Lag (2022:70) om rapportering av betalningstider

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
2022-01-27
Ändring införd
SFS 2022:70
Ikraft
2022-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för vissa företag att rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor eller tjänster.

Prop. 2021/22:50: Paragrafen innehåller en övergripande beskrivning av lagens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

I paragrafen anges att bestämmelserna i lagen innebär att vissa företag ska rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor eller tjänster. Genom begränsningen till köp träffar rapporteringsskyldigheten företag som agerar som köpare. Vilka företag som är rapporteringsskyldiga framgår av ...

Ord och uttryck

2 §  I denna lag betyder

[S2]rapporteringsskyldigt företag: en juridisk person som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet och som är bildad enligt svensk rätt där medelantalet anställda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till minst 250,

[S3]företag som är verksamma i Sverige: en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet och som ingår i Statistiska centralbyråns allmänna företagsregister,

[S4]rapporteringsperiod: perioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni följande kalenderår,

[S5]faktisk betalningstid: den tid det tar från det att en faktura har skickats till dess att leverantören får betalt,

[S6]avtalad betalningstid: den betalningstid som har angetts på fakturan eller, om parterna kommit överens om en annan betalningstid, den betalningstid som har avtalats mellan parterna,

[S7]avtal om omvänd factoring: ett avtal som innebär att leverantören får betalt från ett finansbolag när köparen har godkänt fakturan.

Prop. 2021/22:50: I paragrafen klargörs betydelsen av vissa centrala uttryck som används i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 7.2–7.4.

Med rapporteringsskyldigt företag avses enligt definitionen en juridisk person som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet och som är bildad enligt svensk rätt där medelantalet anställda under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till minst 250.

Företag ...

Omfattning av rapporteringen

3 §  Ett rapporteringsskyldigt företag ska senast den 30 september varje år till Bolagsverket rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor eller tjänster från företag som är verksamma i Sverige och som har färre än 250 anställda. Rapporteringsskyldigheten omfattar inte uppgifter som avser köp från ett företag inom samma koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

[S2]Uppgifterna ska avse fakturor som det rapporteringsskyldiga företaget har betalat under den senaste rapporteringsperioden.

Prop. 2021/22:50: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka företag som ska ingå i rapporteringsunderlaget och vid vilken tidpunkt rapporteringen ska göras. Övervägandena finns i avsnitt 7.3–7.4.

Av första stycket framgår att ett rapporteringsskyldigt företag ska rapportera uppgifter till Bolagsverket som avser köp av varor eller tjänster från företag som är verksamma i Sverige och som har färre än 250 anställda. ...

Uppgifter som ska rapporteras

4 §  Det rapporteringsskyldiga företaget ska rapportera följande uppgifter:

  1. den genomsnittliga avtalade betalningstiden,
  2. den genomsnittliga faktiska betalningstiden, och
  3. den andel fakturor som har betalats efter utgången av avtalad betalningstid.

[S2]Uppgifterna ska redovisas uppdelat på storlekskategorierna

  1. företag som har 0-9 anställda,
  2. företag som har 10-49 anställda, och
  3. företag som har 50-249 anställda.

Prop. 2021/22:50: Paragrafen reglerar vilka uppgifter som de rapporteringsskyldiga företagen ska rapportera och hur uppgifterna ska redovisas. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

I första stycket anges vilka uppgifter som ska rapporteras, nämligen genomsnittlig avtalad betalningstid, genomsnittlig faktisk betalningstid och andelen fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalningstid, dvs. sådana fakturor ...

5 §  När det gäller köp där avtal om omvänd factoring har träffats, ska uppgifterna enligt 4 § redovisas separat. Med betalningstid avses vid sådana köp tiden för köparens betalning till finansbolaget.

Prop. 2021/22:50: Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser för avtal om omvänd factoring. Övervägandena finns i avsnitt 7.4.

Bestämmelserna innebär, när det gäller köp där avtal om omvänd factoring träffats, att uppgifterna enligt 4 § ska redovisas separat. Detta innebär att de företag som erbjuder vissa av sina leverantörer omvänd factoring redovisar genomsnittlig avtalad och faktisk betalningstid samt andel försenade ...

Register

6 §  Bolagsverket ska föra ett register över de uppgifter som rapporteras enligt lagen.

[S2]Registret ska hållas tillgängligt för allmänheten.

Prop. 2021/22:50: I paragrafen finns bestämmelser om det register över betalningstider som Bolagsverket ska föra enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 7.5.

Enligt första stycket har Bolagsverket uppgiften att föra ett register över de uppgifter som rapporteras enligt lagen.

Av andra stycket framgår att registret ska hållas tillgängligt för allmänheten.

Vite

7 §  Om ett rapporteringsskyldigt företag inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt lagen får Bolagsverket förelägga företaget att inom viss tid fullgöra skyldigheten.

[S2]Ett föreläggande får förenas med vite.

[S3]Frågor om utdömande av vite prövas av Bolagsverket.

Prop. 2021/22:50: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad Bolagsverket kan göra om ett rapporteringsskyldigt företag inte har fullgjort sin rapporteringsskyldighet. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

Enligt första stycket får Bolagsverket förelägga företaget att inom viss tid fullgöra rapporteringsskyldigheten. Bestämmelsen är fakultativ, vilket innebär att Bolagsverket i varje enskilt fall har att avgöra om ...

Överklagande

8 §  Bolagsverkets beslut om vitesföreläggande och om utdömande av vite enligt 7 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2021/22:50: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

Enligt första stycket får Bolagsverkets beslut om vitesföreläggande och om utdömande av vite överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs enligt andra stycket vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2022:70) om rapportering av betalningstider

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022.
  2. Rapporteringsskyldigheten enligt 3 § tillämpas första gången för rapporteringsperioden från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2023.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:131, Prop. 2021/22:50, Bet. 2021/22:NU13
Ikraftträder
2022-03-01