Förordning (2024:193) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2024-03-27
Ändring införd
SFS 2024:193
Ikraft
2024-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-01

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

Ordförklaringar

2 §  Med fordon, tungt fordon, fordonsgrupp, rapporteringsperiod och referensvärde för koldioxidutsläpp avses i denna förordning detsamma som i lagen (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser.

3 §  I denna förordning avses med förordning (EU) 2017/2400kommissionens förordning (EU) 2017/2400 av den 12 december 2017 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller bestämning av tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och kommissionens förordning (EU) nr 582/2011.

Den första rapporteringsperiod som avses i lagens bestämmelse om referensvärde för koldioxidutsläpp

4 §  Den första rapporteringsperioden enligt 4 § 2 lagen (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser är den rapporteringsperiod som infaller närmast efter att det enligt artikel 24 i förordning (EU) 2017/2400 har införts ett förbud mot registrering, försäljning eller ibruktagande av sådana fordon i den fordonsgrupp som det aktuella fordonet tillhör som inte uppfyller skyldigheterna i artikel 9 i förordning (EU) 2017/2400.

Hur en utsläppsminskningskurva ska beräknas

5 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en utsläppsminskningskurva som avses i 5 § lagen (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser ska beräknas.

Indelning i koldioxidutsläppsklasser

6 §  Transportstyrelsen ska dela in tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser enligt 9 § lagen (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser.

[S2]För fordon som ska vara, men ännu inte är, registrerade i vägtrafikregistret ska indelningen göras i samband med den första registreringen av fordonet enligt vägtrafikdatalagen (2019:369) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Omprövning av indelningen i koldioxidutsläppsklasser

7 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för omprövning av ett tungt fordons indelning i en koldioxidutsläppsklass.

Ändringar

Förordning (2024:193) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser

Ikraftträder
2024-05-01