Förordning (2023:603) om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning vid företagsetableringar och företagsexpansioner

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2023-10-19
Ändring införd
SFS 2023:603
Ikraft
2023-11-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som planeras, dimensioneras och erbjuds under medverkan av arbetslivet och som syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden vid företagsetableringar och företagsexpansioner.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 15 § och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §  Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

3 §  Statsbidrag får inte lämnas för utbildning som bidrag lämnas för på annat sätt eller för utbildning som interkommunal ersättning lämnas för. Bidrag får inte heller lämnas för utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag får lämnas till en kommun för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, om

 1. kommunen har eller står inför en stor företagsetablering eller företagsexpansion eller gränsar till en sådan kommun,
 2. utbildningen syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden med anledning av företagsetableringen eller företagsexpansionen,
 3. utbildningen planeras, dimensioneras och erbjuds under medverkan av företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i den kommun eller det län som har eller står inför företagsetableringen eller företagsexpansionen,
 4. kommunens utbildningsutbud planeras efter samråd med den kommun eller det län som avses i 3 och Arbetsförmedlingen, och
 5. sökande från hela landet kan tas emot till utbildningen.

[S2]Om det finns särskilda skäl får statsbidrag även lämnas till en kommun som ligger nära en kommun som har eller står inför en stor företagsetablering eller företagsexpansion, utan att gränsa till den.

5 §  Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning behöver inte tillämpas.

Ansökan och beslut

6 §  Ansökan om statsbidrag lämnas till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget och betalar ut det.

[S2]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 9 § andra stycket anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Fördelning

7 §  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet ska Skolverket prioritera enligt följande:

 1. företagsetableringar eller företagsexpansioner i glest befolkade län,
 2. företagsetableringar eller företagsexpansioner som är stora vid en nationell jämförelse,
 3. företagsetableringar eller företagsexpansioner som är stora för de kommuner som har eller står inför dem.

Uppföljning och redovisning

8 §  Statens skolverk ska följa upp vilka utbildningar statsbidraget har använts till och elevunderlaget uppdelat på elevernas kön, hemkommun och om de är inrikes eller utrikes födda. Av uppföljningen ska det även framgå i vilken utsträckning elever som slutfört en utbildning enligt förordningen är sysselsatta i arbete.

[S2]Mottagaren av statsbidrag ska medverka i den uppföljning av utbildningsverksamheten som bestäms av Skolverket och lämna de uppgifter som verket begär.

9 §  Statens skolverk ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet redogöra för hur statsbidraget har använts.

[S2]Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Skolverket som verket begär.

Anmälningsskyldighet

10 §  Den som ansöker om eller har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidraget eller storleken på det till Statens skolverk utan dröjsmål.

Återbetalning och återkrav

11 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. något av villkoren för bidraget i väsentlig mån har åsidosatts,
 2. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, eller
 4. uppgifter som avses i 8 § eller den redovisning som avses i 9 § andra stycket inte har lämnats.

12 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 11 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

13 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Hinder mot utbetalning

14 §  Statens skolverk ska besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om mottagaren av bidraget inte längre bedöms uppfylla villkoren för det eller om det finns grund för återbetalning enligt 11 §. Beslutet gäller omedelbart.

Bemyndigande

15 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

16 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2023:603) om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning vid företagsetableringar och företagsexpansioner

Ikraftträder
2023-11-25