnar tillstånd till.

[S3]Bestämmelser om reklamidentifiering finns i 9 § marknadsföringslagen (2008:486).

Annonstid för ljudradiosändningar

[K15]2 §  Annonser i en ljudradiosändning som inte är närradio får sändas under högst

 • 20 procent av tiden mellan kl. 06.00 och 18.00, och
 • 20 procent av tiden mellan kl. 18.00 och 24.00.

[S2]Annonser i närradio får sändas under högst tolv minuter per timme mellan hela klockslag. Om sändningstiden inte omfattar en timme mellan hela klockslag, får annonser sändas under högst 15 procent av sändningstiden. Lag (2022:460).

Uppgift om i vems intresse en annons sänds

[K15]3 §  Av en annons som inte är reklam och som förekommer i ljudradiosändningar ska det framgå i vems intresse detta sker.

Personer som inte får förekomma i annonser

[K15]4 §  I annonser i ljudradiosändningar får det inte förekomma personer som spelar en framträdande roll i program som huvudsakligen handlar om nyheter eller nyhetskommentarer.

Reklam för alkohol, tobak och nikotinprodukter

[K15]5 §  Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, alkoholdrycksliknande preparat, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622), 4 kap.1 och 3 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och 11 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lag (2022:1261).

Prop. 2016/17:132: Genom tillägget i bestämmelsen lämnas en upplysning om att det i 11 och 12 §§ lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns bestämmelser om förbud mot reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.10.

Reklam för modersmjölksersättning

[K15]5 a §  Bestämmelser om förbud mot reklam för modersmjölksersättning finns i lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Lag (2013:1056).

Reklam för spel

[K15]5 b §  Bestämmelser om förbud mot reklam för spel finns i 15 kap. 6 § spellagen (2018:1138). Lag (2018:1145).

Reklam för läkemedel

[K15]6 §  Bestämmelser om förbud mot vissa slag av marknadsföring av läkemedel finns i läkemedelslagen (2015:315). Av läkemedelslagen följer att bestämmelserna övervakas av Läkemedelsverket. Lag (2015:326).

Undantag för egenreklam

[K15]7 §  Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte för sådan reklam som den sändande gör för sin programverksamhet.

Program som inte får sponsras

[K15]8 §  Program i ljudradiosändning som huvudsakligen handlar om nyheter eller innehåller nyhetskommentarer får inte sponsras.

Vem som inte får sponsra program

[K15]9 §  Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja

 1. alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622),
 2. tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, eller
 3. tobaksfria nikotinprodukter enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lag (2022:1261).

Prop. 2016/17:132: Genom ändringen av paragrafen läggs sådana e-cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till i den listan av produkter vars tillverkare eller säljare inte får sponsra program i ljudradiosändningar.

Paragrafen behandlas i avsnitt 5.11.

Sponsring av modersmjölksersättning

[K15]9 a §  Om ett företag som tillverkar eller säljer modersmjölksersättning sponsrar ett program i en ljudradiosändning får sponsringen inte främja användningen av modersmjölksersättning utan bara företagets övriga produkter och dess anseende. Lag (2013:1056).

Sponsring från företag som tillhandahåller spel

[K15]9 b §  Ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla spel och som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138) får inte sponsra ett program i en ljudradiosändning. Lag (2018:1145).

När sponsringsmeddelanden ska lämnas

[K15]10 §  Den som sänder ett sponsrat program i ljudradio ska ange vem som har bidragit till finansieringen. Ett sådant meddelande ska lämnas på lämpligt sätt i början och i slutet av programmet eller vid ett av dessa tillfällen.

[S2]Sponsringsmeddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag.

Beställradio från public service

[K15]11 §  Bestämmelserna i 8-10 §§ gäller även beställradio som finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Lag (2020:875).

[S2]Gemensamma bestämmelser

Prop. 2019/20:168: Paragrafen är ny och innebär att bestämmelserna om sponsring i 15 kap. 8–10 §§ även gäller för beställradio från public service-företagen. Övervägandena finns i avsnitt 15.2.

Justitiekanslerns granskning

[K16]1 §  Justitiekanslern övervakar genom granskning i efterhand om program som har sänts i tv eller tillhandahållits i beställ-tv innehåller våldsskildringar eller pornografiska bilder i strid med 5 kap. 2 § eller har ett innehåll i strid med 5 kap. 14 §. Lag (2020:875).

Granskningsnämnden för radio och tv:s granskning

[K16]2 §  Granskningsnämnden för radio och tv övervakar genom granskning i efterhand om program som har sänts i tv, sökbar text-tv eller ljudradio eller som har tillhandahållits i beställradio som finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst eller i beställ-tv står i överensstämmelse med denna lag och de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna.

[S2]Nämnden har även tillsyn när det gäller bestämmelserna om tillgänglighet i 5 kap. 12 § om beslutet har fattats av regeringen och bestämmelserna i 9 a kap.4-9 §§ om produktplacering, sponsring och reklam.

[S3]Sändningar som sker med stöd av tillstånd till vidaresändning enligt 4 kap. 7 § ska inte granskas av granskningsnämnden för radio och tv.

[S4]Nämnden ska anmäla till Justitiekanslern, om den finner att

 1. en sändning eller ett tillhandahållande innehåller våldsskildringar eller pornografiska bilder i strid med 5 kap. 2 §, eller
 2. en sändning har ett innehåll i strid med 5 kap. 14 §. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen reglerar granskningsnämnden för radio och tv:s granskning.

Prop. 2014/15:118: Granskningsnämnden för radio och tv övervakar genom granskning i efterhand om program som har sänts i tv, sökbar text-tv eller ljudradio eller tillhandahållits i beställ-tv står i överensstämmelse med denna lag och de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna. Nämnden övervakar även efterlevnaden av bestämmelserna om tillgänglighet i 5 kap. 12 § om beslutet har meddelats av regeringen.

Sändningar som sker med stöd av tillstånd till vidaresändning enligt 4 ...

Myndigheten för press, radio och tv:s tillsyn

[K16]3 §  Myndigheten för press, radio och tv har tillsyn över att programföretagen följer sådana villkor som har beslutats med stöd av 4 kap. 9 § 1-4, 6-9, 16 och 17, 11 kap. 3 § andra stycket 1-3, 5-8, 16 och 17 samt 13 kap. 9 § och 27 §första stycket 3.

[S2]Myndigheten har även tillsyn när det gäller bestämmelserna om

 1. exklusiva rättigheter i 5 kap. 9 §,
 2. tillgänglighet i 5 kap. 12 § om beslutet har fattats av myndigheten, och
 3. lämpliga åtgärder i 9 a kap.1, 3 och 13 §§.

[S3]Därutöver har myndigheten tillsyn över att en sådan leverantör av medietjänster som anges i 2 kap. 1 § första stycket följer bestämmelsen om tillhandahållande av information i 2 kap. 1 § andra stycket 5.Lag (2022:1669).

Prop. 2021/22:262: Paragrafen reglerar Myndigheten för press, radio och tv:s tillsyn. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

I andra stycket har det gjorts en mindre språklig ändring. Ändringen i tredje stycket innebär att det nya kravet att lämna information om leverantörens ägarförhållanden enligt 2 kap. 1 § andra stycket 5 omfattas av den tillsyn som utövas av Myndigheten för press, radio och tv. Om en leverantör ...

Konsumentverkets tillsyn

[K16]4 §  Konsumentverket har tillsyn över att en sådan leverantör av medietjänster som anges i 2 kap. 1 § första stycket följer bestämmelserna om tillhandahållande av information i 2 kap. 1 § andra stycket 1-4. Konsumentverket har även tillsyn när det gäller bestämmelserna om reklam i 8 kap. 7 § första stycket, 8 och 9 §§, 14 § första och andra styckena, 9 a kap.10 och 11 §§ och 15 kap. 4 §. Lag (2022:1669).

Prop. 2019/20:168: Av paragrafen framgår vilka bestämmelser i radio-och tv-lagen som Konsumentombudsmannen har tillsyn över.

Prop. 2021/22:262: Paragrafen reglerar Konsumentverkets tillsyn. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Ändringen innebär att det nya kravet enligt 2 kap. 1 § andra stycket 5 att lämna information om leverantörens ägarförhållanden inte omfattas av Konsumentverkets tillsyn. Kravet omfattas i stället av den tillsyn som utövas av Myndigheten för press, radio och tv enligt 16 kap. 3 § andra stycket (se kommentaren till den bestämmelsen). ...

Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn

[K16]4 a §  Integritetsskyddsmyndigheten har tillsyn över att bestämmelserna i 5 kap. 3 a § och 9 a kap. 2 § om behandling av personuppgifter följs. Lag (2022:460).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om redovisning av program med europeiskt ursprung i tv-sändningar. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.

Redovisning av program med europeiskt ursprung

[K16]5 §  Den som sänder tv ska redovisa till Myndigheten för press, radio och tv hur stor andel av verksamheten som utgjorts av sådana program som avses i 5 kap. 7 § första stycket.

[S2]Myndigheten för press, radio och tv får i enskilda fall besluta om undantag från redovisningsskyldigheten om det finns särskilda skäl.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om redovisningen. Lag (2020:875).

[K16]6 §  Den som tillhandahåller beställ-tv ska redovisa till Myndigheten för press, radio och tv hur stor andel av tjänstens katalog som utgjorts av program med europeiskt ursprung och hur dessa program har framhävts enligt 5 kap. 8 §.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om redovisningen. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om redovisning av program med europeiskt ursprung i beställ-tv. Övervägandena finns i avsnitt 9.5.

Redovisning av hur en tjänst har gjorts tillgänglig

[K16]6 a §  En leverantör av medietjänster ska redovisa hur en tjänst har gjorts tillgänglig enligt beslut som fattats enligt 5 kap. 12 § första stycket. I redovisningen ska även handlingsplanen enligt 5 kap. 12 § tredje stycket ingå.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om redovisningen. Lag (2020:875).

Upplysningsskyldighet för den som sänder tv över satellit

[K16]7 §  På begäran av Myndigheten för press, radio och tv ska den som sänder tv över satellit lämna upplysningar om vem som äger företaget och hur verksamheten finansieras. Lag (2015:808).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Begreppet tv-program har ersatts med begreppet tv i första stycket. Ändringen innebär ingen ändring i sak.

Upplysningsskyldighet för satellitentreprenörer

[K16]8 §  På begäran av Myndigheten för press, radio och tv ska en satellitentreprenör lämna upplysningar om vem som är uppdragsgivare, dennes adress, programtjänstens beteckning samt om hur sändningen över satellit sker. Lag (2015:808).

Upplysningsskyldighet för den som bedriver tillståndspliktig verksamhet

[K16]9 §  På begäran av Myndigheten för press, radio och tv eller Konsumentombudsmannen ska den som bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt denna lag lämna myndigheterna de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen av att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen och de villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2015:808).

Upplysningsskyldighet för leverantörer av videodelningsplattformar

[K16]9 a §  På begäran av Myndigheten för press, radio och tv ska en leverantör av en videodelningsplattform lämna de upplysningar som behövs för tillsynen. Lag (2020:875).

Upplysningsskyldighet i övrigt

[K16]10 §  På begäran av Myndigheten för press, radio och tv ska den som bedriver verksamhet enligt denna lag lämna de upplysningar som behövs för bedömningen av storleken på den särskilda avgiften enligt 17 kap. 6 §. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om upplysningsskyldighet för att kunna bedöma storleken på den särskilda avgiften enligt 17 kap. 6 §. Övervägandena finns i avsnitt 10.4.

Skyldighet att tillhandahålla inspelade program

[K16]11 §  Den som i enlighet med 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden har spelat in ett program, ska på begäran av Myndigheten för press, radio och tv eller Konsumentombudsmannen utan kostnad lämna en sådan inspelning till myndigheten. Lag (2015:808).

Redovisningsskyldighet för den som har tillstånd att sända kommersiell radio

[K16]12 §  Den som har tillstånd att sända digital kommersiell radio ska årligen till Myndigheten för press, radio och tv redovisa hur de skyldigheter som avses i 13 kap. 27 § första stycket 1 och 2 har uppfyllts. Lag (2015:808).

Underrättelse för den som förvärvat en exklusiv rättighet

[K16]13 §  Den som har förvärvat den exklusiva sändningsrätten till ett sådant evenemang som anges i 5 kap. 9 § ska omedelbart underrätta Myndigheten för press, radio och tv om det. Lag (2015:808).

Om granskningsnämnden för radio och tv

[K16]14 §  Granskningsnämnden för radio och tv består av en ordförande och sex andra ledamöter. För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer. Minst en av ledamöterna eller ersättarna ska vara vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

[S2]Den som är riksdagsledamot, statsråd eller anställd i Regeringskansliet får inte vara ledamot i granskningsnämnden för radio och tv.

[S3]Granskningsnämnden för radio och tv är beslutför med ordföranden eller en vice ordförande och ytterligare tre ledamöter. Ärenden som uppenbart inte är av större vikt eller principiell betydelse får dock avgöras av ordföranden eller en vice ordförande.

[S4]Om det vid en överläggning i granskningsnämnden för radio och tv kommer fram skiljaktiga meningar, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om granskningsnämnden för radio och tv. Övervägandena finns i avsnitt 19.3.

Samarbete mellan myndigheter

[K16]15 §  Om en mot Sverige helt eller huvudsakligen riktad medietjänst från en leverantör etablerad i en annan EES-stat strider mot någon av bestämmelserna som anges i denna paragraf får en behörig myndighet i Sverige kontakta en behörig myndighet i den andra EES-staten för att uppmana leverantören att följa bestämmelserna. Detta gäller bestämmelserna om

 1. produktplacering av alkoholdrycker i 6 kap. 2 § 1,
 2. sponsring av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker i 7 kap. 2 §,
 3. reklam och barn i 8 kap.7 eller 8 §, eller
 4. alkoholdrycker i 7 kap. 3 § första stycket alkohollagen (2010:1622).

[S2]Om leverantören inte följer uppmaningen i första stycket och har etablerat sig i den andra EES-staten i syfte att kringgå de strängare regler som skulle ha gällt om leverantören varit etablerad i Sverige, får myndigheten vidta åtgärder mot leverantören enligt 16 kap. 10 §, 17 kap.5 och 6 §§ denna lag och 29 och 48 §§marknadsföringslagen (2008:486). Myndigheten får dock inte vidta åtgärderna förrän den har underrättat Europeiska kommissionen och den berörda medlemsstaten och kommissionen har fastställt att åtgärderna är förenliga med unionsrätten. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad en behörig myndighet i Sverige får göra inom det samarbetsförfarande som regleras i artikel 4 i AV-direktivet genom ändringsdirektivet. Ändringarna som görs i paragrafen är en följd av att samarbetsförfarandet utökas till att även omfatta beställ-tv. Övervägandena i denna del finns i avsnitt 17.2.

[K16]16 §  En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana en leverantör av medietjänster under svensk jurisdiktion att följa den andra EES-statens bestämmelser om

 1. leverantören tillhandahåller en tv-sändning eller beställ- tv som helt eller huvudsakligen är riktad mot den andra EES- staten, och
 2. det är fråga om överträdelse av en bestämmelse i allmänhetens intresse som är mer långtgående än AV-direktivets bestämmelser, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/1808.

[S2]Bestämmelser om meddelar- och anskaffarfrihet och om förbud mot censur finns i 1 kap.10 och 11 §§yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad en behörig myndighet i Sverige ska göra ifall en behörig myndighet i en annan EES-stat lämnar en motiverad begäran enligt samarbetsförfarandet i artikel 4 i AV-direktivet genom ändringsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 17.1.

Prop. 2017/18:260: EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett programföretag under svensk jurisdiktion att följa den andra EES-statens bestämmelser om

1. programföretaget tillhandahåller en tv-sändning som helt eller huvudsakligen är riktad mot den andra EES-staten, och

2. det är fråga om överträdelse av en bestämmelse i allmänhetens intresse som är mer långtgående än AV-direktivets bestämmelser, i den ursprungliga lydelsen.

Bestämmelser om meddelar- ...

Prop. 2014/15:118: En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en annan EESstat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett programföretag under svensk jurisdiktion att följa den andra EES-statens bestämmelser om

1. programföretaget tillhandahåller en tv-sändning som helt eller huvudsakligen är riktad mot den andra EES-staten, och

2. det är fråga om överträdelse av en bestämmelse i allmänhetens intresse som är mer långtgående än AV-direktivets bestämmelser, ...

17 § Har upphävts genom lag (2020:875).

Sändning utan tillstånd

[K17]1 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder program utan tillstånd där sådant krävs enligt denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sändning från öppna havet

[K17]2 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanläggning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller innehar en sådan anläggning, döms till böter eller fängelse i högst sex månader om

 1. sändningen är avsedd att tas emot eller kan tas emot i något land som är anslutet till den europeiska överenskommelsen till förhindrande av rundradiosändningar från stationer utanför nationella territorier, eller
 2. sändningen orsakar att radioanvändning i något av dessa länder blir skadligt påverkad.

[S2]Svensk domstol är behörig att döma över brott som avses i första stycket även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2021:1037).

Sanktion när information inte lämnas

[K17]3 §  Om en sådan leverantör av medietjänster som anges i 2 kap. 1 § första stycket inte lämnar den information som anges i 2 kap. 1 § andra stycket 1-4 tillämpas marknadsföringslagen (2008:486), med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2022:1669).

Prop. 2021/22:262: Av paragrafen följer att sanktionssystemet i marknadsföringslagen (2008:468) är tillämpligt om inte den information som anges i 2 kap. 1 § andra stycket 1–4 lämnas. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Ändringen är en följd av att kretsen av de leverantörer som ska lämna information enligt 2 kap. 1 § har utökats. Av bestämmelsen framgår ...

[K17]3 a §  Om en sådan leverantör av medietjänster som anges i 2 kap. 1 § första stycket inte lämnar den information som anges i 2 kap. 1 § andra stycket 5, får Myndigheten för press, radio och tv besluta om de förelägganden som behövs i enskilda fall för att bestämmelsen ska följas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2022:1669).

Prop. 2021/22:262: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om att Myndigheten för press, radio och tv får besluta om förelägganden som får förenas med vite när information enligt 2 kap. 1 § andra stycket 5 inte lämnas. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Enligt 2 kap. 1 § första stycket och andra stycket 5 ska vissa leverantörer av medietjänster se till att mottagare av deras tjänster alltid och på ett enkelt sätt ...

Förverkande

[K17]4 §  Egendom som använts vid brott enligt 2 § ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Även utbytet av ett sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

[S2]Ett föremål som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller föremålets värde får förklaras förverkat, om det är nödvändigt för att förebygga brott eller det finns andra särskilda skäl för det.

Skyldighet att betala en särskild avgift

/Upphör att gälla U: 2023-07-01/

5 §  Den som inte följer de bestämmelser och villkor som anges i denna paragraf får åläggas att betala en särskild avgift. Detta gäller

 1. villkor om annonser, sponsrade program och produktplacering som beslutats med stöd av 4 kap. 10 §,
 2. bestämmelserna om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 § och 14 kap. 2 §,
 3. bestämmelserna, när det gäller andra annonser än reklam, i 5 kap. 6 §, 8 kap. 6 och 9 §§, 14 kap. 3 § och 15 kap. 3 och 4 §§,
 4. bestämmelserna om exklusiva rättigheter i 5 kap. 9 §,
 5. bestämmelserna om produktplacering i 6 kap. 1 och 2 §§, 3 § första stycket, 4 § och 9 a kap. 4 och 5 §§,
 6. bestämmelserna om sponsring i 7 kap. 1-3 och 4-8 §§, 9 a kap. 6 och 7 §§ och 15 kap. 8-10 §§,
 7. bestämmelserna om annonser i 8 kap. 1-5 §§, 7 § andra stycket och 10 §, 9 a kap. 8 och 9 §§ och 15 kap. 1 och 2 §§,
 8. bestämmelserna om virtuell annonsering och elektroniska företagsskyltar i 8 kap. 11 och 12 §§, eller
 9. bestämmelserna om reklam i 8 kap. 15 §.

Vid prövning av frågan om avgift ska påföras ska rätten särskilt beakta överträdelsens art, varaktighet och omfattning.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2020:875).

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

[K17]5 §  Den som inte följer de bestämmelser och villkor som anges i denna paragraf får åläggas att betala en särskild avgift. Detta gäller

 1. villkor om reklam, andra annonser, sponsrade program och produktplacering som beslutats med stöd av 4 kap. 10 §, 4 kap. 18 § andra stycket 3 och 11 kap. 6 § andra stycket 4,
 2. bestämmelserna om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 § och 14 kap. 2 §,
 3. bestämmelserna, när det gäller andra annonser än reklam, i 5 kap. 6 §, 8 kap.6 och 9 §§, 14 kap. 3 § och 15 kap.3 och 4 §§,
 4. bestämmelserna om exklusiva rättigheter i 5 kap. 9 §,
 5. bestämmelserna om produktplacering i 6 kap.1 och 2 §§, 3 § första stycket, 4 § och 9 a kap.4 och 5 §§,
 6. bestämmelserna om sponsring i 7 kap.1-3 och 4-8 §§, 9 a kap.6 och 7 §§ och 15 kap.8-10 §§,
 7. bestämmelserna om annonser i 8 kap.1-5 §§, 7 § andra stycket och 10 §, 9 a kap.8 och 9 §§ och 15 kap.1 och 2 §§,
 8. bestämmelserna om virtuell annonsering och elektroniska företagsskyltar i 8 kap.11 och 12 §§, eller
 9. bestämmelserna om reklam i 8 kap. 15 §.

[S2]Vid prövning av frågan om avgift ska påföras ska rätten särskilt beakta överträdelsens art, varaktighet och omfattning.

[S3]Avgiften tillfaller staten. Lag (2023:275).

Prop. 2014/15:118: Den som inte följer de bestämmelser och villkor som anges i denna paragraf får åläggas att betala en särskild avgift. Detta gäller

1. villkor om annonser, sponsrade program och produktplacering som beslutats med stöd av 4 kap. 10 §,

2. bestämmelserna om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 § och 14 kap. 2 §,

3. bestämmelserna, när det gäller andra annonser än reklam, i 5 kap. 6 §, 8 kap. 6 och 9 §§, 14 kap. 3 ...

Prop. 2022/23:83: 1. villkor om reklam, andra annonser, sponsrade program och produktplacering som beslutats med stöd av 4 kap. 10 §, 4 kap. 18 § andra stycket 3 och 11 kap. 6 § andra stycket 4,

2. bestämmelserna om otillbörligt gynnande av kommersiella intressen enligt 5 kap. 5 § och 14 kap. 2 §,

3. bestämmelserna, när det gäller andra annonser än reklam, i 5 kap. 6 §, 8 kap. 6 och 9 §§, 14 kap. 3 § och 15 kap. 3 och 4 §§,

[K17]5 a §  En leverantör av en medietjänst som inte följer ett beslut om tillgänglighet enligt 5 kap. 12 § får åläggas att betala en särskild avgift.

[S2]Vid prövning av frågan om avgift ska påföras ska det särskilt beaktas

 1. om överträdelsen berott på en omständighet som leverantören varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller
 2. vad leverantören gjort för att undvika överträdelsen.

[S3]Avgiften tillfaller staten. Lag (2020:875).

Den särskilda avgiftens storlek

[K17]6 §  Den särskilda avgiften enligt 5 eller 5 a § fastställs till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Avgiften bör dock inte överstiga tio procent av den årsomsättning som leverantören av medietjänsten eller videodelningsplattformen hade under det föregående räkenskapsåret.

[S2]När avgiftens storlek fastställs ska särskilt beaktas

 1. de omständigheter som legat till grund för prövning av frågan om avgift ska påföras, och
 2. intäktsökningar och kostnadsminskningar som överträdelsen kan beräknas ha gett upphov till för leverantören. Lag (2020:875).

När och till vem den särskilda avgiften ska betalas

[K17]7 §  Den särskilda avgiften enligt 5 eller 5 a § ska betalas till Myndigheten för press, radio och tv inom trettio dagar efter det att beslutet fått laga kraft. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om när en särskild avgift enligt 17 kap. 5 eller 5 a § ska betalas. Ändringen är en följd av att granskningsnämnden för radio och tv och Myndigheten för press, radio och tv kan besluta om särskild avgift enligt 17 kap. 5 a §. Därutöver har en mindre språklig ändring gjorts.

Indrivning av obetalda avgifter

[K17]8 §  Om den särskilda avgiften inte betalas inom den tid som anges i 7 §, ska Myndigheten för press, radio och tv lämna fordran på den obetalda avgiften för indrivning. Indrivningen ska ske enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2015:808).

Handlingar som ska anses otillbörliga enligt marknadsföringslagen (2008:486)

[K17]9 §  En handling som strider mot 8 kap. 7 § första stycket, 8 och 9 §§, 14 § första och andra styckena, 9 a kap.10 och 11 §§ och 15 kap. 4 § ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig marknadsföring mot konsumenter.

[S2]En sådan handling kan medföra en marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§marknadsföringslagen. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om handlingar som ska anses otillbörliga enligt marknadsföringslagen (2008:486). Övervägandena finns i avsnitt 12.7.1.

Offentliggörande av granskningsnämnden för radio och tv:s beslut

/Upphör att gälla U: 2023-07-01/

10 §  Granskningsnämnden för radio och tv får besluta att leverantören av medietjänster på lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut, när nämnden funnit att någon har brutit mot programrelaterade villkor som beslutats med stöd av 4 kap. 8 och 9 §§, 11 kap. 3 § eller bestämmelsen om beriktigande i 5 kap. 4 § första stycket. Ett sådant beslut får dock inte innebära att offentliggörandet måste ske i leverantörens program.

Beslutet får innefatta ett föreläggande vid vite.

/Träder i kraft I: 2023-07-01/

[K17]10 §  Granskningsnämnden för radio och tv får besluta att leverantören av medietjänster på lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut, när nämnden funnit att någon har brutit mot programrelaterade villkor som beslutats med stöd av 4 kap.8 eller 9 §, 18 § andra stycket 1 eller 2, 11 kap. 3 § eller 6 § andra stycket1-3 eller bestämmelserna om beriktigande i 5 kap. 4 § första stycket. Ett sådant beslut får dock inte innebära att offentliggörandet måste ske i leverantörens program.

[S2]Beslutet får innefatta ett föreläggande vid vite. Lag (2023:275).

Prop. 2022/23:83: Paragrafen ger en möjlighet för granskningsnämnden för radio och tv att besluta att nämndens beslut ska offentliggöras. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Ändringen innebär att granskningsnämnden får besluta om offentliggörande av nämndens beslut, när nämnden funnit att någon brutit mot de villkor om opartiskhet, saklighet, genmäle och beriktigande som gäller för public service-företagens sändningar ...

Föreläggande att följa bestämmelser

[K17]11 §  Om de bestämmelser som räknas upp i denna paragraf eller beslut som fattats med stöd av bestämmelserna inte följs får de förelägganden som behövs i enskilda fall beslutas för att bestämmelserna eller besluten ska följas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Detta gäller bestämmelser om

 1. anmälningsskyldighet (2 kap.2 och 4 §§),
 2. varning (5 kap. 3 §),
 3. tillståndsvillkor enligt 4 kap. 9 § 1-4, 6-9 och 16, 11 kap. 3 § andra stycket 1-3, 5-8 och 16 och 13 kap. 9 § 1-3,
 4. beteckningar (5 kap. 11 § och 14 kap. 7 §),
 5. sändningsplikt eller skyldighet att tillhandahålla kanal för lokala kabelsändarorganisationer (9 kap.1-3 och 5 §§),
 6. närradiosändningars innehåll (14 kap. 4 §),
 7. skyldighet att lämna vissa upplysningar till Myndigheten för press, radio och tv (16 kap.5-8 §§),
 8. skyldighet att lämna upplysningar enligt 16 kap. 9 §,
 9. skyldighet att lämna upplysningar till Myndigheten för press, radio och tv enligt 16 kap. 10 §,
 10. skyldighet att lämna inspelning enligt 16 kap. 11 §, eller
 11. skyldighet att årligen redovisa till Myndigheten för press, radio och tv enligt 16 kap. 12 §.

[S2]Föreläggande enligt första stycket 2, 4, 6, 8 eller 9 får beslutas av granskningsnämnden för radio och tv. Föreläggande enligt första stycket 1, 3, 5, 7 eller 8-11 får beslutas av Myndigheten för press, radio och tv.

[S3]Föreläggande enligt första stycket 8 eller 10 får även beslutas av Konsumentombudsmannen. Lag (2020:875).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. I första stycket fjärde punkten har begreppet programmen ersatts med begreppet tjänsterna. Någon ändring i sak är inte avsedd.

[K17]11 a §  Myndigheten för press, radio och tv får besluta om de förelägganden som behövs i enskilda fall för att en leverantör av en videodelningsplattform ska följa bestämmelserna om lämpliga åtgärder i 9 a kap.1, 3 och 13 §§ och om att lämna upplysningar enligt 16 kap. 9 a §. Lag (2020:875).

Föreläggande om förbud för den som har tillstånd att sända närradio

[K17]12 §  Myndigheten för press, radio och tv får i ett föreläggande förbjuda tillståndshavare att överträda beslut om sändningstid i närradion som har fattats av myndigheten eller att låta någon annan utnyttja tillståndshavarens sändningsrätt. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (2015:808).

Förelägganden som beslutas av Justitiekanslern

[K17]13 §  Om någon vid upprepade tillfällen sänder eller tillhandahåller program med våldsskildringar eller med pornografiska bilder i tv på tider och sätt som avses i 5 kap. 2 §, får Justitiekanslern förelägga denne att inte på nytt sända eller tillhandahålla sådana program på tider och på sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se programmen. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2020:875).

[K17]13 a §  Om någon vid upprepade tillfällen sänder program enligt 5 kap. 14 § med ett innehåll i strid med bestämmelsen får Justitiekanslern besluta om de förelägganden som behövs i enskilda fall för att bestämmelsen ska följas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2020:875).

Föreläggande för satellitentreprenörer

[K17]14 §  Om den som sänder över satellit inte är etablerad i Sverige enligt 1 kap. 3 § första stycket 1 eller 4 får granskningsnämnden för radio och tv besluta om de förelägganden mot satellitentreprenören som behövs i enskilda fall för att de bestämmelser och villkor som anges i 5 § ska följas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

[S2]Förelägganden enligt 11, 13 eller 13 a § får riktas mot satellitentreprenören, om den som sänder över satellit inte är etablerad i Sverige enligt 1 kap. 3 § första stycket 1 eller 4.

[S3]Visar satellitentreprenören att den som sänder över satellit fått tillgång till sändningsmöjligheten genom upplåtelse av en av satellitentreprenörens uppdragsgivare utan att satellitentreprenören godkänt det, får ett föreläggande enligt första eller andra stycket i stället riktas mot uppdragsgivaren. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden som kan riktas mot satellitentreprenörer. Övervägandena finns i avsnitt 8.2.

När ett tillstånd ska återkallas

[K18]1 §  Ett tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller ljudradio ska återkallas på begäran av tillståndshavaren. Ett tillstånd får också återkallas enligt 2-5 och 7 §§ eller ändras enligt 2 och 7 §§. Lag (2012:702).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Begreppet ljudradioprogram har ersatts med begreppet ljudradio. Detta innebär ingen ändring i sak.

Rubriken närmast före 18 kap. 2 §

Ändringen behandlas i avsnitt 9.2. I rubriken har begreppet ljudradioprogram ...

Återkallelse och ändring av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller tillstånd som lämnats av regeringen att sända ljudradio

[K18]2 §  Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som lämnats av regeringen att sända ljudradio får återkallas om

 1. tillståndshavaren väsentligt brutit mot 5 kap.1, 2, 4-6 och 12 §§, eller 14 kap.1-3 §§, eller
 2. ett tillståndsvillkor enligt 4 kap.8-11 §§ eller 11 kap. 3 § har åsidosatts på ett väsentligt sätt.

[S2]Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som getts av regeringen att sända ljudradio får ändras till att avse annat sändningsutrymme, om

 1. förändringar inom radiotekniken eller ändringar i radioanvändningen på grund av internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till eller bestämmelser antagna med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt medför att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle kunna medges, eller
 2. det är nödvändigt för att ge utrymme för ytterligare sändningar. Lag (2022:460).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Begreppet ljudradioprogram har ersatts med begreppet ljudradio i första och andra styckena. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse och ändring av sändningstillstånd för bland annat tv och sökbar text-tv. Ändringen i första stycket 1 är en följd av att 6 kap. 2 § ändrats. Ändringen i första stycket 2 är enbart språkligt och görs för att överensstämma med 18 kap. 5 § 5.

Prop. 2014/15:118: Ett tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller ett tillstånd som lämnats av regeringen att sända ljudradio får återkallas om

1. tillståndshavaren väsentligt brutit mot 5 kap. 1, 2, 4–6 och 12 §§, 6 kap. 1 §, 2 § första stycket och andra stycket 1–3, 3 § första stycket och 4 §, 7 kap. 1, 2, 3 och 4–8 §§, 8 kap. 1–13 och 14 §§, 14 kap. 1–3 §§ eller 15 kap. 1–5, 6–9 och 10 §§, eller

2. ett villkor som förenats med tillståndet med ...

Återkallelse av tillstånd att sända närradio

[K18]3 §  Ett tillstånd att sända närradio får återkallas om tillståndshavaren

 1. inte längre uppfyller kraven enligt 12 kap. 4 §, eller
 2. inte utnyttjat rätten att sända närradio under tre på varandra följande månader.

[S2]Tillstånd att sända närradio får också återkallas om domstol funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten. Det är den domstol som fattat beslutet om yttrandefrihetsbrott som beslutar om återkallelse av tillståndet i dessa fall.

[K18]4 §  I beslut om återkallelse av ett tillstånd att sända närradio får det bestämmas en tid av högst ett år inom vilken tillståndshavaren inte ska få ett nytt tillstånd.

[S2]I fall som avses i 3 § andra stycket får den domstolen besluta att tillståndshavaren inte ska få ett nytt tillstånd inom en tid av högst ett år eller, om det finns synnerliga skäl, högst fem år. Detta gäller även om den som hade tillstånd när yttrandefrihetsbrottet begicks inte har tillstånd att sända närradio vid tiden för domen.

[S3]Domstolen får besluta att beslutet ska gälla även för tiden innan domen vinner laga kraft.

Återkallelse av tillstånd att sända kommersiell radio

[K18]5 §  Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om

 1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader efter tillståndets början,
 2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra veckor,
 3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot 14 kap. 2 §,
 4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten, eller
 5. ett tillståndsvillkor enligt 13 kap. 27 § första stycket 3 har åsidosatts på ett väsentligt sätt.

[S2]Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndigheten för press, radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog kommersiell radio i ett sändningsområde, och finns det skäl att anta att förfogandet kan inverka menligt på konkurrensen, får det eller de tillstånd återkallas som har lämnats efter det första tillståndet.

[S3]Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i samma sändningsområde, och finns det skäl att anta att överlåtelsen kan inverka menligt på konkurrensen, får tillståndet återkallas endast om beslutet om överlåtelsen grundats på felaktiga eller ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren. Återkallelsen ska då avse det eller de tillstånd som överlåtits.

[S4]Om staten, regioner eller kommuner innehar ett tillstånd att sända kommersiell radio på det sätt som anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska Myndigheten för press, radio och tv återkalla det tillståndet. Lag (2022:460).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av tillstånd att sända kommersiell radio. Övervägandena finns i avsnitt 21.1.

Prop. 2016/17:136: Första stycket och fjärde stycket är oförändrade. Andra och tredje styckena tar sikte på fall där någon utan tillåtelse från

MPRT förfogar över mer än ett tillstånd för analog kommersiell radio i ett sändningsområde, eller då överlåtelse medgetts trots att tillståndshavaren redan har tillstånd att sända analog kommersiell radio i samma sändningsområde och beslutet grundats på felaktiga eller ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren. Regleringen ...

Återkallelse av förordnande som lokal kabelsändarorganisation

[K18]6 §  Ett förordnande som lokal kabelsändarorganisation får återkallas om någon sändningsverksamhet inte förekommit eller om sådan verksamhet förekommit endast i obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst tre månader.

Vad som ska beaktas när tillstånd återkallas eller ändras

[K18]7 §  Beslut om återkallelse av tillstånd enligt 24 §§ och 5 § första och fjärde styckena får fattas endast om det i betraktande av skälen för åtgärden inte framstår som alltför ingripande.

[S2]Beslut om återkallelse av tillstånd enligt 5 § andra och tredje styckena får fattas endast om åtgärden står i rimlig proportion till möjligheterna att främja konkurrens och mångfald i sändningsområdet.

[S3]Beslut om ändring av tillstånd enligt 2 § andra stycket 2 får fattas endast om tillståndshavarens rätt enligt 4 kap. 4 § kan tillvaratas. Lag (2017:569).

Prop. 2016/17:136: Ändringen i första stycket innebär att återkallelse av tillstånd enligt 5 § andra och tredje styckena undantas från bestämmelsens tillämpning. Dessa fall regleras nu i paragrafens andra stycke. I övrigt är ingen förändring av bestämmelsens tillämpning avsedd. Andra stycket är nytt

och har ingen motsvarighet i gällande rätt. Den nya bestämmelsen ...

19 kap. Handläggningen av mål om återkallelse, särskild avgift och vite m.m.

Vem som prövar mål om återkallelse och ändring av tillstånd

[K19]1 §  Mål om återkallelse av tillstånd på grund av överträdelse av villkor som meddelats med stöd av 4 kap. 8 §, 9 § 10–12, 11 kap.3 § första stycket eller andra stycket 9–12 och om överträdelse av 5 kap.1, 2 och 4 §§ eller 14 kap. 1 § ska på talan av Justitiekanslern prövas av allmän domstol.

[S2]I övriga fall prövas ärenden om återkallelse av tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv.

[S3]Ärenden om ändring av tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller tillstånd som meddelats av regeringen att sända ljudradio prövas av den som meddelat tillståndet. Lag (2015:808).

Prop. 2011/12:151: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 9.2. Begreppet ljudradioprogram har ersatts med begreppet ljudradio i tredje stycket. Någon ändring i sak är inte avsedd.

När en fråga om återkallelse får tas upp

[K19]2 §  Har tillståndet lämnats av regeringen, får en fråga om återkallelse prövas först efter anmälan av regeringen, om inte tillståndshavaren själv begärt att tillståndet ska återkallas.

[S2]Har tillståndet lämnats av Myndigheten för press, radio och tv får en fråga om återkallelse tas upp

 1. på begäran av tillståndshavaren,
 2. på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan, eller
 3. efter anmälan av granskningsnämnden för radio och tv på grund av överträdelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor för tillstånd som ska granskas av nämnden enligt 16 kap. 2 §.

[S3]En fråga om ändring av tillstånd får, förutom på begäran av tillståndshavaren, tas upp på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan.

[S4]Innan Myndigheten för press, radio och tv fattar beslut i ett ärende om återkallelse på grund av överträdelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor för tillstånd som ska granskas av granskningsnämnden för radio och tv enligt 16 kap. 2 §, ska myndigheten begära ett yttrande från nämnden. Tillståndet får återkallas endast om nämnden finner att överträdelsen är väsentlig. Lag (2015:808).

Bestämmelser om rättegången

[K19]3 §  För rättegången i mål enligt 1 § första stycket tillämpas bestämmelserna för yttrandefrihetsmål. Det som i dessa bestämmelser rör den tilltalade ska tillämpas för den som talan om återkallelse riktar sig mot. Juryns prövning ska avse frågan om tillståndet ska återkallas.

[S2]Domstolen får besluta att domen ska gälla även för tiden innan den vinner laga kraft.

Vem som prövar frågor om påförande av särskild avgift m.m.

[K19]4 §  Frågor om påförande av särskild avgift enligt 17 kap. 5 § prövas av Förvaltningsrätten i Stockholm på ansökan av granskningsnämnden för radio och tv.

[S2]Frågan om påförande av särskild avgift faller, om den som talan riktas mot inte delgetts ansökan inom fem år från det att överträdelsen upphörde. Ett beslut om avgift upphör att gälla om beslutet inte verkställts inom fem år från det att domen fick laga kraft. Lag (2020:875).

[K19]4 a §  Frågor om särskild avgift enligt 17 kap. 5 a § prövas av granskningsnämnden för radio och tv när ett beslut om tillgänglighet enligt 5 kap. 12 § har fattats av regeringen och av Myndigheten för press, radio och tv i övriga fall.

[S2]En särskild avgift får inte beslutas senare än fem år från det att ett tillgängliggörande skulle ha skett. Ett beslut om avgift upphör att gälla om beslutet inte verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen är ny och reglerar vem som prövar frågan om påförande av särskild avgift om en leverantör av medietjänster inte följer ett tillgänglighetsbeslut enligt 5 kap. 12 §. Övervägandena finns i avsnitt 10.4.

Vem som prövar frågor om utdömande av vite

[K19]5 §  Frågor om utdömande av vite som förelagts av Justitiekanslern enligt 17 kap. 13 § prövas av allmän domstol på talan av Justitiekanslern. För rättegången i ett sådant mål tillämpas bestämmelserna för yttrandefrihetsmål. Det som i dessa bestämmelser rör den tilltalade ska tillämpas för den som talan om utdömande av vite riktar sig mot. Juryns prövning ska avse frågan om vitet ska dömas ut.

[S2]Frågor om utdömande av vite i andra fall prövas i enlighet med vad som i allmänhet är föreskrivet om vite.

Beslut om tv-sändningar, sökbar text-tv och närradio

[K20]1 §  Beslut enligt denna lag av Myndigheten för press, radio och tv får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det gäller

 1. tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller närradio,
 2. fördelning av sändningstid i närradion,
 3. ändring eller återkallelse av tillstånd, eller
 4. beslut att inte medge överlåtelse av tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv.

[S2]Beslut som avses i första stycket gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Lag (2015:808).

Beslut om kommersiell radio

[K20]2 §  Beslut av Myndigheten för press, radio och tv om kommersiell radio får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det gäller beslut om att

 1. avslå en ansökan om tillstånd,
 2. inte medge överlåtelse av ett tillstånd,
 3. återkalla ett tillstånd, och
 4. en delägare i handelsbolag ska anses som betalningsansvarig enligt 13 kap. 16 §.

[S2]Mål om överklagande av beslut som avses i första stycket 1 och 3 ska handläggas skyndsamt.

[S3]Beslut som avses i första stycket 2 och 3 gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Lag (2015:808).

Övriga beslut som får överklagas

[K20]3 §  Följande beslut av Myndigheten för press, radio och tv får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

 1. beslut om beteckningar enligt 5 kap. 11 § och 14 kap. 7 §,
 2. beslut enligt 5 kap. 12 § om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
 3. förordnande av lokala kabelsändarorganisationer enligt 9 kap. 5 §,
 4. beslut om återkallelse av ett förordnande enligt 18 kap. 6 §, och
 5. beslut enligt 9 kap. 7 § om undantag från sändningsplikt och skyldighet att tillhandahålla sändningsutrymme för lokala kabelsändarorganisationer.

[S2]Beslut som anges i första stycket 2 och 3 gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Lag (2015:808).

Beslut om särskild avgift

[K20]3 a §  Beslut om särskild avgift enligt 17 kap. 5 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2020:875).

Prop. 2019/20:168: Paragrafen är ny och reglerar att beslut om särskild avgift med anledning av att beslut om krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inte följs, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Övervägandena finns i avsnitt 10.4.

Vitesförelägganden

[K20]4 §  Beslut av Justitiekanslern, Myndigheten för press, radio och tv, granskningsnämnden för radio och tv eller Konsumentombudsmannen om förelägganden som har förenats med vite enligt 17 kap. 3 a §, 10 §, 11 § första stycket, 12 och 13 a §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Förelägganden enligt 17 kap. 10 §, 11 § första stycket 3, 4, 6 och 8 och 12 § gäller omedelbart, om inte något annat bestäms. Lag (2022:1669).

Prop. 2021/22:262: Paragrafen reglerar vilka vitesförelägganden som kan överklagas. Övervägandena finns i avsnitt 4.4.

Ändringen i första stycket innebär att beslut enligt 17 kap. 3 a § av Myndigheten för press, radio och tv att förelägga en leverantör av medietjänster att följa bestämmelsen om att lämna information som rör ägare och ägarstruktur i 2 kap. 1 § andra stycket 5 vid äventyr av vite får överklagas till allmän ...

Prövningstillstånd i kammarrätten

[K20]5 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande hos kammarrätten av beslut som meddelats av en allmän förvaltningsdomstol enligt 1-4 §§.

Beslut som inte får överklagas

[K20]6 §  Andra beslut av Justitiekanslern, Myndigheten för press, radio och tv och granskningsnämnden för radio och tv än de som anges i 1-4 §§ får inte överklagas. Lag (2020:875).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Radio- och tv-lag (2010:696)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
 2. Genom lagen upphör radio-_och_TV-lagen (1996:844) och lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla.
 3. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio-_och_TV-lagen (1996:844) ska gälla även fortsättningsvis.
 4. Den som har fått tillstånd att sända tv-program med stöd av radio-_och_TV-lagen (1996:844) har rätt att också sända sökbar text-tv i rimlig omfattning under återstoden av tillståndstiden.
 5. Bestämmelserna i 6 kap. tillämpas på tillhandahållande av program som produceras efter den 1 augusti 2010.
 6. Den som den 1 augusti 2010 har ett sändningstillstånd som har förlängts med stöd av lagen (2008:418) med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio har rätt att utan särskild ansökan få fortsätta att bedriva sändningar inom det sändningsområde som tillståndet avser till den 1 augusti 2018. För ett sådant tillstånd gäller endast villkor enligt 13 kap. 9 § första stycket.
 7. Den som sänder kommersiell radio och omfattas av punkten 6 ska betala avgift
  1. enligt 1517 §§ i den upphävda lokalradiolagen (1993:120), om tillståndet ursprungligen meddelades före den 1 juli 2001, eller
  2. enligt 4 b § lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område, om tillståndet ursprungligen meddelades efter den 1 juli 2001.
När Myndigheten för press, radio och tv tillämpar 17 § andra stycket i den upphävda lokalradiolagen i fråga om den avgift som avses i första stycket a, ska myndigheten för varje tillståndshavare göra en proportionell minskning av avgiften så att det totala avgiftsuttaget per år för samtliga tillstånd minskas med sammanlagt 12 miljoner kronor. Lag (2015:808).
Förarbeten
Rskr. 2009/10:331, Prop. 2009/10:115, Bet. 2009/10:KU25
CELEX-nr
32010L0013
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1635) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:36, Prop. 2009/10:125
Omfattning
ändr. 8 kap. 13 §, 15 kap. 5 §, 16 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1436) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 13 kap. 15, 21 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1558) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Myndigheten för radio och tv ska senast den 31 januari 2012 fastställa de belopp som ska betalas under 2012.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:61, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:KU1
Omfattning
ändr. p 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:702) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:33, Prop. 2011/12:151, Bet. 2012/13:KU6
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 3, 5 §§, 4 kap. 7 och 9 §§, 5 kap. 12 §, 8 kap. 2, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 9, 28 §§, 14 kap. 1, 7 §§, 16 kap. 7 §, 17 kap. 11 §, 18 kap. 1, 2 §§, 19 kap. 1 §, rubr. till 11 kap., rubr. närmast före 9 kap. 1 §, 16 kap. 7 §, 18 kap. 2 § kap
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:1056) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:73, Prop. 2013/14:17, Bet. 2013/14:MJU6
Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §, 18 kap. 2 §; nya 7 kap. 2 a §, 8 kap. 13 a §, 15 kap. 5 a, 9 a §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 a §, 8 kap. 13 a §, 15 kap. 5 a, 9 a §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2015:326) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:200, Prop. 2014/15:91, Bet. 2014/15:SoU16
Omfattning
ändr. 8 kap. 14 §, 15 kap. 6 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:662) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:12, Prop. 2014/15:118, Bet. 2015/16:KU2
Omfattning
upph. rubr. närmast före 7 kap. 4, 5, 7 §§; ändr. 1 kap. 2, 3 §§, 6 kap. 3 §, 13 kap. 30 §, 16 kap. 2 , 16 §§, 17 kap. 5 §, 18 kap. 2 §; nya 5 kap. 13 §, 7 kap. 3 a §, rubr. närmast före 5 kap. 13 §, 7 kap. 3 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:808) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:62, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:KU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 5 kap. 11, 12 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 5, 6, 7 §§, 11 kap. 1, 5 §§, 12 kap. 1, 3, 7, 8 §§, 13 kap. 1, 2, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 17 kap. 7, 8, 11, 12 §§, 18 kap. 5 §, 19 kap. 1, 2 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 16 kap. 3 §, p 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:809) om ändring i lagen (2015:662) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:62, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:KU1
Omfattning
ändr. 13 kap. 30 § i 2015:662

Lag (2017:428) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:277, Prop. 2016/17:132, Bet. 2016/17:SoU17
Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:569) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:297, Prop. 2016/17:136, Bet. 2016/17:KU28
Omfattning
ändr. 13 kap. 2, 5, 18 §§, 18 kap. 5, 7 §§
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:842) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 13 kap. 7 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1145) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:363, Prop. 2017/18:220, Bet. 2017/18:KrU8
Omfattning
ändr. 6 kap. 2 § och 18 kap. 5 §; nya 7 kap. 2 b §, 8 kap. 13 b § och 15 kap. 5 b, 9 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 b §, 8 kap. 13 b §, 15 kap. 5 b, 9 b §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1687) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 2
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1895) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. De sändningstillstånd som meddelas av regeringen enligt 4 kap. 3 § och 11 kap. 1 § närmast efter ikraftträdandet ska gälla i sex år om sändningsverksamheten finansieras med public service-avgift.
 3. De nya bestämmelserna i 4 kap. 12 § första stycket och 11 kap. 4 § första stycket tillämpas första gången för sändningstillstånd som gäller från och med den 1 januari 2026.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:24, Prop. 2017/18:261, Bet. 2018/19:KrU2
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 och 12 §§, 5 kap. 12 §, 9 kap. 2 §, 11 kap. 1, 4 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1921) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 16 kap. 16 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:2094) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/19:SoU3
Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:354) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18
Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§, 16 kap. 15 §
Ikraftträder
2019-07-02

Lag (2019:946) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 13 kap. 4 §, 18 kap. 5 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:875) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överträdelser av beslut enligt 5 kap. 12 § som meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:16, Prop. 2019/20:168, Bet. 2020/21:KU3
Omfattning
upph. 16 kap. 17 §; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 2, 3, 7, 8 12, 13 §§, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 1, 16 §§, 9 kap. 1, 2 §§, 14 kap. 2 §, 16 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16 §§, 17 kap. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 §§, 18 kap. 2, 5 §§, 19 kap. 4 §, 20 kap. 4, 6 §§, rubr. närmast före 4 kap., 5 kap. 2, 7 §§, 6 kap. 1 §, 10 kap., 16 kap. 5 § , 17 kap. 3, 13 §§, rubr. till 14 kap.; nya 9 a kap., 1 kap. 3 a §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 3 a, 12 a, 14 §§, 8 kap. 17 §, 14 kap. 8 §, 15 kap. 11 §, 16 kap. 4 a, 6 a, 9 a §§, 17 kap. 5 a, 11 a, 13 a §§, 19 kap. 4 a §, 20 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §, 2 kap. 4 §, 5 kap. 14 §, 8 kap. 17 §, 14 kap. 8 §, 15 kap. 11 §, 16 kap. 4 a, 6 a, 9 a §§, 20 kap. 3 a §
Ikraftträder
2020-12-01

Lag (2021:1037) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:20, Prop. 2020/21:204, Bet. 2021/22:JuU4
Omfattning
ändr. 17 kap. 2 §
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2022:460) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:287, Prop. 2021/22:163, Bet. 2021/22:KU37
Omfattning
ändr. 4 kap. 12 §, 15 kap. 2 §, 16 kap. 4 a §, 18 kap. 2, 5 §§, rubr. närmast före 16 kap. 4 a §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:498) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:302, Prop. 2021/22:136, Bet. 2021/22:TU17
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §, 10 kap. 3 §
Ikraftträder
2022-06-03

Lag (2022:681) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:324, Prop. 2021/22:133, Bet. 2021/22:JuU31
Omfattning
ändr. 5 kap. 14 §, 9 a kap. 3 §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:1261) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:443, Prop. 2021/22:200, Bet. 2021/22:SoU31
Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 9 a kap. 5, 12 §§, 15 kap. 5, 9 §§, rubr. närmast före 8 kap. 13 §, 15 kap. 5 §
Ikraftträder
2022-08-01

Lag (2022:1669) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Prop. 2021/22:262, Bet. 2022/23:KU13
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 16 kap. 3, 4 §§, 17 kap. 3 §, 20 kap. 4 §, rubr. närmast före 2 kap. 1 §, 16 kap. 4 §; ny 17 kap. 3 a §
Ikraftträder
2023-03-01

Lag (2023:275) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
 2. För sändningar och tillhandahållanden av program i en tv- sändning, i beställ-tv eller i sökbar text-tv före ikraftträdandet gäller 5 kap. 4 § i den äldre lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:187, Prop. 2022/23:83, Bet. 2022/23:KU34
Omfattning
ändr. 5 kap. 4 §, 17 kap. 5, 10 §§, rubr. 4, 11 kap.; nya 4 kap. 18, 19 §§, 11 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap. 18 §, 11 kap. 6 §
Ikraftträder
2023-07-01

Lag (2023:322) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2022/23:195, Prop. 2022/23:71, Bet. 2022/23:JuU24
Omfattning
ny 9 a kap. 14 §
Ikraftträder
2023-07-01

Lag (2023:410) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Förarbeten
Rskr. 2022/23:218, Prop. 2022/23:77, Bet. 2022/23:FöU9
Omfattning
ändr. 4 kap. 9 §, 5 kap. 12 a §, 11 kap. 3 §, 14 kap. 5 §, rubr. närmast före 14 kap. 5 §
Ikraftträder
2024-01-01