Förordning (2022:701) om särskild kontroll av vissa utlänningar

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2022-06-02
Ändring införd
SFS 2022:701 i lydelse enligt SFS 2023:159
Ikraft
2022-07-01
Upphäver
Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar.

Interimistiska beslut om anmälningsskyldighet

2 §  Säkerhetspolisens beslut om anmälningsskyldighet enligt 5 kap. 14 § första stycket lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar fattas av säkerhetspolischefen eller biträdande säkerhetspolischefen. Uppgiften får delegeras till en annan anställd vid Säkerhetspolisen som har den särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som krävs.

Handläggning av ärenden om offentligt biträde i Regeringskansliet

3 §  I ärenden om offentligt biträde enligt 6 kap. 7 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar ska beslut fattas av expeditionschefen eller rättschefen i det departement som ärendet hör till. Detsamma gäller i fråga om yttranden med anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt biträde. Regeringen kan även ge särskilda tjänstemän i departementen i uppdrag att pröva sådana frågor och avge sådana yttranden.

Förvar

4 §  Beslut om avskiljande enligt 3 kap. 19 § andra stycket lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar ska vara motiverade och tas in i en särskild handling.

Underrättelser

Underrättelse om vissa beslut

5 §  Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska underrättas om följande beslut som har fattats enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar:

 1. beslut om utvisning och återreseförbud,
 2. beslut om inhibition,
 3. beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd,
 4. tillstånd till ett kort besök i Sverige,
 5. beslut om upphävande av utvisning, och
 6. beslut om upphävande eller ändring av återreseförbud.

[S2]När Migrationsverket har fattat ett beslut om utvisning och beslutet har fått laga kraft ska myndigheten omedelbart underrätta Säkerhetspolisen och Skatteverket om det. Förordning (2023:159).

6 §  När Migrationsverket eller regeringen har fattat ett beslut om utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar ska ärendet så snart som möjligt lämnas till Säkerhetspolisen för verkställighet.

7 §  När Säkerhetspolisen har verkställt ett beslut om utvisning ska myndigheten underrätta Polismyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket. Förordning (2023:159).

Underrättelse vid förvar

8 §  Om det vid Migrationsöverdomstolens handläggning enligt 7 kap. 14 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar framkommer uppgifter som har betydelse för förutsättningarna för förvar enligt 3 kap.1 och 2 §§ eller uppsikt enligt 4 kap. 1 § den lagen, ska domstolen omedelbart underrätta Migrationsverket om det.

9 §  Har en utlänning som tagits i förvar enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar överklagat förvarsbeslutet, och meddelas därefter ett beslut enligt 3 kap. 10 § den lagen, ska den myndighet som fattat det beslutet omedelbart underrätta Migrationsöverdomstolen. En sådan underrättelse ska också lämnas om förvarsbeslutet enligt 3 kap. 12 § samma lag upphävts.

[S2]Har en utlänning som är tagen i förvar överklagat Migrationsverkets beslut i fråga om behandlingen eller placeringen av utlänningen och Migrationsverket gör ändringar i det beslutet, ska Migrationsöverdomstolen omedelbart underrättas om det.

10 §  Om ett statsråd har beslutat om förvar enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar och utlänningen har begärt att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om åtgärden ska bestå, ska regeringen underrätta domstolen om det därefter meddelas ett beslut enligt 3 kap. 10 § den lagen eller om förvarsbeslutet enligt 3 kap. 12 § samma lag upphävts.

Underrättelse i fråga om anmälningsskyldighet och andra tvångsåtgärder

11 §  Om Polismyndigheten anser att det finns skäl att ändra, upphäva eller medge tillfälliga lättnader i ett beslut om anmälningsskyldighet enligt 5 kap. 19 § första stycket lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, ska myndigheten så snart som möjligt underrätta Säkerhetspolisen om det.

12 §  Om Polismyndigheten eller Migrationsverket anser att det finns skäl att besluta om undantag från eller medge tillfälliga lättnader i ett beslut om uppsikt enligt 4 kap. 9 § lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar, ska myndigheterna så snart som möjligt underrätta Säkerhetspolisen om det.

[S2]När regeringen är behörig myndighet har Regeringskansliet samma underrättelseskyldighet.

13 §  Om en utlänning som har ålagts anmälningsskyldighet enligt 4 eller 5 kap. lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar inte fullgör sin skyldighet, ska Polismyndigheten omedelbart underrätta Säkerhetspolisen om det. Detsamma gäller om en utlänning på annat sätt bryter mot ett beslut om uppsikt enligt 4 kap. den lagen eller ett förbud att lämna ett vistelseområde enligt 5 kap. samma lag.

14 §  Om den beslutande myndigheten upphäver ett beslut om anmälningsskyldighet enligt 5 kap. 14 § tredje stycket lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, ska den omedelbart underrätta Säkerhetspolisen och Polismyndigheten om det.

15 §  Om fingeravtryck eller fotografi har tagits av en utlänning med stöd av lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar eller motsvarande äldre lagstiftning, ska Säkerhetspolisen underrätta Polismyndigheten när utvisningsbeslutet har verkställts eller upphört.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet i förhållande till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

16 §  Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har rätt att hos Migrationsverket ta del av uppgifter om enskilda om att uppehållstillstånd enligt 2 kap. 7 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar har upphört att gälla.

[S2]Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Underrättelse till utländska myndigheter

Underrättelse till annan EU-stat

17 §  Migrationsverket ska underrätta en annan EU-stat om en person med ställning som varaktigt bosatt i den andra EU- staten genom ett beslut om utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar inte längre har uppehållstillstånd i Sverige.

Underrättelse till annan stat

18 §  I ett ärende om verkställighet av ett beslut om utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar får följande uppgifter om en utlännings personliga förhållanden lämnas till den stat som utvisningen ska verkställas till, så att en behörig myndighet kan utfärda de resehandlingar eller vidta andra åtgärder som behövs:

 1. fullständigt namn, inklusive tidigare namn och pseudonymer,
 2. kön, födelsedatum och födelseort,
 3. fotografi och fingeravtryck,
 4. medborgarskap och språk,
 5. civilstånd, makes eller makas fullständiga namn och adress samt barns namn och ålder,
 6. senast kända adress i Sverige,
 7. tidigare kända adresser i den stat som utvisningen ska verkställas till,
 8. föräldrarnas fullständiga namn och adress, och
 9. identitets- och resehandlingar.

Åtgärder i samband med verkställighet

19 §  När Säkerhetspolisen verkställer ett beslut om utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, ska myndigheten se till att utlänningens gällande bevis om visering, uppehålls- eller arbetstillstånd makuleras i samband med verkställigheten och att resedokument eller främlingspass återlämnas till Migrationsverket. Detsamma gäller för Polismyndigheten om den har fått i uppdrag av Säkerhetspolisen att genomföra verkställigheten enligt den lagen.

Ansökan om upphävande av återreseförbud

20 §  En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 1 kap. 6 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar och som har meddelats ett återreseförbud enligt den lagen eller motsvarande äldre bestämmelser, får ansöka om att återreseförbudet ska upphävas enligt 2 kap. 26 § lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. En sådan ansökan ska lämnas in till regeringen. Regeringen ska ta ställning till ansökan inom sex månader från det att den lämnades in.

Ändringar

Förordning (2022:701) om särskild kontroll av vissa utlänningar

Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2023:159) om ändring i förordningen (2022:701) om särskild kontroll av vissa utlänningar

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2023-05-01