AFS 1993:2

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 1993:2

Utkom från trycket

den 1 mars 1993

VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN

Beslutad den 14 januari 1993

AFS 1993:2

2

VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i

arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Beslutad den 14 januari 1993

AFS 1993:2

3

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder

mot våld och hot i arbetsmiljön

Beslutad den 14 januari 1993

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS

1977:1166) följande föreskrifter.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld.

Riskförebyggande åtgärder

2 § Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet

samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen.

Bestämmelser om anlitande av minderåriga till arbete där våldsrisker kan förekomma finns i

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1990:19) med föreskrifter om anlitande av

minderåriga i arbetslivet.

3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt

förebyggs.

Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om

våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av

alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

4 § Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga

instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.

5 § Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall arbetstagarna

få särskilt stöd och handledning.

6 § Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så

långt som det är möjligt förebyggs.

7 § Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation.

Arbetsgivaren skall se till att

-

det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten

-

det finns fastställda rutiner för vem som skall ta emot larm och för åtgärder som skall

vidtas när larm utlösts

-

övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet

-

larmutrustning underhålls och kontrolleras

AFS 1993:2

4

-

det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs.

8 § Innebär en arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som

ensamarbete.

9 § Värdetransporter skall organiseras och utföras så att arbetstagarna har betryggande

säkerhet.

Uppföljande åtgärder m.m.

10 § Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas.

11 § Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att

förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner

för detta.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1993. Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens

allmänna råd (AFS 19831) beträffande våldsrisker i arbetsmiljön.

AFS 1993:2

5

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 19932) om åtgärder mot våld och hot i

arbetsmiljön.

Bakgrund

Arbetsskadestatistiken, som bara gäller de anmälda, i huvudsak fysiska, skador som lett till

sjukskrivning, visar för perioden 1985-1990 en ökning av skador på grund av våld. Ökningen

har skett framför allt bland sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor, hemvårdare och

socialtjänstemän. Ökningar märks också bland väktare, ordningsvakter och lärare.

Vissa yrkesgrupper är enligt arbetsskadestatistiken mer utsatta än andra grupper. Högriskyrken

är t.ex. skötare inom psykiatrisk vård, väktare, poliser, biljettkontrollörer och buss-,

spårvagns- och tunneltågförare.

Brottsstatistiken visar en kraftig ökning av rån inom handel, post och bank sedan 1989. Våldet

har blivit allt grövre och skjutvapen används i allt större utsträckning.

Våld varierar från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon. Våld kan användas

planerat för att nå vissa mål. Våld kan också förekomma när miljön inbjuder till brottsliga

handlingar liksom i olika vårdsituationer.

Det finns anledning att anta att många händelser med våld eller hot i arbetslivet aldrig

registreras. Detta kan innebära att ett stort antal fysiska symptom och olika slag av

psykosomatiska och psykiska reaktioner på stress och rädsla aldrig kommer fram i någon

allmän statistik.

Människor reagerar olika i en våldssituation. En del reagerar direkt med stressreaktioner eller

chocktillstånd, andra efter flera timmar eller dagar. Många upplever rädsla, obehag eller

skräck efter det som hänt eller kunnat hända. Andra förblir relativt oberörda. Reaktionen beror

på hur man uppfattat vad som hänt, om man var beredd eller inte på det inträffade, om man

var ensam och om man varit med om hot eller våldshändelser tidigare. Enbart kunskapen om

att man kan riskera att utsättas för våld eller hot innebär för många människor en stark psykisk

press i arbetet.

Mycket lidande kan förhindras med förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett bra

omhändertagande av den som råkat ut för våld eller hot. Den som har fått ett bra

omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna är också mycket bättre förberedd

vid liknande händelser i framtiden.

AFS 1993:2

6

Kommentarer till enskilda paragrafer

Tillämpningsområde

Till 1 § I arbetslivet förekommer situationer där yrkesutövaren riskerar att utsättas för våld

eller hot om våld.

Arbetstagaren har i arbetet hand om eller tillgång till pengar, varor eller värdeföremål

Att arbeta med eller ha ansvar för varor, föremål, pengar eller dylikt som någon vill komma åt

på ett oärligt sätt kan ofta vara förenat med risk. I allmänhet är det inte arbetstagaren person-

ligen man är ute efter. Hotet och våldet drabbar denne då han kan vara ett hinder för den

olagliga handlingen, kan användas som gisslan eller kan utnyttjas genom att t.ex. tvingas att

öppna ett värdeskåp. Hotet och våldet sker i samband med tillgreppsförsöket.

Sådana situationer förekommer t.ex. inom handeln, bank-, post- och restaurangverksamhet

eller när klienter ifrågasätter bedömning av bidragsstorlek inom socialtjänsten.

Arbetstagaren har en makt- eller myndighetsfunktion

Arbetstagaren har, eller uppfattas ha, en makt- eller myndighetsfunktion gentemot angriparen,

t.ex. kund, klient, patient, elev, intagen och har rätt att neka eller ändra på något som denne

vill eller att kräva något som denne inte accepterar. Hotet riktas direkt mot arbetstagaren med

av-sikt att skada, skrämma eller hämnas. Det kan ske direkt och oplanerat i en utlösande

situation eller komma senare som hämnd, mer eller mindre välplanerat. Denna risk kan

föreligga i många klientinriktade arbeten som i socialtjänsten, vården, rättsväsendet,

kriminalvården och skolan.

Ibland räcker det med att representera en myndighet eller organisation som angriparen har

något otalt med, för att utsättas för hot, telefonterror, förföljelse, sabotage eller våld. En

skrämmande variant av hot är när arbetstagarens barn eller andra närstående blir hotade.

Ett särskilt problem är när angriparen är en vårdtagare som är psykiskt sjuk, senildement eller

utvecklingsstörd och inte helt kan svara för sina handlingar. Sådant våld och hot kan vara

oprovocerat och ibland helt oavsiktligt. Detta förekommer i psykiatrisk och geriatrisk vård,

socialvård och omsorgsverksamhet.

Vissa arbetstagare har som uppgift att skydda andra arbetstagare, allmänhet eller lokaler från

upprörda personer, brottslingar och bråkmakare, som kan reagera med våld och hot och senare

med hämndaktioner. Poliser, väktare och receptionspersonal kan ha sådana arbetsuppgifter.

Arbetet utförs på plats eller i sammanhang där det finns risk för konfrontation med

provocerande eller aggressiva personer

Det finns risk att utsättas för våld och hot om arbetsplatsen är så belägen att den besöks av

personer som är aggressiva och våldsbenägna, t.ex. påverkade av alkohol eller andra droger,

psykiskt sjuka eller på annat sätt labila. Exempel på sådana platser är köpcentra, restauranger,

akutmottagningar, väntrum och allmänna kommunikationsmedel.

AFS 1993:2

7

Risker finns också i sammanhang där många människor samlas, t.ex. vid idrottsevenemang,

artistuppträdanden och demonstrationer.

Arbetsplatsen kan också bli mål för sabotage eller bombhot. Våldet och hotet är mycket svårt

att förutse. Vanligtvis är det inte kopplat till viss arbetstagare utan drabbar den som råkar

befinna sig på platsen. Flygplatser, järnvägsstationer, varuhus, föreningslokaler och

flyktingförläggningar är exempel på mål för sådana aktioner liksom arbetsplatser med för

samhället viktiga datacentraler.

Riskförebyggande åtgärder

Till 2 § Det är viktigt att göra en bedömning av risken för våld och hot både för arbetsplatsen

i sin helhet och för enskilda arbetssituationer, t.ex. arbete med eller transport av viss patient,

klient, pengar eller värdefullt gods.

En noggrann kartläggning av arbetet kan vara nödvändig. Det är viktigt att utredningen

utmynnar i ett åtgärdsprogram. Risken avgör vilka åtgärder som behövs. Dessa kan gälla

organisatoriska förändringar, säkerhetsrutiner, tekniska hjälpmedel, anpassning av lokaler,

information, utbildning och åtgärder efter inträffad händelse.

Genom att kartlägga var, när och hur risker förekommer och genom att följa upp befintlig

statistik, kan förebyggande åtgärder göras effektivare. Förslag till frågor i samband med

utredningen finns i bilaga 1.

Den som är under 18 år får, enligt bilaga 1 till Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

199019) med föreskrifter om anlitande av minderåriga i arbetslivet, inte utföra t.ex.

värdetransporter eller arbeta inom hemtjänst eller hemsjukvård hos vårdtagare med psykisk

ohälsa eller missbruksproblem.

Till 3 § Arbetsgivaren har ansvar för säkerheten på arbetsplatsen. Lokala behov och

förutsättningar avgör hur arbetet bäst organiseras och vilka handlingsprogram som behövs för

att förebygga våld och hot. Det kan vara bra att utse en person som har till uppgift att bevaka

säkerheten. Då det är svårt att förutse hur stor risken är, bör beredskapen vara allsidig.

I vissa yrken, t.ex. i polisiär verksamhet, kan våld ingå som en oundviklig del av

yrkesutövningen. Även i sådana situationer är det viktigt att så långt som det är möjligt

förebygga att arbetstagaren kommer till skada. Det är också nödvändigt att bedöma vilken

personlig skyddsutrustning som kan behöva användas.

Vid budgetarbetet är det viktigt att medel avsätts för säkerhetsanordningar, utbildning,

handledning, bemanning etc. samt för resurser till hjälp åt drabbade arbetstagare.

Inom arbetsstället bör finnas en gemensam grundsyn på hur säkerhetsarbetet skall bedrivas.

Säkerhetsmedvetenhet bör omfatta hela organisationen. Exempel på säkerhetsrutiner finns i

bilaga 2.

Till 4 § Enligt 3 kap 3 § arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att

arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå

AFS 1993:2

8

riskerna i arbetet.

Ett särskilt utbildningsprogram om säkerhet kan behöva tas fram. Arbetstagarna kan behöva få

för verksamheten lämplig kompletterande utbildning i säkerhetsrutiner, säkert arbetssätt och

hur man bedömer risker. Utbildningen kan också omfatta t.ex. hur man bemöter människor i

kris eller upprört tillstånd, konflikthantering och självskydd. Företagshälsovården kan i många

fall hjälpa till att ta fram utbildningsprogram och genomföra utbildning. Utbildningens mål

bör vara att engagera samtliga på arbetsplatsen i säkerhetsarbetet.

Finns det erfarenhetsmässigt kända risker i en viss typ av arbeten bör dessa meddelas redan

vid anställningstillfället och tas upp vid introduktionen eller vid byte till sådana

arbetsuppgifter. Detta gäller även korttidsanställda och vikarier. Information bör också ges om

risker som enligt tillgänglig forskning och erfarenhet kan förekomma på liknande

arbetsplatser. Det kan vara bra med ett faddersystem under introduktionsperioden.

Det är viktigt att särskilt riskfyllda arbeten, t.ex. arbete vid vissa akutkliniker,

intagningsavdelningar vid psykiatrisk klinik eller narkomanvårdsklinik, i butiker med utsatt

läge eller vid värdetransport, endast utförs av den som fått särskilt avpassad utbildning och

information. Olika arbetstagargrupper kan behöva olika typ av utbildning.

Varje arbetstagare har behov av information om riskerna på arbetsplatsen och om hur man bör

gå tillväga om något inträffar. Om arbetstagaren har bristande kunskaper i svenska är det

viktigt att informationen utformas och anpassas med hänsyn till detta.

Det kan vara lämpligt att man övar hur arbetstagarna skall agera vid en förutsebar

våldssituation och på ett realistiskt sätt går igenom vad som kan hända. Syftet är att

arbetstagaren skall känna till bästa sättet att undvika våld och hot.

Att arbetstagaren har god kännedom om vad som skall göras i en våldssituation och är

införstådd med vilka reaktioner som kan följa bidrar till att förebygga eller minska den

skadliga effekten av en sådan händelse.

Till 5 § I framför allt klientinriktade arbeten som t.ex. inom vården, kriminalvården, polisen

och socialtjänsten kan arbetstagare utsättas för upprepade hot- och våldshändelser. I sådana

psykiskt påfrestande arbeten är det viktigt att arbetstagaren regelbundet får stöd och

handledning. Handledarens kompetens är viktig.

Kamratsamverkan och socialt stöd, som möjlighet till erfarenhetsutbyte, kontakter och

samvaro är viktigt i alla klientinriktade arbeten men även i andra arbeten där det förekommer

risk för våld och hot. Det kan vara lämpligt att ha arbetsplatsträffar, där arbetstagarna kan

träffas regelbundet för information, samråd och utbildning.

Till 6 § Med arbetsplatser menas alla byggnader, lokaler, fordon, o.s.v. där arbetstagaren

utför sitt arbete.

Redan vid planering av nya byggnader och arbetslokaler eller vid ändringar av sådana, är det

viktigt att beakta risken för våld. Risker som beror på utformningen av byggnaden och lokalen

behöver uppmärksammas. Riskerna kan minskas med byggnadstekniska åtgärder, god

AFS 1993:2

9

planering och rätt nyttjande av lokaler.

Där det går att bygga bort risker eller använda ny teknik bör detta ske. Det är viktigt att noga

planera t.ex. varumottagningar, entreer, belysning, receptioner, korridorer, reträttvägar och

personalingångar så att de placeras på för verksamheten och säkerheten bästa sätt. Placeringen

bör vara sådan att obehöriga inte kan ta sig in och att arbetstagare inte kan överraskas när de

lämnar arbetsplatsen. Kassaarbetsplatser bör utformas med hänsyn till att de skall vara både

lämpliga att arbeta i från ergonomisk synpunkt och säkra med hänsyn till risken för rån eller

tillgrepp.

Likaså är det viktigt att tänka på hur inredning och utrustning planeras och placeras.

Möblering kan behöva ske med tanke på reträttmöjligheter. Föremål som kan användas som

tillhyggen bör inte vara lätt åtkomliga. Larmanordning bör vara riktigt utformad, placerad och

utprovad och underhållas väl.

Till 7 § För att snabb hjälp skall kunna ges i en nödsituation behövs i allmänhet en i förväg

uppgjord plan.

Finns flera personer närvarande är det ibland möjligt att avstyra ett hot. Ofta är det dock

nödvändigt att installera larmanordning vid arbetsplatsen. Typ av larm bör väljas med hänsyn

till den risk som kan förutses. Bl.a. bör övervägas om larmanordningen skall vara fast eller

bärbar. Det är också viktigt att bedöma om det behövs närlarm eller centrallarm och om det

skall vara tyst eller ljudande larm.

För att larmanordningen skall vara effektiv är det nödvändigt att arbetstagaren vet hur man

använder den. Vidare är det viktigt att det finns en organisation för hur larmet skall tas emot,

vilka som skall reagera på det och vilka åtgärder som skall vidtas. Andra tekniska hjälpmedel

är snabbtelefon, dold telefon eller optisk bevakning i form av stillbildskamera, TV-

övervakning med video (regleras i lagen SFS 1990:484 om övervakningskameror m.m.) eller

bevakningsspeglar.

Till 8 § Vid planering och anordnande av ensamarbete är det viktigt att risken för våld och

hot beaktas. Detta är av särskild betydelse när arbetstagaren har hand om något stöldbegärligt,

arbetar med patienter, klienter eller kunder som kan vara våldsbenägna eller arbetar på en

plats som besöks av våldsbenägna, sjuka eller påverkade personer. Risken kan för vissa

arbetstagargrupper vara mest påtaglig nattetid.

Se även 7 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1990:18) med föreskrifter om

omvårdnadsarbete i enskilt hem och 11 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:19)

med föreskrifter om arbete i utgångskassa.

Till 9 § I verksamheter där värdetransporter förekommer är det viktigt att särskild hänsyn tas

till hur dessa organiseras och genomförs. Detta gäller alla värdeförflyttningar såväl inom som

utom arbetsplatsen, t.ex. från kassa till kontor eller från arbetsplats till servicebox. Även här

bör man tänka på utformning av byggnader, lokaler och övriga arbetsplatser. Transporteras

regelbundet stora värdeförsändelser bör en särskild fordonssluss inrättas där överföring till

transportfordon kan ske riskfritt.

AFS 1993:2

10

Det kan ofta vara lämpligt att transporterna utförs av värdetransportföretag. Det är viktigt att

de som utför transporterna har god utbildning i säkerheten kring dessa och att de följer de

rutiner som bestämts. Om flera arbetstagare berörs kan det vara nödvändigt med skriftliga

instruktioner.

Särskilt svaga punkter är t.ex. överlämnande vid lastkajer och bakdörrar med dålig överblick

på grund av t.ex. pelare, buskage och varustaplar som går att gömma sig bakom, liksom

hämtning i köpcentra efter stängning.

Rån av värdetransport sker ofta i början eller slutet av transportsträckan. En särskild risk är

det s.k. trottoarmomentet som är den mest oskyddade situationen under transporten.

Det är viktigt att transportfordon har så hög säkerhetsnivå som möjligt. Rekommendationer

för utrustning och utförande av värdetransporter finns i BRÅs PM 1979:1, 1983:2, 1989:4 och

19923.

Vid biltransport kan man lämpligen använda olika bilar, se till att i- och urlastning sker

snabbt, ha låsta dörrar och uppvevade fönster och inte ha centrallås. Om polis stoppar bilen är

det viktigt att kräva legitimation.

Deponering av dagskassor i serviceboxar är ett säkerhetsproblem. Det kan vara lämpligt att

under dagtid i större utsträckning lämna värdekassetter o.dyl. inne på bank eller post. På vissa

håll finns serviceboxar inne i banklokalen. Det finns exempel på andra tekniska lösningar som

rörpostsystem för transport av pengar inom lokal eller direkt till bank. Beträffande förslag till

åtgärder vid transport av pengar och andra värden, se bilaga 3.

Uppföljande åtgärder

Till 10 § Det är viktigt att det finns rutiner för att uppmärksamma, rapportera och följa upp

alla tillbud och händelser med inslag av våld och hot.

Rutinerna bör också innebära att våld och allvarliga hot om våld anmäls till

yrkesinspektionen, polisen och försäkringskassan. Det kan erinras om att enligt 2 §

arbetsmiljöförordningen skall arbetsgivaren anmäla allvarliga personskador eller tillbud till

yrkesinspektionen. Denna bestämmelse är i många fall tillämplig vid våld och hot om våld på

arbetsplatsen.

Risker och tillbud som uppmärksammas av arbetstagare meddelas till arbetsledare,

skyddsombud eller annan avtalad person. Det är viktigt att arbetsgivaren utifrån såväl

rapporter om inträffade händelser som från uppmärksammade risker vidtar de åtgärder som

behövs. Exempel på vad som kan tas upp i ett rapporteringssystem finns i bilaga 4.

Till 11 § För att undvika eller lindra skador av en vålds- eller hotsituation och förebygga

framtida problem är det viktigt att det finns en förberedd organisation för detta på alla

arbetsplatser. På större arbetsplatser bör någon form av räddningsledning eller krisgrupp

finnas. Denna grupp träder i funktion vid svåra akuta händelser.

Det är nödvändigt att arbetstagaren vid en svårt chockartad händelse genast får hjälp med

AFS 1993:2

11

såväl medicinskt som psykologiskt omhändertagande. Det är viktigt att arbetstagare som

utsatts för våld eller allvarligt hot inte lämnas ensam de första timmarna efter händelsen.

Då det inträffat ett allvarligt fall av våld eller hot är det viktigt att de övriga arbetstagarna får

veta vad som hänt. För att förebygga oro och rykten bör arbetsgivaren snarast informera dessa.

Det kan vara lämpligt att samlas så snabbt som möjligt efter händelsen för gemensam

information.

Både den som personligen har drabbats av våld eller hot och arbetskamrater som varit med vid

händelsen kan ha behov av emotionell första hjälp och bör ges stöd och möjligheter att tala ut

om sina upplevelser. Det är därför mycket viktigt att arbetsgivaren tillser att arbetstagare får

den hjälp, också av professionellt slag, som kan behövas både omedelbart efter händelsen och

senare.

Ett gott omhändertagande från arbetskamrater och hjälp med praktiska avgöranden, kan

avsevärt lindra följderna. En person i chocktillstånd är ofta avskärmad eller förvirrad och

obeslutsam och bör därför inte lämnas ensam med viktiga avgöranden.

I vissa situationer drar en våldshändelse till sig massmedias uppmärksamhet. Det är inte

lämpligt att den drabbade utfrågas eftersom han kan vara i affekt eller chocktillstånd. Det är

lämpligt att erbjuda massmedia kontakt med en i förväg utsedd person.

Då en våldshändelse leder till rättegång är det viktigt att den berörda arbetstagaren får veta hur

en rättegång går till och får sällskap och annat stöd vid rättegången.

Om arbetsplatsen måste utrymmas, t.ex. vid bombhot, är det viktigt att alla arbetstagare vet

var man skall återsamlas. Då underlättas kontrollen av att alla kommit ut. Då kan också en

första information ges. Om arbetsplatsen måste städas eller ställas i ordning efter t.ex. ett

skottdrama bör annan personal än den egna användas till detta.

Förslag till åtgärder vid en akut våldshändelse finns i bilaga 5.

Aktuella regler m.m.

Svensk författningssamling

Lagen om bevakningsföretag

SFS 1974:191

Lagen om övervakningskameror m.m.

SFS 1990:484

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling

Av arbetarskyddsstyrelsen meddelade regler finns angivna i styrelsens årligen utgivna

trycksakskatalog som kan erhållas kostnadsfritt från Arbetarskyddsstyrelsens

Publikationsservice, Box 1300, 171 25 Solna, telefon 08-730 97 00.

Ensamarbete

AFS 1982:3

Larm och utrymning vid brand eller gasutströmning

AFS 1982:9

Första hjälpen vid olycksfall och akut sjukdom

AFS 1984:14

Skydd mot blodsmitta

AFS 1986:23

HIV-testning i arbetslivet

AFS 1988:1

AFS 1993:2

12

Arbete med försöksdjur

AFS 1990:11

Omvårdnadsarbete i enskilt hem

AFS 1990:18

Minderåriga i arbetslivet

AFS 1990:19

Smittfarligt arbete

AFS 1991:2

Belysning

AFS 1991:8

Internkontroll av arbetsmiljön

AFS 1992:6

Arbete i utgångskassor

AFS 1992:19

Finansinspektionens författningssamling

Säkerhetsarbete i bank avseende rån och inbrottsskydd m.m.

BFFS 1990:24

Bankernas rapportering av konstaterade eller misstänkta

brottsliga angrepp

BFFS 1990:25

Bankinspektionens allmänna råd angående rapportering

av konstaterade eller misstänkta brottsliga angrepp

BFFS 1991:5

Brottsförebyggande rådet

Värdetransporter. Riktlinjer för bättre säkerhet.

BRÅ-PM 1979:1

Värdetransporter II. Uppföljning av BRÅ-PM 1979:1.

BRÅ-PM 1983:2

Våld i butik, post och bank

BRÅ-PM 1992:3

Sterfeldt, O. Ökad säkerhet inom handeln.

BRÅ-Rapport 1989:4

Wikström, P-O. Våld. En kunskapsöversikt.

BRÅ 1990

Socialstyrelsen

Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora

Allmänna råd

olyckor och katastrofer.

från Socialstyrelsen

1991:2.

Handelns Arbetsmiljökommitté

Värdetransporter inom handeln. Överenskommelse om

rekommendationer mellan Handelns

Arbetsgivarorganisation, Kooperationens

Förhandlingsorganisation, Handelsanställdas

förbund och Handelstjänstemannaförbundet.

HAK 1986

Säker i butik.

HAK 1990

Handelsanställdas förbund

Det händer dagligen. Våld i arbetsmiljön.

1989

Statens offentliga utredningar

Våld och brottsoffer. Slutbetänkande av

våldskommissionen.

SOU 1990:92

Rikspolisstyrelsen

Thun, G. Åtgärder mot butiksrån.

RPS rapport

1989:2

Statshälsan och Invandrarverket.

AFS 1993:2

13

Herliz, G. Hot och våld i kulturmötet.

1990

Statshälsan

Hot och våld i arbetslivet

1986

AFS 1993:2

14

Bilaga 1 (2 § )

Exempel på frågor som kan ställas i samband med en kartläggning

-

Är arbetet eller någon del därav förenat med risk för våld eller hot om våld?

-

Var och när finns direkta risker för våld eller hot om våld?

-

Har våld eller hot förekommit?

-

På vilka platser har våld eller hot om våld inträffat?

-

I vilka sammanhang har våld eller hot om våld inträffat?

-

Vid vilken tid på dygnet?

-

Hur uppstod situationen?

-

Hur ser bemanning och personalsammansättning ut?

-

Förekommer ensamarbete?

-

Hur ser det nuvarande säkerhetssystemet ut?

-

Vilka rutiner finns för säkerhetssystemet?

-

Vilken typ av skada har förekommit?

-

Har arbetstagare anlitat läkare eller annan professionell hjälp?

-

Hur snabbt kan hjälp erhållas i en våldssituation?

-

Hur sker rapportering av en sådan händelse?

-

Finns beredskap för att klara akuta krissituationer, t.ex. hot, överfall, rånförsök m.m.?

-

Har arbetstagarna fått information och utbildning om

- säkerhetsregler,

- hur man kan hantera en våldssituation,

- vad man gör om en arbetskamrat råkar illa ut?

-

Hur lärs ovanstående ut? Hur övas det?

-

Finns beredskap för att stödja arbetstagare efter rån, överfall m.m.?

-

Vilka nya säkerhetsåtgärder krävs?

Kartläggningen, som kan kompletteras med ytterligare frågor, bör mynna ut i ett

åtgärdsprogram anpassat för branschen eller arbetsstället för att minska risker och lindra

AFS 1993:2

15

skador.

Bilaga 2 (3 § )

Exempel på säkerhetsrutiner

-

Bestäm rutiner för särskilda skyddsåtgärder och för hur man bäst handlar i akuta

situationer. Rutiner kan t.ex. avse kassarutiner, in- och utpasseringar, förvaring av

nycklar, att anskaffa extra personal eller särskild vakt vid vissa arbetsmoment eller i

vissa arbetssituationer, hur transport av kassor skall ske, vem som skall ha vilken

utbildning.

-

Förbered fördelning av arbetsuppgifter i en krissituation.

-

Fastställ och dokumentera vem som skall göra vad.

-

Utred hur ett nära samarbete med skyddsorganisationen kan ske i frågor om våld och

hot.

-

Utforma lämpliga checklistor för arbetsplatsen.

-

Notera viktiga namn och telefonnummer.

-

Avgör vilka som skall känna till arbetsplatsens säkerhetsrutiner.

-

Understryk vikten av att arbetsplatsens säkerhetsrutiner inte sprids utanför denna.

-

Framhåll att arbetstagare inte får ta personliga risker vid våld eller hotsituationer.

-

Ha telefonnummer till nära anhörig eller annan person som arbetstagaren önskar skall

kontaktas om något händer.

-

Se regelbundet över säkerhetsrutinerna och kontrollera att de följs.

-

Se till att det finns uppgift om vart arbetstagare skall bege sig samt beräknad tid för

uppdrag och färdväg vid uppdrag utanför arbetsstället.

AFS 1993:2

16

Bilaga 3 (9 § )

Förslag till åtgärder vid värdetransporter, d.v.s. transport av pengar, värdehandlingar

och andra värdeföremål

Välj åtgärder efter bedömning av risksituationen

-

Förvara alla pengar på ett säkert sätt, t.ex. i värdeskåp, i avvaktan på värdetransport.

-

Bestäm vem som skall utföra transporten. Kan t.ex. värdetransportföretag utföra

värdetransporterna? Om detta inte är möjligt, utred hur arbetstagare kan genomföra

värdetransporterna med största möjliga säkerhet.

-

Kontrollera att den som genomför värdetransporter har den information och den

utbildning som behövs för att utföra arbetet med minsta möjliga risk.

-

Genomför värdetransporten så anonymt som möjligt.

-

Använd rutiner som gör det svårt för obehöriga att upptäcka att vissa personer

regelbundet går eller färdas från arbetsstället till banken eller posten.

-

Variera rutiner, tider och färdväg för transporterna.

-

Variera utrustning för att minska igenkänning av transporten.

-

Genomför om möjligt transporter under dagtid.

-

Undvik värdetransporter till fots. Vid transport till fots kan det ofta vara lämpligt att

minst två personer utför transporten.

AFS 1993:2

17

Bilaga 4 (10 § )

Förslag på vad som kan tas upp i ett rapporteringssystem om våld och hot om våld

Uppgift om drabbad

Kön

Ålder

Befattning eller yrke

Utbildning

Tid i yrket

Inträffad händelse

Arbetsplats

Misstänkt gärningsman

När inträffade händelsen

Vilken sysselsättning pågick

Ensamarbete

Vad ledde fram till händelsen

Händelseförlopp

Fysisk/psykisk skada

Sjukskrivning

Åtgärder efter inträffad händelse

Vilka åtgärder behövs för att liknande händelse inte skall upprepas

Anmälan gjord till

Yrkesinspektionen (enligt 2 § AMF)

Polisen

Försäkringskassan (arbetsskada)

AFS 1993:2

18

Bilaga 5 (11 § )

Förslag till åtgärder i anslutning till en akut våldshändelse

-

Se till att det finns ett telefonnummer där man alltid kan nå någon som kan ge hjälp.

-

Se till att säkerhetsregler och beredskapsplan träder i aktion och nödställda arbetstagare

undsätts i en vålds- eller hotsituation. Omedelbar hjälp sätts in av bl.a. arbetsledning och

kamrater. Det kan gälla:

-

Ta hand om dem som drabbats, ge stöd och ställ upp för samtal.

-

Se till att anhöriga kontaktas.

-

Se till att den drabbade får vård. Om sjukhus måste uppsökas, ordna sällskap dit och se

till att någon stannar tills den drabbade tagits om hand.

-

Besök den skadade på sjukhuset så snart som möjligt.

-

Ordna så att någon finns med vid hemfärd och hemkomst.

-

Se till att anmälan görs till polisen. Om nödvändigt kalla polis till platsen.

-

Vid allvarligt tillbud eller när någon blivit allvarligt skadad på arbetsplatsen kontakta

omedelbart Yrkesinspektionen.

-

Se till att övriga arbetstagare snabbt informeras om det som inträffat.

-

Gör arbetsskadeanmälan så snart som möjligt.

-

Utnyttja företagshälsovården, där sådan finns, för genomgång av händelsen och

chockupplevelsen samt för eventuella andra åtgärder.

-

Under en övergångsperiod, anpassa arbetet till de förhållanden som uppkommit p.g.a

händelsen.

-

Se till att övriga arbetstagare tas om hand, och att var och en som blivit berörd av

händelsen får möjlighet att tala om denna och inte lämnas ensam att bearbeta händelsen.

-

Stöd en snabb återgång i arbetet. Underlätta fortsatt delaktighet i arbetsgemenskapen.

-

Ge möjlighet till viss avlastning i arbetssituationen under någon tid.

-

Ha uppföljningssamtal inom en vecka och ta reda på om det kvarstår behov av

ytterligare hjälp, t.ex. samtal om upplevelsen, frågor om tjänstgöringen.

-

Gör ytterligare uppföljningar inom ca tre månader efter händelsen för att ta reda på om

AFS 1993:2

19

några problem kvarstår.

-

Följ noggrant upp sjukfrånvaron hos drabbade arbetstagare.

-

Gör med utgångspunkt från t.ex. sjukfrånvaro eller önskemål, en bedömning om

ytterligare uppföljningssamtal eller behandling behövs.

-

Ge före eventuell rättegång arbetstagare möjlighet till genomgång av

rättegångsförfarandet.

-

Se till att den drabbade får sällskap av annan person, t.ex. arbetsledare, facklig

representant eller arbetskamrat till rättegång. En rättegång kan lätt riva upp minnen och

känslor från våldshändelsen. Den som blivit utsatt för våld är skyldig att vittna.

-

Biträd vid behov den drabbade arbetstagaren med framställning till domstol med

begäran om att åtalad lämnar rättssalen medan arbetstagaren hörs som målsägare eller

vittne.