AFS 1990:11

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 1990:11

Utkom från trycket

den 29 augusti 1990

ARBETE MED FÖRSÖKSDJUR

Beslutad den 17 maj 1990

AFS 1990:11

2

ARBETE MED FÖRSÖKSDJUR

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbete med försöksdjur samt

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Beslutad den 17 maj 1990

AFS 1990:11

3

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbete

med försöksdjur

Beslutad den 17 maj 1990

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

följande föreskrifter.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller arbete med försöksdjur. Med sådant arbete jämställs vid

tillämpningen av föreskrifterna med arbetet sammanhängande verksamhet såsom diskning,

städning, drift och underhåll av lokaler, inredning och utrustning samt öppen hantering av

foder, strö och annat material som behövs för arbetet.

Med försöksdjur avses i föreskrifterna djur som uppföds eller används för vetenskaplig

forskning eller utbildning, sjukdomsdiagnostik, framställning eller kontroll av läkemedel eller

andra jämförliga ändamål.

Föreskrifterna gäller inte arbete vid fältförsök eller försök i samband med animalieproduktion

eller viltforskning. De gäller inte heller arbete som ingår i uppfödning som huvudsakligen är

inriktad på animalieproduktion eller liknande men där uppfödning av försöksdjur ingår som

en ringa del av verksamheten.

2 § Föreskrifterna gäller inte den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver

yrkesmässig verksamhet utan anställd.

Allmänt

3 § Arbetet skall planeras och bedrivas så att personalen inte utsätts för onödig kontakt med

allergener, smittämnen eller andra skadliga ämnen samt i övrigt skyddas mot ohälsa och

olycksfall.

4 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare har tillräckliga kunskaper om de risker som

arbetet kan medföra. De skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs för arbetet

skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

Fördelningen av arbetsuppgifter vid drift och underhåll skall framgå av instruktionerna.

Lokaler, inredning och utrustning

5 § Golv, väggar och andra ytor skall vara lätta att rengöra.

6 § Den utrustning som behövs för att undvika hälsorisker skall finnas tillgänglig.

AFS 1990:11

4

7 § Ventilationsanläggningar, punktutsug, dragbänkar, ventilerade burvagnar och liknande

anordningar skall vara utformade så att luftföroreningar effektivt tas om hand. De skall vara

anpassade till verksamheten i lokalerna. Funktionskontroll och underhåll skall ske i sådan

omfattning och på ett sådant sätt att hälsorisker undviks.

Frånluft från lokaler där arbete med försöksdjur bedrivs annat än tillfälligt får inte återföras till

arbetslokal.

Lokaler, inredning och utrustning skall rengöras så ofta och i den omfattning som behövs för

att hälsorisker skall undvikas. Metod, utrustning och hjälpmedel för rengöring skall väljas så

att ohälsa förebyggs.

Avfallshantering

8 § Avfall skall omhändertas så att onödig kontakt med det undviks. Den som överlämnar

avfall för omhändertagande skall se till att mottagaren får den information om avfallet som

behövs för en fortsatt säker hantering. Emballerat material bör märkas med uppgift om

innehållet.

Särskilda rutiner skall finnas för hantering av avfall som kan medföra risk för ohälsa eller

olycksfall.

Personlig skyddsutrustning och hygien

9 § Särskild skyddsklädsel skall användas när det behövs för att hindra kontakt med eller

spridning av ämnen som kan orsaka ohälsa. Personlig skyddsutrustning skall också i övrigt

användas när det behövs.

10 § God personlig hygien skall iakttas.

Möjlighet att duscha skall finnas i anslutning till omklädningsrum. Möjlighet till handtvätt

skall finnas nära den plats där arbetet utförs.

Vaccination och medicinska kontroller

11 § Arbetsgivare skall bedöma behovet av vaccination och annan immunprofylax och vid

behov erbjuda arbetstagare sådan.

12 § Arbetsgivare skall erbjuda arbetstagare, som regelmässigt skall sysselsättas i arbete med

allergiframkallande försöksdjur, läkarundersökning innan arbetet påbörjas.

Om arbetstagare vid arbete med försöksdjur får symptom som tyder på allergi eller annan

överkänslighet skall arbetsgivare likaså erbjuda läkarundersökning. Arbetstagare som är

allergisk eller överkänslig mot någon faktor i arbetsmiljön skall erbjudas periodisk

läkarundersökning.

Arbetstagare skall få den information och de råd som motiveras av undersökningsresultatet.

AFS 1990:11

5

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1992.

AFS 1990:11

6

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om arbete med försöksdjur

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:11) om arbete med försöksdjur.

Bakgrund

I Sverige används för närvarande omkring 500 000 försöksdjur varje år. Mer än 400 000

utgörs av råttor och möss. Därtill kommer drygt 20 000 marsvin och 11-12 000 kaniner samt

mellan 400 och 1 000 av vardera katt, hund och apa. Försöksdjuren används bl a inom

forskning och utbildning, vid läkemedelskontroll och vaccintillverkning. För dessa ändamål

förekommer uppfödning av försöksdjur.

Ungefär 6 000 personer på ett hundratal arbetsplatser arbetar med försöksdjur. Dessa

arbetstagare utsätts för flera olika arbetsmiljörisker. Det är väl dokumenterat att de kan bli

allergiska mot de djur de arbetar med. Vissa försöksdjur tycks vara mer allergiframkallande än

andra. Allergin kan t ex orsakas av ämnen som finns i urinen hos framför allt råtta. När urinen

torkar in i bäddmaterialet kan även damm därifrån ge allergibesvär.

Allergiproblem kan även uppstå vid kontakt med djurepitel eller med strö och bäddmaterial

som sådant eller med kvalster som finns hos djuren och behöver då inte ha samband med

djurarten.

Besvär från luftvägarna kan också uppkomma vid kontakt med damm från strömaterial utan

att det är fråga om någon allergi.

Många arbetsmoment vid försöksdjursarbete innebär kontakt med faktorer som kan vara

hudirriterande och därmed utgöra risk för handeksem. Exempel på sådana faktorer är

mekanisk irritation eller uttorkande damm, rengöringsmedel och väta samt frekvent handtvätt.

Risken att drabbas av belastningsergonomiska problem såsom nack/ skulder- och

ländryggsbesvär är stor. I djurrum placeras ibland burar högt, vilket kan leda till felaktiga

belastningar vid hantering av dem. Hantering av tyngre djur, t ex förflyttning, kan ge upphov

till liknande problem.

Sårskador kan förekomma, särskilt bland oerfaren personal. Skadorna orsakas inte bara genom

bett- och rivskador utan också genom ett felaktigt handhavande av materiel.

Vissa arbetstagare utsätts i sitt arbete även för andra risker, exempelvis exponering för toxiska

kemikalier. Djurexperimentellt arbete innebär ibland att djuren utsätts för olika farliga ämnen,

vilket leder till att också arbetstagare riskerar att utsättas för dem vid kontakt med djuren,

bäddmaterial och avfall.

AFS 1990:11

7

Även joniserande strålning är ett riskmoment. Behandling av djuren med radioaktiva isotoper

förekommer. Vid röntgenundersökning och genomlysning behöver djuren fixeras, vilket ofta

för med sig att arbetstagare håller i djuren under undersökningen och därvid utsätts för

strålningsrisk.

Försöksdjuren kan vara infekterade som en följd av att mikroorganismer tillsatts dem

avsiktligt som en del av försöket. De kan också ha blivit infekterade eller infesterade

oavsiktligt. Naturligt förekommande infektioner hos djuren ger sällan upphov till allvarliga

infektioner hos människor, men det förekommer. I undantagsfall kan riskerna vara betydande t

ex då det rör sig om vissa vildfångade djur.

Arbete med försöksdjur förekommer även utanför normala arbetstider och då ibland som

ensamarbete. Inbrott, överfall och hot om överfall har förekommit.

Kommentarer till vissa paragrafer

Till 1 § Definitionen av tillämpningsområdet innebär att t ex städare, ventilationstekniker och

annan driftspersonal kan komma att omfattas av föreskrifterna.

Några exempel på försöksdjur är mus, råtta, marsvin, kanin, katt, apa, svin och får. Även

fåglar, kräldjur, fiskar samt insekter och andra ryggradslösa djur kan förekomma.

Exempel på fältförsök är då vilda djur fångas in och märks för att sedan observeras i sin

naturliga miljö.

Till 3 § Det är av största vikt att arbetstagarna i möjligaste mån skyddas mot kontakt med

ämnen som kan orsaka ohälsa. När det gäller djurvårdande personal ingår det i

arbetsuppgifterna att ha nära kontakt med djuren. Med god planering kan dock riskerna

minskas. God planering kan exempelvis vara att välja ett bäddmaterial som dammar så litet

som möjligt och att hantera det så att direktexponeringen för damm blir så liten som möjligt.

Om inte starka skäl talar emot det bör målsättningen vara att arbete med försöksdjur, som

innebär mer än tillfällig kontakt med allergener och andra skadliga ämnen, på sikt

koncentreras till separata byggnader eller till en väl avskild byggnadsdel med eget

ventilationssystem. Denna lösning bör alltid eftersträvas vid nybyggnad eller ombyggnad av

befintliga, äldre lokaler.

Djur, förorenade burar och liknande måste ibland transporteras genom gemensamma

utrymmen. Dessa transporter bör utföras så att skadliga ämnen som allergener och smittämnen

inte sprids till arbetstagarna. Därvid kan t ex täta och filterförsedda transportburar eller vagnar

användas.

Exempel på skadliga ämnen är, förutom allergener och smittämnen, damm, mögel, radioaktiva

ämnen och giftiga kemikalier.

Arbete med djur, som utgör smitt- eller allergirisk, bör helst ske invid specialutformat

punktutsug, i dragbänk, dragskåp eller liknande. Exempel på sådana arbetsuppgifter är

tömning av strö och bäddmaterial samt olika manipulationer med djuren.

Vid arbete med försöksdjur gäller i vissa fall arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om farliga

AFS 1990:11

8

ämnen (AFS 1985:17), kemiskt laboratoriearbete (AFS 1987:14), åtgärder mot

luftföroreningar till förebyggande av ohälsa (AFS 1980:11) samt anestesigaser (AFS

1983:11).

Undantagsvis kan försöksdjur vara smittade med zoonoser, det vill säga infektioner som kan

spridas mellan djur och människa . När det finns en inte obetydlig risk för överföring av

infektioner från djur till människa, bör hälsokontroll av djuren ske med avseende på dessa

zoonoser. Veterinärmedicinsk expertis kan ge råd om vilka smittämnen och vilken diagnostik

som är aktuell i det enskilda fallet.

För att minska risken att få in zoonoser bland djuren bör djuranläggningarna konstrueras

gnagarsäkra så att inte vilda gnagare kan ta sig in i dem. Likaså kan ett program för

bekämpning av insekter och andra skadedjur behövas.

När mikroorganismer används i försöken gäller även arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om

mikroorganismer (AFS 1988:12).

Vid planering av lokaler, inredning och utrustning samt vid val av exempelvis

förpackningsstorlek av bäddmaterial och foder är det viktigt att beakta risken för skador

orsakade av tunga lyft och felaktiga arbetsställningar, se arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om arbetsställningar och arbetsrörelser (AFS 1983:6).

I djurrum är burarna ofta placerade i ställningar på hjul. Om golvet lutar kan ställningen vid

förflyttning komma i okontrollerad rullning. Detta bör beaktas vid utförande av golv. En

möjlighet är också att använda ställningar med låsbara hjul.

Utanför normal arbetstid är det från arbetssynpunkt ofta tillräckligt att en person sköter djuren.

Om risken för skada är stor, t ex på grund av fysiskt tungt arbete för en ensam person, eller om

det finns risk för inbrott eller överfall är det lämpligt att ytterligare personal finns närvarande.

Vidare är angrepp från aggressiva djur exempel på situationer som kan vara särskilt svåra att

hantera vid ensamarbete. Om risken för inbrott eller överfall är stor bör även överfallslarm

ordnas. I arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ensamarbete (AFS 1982:3) och allmänna råd

beträffande våldsrisker i arbetsmiljön (AFS 1983:1) finns regler som kan behöva beaktas i

detta sammanhang.

Till 4 § Enligt 3 kap 3 § arbetsmiljölagen skall arbetsgivare se till att arbetstagare får god

kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrives, och upplyses om de risker som

kan vara förbundna med arbetet. Han skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning

som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.

Enligt definitionen av tillämpningsområdet gäller föreskrifterna även servicetekniker eller

motsvarande arbetstagargrupper. Dessa grupper har ibland en annan arbetsgivare än den som

driver verksamheten i övrigt. Deras arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ansvar att

informera dem om risker i arbetsmiljön. Den arbetsgivare som driver verksamheten i övrigt

har dock normalt ett samordningsansvar, vilket ofta kan innebära att denna har att informera

annan arbetsgivare som anlitas för särskilda arbetsuppgifter om dessa risker.

Muntliga instruktioner är ofta ett nödvändigt komplement till skriftliga hanterings- och

skyddsinstruktioner. Eventuella språksvårigheter bör uppmärksammas liksom att särskilda

regler gäller för minderåriga, se arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om

AFS 1990:11

9

arbetsmiljöinformation till invandrare (AFS 1984:17) samt föreskrifter om anlitande av

minderåriga i arbetslivet (AFS 1987:11).

I instruktionerna bör fördelningen av olika arbetsuppgifter fastställas. Särskilt viktigt är det att

där fastslå vem som skall ge information till exempelvis servicetekniker som tillfälligt utför

arbeten på ett arbetsställe, där arbete med försöksdjur förekommer. Där bör också klargöras

exempelvis rutiner för rengöring, desinfektion, avfallshantering och åtgärder vid spill och

olyckor av annat slag. Noggrann beskrivning av arbetsmetoder, som bedöms säkra från

hälsosynpunkt, bör ingå. Likaså bör uppgift om vilken typ av skyddsutrustning som behövs

för olika arbetsuppgifter finnas i instruktionerna.

För att undgå risker är det bland annat viktigt att arbetstagarna har en god kunskap om djurens

beteende.

Till 5 § Vid val av byggnadsmaterial och ytskikt bör även risken för t ex halka eller

mögelbildning uppmärksammas.

För att underlätta rengöring bör golv och bänkytor hållas så fria som möjligt. Vid planering av

inredning och utrustning är det viktigt att undvika att trånga och svårstädade utrymmen

uppstår.

Till 6 § Exempel på utrustning är diskmaskin och lyftanordning samt fyllnings- och

tömningsanordning för strö och bäddmaterial.

Då fyllning eller tömning av strö och bäddmaterial förekommer, bör lokalerna utrustas med

särskild anläggning med separat filter för avsugning av damm. Om djuren förvaras i burar bör

tillgång till för burdisk särskilt utformad diskmaskin finnas. Diskning av burar för hand

innebär ofta dels onödig kontakt med avfall, dels olämplig belastning.

Lyftanordningar och lämpliga transportvagnar kan behövas vid tunga lyft, t ex vid arbete med

större djur, och vid förflyttning av burar och fodersäckar.

Till 7 § Valet av konstruktion på utsugsdon bestäms t ex av typ och mängd av förorening,

arbetsplatsens utformning och avsedda funktion. Bedömningen bör därför göras utifrån

kännedom om varje arbetsplats.

Vid värmeåtervinningssystem, där läckage eller tekniken som sådan medför viss återluft (t ex

roterande värmeväxlare), kan fås samma negativa effekt som vid återluftsystem. Det är därför

viktigt att undvika sådana system.

Tillfälligt arbete med försöksdjur kan vara laborationer med dissektion av djur, vilket ibland

förekommer i gymnasie- och grundskolor. Rekommendationer om hur detta ska gå till finns i

skolöverstyrelsens allmänna råd angående elever med allergiska symptom i skolan, (SÖ-FS

1981:222). Det är särskilt viktigt att lokalerna rengörs grundligt efter sådana laborationer

eftersom ett stort antal elever har allergiska besvär.

Med tillfälligt arbete med försöksdjur avses dock inte utbildning av försöksdjurspersonal.

För att undvika spridning av luftföroreningar till kanalsystem och omgivning är det lämpligt

att förse frånluftskanalerna från varje djurrum med filter, som filtrerar bort djurhår, hudepitel

AFS 1990:11

10

och damm. Filterenheterna bör ha en sådan konstruktion att exponering för skadliga ämnen i

samband med filterbyte blir så liten som möjligt.

Dragskåp, dragbänk eller punktutsug behövs ofta som komplement vid vissa arbetsmoment.

Ventilationsanläggningar avsedda för skyddsventilation är känsliga för driftstörningar. Det är

därför viktigt med regelbunden och noggrann rengöring och annat underhåll för att funktionen

inte skall försämras liksom att skriftliga instruktioner för rengörings- och underhållsrutiner

samt olika metoder för kontroll av funktion och luftkvalitet finns.

Ett sätt att underlätta övervakning av ventilationsanläggningen är att förse denna med

funktionslarm.

Utsug kan förses med fasta kontrollinstrument på operatörsplats, vilka indikerar att projekterat

luftflöde upprätthålls.

Redan vid projekteringen är det viktigt att beakta att rengöring, underhåll och kontroll kan ske

på ett enkelt sätt.

Inom den här verksamheten är det naturligt att de som sköter om djuren också utför

städningen, eftersom det i allmänhet eftersträvas att så få personer som möjligt får tillträde till

lokalerna. Om annan personal städar där, är det viktigt att dessa är informerade om riskerna

med arbetet och om hur man skyddar sig mot dem. Städrutiner bör i så fall finnas beskrivna i

separata skriftliga instruktioner.

Valet av städmetod kan innebära problem. Våtstädning är idag den mest använda metoden.

Torrsopning är olämplig på grund av att damm rörs upp och leder till ökad risk för spridning

av allergener och smittämnen. Dammsugning är i många fall effektivt, men det är viktigt att

dammsugningen inte orsakar bullerstörningar eller obalans i ventilationssystemet. För att

undvika att damm återförs till rumsluften bör transportabla dammsugares frånluft renas

effektivt. Där så är möjligt kan centraldammsugare installeras.

Det bör beaktas att det vid högtrycksspolning bildas aerosoler som kan medföra risk för

spridning av smittämnen eller allergener.

Till 8 § Arbetstagare kan komma att utsättas för bl a allergi- och smittrisk via

avfallshantering. Det är därför viktigt att undvika direkt kontakt med avfall. Det gäller t ex

sådant avfall som i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hantering av riskavfall (AFS

1989:2) definieras som riskavfall, dvs avfall av följande slag om det vid hantering kan

medföra risk för ohälsa eller olycksfall: misstänkt eller säkerställt smittförande, biologiskt,

skärande/ stickande eller radioaktivt avfall samt läkemedelsavfall.

Föreskrifterna om riskavfall gäller endast riskavfall från hälso- och sjukvård, tandvård, apotek

och veterinärmedicinsk verksamhet inklusive forskning och utbildning inom dessa

verksamheter men bör vara vägledande för hantering av sådant avfall från

försöksdjursverksamhet även då denna försiggår utanför dessa områden.

Beträffande märkning av radioaktivt avfall finns ytterligare bestämmelser i statens

strålskyddsinstituts föreskrifter m m om icke kärnenergianknutet radioaktivt avfall (SSIFS

1983:7).

AFS 1990:11

11

För annat avfall som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall finns bestämmelser i

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om farliga ämnen (AFS 1985:17) och om

mikroorganismer (AFS 1988:12).

Till 9 § För att skydda den som deltar i arbetet samt minska risken för spridning av främst

allergener till personer utan direkt kontakt med djur är det viktigt att skyddsklädsel, som

använts vid arbete med djur, inte används i andra sammanhang. Normalt ingår i sådan särskild

skyddsklädsel även skodon. Skyddsklädseln bör förvaras åtskild från annan klädsel.

Annan personlig skyddsutrustning kan vara täta handskar i kraftigt material vid påtaglig risk

för bett och rivskador, exempelvis vid arbete med apor. Andningsskydd kan i vissa fall vara

befogat, särskilt vid dammande arbete. Arbetstagare som får besvär i luftvägarna av damm

eller av annan orsak bör ha tillgång till filterskydd med fläkt i kombination med visir eller

huva. Även andra lösningar är möjliga, t ex att arbeta i särskilda arbetsskåp med förbättrad

ventilation, i box eller i annan anordning där man inte kommer i direktkontakt med djuren.

Till 10 § En god personlig hygien minskar riskerna att drabbas av sjukdom orsakad av arbetet.

I arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om personalutrymmen (AFS 1984:10) finns

bestämmelser om hur omklädningsrum och hygienutrymmen skall vara utformade.

Till 11 § Arbetsgivaren bör samråda med medicinsk och veterinärmedicinsk expertis för

bedömning av behov av vaccination och annan immunprofylax.

Till 12 § Exempel på arbetstagare som inte regelmässigt sysselsätts i arbete med försöksdjur

kan vara studerande och lärare i grundskola och på gymnasium. Om utbildningen leder till ett

yrke som innebär omfattande kontakt med allergena försöksdjur kan det vara befogat att

läkarundersökning utförs redan under utbildningen.

Flera undersökningar har visat att 20-30 % av dem som arbetar med försöksdjur är allergiska

mot just de djur de arbetar med. Totala andelen som vid arbete med försöksdjur får symptom

från hud och/eller slemhinnor och luftvägar - allergiskt eller icke-allergiskt orsakade - är

ännu högre.

Personer med symptomgivande astma, oavsett orsak, har ofta en ökad känslighet i luftvägarna.

Dessa personer riskerar en försämring vid arbete med försöksdjur.

Det är klarlagt att atopiker, det vill säga personer med ärftlig benägenhet att utveckla vissa

former av allergi, löper en större risk än ickeatopiker att utveckla astma orsakad av

försöksdjur. Risken att utveckla handeksem vid försöksdjursarbete är också större för

atopiker. Trots detta kan det inte anses medicinskt motiverat att avråda alla atopiker från

arbete med försöksdjur.

Vid den medicinska kontrollen bör arbetstagare särskilt informeras om riskerna att förvärva

allergi. Handeksem bör utredas så att orsaken till handeksemet så långt möjligt kan fastställas.

Arbetstagare bör informeras om att handeksemet kan försämras vid försöksdjursarbete.

Arbetstagare bör uppmanas att uppsöka läkare om de får symptom som kan ge anledning till

misstanke om allergi.

När en allergi eller annan överkänslighet uppstått finns en mycket stor risk att känsligheten

AFS 1990:11

12

ökar vid fortsatt exponering. Detta kan yttra sig dels genom att symptom uppträder vid allt

lägre exponering, dels genom att andra, svårare symptom såsom astma tillkommer.

För att förhindra att allergi uppkommer i arbetet bör åtgärderna i första hand inriktas

på att hålla nere exponeringen för allergiframkallande ämnen.

Om arbetstagare konstaterats vara allergisk mot någon faktor i arbetsmiljön bör denna ses

över ytterligare och anpassas till arbetsuppgiften så att exponeringen för allergen - i de fall det

är möjligt - blir försumbar. För att åstadkomma detta kan särskilda arbetsskåp med förbättrad

ventilation eller filterskydd med fläkt i kombination med visir eller huva användas. Vid

läkarundersökningen är det viktigt att riskerna för att allergisymptomen ökar vid fortsatt

exponering diskuteras med arbetstagaren och vägs mot möjligheterna att förbättra

exponeringssituationen.

I vissa fall kan det vara direkt olämpligt att arbetstagaren fortsätter att arbeta med de djur

denne är allergisk mot. Arbetsuppgifter där det är uppenbara svårigheter att använda

skyddsutrustning hör dit. Som exempel kan nämnas rörliga arbeten som pågar under åtskilliga

timmar per dag eller då det i arbetet ingår att vänja djuren vid människor.

Om besvären kvarstår eller förvärras, trots att alla åtgärder för att minska exponeringen

vidtagits, eller om arbetstagaren får astmasymptom av sin allergi är det likaså mycket

olämpligt att han fortsätter med arbete som innebär exponering för astmaframkallande ämnen.

Om arbetstagare, som utvecklat allergi, fortsätter sitt arbete med försöksdjur innebär

föreskrifterna att han skall erbjudas periodisk läkarundersökning. Arbetsgivaren bör samråda

med läkare om lämpliga intervall mellan sådana undersökningar. Arbetstagaren bör också

uppmanas att uppsöka läkare om symptomen förvärras.

AFS 1990:11

13

Andra aktuella regler

Nedan anges de regler m m som är av särskild betydelse vid arbete med försöksdjur.

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling

Åtgärder mot luftföroreningar till förebyggande av ohälsa (AFS 1980:11)

Ensamarbete (AFS 1982:3)

Personlig skyddsutrustning, allmänna föreskrifter (AFS 1982:13)

Våldsrisker i arbetsmiljön (AFS 1983:1)

Arbetsställningar och arbetsrörelser (AFS 1983:6)

Anestesigaser (AFS 1983:11)

Personalutrymmen (AFS 1984:10)

Första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom (AFS 1984:14)

Arbetsmiljöinformation till invandrare (AFS 1984:17)

Farliga ämnen (AFS 1985:17)

Anlitande av minderåriga i arbetslivet (AFS 1987:11)

Kemiskt laboratoriearbete (AFS 1987:14)

Mikroorganismer (AFS 1988:12)

Hantering av riskavfall (AFS 1989:2)

Övrigt

Socialstyrelsens allmänna råd om hälso- och sjukvårdens riskavfall (SOSFS 1987:7)

Smittrening, infektioner m m, SoS-rapport 1989:31

Strålskyddslagen (SFS 1988:220)

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter m m om icke kärnenergianknutet radioaktivt avfall

(SSIFS 1983:7)

Byggnadsstyrelsens rapport 150 Försöksdjurslokaler 1981-12