Förordning (2022:764) med instruktion för Fondtorgsnämnden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2022-06-02
Ändring införd
SFS 2022:764
Ikraft
2022-06-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

Uppgifter

1 §  I lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden finns bestämmelser om myndighetens uppgifter.

Samverkan

2 §  Myndigheten ska samverka med Finansinspektionen i frågor som rör tillsyn, granskning och utvärdering av

  • fondförvaltare som deltar i upphandlingar enligt lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg eller som myndigheten har ingått fondavtal med enligt den lagen, och
  • fonder som en fondförvaltare erbjuder i en upphandling enligt lagen om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg eller erbjuder på fondtorget för premiepensionen.

[S2]Vid samverkan ska myndigheten lämna de uppgifter som Finansinspektionen behöver.

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en nämnd.

4 §  Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande.

5 §  Regeringen utser vice ordförande i nämnden.

Bisysslor

6 §  Den som är ledamot i nämnden får inte utan tillstånd vara

  1. ledamot eller suppleant i styrelsen för en fondförvaltare eller ett moderbolag till ett dotterföretag som är fondförvaltare, eller
  2. anställd hos eller åta sig uppdrag för sådana företag som avses i 1.

[S2]Tillstånd får endast lämnas om det finns särskilda skäl.

[S3]Tillstånd meddelas av regeringen.

[S4]Med moderbolag och dotterföretag avses detsamma som i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Med fondförvaltare avses detsamma som i 1 kap. 3 § 4 lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg.

Organisation

7 §  Pensionsmyndigheten upplåter lokaler och sköter administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

Årlig redogörelse

8 §  Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en samlad redogörelse till regeringen om

  • sin verksamhet under det senaste kalenderåret,
  • kostnaderna för verksamheten, och
  • inbetalda avgifter.

Avgifter

9 §  I 6-8 §§ lagen (2022:759) om Fondtorgsnämnden finns bestämmelser om att myndigheten ska ta ut avgifter av fondförvaltare och bestämma hur avgifterna ska beräknas. Sådana avgifter disponeras av myndigheten.

Undantag från andra förordningar

10 §  Bestämmelsen i 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) om över- och underskott ska inte tillämpas på myndigheten.

11 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Ändringar

Förordning (2022:764) med instruktion för Fondtorgsnämnden

Ikraftträder
2022-06-20