Förordning (2023:179) om statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2023-04-05
Ändring införd
SFS 2023:179
Ikraft
2023-05-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-13

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för personalkostnader i skolsociala team i grundskolan och gymnasieskolan.

[S2]Med skolsocialt team avses i förordningen en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

3 §  Statsbidrag får inte lämnas för insatser som bidrag lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag lämnas till en huvudman för grundskola eller gymnasieskola för personalkostnader i skolsociala team, om

 1. det skolsociala teamet omfattar minst två årsarbetskrafter, och
 2. minst en årsarbetskraft avser skolpersonal med relevant utbildning inom psykosocialt arbete och minst en årsarbetskraft avser personal från socialtjänsten med socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan.

[S2]En enskild huvudman kan endast få bidrag för sin personal i ett skolsocialt team.

5 §  Personalkostnaderna enligt 4 § ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

[S2]Statsbidrag får även lämnas för kostnader för att bibehålla det antal årsarbetskrafter som huvudmannen tidigare har fått bidrag för enligt första stycket.

[S3]Bidrag lämnas inte för personalkostnader som uppstår genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering av verksamheten.

6 §  Statsbidrag enligt 4 § får lämnas med ett belopp som motsvarar hälften av kostnaden för en heltidsanställning eller ett uppdrag som motsvarar heltid. En huvudman kan få bidrag för flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid.

[S2]Om en huvudman ansöker om bidrag för en anställning eller ett uppdrag som inte omfattar eller motsvarar heltid, ska bidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Ansökan och beslut

7 §  Ansökan om statsbidrag lämnas till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget och betalar ut det.

[S2]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 10 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Fördelning

8 §  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet ska Skolverket prioritera enligt följande:

 1. bibehållande av det antal årsarbetskrafter i skolsociala team i grundskolan som huvudmannen tidigare har fått bidrag för,
 2. nya skolsociala team i grundskolan,
 3. förstärkning av befintliga skolsociala team i grundskolan,
 4. skolsociala team i gymnasieskolan.

[S2]Skolverket ska också beakta geografisk spridning.

Uppföljning och redovisning

9 §  Statens skolverk ska tillsammans med Socialstyrelsen följa upp hur statsbidraget har använts.

10 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Anmälningsskyldighet

11 §  Den som ansöker om eller har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska utan dröjsmål till Statens skolverk anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidraget eller storleken på det.

Återbetalning och återkrav

12 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
 3. den redovisning som avses i 10 § inte har lämnats, eller
 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

13 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 12 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

14 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Hinder mot utbetalning

15 §  Statens skolverk ska besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om mottagaren av bidraget inte längre bedöms uppfylla villkoren för det eller om det finns grund för återbetalning enligt 12 §. Beslutet gäller omedelbart.

Bemyndigande

16 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om

 1. fördelning av statsbidrag,
 2. beräkning och omfördelning av bidrag, och
 3. annan verkställighet av denna förordning.

Överklagande

17 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas. Förordning (2023:179).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2023:179) om statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2023.
 2. I stället för vad som anges i 2 § om bidragsår ska det första bidragsåret omfatta perioden 10 maj-31 december 2023.
 3. Statsbidrag enligt 4 § får även lämnas för kostnader för att bibehålla en utökning av antalet årsarbetskrafter till följd av insatser som gjorts inom ett år före ikraftträdandet och som liknar skolsociala team.
Ikraftträder
2023-05-10