AFS 2004:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-436-2

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 2004:3

STEGAR OCH

ARBETSBOCKAR

45297 Afs 3 Omsl 04-06-28 08.47 Sida 1

STEGAR OCH ARBETSBOCKAR

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar samt

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 91-7930-436-2

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

Huvudkontoret

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

Arbetsmiljöinspektionen

i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2, Box 153,

791 24 Falun.

Tel 023-457 00

Telefax 023-222 69

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.falun@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8, Box 2555,

403 17 Göteborg.

Tel 031-743 72 00

Telefax 031-13 50 60

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.goteborg@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8,

871 32 Härnösand.

Tel 0611-885 00

Telefax 0611-184 10

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.harnosand@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 A, Box 438,

581 04 Linköping.

Tel 013-37 08 00

Telefax 013-10 44 20

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.linkoping@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A,

972 33 Luleå.

Tel 0920-24 22 60

Telefax 0920-24 22 99

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.lulea@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47, Box 21019,

200 21 Malmö.

Tel 040-38 62 00

Telefax 040-12 64 07

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.malmo@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Englundavägen 5, Box 1259,

171 24 Solna.

Tel 08-475 01 00

Telefax 08-764 49 72

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.stockholm@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8,

903 36 Umeå.

Tel 090-17 07 00

Telefax 090-77 40 19

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.umea@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A,

352 31 Växjö.

Tel 0470-74 80 00

Telefax 0470-74 80 48

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.vaxjo@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20, Box 1622,

701 16 Örebro.

Tel 019-21 95 00

Telefax 019-26 09 39

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.orebro@av.se

Utgivare: Maria Hagberg

Elanders Gotab 45297, Stockholm 2004

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ur-

sprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

AFS 2004:3

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Utförande och typkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Märkning m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Särskilda bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bilaga: Provningsbestämmelser för arbetsbockar . . . . . . . . . . . . . .

10

Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1. Provning av arbetsbockens ben och plattform . . . . . . .

10

2. Provning av arbetsbockens steg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3. Vridprovning av steg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

4. Provning av stabilitet (mätning av funktionsmått) . . .

11

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om stegar och arbetsbockar

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Kommentarer till vissa paragrafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Tillträde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Arbete från stege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

5

AFS 2004:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om stegar och arbetsbockar

Beslutade den 18 maj 2004

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18

§ arbetsmiljöförordningen (SFS

1977:1166) följande föreskrifter.

1)

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller bärbara stegar och arbetsbockar. Bestäm-

melserna i 10–18 §§ om användning av stegar gäller dock i tillämpliga de-

lar alla stegar.

Bestämmelserna i 4–8 §§ gäller endast stegar och arbetsbockar som till-

verkats i mer än 20 exemplar för att säljas.

Bestämmelserna i 10 och 12 §§ gäller inte vid räddningstjänst som staten

eller kommunerna ansvarar för enligt 2 § lagen (2003:778) om skydd mot

olyckor. De gäller inte heller de övningar som behöver genomföras för att

sådan räddningstjänst skall kunna utföras på ett säkert sätt.

Bestämmelserna i 4–9 §§ gäller inte stegar och arbetsbockar som avläm-

nats från tillverkare eller importör före 1 januari 1987.

Definitioner

2 §

I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angi-

ven betydelse.

1)

Jfr rådets direktiv 89/655/EG av den 30 november 1989 om minimikrav för säker-

het och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (EGT L

393, 30.12.1989, s. 13, Celex 31989L0655), senast ändrat genom rådets direktiv

2001/45/EG (EGT L 195, 19.7.2001, s. 46, Celex 32001L0045).

Anliggande stege

Stege som i rest läge lutar mot vägg eller lik-

nande.

Fristående stege

Stege som i rest läge står utan stöd.

Arbetsbock

Fristående arbetsplan med trappsteg där höj-

den till planet är högst 1250 mm och planets

sidor minst 600 mm respektive 250 mm.

Utkom från trycket

den 15 juli 2004

AFS 2004:3

6

Utförande och typkontroll

3 §

Stegar och arbetsbockar skall vara

– dimensionerade så att de erbjuder betryggande säkerhet vid den

högsta belastning som de är avsedda för,

– stabila och så enkla som möjligt att hantera och transportera,

– konstruerade så att de inte glider isär eller fälls ihop under användning,

– utförda av material som är av god kvalitet, samt tillräckligt beständigt

eller skyddat mot korrosion och åldrande med hänsyn till avsedd an-

vändning samt

– utformade så att arbete från, och gång i, stege eller arbetsbock inte blir

onödigt tröttande.

4 §

Stegar och arbetsbockar får användas eller avlämnas för att tas i bruk

endast om de

1. är typkontrollerade enligt 5 § av ett kontrollorgan i tredjepartsställning

eller ett certifieringsorgan som är ackrediterat för sådan typkontroll

respektive certifiering enligt lagen (SFS 1992:1119) om teknisk kontroll

och

2. därvid har visat sig uppfylla kraven i 5 §.

Kravet på typkontroll av stegar i första stycket 1. och 2. gäller inte stegar

som uppfyller följande villkor.

– Stegen är certifierad av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för

sådan certifiering enligt lagen (SFS 1992:1119) om teknisk kontroll.

– Certifieringen visar att stegen uppfyller kraven i den svenska standar-

den SS 2091 Stegar–bärbara stegar, utgåva 4, den norska standarden

NS-INSTA 650:1995, Stiger–bærbare stiger eller annan standard som

visats vara likvärdig från säkerhetssynpunkt med dessa.

Certifiering enligt andra stycket kan också utföras av ett certifierings-

organ i något annat land inom EES som

– är ackrediterat för uppgiften mot tillämplig standard i EN 45 000-serien

av ett ackrediteringsorgan som kan visa att det uppfyller och tillämpar

kraven i EN 45 010 eller

– på annat sätt erbjuder likvärdiga garantier vad gäller teknisk och yrkes-

mässig kompetens samt garantier för oberoende.

5 §

Vid typkontroll skall stege eller arbetsbock ha granskats av kontroll-

organet eller certifieringsorganet och visat sig uppfylla kraven i 3 §. Vi-

dare skall stegar eller arbetsbockar ha provats av kontrollorganet, certi-

fieringsorganet eller ett provningslaboratorium i tredjepartsställning som

är ackrediterat för sådan provning enligt lagen (SFS 1992:1119) om tek-

nisk kontroll

AFS 2004:3

7

• beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar–bärbara ste-

gar, utgåva 4 del E,

• beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid

provningen visat sig uppfylla där ställda krav.

6 §

Ett kontrollorgan eller ett certifieringsorgan som har genomfört typ-

kontroll eller certifiering och funnit att stegen eller arbetsbocken uppfyl-

ler kraven i 5 §, skall utfärda typkontrollintyg respektive certifikat.

Typkontroll eller certifiering enligt 4 § gäller endast för stege eller arbets-

bock som till material, dimension och utförande stämmer överens med

det provade exemplaret. Typkontrollen eller certifieringen gäller dock

även för stege eller arbetsbock som är kortare respektive lägre än det

provade exemplaret, om den i övrigt stämmer överens med detta exem-

plar.

7 §

Typkontroll eller certifiering enligt 4 § gäller i fem år när det gäller av-

lämnande

av

nya

stegar

eller

arbetsbockar från

tillverkare eller importör

och måste därefter göras om. Den gäller i övrigt utan tidsbegränsning.

Märkning m.m.

8 §

Stegar och arbetsbockar skall då de avlämnas för att tas i bruk vara

tydligt och varaktigt märkta med tillverkarens eller importörens namn,

tillverkningsår och typbeteckning.

Stegar som är certifierade enligt 4 § andra eller tredje stycket skall dess-

utom vara märkta med en hänvisning till tillämpad standard. Övriga ste-

gar och arbetsbockar skall vara märkta med uppgift om att de är typkon-

trollerade enligt dessa föreskrifter samt kontrollorganets eller certifie-

ringsorganets namn och typkontrollintygets nummer.

9 §

Stegar och arbetsbockar skall om det behövs vara tydligt och varak-

tigt märkta med monteringsanvisningar, då de avlämnas för att tas i bruk.

Användning

10 §

Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt ar-

bete från stegen. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att an-

vända stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad.

11 §

Stegar skall användas på ett sådant sätt att man kan stå stadigt och

hålla sig fast på ett säkert sätt. Detta gäller särskilt om något måste bäras

i handen.

AFS 2004:3

8

12 §

Endast lätt och hanterlig börda får hanteras på stege eller arbets-

bock. Bärbar stege får endast beträdas av en person åt gången.

Vid arbete från stege eller arbetsbock får endast sådana verktyg och red-

skap användas som kan hanteras säkert från stegen eller arbetsbocken.

13 §

Stege och arbetsbock skall ha för ändamålet lämplig längd respek-

tive höjd. När stege används som tillträdesled skall tillträdet kunna göras

på ett säkert sätt. Stegen skall vara tillräckligt mycket högre än det plan

som skall nås med hjälp av stegen, om inte andra anordningar ändå gör

det möjligt att hålla sig fast på ett säkert sätt.

14 §

Utskjutande stegdel i toppen på fristående stege får inte beträdas.

15 §

Stegar skall placeras på ett sådant sätt att deras stabilitet under an-

vändningen säkras. Stege eller arbetsbock som inte kan ställas upp sä-

kert skall stagas eller förankras.

Stege eller arbetsbock skall vila på ett stadigt, hållfast och orörligt under-

lag av lämplig storlek så att stegpinnarna eller trappstegen är horison-

tella.

Stege eller arbetsbock med hjul skall säkras mot lägesförändring innan

de används.

16 §

Stegar som är sammansatta av flera delar skall användas på ett så-

dant sätt att det säkerställs att de olika delarna inte oavsiktligt kan rubbas

i förhållande till varandra.

Upphängda stegar skall vara fastsatta på ett säkert sätt och, med undan-

tag för repstegar, så att de inte kan rubbas eller komma i svängning.

17 §

Följande typer av stegar får användas endast om de är stagade

eller förankrade.

– Anliggande stege som är längre än 5 m.

– Fristående stege med plattform och knästöd och mer än 2 m höjd till

plattformen.

– Annan fristående stege som är högre än 3 m.

18 §

Stegar och arbetsbockar skall underhållas väl och fortlöpande kon-

trolleras. De får inte användas om deras hållfasthet eller säkerhet i övrigt

är nedsatt.

AFS 2004:3

9

Särskilda bestämmelser

19 §

Bestämmelserna i 4 och 8 §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 och

2 §§ arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Brott mot nu nämnda föreskrifter

kan enligt 8 kap. 2 § första stycket samma lag medföra böter.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005. Samtidigt upphävs Ar-

betarskyddsstyrelsens föreskrifter om stegar och arbetsbockar (AFS

1999:10).

Typgodkännande och typkontroll enligt äldre bestämmelser gäller som

typkontroll enligt dessa föreskrifter.

Bestämmelserna om märkning i 8 § andra stycket andra meningen AFS

1999:10 gäller även i fortsättningen stegar som typkontrollerats enligt de

föreskrifterna.

KENTH PETTERSSON

Jan Westman

Maria Hagberg

AFS 2004:3

10

Bilaga

Provningsbestämmelser för arbetsbockar

Allmänt

Vid provning skall längd mätas i mm, vinkelmått i grader och provlast i

newton (N).

Mätinstrument vid provning skall ha minst följande noggrannhet:

1 mm för längdmätning

1º för vinkelmätning

10 % för provlaster, dock högst 20 N.

1. Provning av arbetsbockens ben och plattform

Under varje ben på arbetsbocken skall en hjulförsedd platta placeras.

En provlast på 3 500 N skall anbringas vertikalt mitt på plattformen under

1 minut. Lasten skall anbringas över hela plattformens bredd och över en

längd av 100 mm.

Efter att provlasten avlägsnats får det inte finnas några kvarstående de-

formationer på arbetsbocken.

2. Provning av arbetsbockens steg

En provlast på 3 500 N skall anbringas vertikalt mitt på det längsta ostöt-

tade steget eller på det längsta steget om alla steg är stöttade (extra för-

stärkta). Lasten skall anbringas under en tid av 1 minut. Den skall an-

bringas över hela stegets bredd och över en längd av 100 mm.

Efter att provlasten avlägsnats får det inte finnas några kvarstående de-

formationer, vare sig i förbindelsen mellan ben och steg eller i själva ste-

get.

3. Vridprovning av steg

Ett vridande moment av 100 Nm skall anbringas mitt på steget med en

80 mm bred tvinganordning. Vridmomentet skall anbringas omväxlande

i de båda riktningarna sammanlagt 10 gånger i vardera riktningen och

under 1 minut varje gång.

Under provningen får det uppstå högst ±1º relativ rörelse i förbindelsen

mellan ben och steg.

AFS 2004:3

11

Det får efter provningen inte finnas några kvarstående deformationer

vare sig i förbindelsen eller i själva steget.

4. Provning av stabilitet (mätning av funktionsmått)

Det utvändiga måttet vid basen (b

2

), höjden (H) och plattformens bredd

(b

1

) skall mätas. Därvid skall följande gälla: b

2

b

1

+ 0,1 H. Se figur A.

Lutningen på stegdel och stöddel skall mätas. Lutningen skall vara mellan

60–70º (

α

) för stegdelen och mellan 65–85º (ß) för stöddelen. Se figur B.

Figur A

Figur B

AFS 2004:3

12

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna om stegar och

arbetsbockar

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:3) om stegar och arbetsbockar.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-

ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna (till

exempel upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven samt visa exempel

på praktiska lösningar och förfaringssätt) och att ge rekommendationer,

bakgrundsinformation samt hänvisningar.

Bakgrund

Föreskrifterna är en revidering av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om stegar och arbetsbockar, AFS 1999:10. Stegar och arbetsbockar an-

vänds i yrkeslivet inom alla verksamhetsområden. Undersökningar i

Sverige och utomlands visar att olycksfall vid användning av stegar är

mycket vanliga. De vanligaste olycksfallsorsakerna är att stegen välter,

glider på underlaget eller går sönder under användning. Vad gäller ar-

betsbockar är material- eller konstruktionsfel en vanlig orsak till olycksfall.

Sverige skall som medlem av Europeiska unionen (EU) överföra EG-

direktiv till svenska föreskrifter. Reglerna inom EU för arbetstagarnas sä-

kerhet och hälsa anges i ett ramdirektiv (89/391/EEG) som ger de grund-

läggande reglerna för säkerhet på arbetsplatsen. Ett antal särdirektiv ger

också minimikrav som inte får underskridas i EU:s medlemsländer. Det

andra särdirektivet (89/655/EEG, ändrat genom direktiv 95/63/EG och di-

rektiv 2001/45/EG) innehåller krav för säker användning av arbetsutrust-

ning i arbetet. Allmänna bestämmelser om användning av arbetsutrust-

ning baserade på det andra särdirektivet finns i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter om användning av arbetsutrustning.

Den här revideringen av föreskrifterna om stegar och arbetsbockar base-

ras på direktiv 2001/45/EG. Direktivet behandlar ytterligare krav för an-

vändning av arbetsutrustning avsedd för tillfälligt arbete på nivåer över

mark- eller golvplan. De krav i direktivet som gäller användning av annan

sådan arbetsutrustning än stegar återfinns i andra föreskrifter från Ar-

betsmiljöverket.

I samband med anpassningen till EG-rätten har även vissa andra änd-

ringar gjorts. Tillämpningsområdet har förtydligats och dessutom utvid-

gats så att föreskrifterna i vissa delar omfattar även andra stegar än bär-

bara. De allmänna råden har kompletterats och hänvisningarna har upp-

daterats.

AFS 2004:3

13

Kommentarer till vissa paragrafer

Till 1 §

Bärbar stege definieras, i svensk standard SS 2091 utgåva 4, som stege

som kan transporteras och resas utan hjälpmedel. En stege brukar be-

traktas som bärbar om den kan hanteras av två personer. Exempel på

stegar som inte är bärbara är fastmonterade stegar och stegar som för-

flyttas med hjälpmedel.

Fast monterad stege används till exempel för uppstigning på tak eller

skorstenar, nedstigning i inspektionsbrunnar m.m. Bestämmelser om

fast monterade stegar finns bland annat i Arbetarskyddsstyrelsens före-

skrifter om arbetsplatsens utformning och om byggnads- och anlägg-

ningsarbete samt i Boverkets Byggregler (BBR). Standard för fast monte-

rade stegar finns i svensk standard SS 83 13 40 utgåva 3, Stegar för fast

vertikal montering–Funktionskrav och i SS 83 13 36 utgåva 2, Skorstens-

stege–Funktionskrav. Dessutom är en standard för tillträde till maskiner,

SS-EN-ISO 14122-4, under utarbetande.

Figur 1 Utskjutsstege

Figur 2 Fristående stege

AFS 2004:3

14

Till 2 §

Exempel på stegar och arbetsbockar ges i figurerna 1–4.

Beteckningar som gäller olika typer av stegar och stegdelar finns även i

del A i svensk standard SS 2091, Stegar–Bärbara stegar, utgåva 4.

Till 3 §

Stegar utförda enligt svensk standard SS 2091, utgåva 4, är ex-

empel på stegar som uppfyller kraven i paragrafen vad gäller material

och utformning.

Vid dimensionering av stegar kan man anta att de skall utsättas för en be-

lastning motsvarande lägst en person med börda. För arbetsbockar kan

man utgå från en belastning av två personer med börda. Detta motsvarar

kraven i provningsbestämmelserna för stegar och arbetsbockar enligt

svensk standard SS 2091, utgåva 4 respektive dessa föreskrifters bilaga.

Man kan normalt utgå från att platstillverkade stegar och arbetsbockar av

trä uppfyller kraven om de är utförda enligt exempel i figur 5 och 6 och

virket utgörs av konstruktionsvirke i klass K24 (måtten i mm).

Figur 3 Kombinationsstege (fristående

med utskjutande stegdel i toppen och

utskjutningsstege)

Figur 4 Arbetsbock

AFS 2004:3

15

Figur 5

AFS 2004:3

16

Utöver kraven i paragrafen behöver stegar och arbetsbockar vid vissa ar-

beten ha ytterligare egenskaper. Vid till exempel arbete där det finns risk

för beröring med spänningsförande anläggningsdel är det viktigt att an-

vända isolerade stegar. Exempel på sådana arbeten är till exempel fel-

sökning, inkoppling till befintlig anläggning och industrirengöring av

elektriska anläggningsdelar. Under uppbyggnad av en elektrisk installa-

tion sker många arbeten när installationen inte står under spänning. Så-

dana arbeten kan utan risk utföras med till exempel metallstege.

Till 4 §

Den nordiska standarden INSTA 650:1993 för bärbara stegar är

överförd som nationell standard genom svensk standard, SS 2091, ut-

gåva 4 och norsk standard, NS-INSTA 650:1995.

Till 6 §

Stegar och arbetsbockar av samma typ tillverkas ofta i olika

längder respektive höjder. Om tillverkaren väljer samma material, dimen-

sioner och utförande i olika storlekar behöver provning i samband med

typkontroll eller certifiering endast utföras på den längsta stegen respek-

tive den högsta arbetsbocken, vilket normalt är den ur provningssyn-

punkt mest kritiska typen. Uppfyller dessa stegar respektive arbetsbockar

provningskraven är det uppenbart att även kortare stegar eller lägre ar-

betsbockar av samma typ uppfyller kraven.

Till 7 §

Paragrafen innebär att typkontrollerade stegar och arbetsbockar

eller certifierade stegar som levererats från tillverkare eller importör och

som förvaras i lager eller tagits i bruk på arbetsplats får användas utan

tidsbegränsning.

Figur 6

AFS 2004:3

17

Till 9 §

Av 3 kap. 8 § arbetsmiljölagen följer att med stege eller arbets-

bock skall vid avlämnande följa tillräckliga anvisningar om montering,

användning och skötsel.

Exempel på stege där monteringsanvisningar enligt paragrafen normalt

behövs är sektionsstege, utskjutsstege och kombinationsstege.

Till 10–12 §§

Tillträde

I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om användning av arbetsutrustning

finns allmänna bestämmelser om hur valet av lämpligaste sättet för till-

träde till en tillfällig arbetsplats på nivåer över mark- eller golvplan skall

ske. Bestämmelser om hur förbindelseleder och tillträdesleder skall vara

utformade finns även i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbetsplat-

sens utformning och i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads-

och anläggningsarbete. Stege är i allmänhet olämplig som tillträdesled,

bland annat eftersom många allvarliga fallolyckor inträffar när man använ-

der stegar. En tillämpning av de nu nämnda bestämmelserna leder i de

flesta fall fram till att annat sätt än stege skall användas för tillträde.

Arbete från stege

I föreskrifterna om användning av arbetsutrustning finns även allmänna

bestämmelser om vilken arbetsutrustning som skall väljas för tillfälligt ar-

bete på nivåer över mark- eller golvplan. De handlar om förutsättning-

arna för att man skall få använda sådan utrustning, val av utrustning, åt-

gärder för att minimera risker m.m. Vid tillämpningen av 10–12 §§ gäller

även de ovan nämnda bestämmelserna.

Arbete från stege är ofta olämpligt och förenat med risker för olycksfall

och för ohälsa på grund av ergonomiskt oriktiga arbetsställningar. De be-

dömningar som skall göras enligt 10 § och enligt bestämmelserna i Arbe-

tarskyddsstyrelsens föreskrifter om användning av arbetsutrustning le-

der erfarenhetsmässigt i de flesta fall fram till att annan säkrare utrust-

ning än stege, till exempel ställning, skall användas.

De kortvariga arbeten det kan vara fråga om i 10 § är städning, byte av tra-

siga lampor, enklare smörjning, enstaka monteringsarbete samt utbyten

och justeringar etc. Emellertid är till exempel ett monteringsarbete ibland

så omfattande att det inte kan räknas som kortvarigt.

Det kan vara riskabelt att stå på en anliggande stege och arbeta med

båda händerna. Om möjligt bör man därför arbeta med ena handen och

AFS 2004:3

18

hålla fast sig med den andra. Det är då viktigt att verktyg och liknande är

sådana att de kan hanteras med den fria handen.

Person som skall transportera material eller verktyg förutsätts normalt

använda transportled. Exempel på transportled är hiss, trappa och lik-

nande.

Till 13 §

Det är normalt lämpligt att välja en så lång stege att arbetet kan

ske från högst fjärde steget uppifrån räknat. Från fristående stege med

plattform och knästöd kan dock arbetet utföras från alla steg inklusive

plattformen.

Exempel på hur tillträdet kan ordnas visas i figur 7.

Till 14 §

Figur 3 (vänstra bilden) i kommentaren till 2 § visar exempel på

fristående stege med utskjutande stegdel i toppen.

Till 15 §

Risken att stegen glider eller välter vid användning är bero-

ende av stegtyp. Se figur 11.

För anliggande stege är risken störst att den glider rakt ut vid basen, där-

efter kommer risken att den anliggande stegen glider i sidled i toppen.

För fristående stege är risken störst att stegen välter i sidled.

En anliggande stege har i regel den säkraste uppställningen vid lutningen

ca 4:1 (75º). Ett sätt att kontrollera att anliggande stege har lämplig lut-

ning är att göra som figur 9 visar. Ett annat sätt är till exempel att förse

stegen med markeringstejp som visar när stegen är rätt uppställd.

Figur 7

AFS 2004:3

19

Figur 8

Figur 9

Figur 10

AFS 2004:3

20

SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, har undersökt olika typer

av glidskydd för stegar (Teknisk rapport SP-RAPP 1983:49). I undersök-

ningen har man jämfört olika typer av glidskydd på vanligen förekom-

mande underlag. Med ledning av resultaten från provningarna har man

sedan angett en lämplig provningsmetod för glidskydd.

SP har även givit ut rapporten ”Glidskydd på stegar – Provning och utvär-

dering av funktion” (SP-AR 2000:33).

Vid arbete på lutande plan kan lämpligt förlängningsben användas för att

utjämna nivåskillnaderna. Exempel, se figur 8.

Till 16 §

De stegar som avses i paragrafens första stycke är till exempel

utskjutsstegar och sektionsstegar.

Till 17 §

Skillnaden mellan kraven för olika typer av fristående stegar

beror på att arbete från stege utan plattform normalt sker från högst

fjärde steget uppifrån räknat medan arbete från stege med plattform kan

ske från plattformen.

Längden (L) och höjden (H) hos stegar brukar mätas enligt nedanstående

figur 11.

Figur 11

AFS 2004:3

21

Exempel på stagning eller förankring; se figur 12

.

Till 18 § Exempel på skador kan vara brustna stegpinnar, sprickor eller

kraftiga bucklor i sidostyckena eller defekta spärranordningar.

Figur 12 Stagning eller förankring

AFS 2004:3

AFS 1982:17

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

AFS 1998:4

Användning av arbetsutrustning

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 1998:5

Arbete vid bildskärm

AFS 1994:1

Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 2000:42

Arbetsplatsens utformning (ändrad genom AFS 2003:1)

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 1992:10

Buller

AFS 1982:3

Ensamarbete

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 1993:17

Kränkande särbehandling i arbetslivet

AFS 1996:1

Minderåriga

AFS 1980:14

Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 1997:11

Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser

För att hålla sig uppdaterad om Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan det vara bra

att regelbundet via Internet gå in på vår webbplats www.av.se och under ”Regler”

kontrollera vilka föreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten.

För att få reda på hur den aktuella lag- eller förordningstexten ser ut kan man

exempelvis via Internet gå in på www.lagrummet.gov.se och ta fram den senaste

versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av.

Notera att det kan finnas fel i dokument på Internet och att det är den tryckta

versionen som gäller rättsligt.

Information från Arbetsmiljöverket

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-436-2

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 2004:3

STEGAR OCH

ARBETSBOCKAR

45297 Afs 3 Omsl 04-06-28 08.47 Sida 1