Förordning (2023:889) om statsbidrag för införande av ämnesbetyg

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2023-12-14
Ändring införd
SFS 2023:889
Ikraft
2024-01-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för införande av ämnesbetyg. Syftet med statsbidraget är att ge skolor och verksamheter möjligheter att förbereda för införandet av ämnesbetyg och ge stöd för det.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 15 § och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §  Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

3 §  Statsbidrag får inte lämnas för insatser som statsbidrag redan har lämnats för på annat sätt.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag får lämnas till den som är huvudman för

 1. gymnasieskola,
 2. anpassad gymnasieskola,
 3. kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, eller
 4. kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

[S2]Bidrag lämnas för insatser för att införa ämnesbetyg. Bidraget får användas för kostnader för

 1. kompetensutveckling,
 2. informationsinsatser, eller
 3. handledning.

[S3]Bidraget ska användas i den verksamhet som avses i första stycket. Bidraget kan användas i hela verksamheten eller i en avgränsad del av den.

5 §  Statsbidrag ska lämnas med ett belopp för varje elev i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan eller för varje årsstudieplats i kommunal vuxenutbildning, i sådan verksamhet som bidrag får lämnas för enligt denna förordning. Antal elever och årsstudieplatser ska beräknas med ledning av senast utgiven officiell statistik. Det totala bidrag som lämnas till en huvudman ska dock inte understiga 20 000 kronor för ett bidragsår.

Ansökan och beslut

6 §  Ansökan om statsbidrag lämnas till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget och betalar ut det.

[S2]Ansökan ska ha kommit in till Statens skolverk senast den 15 februari det bidragsår som ansökan avser.

[S3]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 8 § anges. Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Uppföljning och redovisning

7 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

8 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

9 §  Statens skolverk ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning och med vilka belopp samt vad bidraget har använts till.

Anmälningsskyldighet

10 §  Den som ansöker om eller har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidraget eller storleken på det till Statens skolverk utan dröjsmål.

Återbetalning och återkrav

11 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
 4. den redovisning som avses i 8 § inte har lämnats, eller
 5. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

12 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 11 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

13 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslutet om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Hinder mot utbetalning

14 §  Statens skolverk ska besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om mottagaren av bidraget inte längre bedöms uppfylla villkoren för det eller om det finns grund för återbetalning enligt 11 §. Beslutet gäller omedelbart.

Bemyndigande

15 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

16 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2023:889) om statsbidrag för införande av ämnesbetyg

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2024.
 2. I stället för vad som anges i 6 § andra stycket ska ansökan för bidrags-året 2024 ha kommit in till Statens skolverk senast den 1 april det året.
Ikraftträder
2024-01-16