Vägtrafikdatalag (2019:369)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2019-05-29
Ändring införd
SFS 2019:369 i lydelse enligt SFS 2022:468
Ikraft
2019-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens syfte

[K1]1 §  Syftet med denna lag är att ge tillgång till den information som finns i vägtrafikregistret samt att ge Transportstyrelsen möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Prop. 2018/19:33: Av paragrafen framgår att lagen har flera syften. Syftet med lagen är dels att ge tillgång till den information som finns registrerad hos Transportstyrelsen i den uppgiftssamling som benämns vägtrafikregistret, dels att ge Transportstyrelsen möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och att värna människors rätt till skydd av personuppgifter vid sådan behandling. Vad som avses med vägtrafikregistret framgår av 2 kap. 1 §.

Lagens tillämpningsområde

[K1]2 §  Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet som rör fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn.

[S2]Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register.

[K1]3 §  Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna:

Prop. 2018/19:33: Paragrafen innehåller bestämmelser om behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

Förhållandet till annan reglering

[K1]4 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Prop. 2018/19:33: Av paragrafen framgår att lagen innehåller kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i varje medlemsstat. Det innebär att den automatiskt är en del av den svenska rättsordningen. I vissa avseenden förutsätter eller tillåter dataskyddsförordningen emellertid att det införs bestämmelser som kompletterar förordningen, antingen i form av preciseringar eller i form av undantag. Denna lag innehåller sådana kompletterande bestämmelser som gäller ...

[K1]5 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som ska registreras

[K2]1 §  Transportstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling registrera personuppgifter för de ändamål som anges i 3, 7, 11, 14 och 16 §§. Uppgiftssamlingen benämns vägtrafikregistret.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka personuppgifter som ska registreras och om gallring.

Personuppgiftsansvar

[K2]2 §  Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för myndighetens verksamhet.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om personuppgiftsbiträden.

Ändamål

Fordonsverksamhet

[K2]3 §  Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som rör fordon om det är nödvändigt för att hantera frågor om

 1. fordons registrering eller användning eller därmed sammanhängande frågor,
 2. typgodkännande eller enskilt godkännande,
 3. huruvida ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik, eller
 4. skatter, avgifter, ersättningar eller premier.

[K2]4 §  Personuppgifter som behandlas enligt 3 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om fordon som behövs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller förordning, när det gäller

 1. kontroll av ordning och säkerhet i trafiken,
 2. kontroll av om ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik,
 3. beslut om, utredning om eller kontroll av skatt eller avgift som har samband med innehav av ett fordon,
 4. utsökning eller indrivning,
 5. drivmedelsransonering eller försvars- eller beredskapsplanering,
 6. tillsyn, eller
 7. en annan verksamhetsuppgift som förutsätter tillgång till information om fordon.

[K2]5 §  Personuppgifter som behandlas enligt 3 § får även, i andra fall än som avses i 4 §, behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om fordon som behövs för

 1. försäkringsgivning eller någon annan verksamhet som underlag för prövningar eller beslut,
 2. kontroll av om ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik,
 3. trafiksäkerhets- eller miljöändamål,
 4. kontroll av ägande- eller förfoganderätt vid omsättning av fordon,
 5. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter i kund- eller medlemsregister eller liknande register, eller
 6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i EU:s dataskyddsförordning.

[K2]6 §  Ett fordons registreringsnummer eller fordonsidentifieringsnummer som behandlas enligt 3 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla uppgifter om fordonets beskaffenhet eller utrustning.

Behörighetsverksamhet

[K2]7 §  Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som rör behörigheter om det är nödvändigt för att hantera frågor om

 1. behörighet att föra ett fordon av ett visst slag eller i en viss verksamhet,
 2. utbildning eller prov för viss behörighet,
 3. färdskrivarkort, eller
 4. avgifter.

[K2]8 §  Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om behörigheter som behövs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller förordning, när det gäller

 1. kontroll av ordning och säkerhet i trafiken,
 2. tillstånds- eller lämplighetsprövning eller annan liknande prövning,
 3. försvars- eller beredskapsplanering,
 4. tillsyn, eller
 5. en annan verksamhetsuppgift som förutsätter tillgång till information om behörigheter.

[K2]9 §  En personuppgift i form av en fotografisk bild av en enskild som behandlas enligt 7 § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla en uppgift som behövs i

 1. Polismyndighetens, Säkerhetspolisens eller Kustbevakningens brottsbekämpande och lagförande verksamhet, eller
 2. Polismyndighetens arbete med att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

[K2]10 §  Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även, i andra fall än som avses i 8 och 9 §§, behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om behörigheter som behövs som underlag för prövningar eller beslut för försäkringsgivning eller någon annan verksamhet.

Tillståndsverksamhet

[K2]11 §  Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som rör tillstånd om det är nödvändigt för att hantera frågor om

 1. tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet,
 2. förordnande eller godkännande av personal,
 3. undantag från trafikregler, eller
 4. avgifter.

[K2]12 §  Personuppgifter som behandlas enligt 11 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om tillstånd som behövs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller förordning, när det gäller

 1. tillsyn, eller
 2. en annan verksamhetsuppgift som förutsätter tillgång till information om tillstånd.

[K2]13 §  Personuppgifter som behandlas enligt 11 § får även, i andra fall än som avses i 12 §, behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om tillstånd som behövs som underlag för prövningar eller beslut för försäkringsgivning eller någon annan verksamhet.

Tillsynsverksamhet

[K2]14 §  Personuppgifter får behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som rör tillsyn om det är nödvändigt för att hantera frågor om

 1. tillsyn, eller
 2. avgifter.

[K2]15 §  Personuppgifter som behandlas enligt 14 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om tillsyn som behövs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar för enligt lag eller förordning.

Gemensamma ändamål

[K2]16 §  Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra

 1. en rättslig skyldighet att registrera eller på annat sätt dokumentera en personuppgift, eller
 2. en förpliktelse som följer av ett internationellt åtagande.

[K2]17 §  Personuppgifter som behandlas enligt 3, 7, 11, 14 eller 16 § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information till

 1. riksdagen eller regeringen,
 2. en annan myndighet eller en enskild, om uppgifterna lämnas med stöd av lag eller förordning, eller
 3. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet av uppgifterna sker med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell konvention som Sverige har tillträtt eller ett av riksdagen godkänt avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

[K2]18 §  Personuppgifter som behandlas enligt 3, 7, 11, 14 eller 16 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Rättelse

[K2]19 §  I fråga om en personuppgift om vem som är registrerad ägare till ett fordon gäller den registrerades rätt till rättelse i artikel 16 i EU:s dataskyddsförordning enbart i den utsträckning som rättelse kan ske utan skada för någon annans rättigheter eller friheter.

[S2]Före rättelse av en uppgift om vem som är registrerad ägare till ett fordon, ska Transportstyrelsen ge den som berörs av åtgärden tillfälle att yttra sig. Något yttrande behöver dock inte inhämtas om den som berörs av åtgärden är okänd eller det är uppenbart obehövligt.

Säkerhetsåtgärder

[K2]20 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Personuppgifter som har behandlats för ändamål som anges i 3- 15 §§, 16 § 2 och 17 § ska avskiljas så att tillgången till dem begränsas om de inte längre behövs i Transportstyrelsens löpande verksamhet.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifter.

Prop. 2018/19:33: I första stycket slås fast att tillgången till personuppgifter hos Transportstyrelsen ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det är den personuppgiftsansvariga myndigheten som har ansvar för att avgöra vilka uppgifter respektive medarbetare behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Myndigheten ansvarar också för att datasystemen utformas så att det är möjligt att på ett ändamålsenligt sätt begränsa tillgången till information på individnivå. ...

Sökning

[K2]21 §  Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning.

Prop. 2018/19:33: Av paragrafen framgår att det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Sökbegränsningen omfattar alla tekniska åtgärder som innebär att uppgifter används för att strukturera eller systematisera information i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Därmed förbjuds sökningar som görs för att få fram ett urval av personer som t.ex. grundas på uppgifter om hälsa. Däremot hindrar bestämmelsen ...

Avgifter

[K2]22 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för registrering och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter

[K3]1 §  Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

[S2]Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap. 16 § 1.

Prop. 2018/19:33: I första stycket föreskrivs att de mer begränsande bestämmelserna i 3 kap. gäller vid behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet. En uppgift anses tillgänglig om en person har såväl faktisk möjlighet att ta del av uppgiften som rättslig behörighet att göra det. Avgörande för bedömningen av om personuppgifter är att anse som gemensamt tillgängliga eller inte är om uppgifterna bara är åtkomliga för en ...

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

[K3]2 §  Personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafik-området som rör fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn får göras gemensamt tillgängliga.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana uppgifter.

Sökning

[K3]3 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om sökbegrepp. Vid sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får det endast användas sökbegrepp som anges i sådana föreskrifter.

[S2]Begränsningen i första stycket gäller inte vid sökning i en viss handling.

Prop. 2018/19:33: I första stycket första meningen finns en upplysningsbestämmelse om att regeringen kan meddela föreskrifter om sökbegrepp. Enligt andra meningen begränsas möjligheterna att utföra sökningar i gemensamt tillgängliga uppgifter. Vid en sådan sökning får det endast användas sådana sökbegrepp som framgår av föreskrifter som regeringen har meddelat.

Direktåtkomst

[K3]4 §  Direktåtkomst till personuppgifter hos Transportstyrelsen får endast

 1. medges till sådana uppgifter som avses i 2 kap. 1 §,
 2. medges för de ändamål som anges i 2 kap.3 och 4 §§, 5 § 1-4,

[S2]6-15 §§, 16 §2 samt 17 och 18 §§, och

 1. avse personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.

[S3]Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter som rör honom eller henne.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. omfattningen av direktåtkomsten,
 2. undantag från första stycket 1, och
 3. behörighet och säkerhet vid direktåtkomst.

Prop. 2018/19:33: I första stycket anges ramarna för vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst och för vilka syften direktåtkomst får beviljas. Bestämmelsen innebär inte en absolut rätt till direktåtkomst om förutsättningarna är uppfyllda, utan anger endast i vilken form uppgifter får lämnas ut. Möjligheten att lämna ut uppgifter genom direktåtkomst kan begränsas genom att vissa uppgifter är skyddade av sekretess. I de fall en sekretessbrytande bestämmelse kan åberopas kan dock även sådana uppgifter ...

[K3]5 §  Den som har medgetts direktåtkomst enligt 4 § ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Prop. 2018/19:33: Av paragrafen framgår att den som har beviljats direktåtkomst till personuppgifter som behandlas enligt lagen ansvarar för att tillgången till uppgifterna begränsas. Mottagaren, som kan vara antingen en allmän eller en enskild aktör, är alltså skyldig att se till att endast den som behöver en uppgift för att fullgöra sina arbetsuppgifter har möjlighet att få del av uppgiften.

[K3]6 §  Vid sökning genom direktåtkomst i en annan stats register över vägtransportföretag enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, får den svenska kontaktpunkten behandla uppgifter endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten enligt EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa lagar. Lag (2022:468).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Vägtrafikdatalag (2019:369)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 2. I lagen (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om
  1. ärenden som avser en begäran om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare som har gjorts före ikraftträdandet, och
  2. överklagande av beslut.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2022:468) om ändring i vägtrafikdatalagen (2019:369)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:303, Prop. 2021/22:166, Bet. 2021/22:TU15
Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §
Ikraftträder
2022-06-15