AFS 2007:7

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Rök- och kemdykning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2007:7

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

ISBN 978-91-7930-484-2 · ISSN 1650-3163

Rök- och kemdykning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 978-91-7930-484-2

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2

Box 153

791 24 Falun

Tel 023-457 00

Fax 023-222 69

e-post: falun@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8

Box 2555

403 17 Göteborg

Tel 031-743 72 00

Fax 031-13 50 60

e-post: goteborg@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8

871 32 Härnösand

Tel 0611-885 00

Fax 0611-184 10

e-post: harnosand@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 B

Box 438

581 04 Linköping

Tel 013-37 08 00

Fax 013-10 44 20

e-post: linkoping@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A

Box 902

971 27 Luleå

Tel 0920-24 22 60

Fax 0920-24 22 99

e-post: lulea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47

Box 21019

200 21 Malmö

Tel 040-38 62 00

Fax 040-12 64 07

e-post: malmo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Drottningholmsvägen 37

Box 12295

102 27 Stockholm

Tel 08-475 01 00

Fax 08-764 49 72

e-post: stockholm@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8

Box 3012

903 02 Umeå

Tel 090-17 07 00

Fax 090-77 40 19

e-post: umea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A

352 31 Växjö

Tel 0470-74 80 00

Fax 0470-482 64

e-post: vaxjo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20

Box 1622

701 16 Örebro

Tel 019-601 41 00

Fax 019-26 09 39

e-post: orebro@av.se

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga

nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

Utgivare: Anna Middelman

Elanders, Vällingby 2007 55013

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

AFS 2007:7

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning

Syfte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Rök- och kemdykning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Läkarundersökning och test av fysisk arbetsförmåga m.m.. . . . . . . . . .

8

Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Utbildning och övning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bestämmelser om straff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Bilaga 1 Utbildningsprogram för rök- och kemdykare . . . . . . . . . . . . .

11

Rök- och kemdykningsutbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Teori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Praktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Tillämpningsövningar av varierande svårighetsgrad i olika risk-

miljöer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Examination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Tilläggsutbildning för rök- och kemdykare som ska använda syrgas-

apparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

om rök- och kemdykning

Allmänt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Risker i arbetsmiljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Kommentarer till enskilda paragrafer och bilagor. . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Bilaga 2 Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

AFS 2007:7beslutade den 2 oktober 2007

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om rök- och kemdykning;

Utkom från trycket

den 1 november 2007

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § i arbetsmiljöförordningen

(1977:11 66) följande.

Syfte

1 § Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall i ar-

bete med rök- och kemdykning.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter gäller arbete med rök- och kemdykning.

Föreskrifterna gäller också i tillämpliga delar under utbildning och vid

övning av rök- och kemdykning.

Föreskrifterna gäller dock inte för insatser som beräknas medföra endast

måttlig fysisk ansträngning eller belastning.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter avses med.

Andnings-

apparat

Personlig skyddsutrustning som skyddar and-

ningsorganen från att exponeras för luftförorening

eller syrebrist (oxygenbrist) genom att ren luft eller

syrgas tillförs från gasförråd som användaren bär i

flaskpaket på ryggen.

Arbetsledare

Den som arbetsgivaren gett i uppgift att ansvara för

arbetet på skadeplatsen vid insats och att besluta

om rök- och kemdykning.

Baspunkt

Plats på skadeområdet där en rök- eller kemdykar-

insats påbörjas och där rök- eller kemdykarledaren

normalt befinner sig under insatsen.

AFS 2007:7

6

Brandskydds-

dräkt

Särskilda skyddskläder som används vid brandbe-

kämpning.

Fysisk

arbetsförmåga

Medicinska krav på fysisk arbetsförmåga enligt fö-

reskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.

Insatsområde

Där räddningstjänst, industriräddningsorganisa-

tion eller liknande kommer eller kan komma att ge-

nomföra rök- och kemdykarinsatser.

Kemdykning

Inträngande i område där luftföroreningar sprids

okontrollerat eller i område med syrebrist (oxygen-

brist) för att rädda liv, bekämpa utflöde av kemi-

kalier eller liknande klädd i kemskyddsdräkt och

med andningsapparat på.

Kemskydds-

dräkt

Särskilda skyddskläder som används vid kemdyk-

ning.

Luft-

förorening

Ämne eller en blandning av ämnen som finns i luft

i en halt som kan medföra besvär eller ohälsa.

Rökdykning

Inträngande i tät brandrök för att rädda liv eller be-

kämpa brand eller liknande klädd i brandskydds-

dräkt och med andningsapparat på.

Rök- och

kemdykarledare

Den som arbetsgivaren gett i uppgift att leda en

rök- och kemdykarinsats och som har nödvändig

utbildning och kompetens för uppgiften samt erfa-

renhet som rök- och kemdykare.

Riskbedömning

4 § Arbetsgivaren ska genomföra riskbedömning. Denne ska ha nödvän-

dig kunskap om

1. riskbedömningsmetoder och

2. riskerna inom räddningstjänstens hela insatsområde.

Riskbedömningen ska genomföras utifrån de förutsättningar som råder

inom hela insatsområdet och som kan leda till insats med rök- eller kemdyk-

ning.

AFS 2007:7

7

Riskbedömningen ska utföras så att organisationen samt utbildning, öv-

ning, rutiner, tester och utrustning kan anpassas till de identifierade riskerna

och tänkbara olycksscenarier.

En förnyad riskbedömning ska genomföras när det sker förändringar i ar-

betet som påverkar riskerna.

5 § Innan en insats påbörjas ska arbetsledaren genomföra en riskbedöm-

ning på skade- eller övningsplatsen så att insatsen kan planeras och orga-

niseras så att utrustning, lämplig skyddsklädsel och i övrigt rätt personlig

skyddsutrustning kan väljas.

Om riskerna bedöms som stora i förhållande till vad som kan uppnås, ska

andra alternativ än rök- och kemdykning väljas. Rök- och kemdykning som

redan påbörjats ska då avbrytas.

Arbetsledaren ska se till att de risker som rök- och kemdykare utsätts för

är rimliga i förhållande till vad som kan uppnås med insatsen.

Arbetsledaren ansvarar för att en baspunkt upprättas.

6 § Rök- eller kemdykning får påbörjas tidigast när en riskbedömning ge-

nomförts enligt §, bemanningen är tillräcklig och en funktionskontroll är

genomförd på andningsutrustningen.

Rök- och kemdykning

7 § Vid en rökdykarinsats ska bemanningen bestå av minst

– en arbetsledare (se §),

– en rökdykarledare (se 8 §) och

– två rökdykare (se 9 §).

Vid en kemdykarinsats ska bemanningen bestå av minst

– en arbetsledare (se  §),

– en kemdykarledare (se 8 §) och

– normalt två kemdykare (se 9 §).

8 § Rök- och kemdykarledare ska från baspunkten upprätthålla samband

med dem som ingår i räddningsinsatsen och ge nödvändiga upplysningar

och instruktioner. De ska kontrollera tiden för insatsen och återkalla perso-

nalen när den beräknade insatstiden närmar sig slutet eller då det behövs av

annat skäl. De ska vid en nödsituation kunna utföra en räddningsinsats.

Rök- och kemdykarledare får inte tilldelas andra arbetsuppgifter under

pågående insats.

AFS 2007:7

8

9 § Rökdykare ska arbeta parvis och hela tiden ha nära kontakt med varand-

ra. Kemdykare ska normalt arbeta parvis.

10 § Då en arbetsinsats börjar ska trycket i tryckluftapparatens gasflaskor

vara så nära fyllningstrycket som möjligt.

11 § Rök- och kemdykare ska till rök- och kemdykarledare rapportera iakt-

tagelser från skadeplatsen som är viktiga för personsäkerheten. Insatsen ska

avbrytas vid omedelbar fara, eller om någon rök- eller kemdykare känner

sig osäker, desorienterad eller onormalt trött.

Rök- och kemdykare ska se till att reträttvägen är klar och ska inte fort-

sätta längre in än att de hittar ut igen. De ska också kontrollera att de har

samband med rök- och kemdykarledaren.

Rök- och kemdykare ska med jämna mellanrum kontrollera trycket i

tryckluftsapparatens gasflaskor. Reträtt ska påbörjas i god tid och senast då

apparatens reservluftsventil träder i funktion. Rök- och kemdykarna ska un-

derrätta varandra samt rök- och kemdykarledaren när reträtt påbörjas.

12 § Vid brand eller risk för brand ska rök- och kemdykare för sitt skydd

ha säker tillgång till släckvatten.

13 § Innan en kemdykning påbörjas ska arbetsledaren vidta åtgärder för

att få fram information om vilka kemikalier som är eller kan vara aktuella på

skadeplatsen.

Läkarundersökning och test av fysisk arbetsförmåga m.m.

14 § Den som rök- eller kemdyker ska vara fullt frisk och ha god fysisk ar-

betsförmåga samt kunna arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer.

15 § Arbetsgivare ska ordna med medicinsk kontroll, enligt Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, för arbetstagare

som utför eller kommer att utföra rök- eller kemdykning.

16 § Arbetstagare som är gravid och har anmält detta till arbetsgivaren får

inte sysselsättas med rök- eller kemdykning. Detta förbud gäller även under

amningsperioden.

Överträdelse av denna bestämmelse kan medföra böter, se 20 §.

AFS 2007:7

9

Utrustning

17 § Vid rök- och kemdykning ska andningsskydd av typ tryckluftapparat

med andningsventil och säkerhetstryck i kombination med helmask använ-

das. Det går också att använda annan andningsapparatur som ger motsva-

rande skyddsfaktor (100 000 eller mer). Tryckluftsapparaten ska vara försedd

med manometer för avläsning av aktuellt lufttryck (återstående luftförråd) i

gasflaskorna.

Andningsluften i tryckluftsapparatens gasflaskor ska vara så fri från föro-

reningar som möjligt.

Vid långa inträngningsvägar och lång aktionstid kan syrgasapparat an-

vändas om den bedöms ge tillräckligt skydd. Syrgasapparaten ska ha en

skyddsfaktor av 10 000 eller mer. Utrustningen ska kontrolleras genom att

inläckage i ansiktsmasken mäts på varje användare.

18 § En för uppgiften anpassad personlig skyddsutrustning för brand-

eller keminsats ska användas. Rök- och kemdykare samt rök- och kem-

dykarledare ska ha tillgång till ett fungerande kommunikationssystem. Rök-

dykarledaren ska dessutom ha räddningsluftslang.

Utbildning och övning

19 § Den som anlitas för rök- eller kemdykning ska ha genomgått särskild

teoretisk och praktisk utbildning som minst motsvarar utbildningsnivån

som anges i bilaga 1. Färdigheten ska upprätthållas genom minst fyra öv-

ningar per år, varav minst två med värmetillsats. Övningstillfällena ska för-

delas över året.

Utbildning och övning ska anpassas till riskerna inom räddningstjäns-

tens insatsområde och till de resurser beträffande personal och materiel som

finns. Även andra verksamheter som omfattas av dessa föreskrifter ska an-

passa sin utbildning och övning till riskerna och resurserna.

Rök- och kemdykare ska ges tillfälle till fysisk träning i erforderlig omfatt-

ning.

Bestämmelser om straff

20 § Bestämmelsen i 16 § är föreskrift enligt 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen.

Brott mot nu nämnda föreskrift kan enligt 8 kap. 2 § samma lag medföra

böter.

AFS 2007:7

10

1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2008.

2. Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

om rök- och kemdykning (AFS 199:1).

MIKAEL SJÖBERG

Rune Andersson

Anna Middelman

AFS 2007:7

11

Bilaga 1

Utbildningsprogram för rök- och kemdykare

Utbildningsnivån för rök- och kemdykare ska motsvara minst 6 timmar

(med det innehåll som anges nedan) uppdelade på 22 timmar teori, 32 tim-

mar praktik och 2 timmar examination. Ingen åtskillnad görs mellan heltids-

anställd och deltidsanställd personal.

Tilläggsutbildningen som finns beskriven sist i denna bilaga gäller de som

kommer att använda syrgasapparat (se även kommentarerna till bilaga 1).

Den som genomgått utbildning ska ha förvärvat sådana kunskaper och

färdigheter att denne kan tjänstgöra som rökdykare vid brand och klara

enklare kemdykning. Övningar med rök, värme och kemikalier ska dock ge-

nomföras under kontrollerade förhållanden och så långt möjligt utan hälso-

farliga ämnen.

Arbetsgivaren ansvarar för att utbildningen håller tillräcklig kvalitet och

att eleven genomgår kunskapsprov (examineras) på de olika momenten.

Rök- och kemdykningsutbildning

Teori (22 timmar fördelat enligt nedan)

1. Arbets-, klimat- och andningsfysiologi (6 timmar)

Mål: Ge eleven kunskaper om andningens fysiologi, om de vanligaste för-

oreningarna i brandrök och om kroppens reaktioner vid stor värmebelast-

ning.

•	 andningsfysiologi

•	 vätskebalans

•	 temperaturreglering

•	 symtom/åtgärder

•	 klädselns påverkan

2. Tryckluftsapparat inklusive integrerad utrustning för rök- och kemdykning

(6 timmar)

Mål: Ge eleven kunskap om konstruktionen av olika andningsskydd och de-

ras användningsområde, med tonvikt på tryckluftsapparater, samt om vilka

krav som ställs från arbetsmiljösynpunkt.

•	 tryckluftsapparater

•	 kommunikationsutrustning

•	 specialutrustning

AFS 2007:7

12

3. Rök- och kemdykningsteknik (10 timmar)

Mål: Ge eleven teoretiska kunskaper i rök- och kemdykningsteknik med

särskild hänsyn till personsäkerhet och planering utifrån Arbetsmiljöverkets

föreskrifter samt lokala regler och rutiner.

3 a. Rökdykning (5 timmar)

•	 regler och föreskrifter

•	 personlig skyddsutrustning

•	 benämningar/begrepp

•	 organisation i olika riskmiljöer

•	 standardrutiner

•	 åtgärder före, under och efter insats

3 b. Kemdykning (5 timmar)

•	 regler och föreskrifter

•	 personlig skyddsutrustning

•	 benämningar/begrepp

•	 organisation i olika riskmiljöer

•	 standardrutiner

•	 åtgärder före, under och efter insats

•	 sanering

Praktik (32 timmar fördelat enligt nedan)

Mål: Öva eleven i rök- och kemdykningsteknik. Svårighetsgraden ska grad-

vis stegras under övningarna. Ge eleven nödvändiga färdigheter i omhän-

dertagande och vård av skadade vid rökdykning.

4. Rökdykning (12 timmar)

•	 sökteknik

•	 arbetsövningar

•	 arbete under stress

•	 nödsituationer, omhändertagande

•	 rökdykning med släckinsatser

•	 standardrutiner

AFS 2007:7

13

5. Kemdykning (10 timmar)

•	 tillvänjningsövningar

•	 arbetsövningar

•	 nödsituationer, omhändertagande

•	 standardrutiner

•	 sanering

Tillämpningsövningar av varierande svårighetsgrad i olika

riskmiljöer

6. Rökdykning (6 timmar)

7. Kemdykning (4 timmar)

Examination (2 timmar)

8. Skriftligt eller muntligt prov med genomgång

Tilläggsutbildning för rök- och kemdykare som ska använda

syrgasapparat (14 timmar)

1. Syrgasapparat (8 timmar)

Mål: Ge eleven kunskaper om konstruktions- och användningsprinciper för

syrgasapparater och om riskerna med syrgas.

•	 allmänt

•	 handhavande

•	 vård och underhåll

2. Rökdykarövningar (6 timmar)

------------

Referenslitteratur: Se information från Arbetsmiljöverket sist i denna skrift.

AFS 2007:7

14

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen

av föreskrifterna om rök- och kemdykning

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-

ande utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna. De

ska upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven eller visa exempel på prak-

tiska lösningar och förfaringssätt samt ge rekommendationer, bakgrundsin-

formation och hänvisningar.

De grundläggande skyldigheterna om arbetsgivarens arbetsmiljöarbete

finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Enligt dessa bestämmelser ska arbetsgivaren regelbundet undersöka och

riskbedöma arbetsförhållandena i verksamheten. Arbetsgivaren ska också

vidta lämpliga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Stöd för åtgärder för att minska risker för t.ex. räddningstjänsten finns i

ett tjugotal föreskrifter som Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket

har meddelat, t.ex. föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalie-

olyckor, arbete i explosionsfarlig miljö och naturligtvis dessa föreskrifter (se

information från Arbetsmiljöverket). Arbetsgivaren ska vidare regelbundet

kontrollera om åtgärderna haft avsedd effekt och vid behov vidta ytterligare

åtgärder.

I bilaga 2 finns en ordlista som förklarar vissa begrepp som används i de

allmänna råden. Där återges även begrepp, som används i föreskriften, som

redan är definierade eller beskrivna i andra föreskrifter eller vägledningsdo-

kument från Arbetsmiljöverket.

Allmänt

Under åren 1998–2004 genomfördes i genomsnitt ca 3 200 rökdykarinsat-

ser per år i Sverige. Under samma period kallades räddningstjänsten till i

genomsnitt ca 1 900 olyckor med utsläpp av farliga ämnen, företrädesvis

petroleumprodukter (diesel, bensin och olika oljor). Rökdykning utgör ca

17 % av de årligen totalt ca 18 000 redovisade åtgärderna i samband med

brand i byggnad. Av det totala antalet rökdykarinsatser utförs ca 60 % i sam-

band med brand i bostadshus. Vid > 30 % av alla bostadsbränder förekom-

mer rökdykning (sammanställning av statistik från Räddningsverket). Det

saknas dock uppgifter om hur ofta en enskild rök- och kemdykare genomför

en rök- eller kemdykarinsats i s.k. skarpt läge, dvs. i samband med en rädd-

ningsinsats.

AFS 2007:7

1

Brandmannayrket är i mycket stor utsträckning mansdominerat. Av kå-

rens totalt ca 16 800 anställda i aktiv räddningstjänst (ca  800 heltid och ca

11 000 deltid) är ca 98 % män. Högst andel kvinnor finns bland branding-

enjörerna (ca 7,4 % 2002) samt i deltidskåren (ca 2,4 %). I heltidskåren är ca

0, % kvinnor (statistiken gäller, utöver brandingenjörer, anställda i kommu-

nal räddningstjänst 2004–200). Det förefaller som om fler kvinnor än tidiga-

re söker sig till brandmannayrket. 2006 var 27 av 144 SMO-elever (18,8 %) på

Räddningsverkets skolor kvinnor. I samtal med dessa framkom att samtliga

elever hade för avsikt att bli brandmän.

Rökdykning och insatser vid kemikalieolyckor innebär stora risker och

utsätter personalen för extremt stor belastning. Därför ger Arbetsmiljöverket

ut särskilda föreskrifter för sådant arbete med krav på bl.a. regelbunden lä-

karundersökning och test av fysisk arbetsförmåga.

Kraven på läkarundersökning och test av fysisk arbetsförmåga grundas

främst på belastningen vid rökdykning. Även arbete i kemskyddsdräkt är

fysiskt ansträngande och omfattas därför av föreskrifterna om rök- och kem-

dykning. Andra arbetsuppgifter kan också vara mycket krävande, som att

dra slang och bära och hantera olika typer av räddningsutrustning, t.ex. hål-

tagningsutrustning. Den typen av uppgifter omfattas dock inte av rök- och

kemdykningsföreskrifterna. De regleras mer generellt i arbetsmiljölagen och

i tillämpliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket – t.ex. i föreskrifterna om

systematiskt arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi, medicinska kontroller

i arbetslivet (3 §) och användning av personlig skyddsutrustning.

Arbetsgivaren är skyldig att föra register över dem som genomgått läkar-

undersökning, se föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (9 och

46 §§).

Risker i arbetsmiljön

Riskerna vid rök- och kemdykning är av många olika slag och svåra att

bedöma på förhand. Därför är det av största vikt att arbetsskade- och till-

budsrapporteringen samt utredningen av händelsen fungerar väl så att

ohälsa och olycksfall kan förebyggas genom en lärande process.

Personalen utsätts för såväl fysiska risker (t.ex. stark hetta, explosioner,

nedstörtande byggnadsdelar, vassa föremål och fallrisk då sikten är nedsatt

eller obefintlig) som psykiska risker på grund av bl.a. extrem stresspåver-

kan. Studerar man statistiken (underlaget bygger i huvudsak på arbetsska-

deanmälningar från heltidsanställda brandmän)

över anmälda arbetsolyck-

or ligger brandmännen i topp (> 30 olycksfall per 1 000 förvärvsarbetande

män) tillsammans med slaktare och styckare. Frekvensen arbetssjukdomar

AFS 2007:7

16

däremot skiljer sig dock inte alarmerande från den genomsnittliga på arbets-

marknaden (ca 6 arbetssjukdomar per 1 000 förvärvsarbetande brandmän

jämfört med ca  per 1 000 män för samtliga yrken). Arbetsolyckorna har

dock minskat kraftigt mellan 1990–199 (> 60 % minskning) för att sedan

ligga tämligen konstant fram till 1999 (ca 300 arbetsolyckor/år).

Antalet olyckor har minskat ytterligare under 2000-talet. Det är för tidigt

att yttra sig om ifall nedgången är bestående eller tillfällig. År 200 inrap-

porterades 201 arbetsolyckor med brandmän inblandade. Av dem inträffade

23 (11 %) i samband med tjänstgöring på brandstationen och 90 (4 %) i sam-

band med fysisk träning. Under samma år inrapporterades 2 arbetssjukdo-

mar.

Eftersom en stor andel av brandmännens arbetsolyckor inträffat i sam-

band med fysisk träning är bilden något missvisande. Åren 1992–1996 upp-

kom i genomsnitt > 60 % av arbetsskadorna under fysisk träning, för att se-

dan sjunka till i genomsnitt ca 0 % 1997–200. Sett ur det perspektivet, dvs.

om man bortser från de olyckor som beror på den fysiska träningen, ligger

skadefrekvensen i allmänhet lägre (ca 18 olycksfall per 1 000 förvärvsarbe-

tande män) än den gör i den tunga industrin och inom byggsektorn (mellan

ca 20–30 olycksfall per 1 000 förvärvsarbetande män). Det är dock mycket

viktigt att rök- och kemdykare håller sig i god fysisk kondition (se kommen-

tarerna till 3 och 1 §§ samt 19 § och kommentarerna till 19 §). Det betyder

att det med bättre träningsmetoder och -rutiner borde vara möjligt att mins-

ka antalet arbetsskador avsevärt.

Många arbetsgivare inom räddningstjänsten är medvetna om problemet

och utbildar därför särskilda fysinstruktörer. Det är dock för tidigt att på-

visa någon generell minskning av antalet skador på grund av förändrade

träningsmetoder och -rutiner, trots att skadorna faktiskt minskade under

den första halvan av 1990-talet. Vi vet emellertid inte vilka faktorer som lig-

ger bakom minskningen. Statistik från enskilda räddningstjänster visar dock

att andelen skador i samband med fysträning kan vara på väg att minska,

jämfört med skador i samband med andra aktiviteter i arbetet. Det förklarar

man med att träningen blivit allsidigare och kroppsmedvetenheten bättre.

Minskningen av antalet skador tycks främst ske inom bollsporter (fotboll

och innebandy) som dominerar skadefrekvensen mycket kraftigt.

De vanligaste orsakerna till arbetsskador (ohälsa och olyckor) är överbe-

lastning av en kroppsdel. Knäleder, fötter och ansikte är extra utsatta vid

fysisk träning. Rygg, händer och ansikte skadas vid aktiv räddningstjänst

(utryckning och skadebekämpning, övning och underhållsarbete av utrust-

ning på stationen). Arbetssjukdomar som har sociala och organisatoriska or-

saker tillhör de arbetsmiljöfaktorer som bör uppmärksammas särskilt i det

systematiska arbetsmiljöarbetet.

AFS 2007:7

17

I brandröken finns kolmonoxid och en mängd andra skadliga ämnen (ga-

ser och partiklar) i okända koncentrationer. Moderna material, t.ex. plaster

etc., som ofta finns i byggmaterial, möbler och kompositmaterial, ökar häl-

soriskerna eftersom de utvecklar mycket rök. Dessutom bildar de en mängd

hälsofarliga ämnen då de upphettas. Brandrök kan orsaka andningsproblem

och förgiftning. Effekten kan vara både akut och ackumulerande – dvs. pro-

blemen kan förstärkas vid upprepad exponering. Vidare utsätts personalen

ofta för stark värme samtidigt som den ska utföra ett fysiskt och mentalt

mycket ansträngande arbete.

Att inandas syrefri eller syrefattig gas är ytterst förrädiskt, eftersom det

sker en utsköljning av såväl koldioxid som syrgas från blod och andnings-

organ (kvävning). Någon förvarning i form av andnöd uppträder inte, utan

medvetslöshet inträder snabbt och utan förvarning.

Utsläpp och spill av kemikalier vid bl.a. transporter och vid lastning och

lossning kan innebära att räddningstjänsten behöver göra insatser i gas-

eller vätskemoln med risk för ohälsa och olycksfall.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

ska arbetsgivaren undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett

sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsstäl-

lande arbetsmiljö uppnås. Föreskrifterna beskriver ett ledningssystem för ar-

betsmiljön. Där redovisas bl.a. de generella krav som ställs på arbetsgivaren

beträffande fördelning av arbetsuppgifter, befogenheter, kunskaper, att be-

döma risker och att genomföra åtgärder för att förebygga ohälsa och olycks-

fall. Riskbedömningen är tänkt att resultera i en åtgärds- och handlingsplan

där identifierade risker tas om hand på lämpligt sätt (t.ex. byta ut bristfällig

utrustning, vid behov besluta om förstärkt fysträning, nya eller komplet-

terande tillämpningsövningar, läkarkontroller för vissa grupper enligt 3 § i

medicinska kontroller i arbetslivet etc.). Att anlägga ett MTO-perspektiv på

arbetsmiljön underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Personalen är en viktig resurs på varje arbetsplats. När man t.ex. har iden-

tifierat en risk vilar

ett ansvar på arbetsgivare och arbetstagare (hela organi-

sationen) att bidra till att förbättra arbetsmiljön. Förhållningssätt och attity-

der till risker och hur detta genomsyrar organisationen (säkerhetskulturen)

är viktiga faktorer att ta hänsyn till i arbetsmiljöarbetet. På arbetsplatser där

säkerhetskulturen analyseras och tydliggörs bör det skadeförebyggande ar-

betet ha goda möjligheter att utvecklas positivt.

AFS 2007:7

18

Kommentarer till enskilda paragrafer och bilagor

Till 2 § Exempel på verksamheter där inte föreskrifterna gäller är industri-

räddningsorganisation, eller liknande verksamhet, som endast är avsedda

för insatser med måttlig fysisk ansträngning och belastning. Exempel på det-

ta är enkla insatser som att visa en räddningsstyrka vägen till en olycksplats

eller korta inledande räddningsinsatser. Likaså är välbekanta arbetsmoment

på den egna arbetsplatsen, t.ex. att stänga av en ventil och andra liknande

begränsade insatser, exempel på uppgifter som bör kunna utföras av en in-

dustriräddningsorganisation utan regelrätt rök- och kemdykarkompetens.

Andra exempel är insatser i kemskyddsdräkt där den fysiska aktiviteten är

måttlig och omgivningstemperaturen låg.

Vilken utrustning, utbildning, medicinsk status och fysisk arbetsförmåga

som kan behövas i sådana fall behöver bedömas utifrån förhållandena på

platsen där det kan bli aktuellt med en insats. Viktiga faktorer vid en sådan

bedömning är typen av arbetsinsats, den fysiska och mentala ansträngning-

en, värmebelastningen och hur lång tid arbetsinsatsen kan komma att pågå.

Allt detta behöver vägas in i den riskbedömning arbetsgivaren är skyldig att

genomföra.

Även vid insatser där den fysiska aktiviteten är måttlig och omgivnings-

temperaturen låg (t.ex. vid enklare kemdykningsuppdrag) är det viktigt att

lägga in vilopauser så att arbetspassen inte blir för långa.

För en industriräddningsorganisation som har sådana arbetsuppgifter att

föreskrifterna inte är tillämpliga kan de ändå fungera som en vägledning i

arbetet. Arbetsgivaren bör dock i sitt samarbete med räddningstjänsten dis-

kutera denna typ av frågor och göra upp riktlinjer för det systematiska ar-

betsmiljö- och brandskyddsarbetet.

Till 3 §

Andningsapparat: Två typer av bärbara andningsapparater förekommer

inom räddningstjänsten (trycklufts- och syrgasapparat). Tryckluftsapparater

har en hög skyddsfaktor men en mer begränsad aktionstid (30 – 4 minuter)

än syrgasapparaten då luften förbrukas i denna utrustning. Den bärbara syr-

gasapparaten har ett slutet system, vilket innebär att utandningsluften renas

för att därefter återanvändas. Genom att syrgasförrådet utnyttjas effektivt

kan aktionstiden förlängas avsevärt jämfört med tryckluftsapparatens. Detta

är en viktig faktor att ta hänsyn till i samband med långa inträngningsvä-

gar så som vid t.ex. tunnelolyckor. Apparaten är dock komplicerad att an-

vända och kräver individuell utprovning och anpassning. Syrgasapparaten

har också en betydligt lägre skyddsfaktor jämfört med tryckluftsapparaten.

AFS 2007:7

19

Dessa förhållanden måste därför avspeglas i riskbedömningen (se också 17 §

med kommentarer).

Arbetsledare: Den som utses till arbetsledare ska, enligt föreskrifterna om

systematiskt arbetsmiljöarbete, ha de befogenheter, resurser och kunska-

per som behövs för uppgiften. Kraven preciseras ytterligare i föreskrifterna

angående uppgiftsfördelning och kunskaper. De krav som finns i lagen om

skydd mot olyckor angående räddningsledare, påverkas inte av Arbetsmil-

jöverkets föreskrifter.

Baspunkt: Baspunktens placering bör inte ändras under pågående insats an-

nat än i nödfall. Därför är det angeläget att denna väljs med tanke på riskbil-

den och ett tänkt riskscenario. I situationer där rök- eller kemdykarledaren

tvingas flytta baspunkten är det viktigt att förändringen inte blir större än

nödvändigt och att samtliga berörda får reda på det.

Brandskyddsdräkt: Heltäckande skyddskläder för skydd av kropp, nacke,

armar och ben med svårantändligt yttermaterial som tillsammans med iso-

lations- eller fodermaterial ger tillräcklig värmeisolation. Brandskyddsdräk-

ten är en del av den personliga skyddsutrustningen och omfattas därför av

särskilda regler (se definitionen av personlig skyddsutrustning).

Fysisk arbetsförmåga: I föreskrifterna om medicinska kontroller i arbets-

livet, angående läkarundersökning för rök- och kemdykare, ställer Arbets-

miljöverket krav på fysisk arbetsförmåga ur ett medicinskt perspektiv. Be-

greppet fysisk arbetsförmåga används dock i ett vidare sammanhang inom

räddningstjänsten. Då avses de fysiska krav som de olika arbetsuppgifterna

i praktiken ställer på individen. Detta benämns arbetskrav, vilket inte regle-

ras i några föreskrifter. Arbetskraven utgår i stället från de risker och övriga

omständigheter som råder inom insatsområdet och som kan utlösa en rädd-

ningsinsats. Målet bör därför vara att utveckla tränings- och testmetoder

som ökar kvalitén på träningen och som är mer relaterade till den faktiska

fysiska prestationen under olika typer av räddningsinsatser. Sådana projekt

har satts igång av Räddningsverket. Intressanta faktorer är bl.a. kondition,

muskelstyrka och rörlighet (smidighet). Moment som visat sig ge ett bra

mått på fysisk arbetsförmåga är bl.a. tester på roddmaskin, rullband, bänk-

press, marklyft, situps, stående längdhopp, benböj och löpning. Därutöver

kan man t.ex. genomföra yrkesrelaterade tester på tid som bygger på riktiga

eller simulerade arbetsuppgifter (dra slang, bära slangkorgar, arbeta med

klippverktyg, docksläpning etc.).

Kemdykning: Arbete i en miljö där man känner till typ av förorening och

koncentration och där filterskydd har bedömts ge nödvändigt skydd är en-

AFS 2007:7

20

ligt definitionen inte kemdykning. Förflyttning ut ur ett förorenat område,

t.ex. med hjälp av s.k. flyktutrustning och bekämpning av kemikalieutflöde

som inte förorsakar luftföroreningar, anses inte heller vara kemdykning.

Tryckluftsapparat kan ändå användas på skadeplatsen för att öka säkerhe-

ten i arbetet. Saknas kunskap om föroreningarna bör man utgå från att dessa

kan vara hälsofarliga och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Arbetsleda-

ren bedömer dock när insatsen är att betrakta som kemdykning.

Kemskyddsdräkt: En kemskyddsdräkt kan vara utformad på flera olika sätt,

vara uppbyggd av olika material och skydda olika bra i olika miljöer (varie-

rande tider innan olika kemiska ämnen tränger igenom dräkten). De indelas

i 4 olika typer beroende av skyddsnivå (Typ 1 – 4 där Typ 1 skyddar bäst

och Typ 4 sämst). Den dräkt som ger bästa skydd är en övertrycksventile-

rad, gastät kemikalieskyddsdräkt, som tillsammans med ett andningsskydd

täcker hela kroppen. Val av dräkt beror på riskbilden.

Kemskyddsdräkter omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om an-

vändning av personlig skyddsutrustning (se definitionen av personlig

skyddsutrustning). För kemskyddskläder finns särskilda standarder.

Luftförorening: I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvär-

den och åtgärder mot luftföroreningar definieras begreppet luftföroreningar.

I samband med en kemolycka där luftföroreningar sprids okontrollerat gäl-

ler dock föreskrifterna om rök- och kemdykning.

Rökdykning: Arbetsledaren bedömer när insatsen är att betrakta som rök-

dykning. Brandrök bör dock alltid uppfattas som hälsofarlig oavsett hur tät

röken är. Tryckluftsapparat eller lämpligt filterskydd bör därför användas

även när själva rökdykarmomentet upphört och i andra sammanhang när

luften är förorenad på en skadeplats.

Rök- och kemdykarledare: Av paragrafen följer att rök- och kemdykar-

ledare måste uppfylla minst samma krav som rök- och kemdykare då de vid

en nödsituation ska kunna utföra en räddningsinsats. De behöver dessutom

ha nödvändiga egenskaper, färdigheter och kunskaper för uppgiften (ledar-

rollen).

I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete sägs att arbetsgivaren

ska fördela uppgifterna i verksamheten till chefer, arbetsledare och andra

arbetstagare för att förebygga risker i arbetet och uppnå en tillfredställande

arbetsmiljö. Rök- och kemdykarledaren kan få en sådan uppgift, och då gäl-

ler kraven i nämnda bestämmelse.

Utöver dessa krav finns det sannolikt andra kunskaper och färdigheter

som rök- och kemdykarledare behöver tillgodogöra sig genom utbildning

och övning för att klara ledarrollen.

AFS 2007:7

21

Till 4 § Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömningen genomförs inom

insatsområdet. Arbetsgivaren kan dock delegera uppgiften till någon med

tillräckliga befogenheter, resurser och nödvändig kompetens för uppgiften

(se även föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete angående upp-

giftsfördelning och kunskaper).

Det handlingsprogram kommunerna är skyldiga att ha för räddningstjäns-

ten, enligt lagen om skydd mot olyckor, är vägledande för riskbedömningen

av arbetsmiljön inom den kommunala räddningstjänsten. Även resultatet av

det systematiska brandskyddsarbetet (som ägare eller nyttjanderättshavare

till byggnader eller andra anläggningar bör ha utarbetat) och räddnings-

tjänstens insatsplaner behöver vägas in i bedömningen samt hållas uppda-

terade (se Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om syste-

matiskt brandskyddsarbete). Om en räddningstjänst samarbetar med andra

räddningstjänster är det mycket viktigt att riskbedömningen omfattar även

det insatsområdet.

Riskbedömningar behöver göras regelbundet. När man planerar föränd-

ringar i den egna verksamheten, som t.ex. organisatoriska förändringar eller

anskaffning av ny utrustning, behöver man göra en ny riskbedömning. En

ny riskbedömning behöver också göras när riskbilden inom insatsområdet

förändrats, t.ex. i samband med om- och nybyggnation, vägarbeten och eta-

blering av nya industrier, tänkbara hot mot viktiga samhällsfunktioner etc.

En ny riskbedömning kan också behövas efter nya erfarenheter i samband

med en räddningsinsats.

Riskbedömningen genomförs med fördel av en grupp personer med olika

kompetens och funktion, som räddningschef eller representant för rädd-

ningschef, räddningsledare, arbetsledare, rökdykarledare, rökdykare och

skyddsombud. Företagshälsovården är också en användbar resurs.

Riskbedömningen i 4 § skiljer sig från kraven i lagen om skydd mot olyck-

or, som avser att hindra och begränsa skador på människor (allmänheten),

egendom och miljö.

Till 5 § Rökdykning är den farligaste arbetsuppgift vi tillåter i Sverige och

också ett av de mest fysiskt krävande. Paragrafen bör tolkas så att rökdyk-

ning primärt är en livräddande insats. Invändig släckning genom rökdyk-

ning bör därför undvikas så långt detta är möjligt. Utvändig brandbekämp-

ning bör övervägas som första alternativ.

Saknas uppgifter om vilka kemikalier som finns på en skadeplats (se 13 §)

bör riskbedömningen gås igenom extra noga innan strategin bestäms och en

insats påbörjas.

Den riskbedömning arbetsledaren gör vid ankomsten till skadeplatsen är

avgörande för hur skadebekämpningen organiseras och genomförs. Om en

AFS 2007:7

22

industriräddningsorganisations resurser tas i anspråk måste detta tas med i

riskbedömningen. Riskbedömningen kan med fördel göras utifrån en fast-

ställd checklista som alla berörda är förtrogna med. En sådan checklista bör

bygga på de risker som identifierats och analyserats samt möjliga olyckssce-

narier (se 4 § med kommentarer).

Med tanke på den stressituation som normalt uppstår i samband med en

räddningsinsats är det en fördel om arbetet följer fastställda standardrutiner

så långt det är möjligt.

När riskerna värderats beslutar arbetsledaren om hur man ska gå till väga,

varefter arbetsuppgifterna fördelas.

Det finns metoder för snabba initiala insatser för utvändig brandbekämp-

ning (t.ex. offensiva enheter). Det medför att branden, under gynnsamma

förhållanden, kan kontrolleras i ett tidigt skede. Därigenom minskar beho-

vet av en rökdykarinsats.

Vid riskbedömningen före en räddningsinsats behöver olika faktorer vä-

gas in som:

•	 om det finns människoliv att rädda,

•	 brandens omfattning och spridningshastighet,

•	 risk för rökgasexplosion,

•	 om det finns information om vilka kemikalier som finns på skadeplat-

sen vid kemolycka,

•	 de fysiska förhållandena på platsen samt typ av objekt och riskbild,

•	 räddningsstyrkans storlek och sammansättning,

•	 tillgänglig räddningsutrustning,

•	 personalens utbildning, erfarenhet och kompetens och

•	 om ambulanspersonal och polis finns på plats eller är på väg.

Riskbedömningen före en insats bör dokumenteras skriftligt så snart som

möjligt efter insatsens slut.

Till 6 § Här preciseras kravet för bemanning vid en enskild rök- och kem-

dykarinsats. Bemanningens sammansättning beskrivs vidare i 7, 8 och 9 §§

och i kommentarerna till dem. Se också 12 § med kommentarer.

Det är arbetsledaren som bedömer hur stor insatsstyrkan bör vara och hur

den bör organiseras vid rök- och kemdykning samt övriga faktorer som är

viktiga för insatsen. Vid stora eller komplicerade olyckor eller vid olyckor i

svårtillgängliga utrymmen, som tunnlar och gruvor, kan bemanningen be-

höva förstärkas med skydds- och nödlägesgrupper. Det är dock angeläget

att föreskrifterna efterlevs och att arbetsmiljön inte glöms bort, så att säker-

heten för räddningspersonalen inte äventyras.

Det är mycket viktigt att andningsutrustningen kontrolleras innan insat-

AFS 2007:7

23

sen påbörjas. En funktionskontroll av såväl arbetsutrustning som övrig per-

sonlig skyddsutrustning bör om möjligt också göras för att minska risken

för olyckor. Vid denna kontroll är det lämpligt att man är observant på såväl

den egna som medarbetarnas utrustning.

Det är också viktigt att insatstiden inte skiljer nämnvärt mellan dem som

ingår i räddningsstyrkan då väntan på erforderlig personal för att få påbörja

t.ex. en rökdykarinsats kan utgöra en ökad psykisk belastning för arbetsta-

garna. Därför är det angeläget att mindre resurskrävande metoder än rök-

dykning utvecklas och tas i bruk.

Till 7 § Rök- och kemdykarinsatser har olika riskbilder och kan därför krä-

va olika organisatorisk uppbyggnad. Det innebär t.ex. att en kemdykarinsats

skulle kunna genomföras med en annan numerär än två kemdykare som

arbetar i par, om en riskbedömning visar att detta kan göras under betryg-

gande säkerhet för personalen. Det förutsätter dock att övningarna är anpas-

sade till hur räddningsinsatserna kan komma att genomföras.

Till 8 § Rök- och kemdykarledarnas uppgift är att leda insatsen från bas-

punkten. Endast om rök- eller kemdykarparet påkallar nödhjälp och det är

lämpligt från säkerhetssynpunkt är det tänkt att rök- eller kemdykarledaren

lämnar baspunkten – då för att säkra rök- eller kemdykarnas reträttväg och

för att undsätta dem.

Till 9 § Det är mycket viktigt att rökdykarparet håller ihop (fysisk kon-

takt) så att de lättare kan kommunicera och hålla kontroll på varandra under

räddningsinsatsen. Tanken är att rökdykarna säkrar upp för varandra om en

akut risksituation uppstår eller om parkamraten hamnar i en nödsituation.

Rökdykarledarens informeras om vad som sker och rökdykarna hjälper var-

andra till en säker miljö, t.ex. baspunkten. Detta är en av orsakerna till att

det ställs höga krav på fysisk arbetsförmåga (se också kommentarerna till

3 § där fysisk arbetsförmåga och arbetskrav behandlas samt kommentarerna

till 19 §).

Om sikten är god och riskbedömningen enligt § visar att tillräcklig sä-

kerhet kan uppnås ändå, kan kemdykare arbeta utan parsammanhållning

och i en annan numerär än två (se 7 §). Det förutsätts dock att personalen har

övat detta innan.

Till 10 § När en arbetsinsats påbörjas bör trycket i tryckluftapparatens

gasflaskor inte understiga det högsta tillåtna fyllningstrycket med mer än

20 %. Det betyder att de flaskor som hålls i utryckningsberedskap behöver

vara fyllda till maximalt fyllningstryck. Stark kyla under utryckningen gör

AFS 2007:7

24

att flasktrycket sjunker så att det omedelbart före insatsen kan vara ca 20 %

lägre än vid förvaringen.

Till 11 § Det är viktigt att se till att tryckluftsapparatens olika delar för man-

över och kontroll kan hanteras och observeras även när de är placerade un-

der skyddsdräkten. Då det kan vara svårt att kontrollera trycket i flaskorna

under pågående insats är det viktigt att rök- respektive kemdykarledaren

har kontroll på tiden så att insatsen kan avbrytas – helst innan reservluften

börjar förbrukas då reservluften i första hand är tänkt som en extra säkerhet

i arbetet.

Risker i samband med pågående insats – t.ex. om det finns gasflaskor, and-

ra tryckkärl, kemikalier eller andra potentiella riskkällor som vassa föremål

eller risk för ras – bör genast rapporteras till parkamraten och rök- eller kem-

dykarledaren.

Rök- och kemdykning är extremt fysiskt och mentalt krävande arbetsupp-

gifter, som bl.a. ställer krav på hög syreupptagningsförmåga (fysisk kapa-

citet). Hårt fysiskt arbete ökar kroppens värmeproduktion kraftigt – värme

som kroppen måste kunna göra sig av med genom svettning. Arbetspassen

behöver därför tidsbegränsas och återföljas av en tillräckligt lång vila i sval

miljö (minst 30–60 minuter, om möjligt längre tid). Personalen behöver också

dricka mycket så att kroppens vätskebalans återställs. Allvarliga olyckor har

inträffat p.g.a. för hög värmebelastning i samband med rökdykning och rök-

dykarövningar. Därför är det viktigt att rök- och kemdykarledarna är obser-

vanta på rök- och kemdykarnas allmäntillstånd både under pågående insats

och efter avslutad insats.

Insatsen kan avbrytas av såväl arbetsledaren som rök- eller kemdykarle-

daren samt rök- och kemdykarna.

Arbetsmiljölagen ställer krav (se kapitlet om allmänna skyldigheter) på

att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god

arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska därutöver se till att arbetstagarna bl.a. får

god kännedom om de risker som kan vara förbundna med arbetet och hur

riskerna kan undvikas. Arbetsmiljölagen ställer också krav på att arbetsta-

garna bl.a. ska följa givna föreskrifter. Den här typen av frågor omfattas ock-

så av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, se särskilt avsnittet

om uppgiftsfördelning och kunskaper.

Till 12 § Med säker tillgång till släckvatten avses att släckvatten, under

hela tiden insatsen pågår, finns framme hos rök- och kemdykarna. För att sä-

kerställa detta behövs normalt en särskild person som står i förbindelse med

rökdykarledaren. Förutom att vattentillgången behöver övervakas behöver

även fel kunna åtgärdas omedelbart eller varnas för så att rökdykarnas sä-

AFS 2007:7

2

kerhet inte äventyras om det skulle uppstå ett allvarligt vattenläckage eller

någon annan störning i vattenförsörjningssystemet. Om en riskbedömning

visar att det genom tekniska lösningar går att garantera säker tillgång till

släckvatten, t.ex. genom minst två av varandra oberoende system, kan så-

dana lösningar eventuellt ersätta en fysisk person.

De bör påpekas att det finns situationer där vatten kan vara olämpligt som

släckmedel. I dessa fall bör andra släckmedel än vatten användas.

Till 13 § Saknas nödvändig information om vilka kemikalier som är eller

kan vara aktuella på skadeplatsen bör andra metoder än kemdykning över-

vägas, om det inte är uppenbart att riskerna kan tas om hand på ett accep-

tabelt sätt även utan denna information. Vilka mått och steg som bör tas i

en sådan situation kan t.ex. beskrivas i en standardrutin för räddningsinsats

vid kemolycka.

RIB kan fungera som beslutsstöd och informationskälla vid kemikalie-

olyckor.

Till 14 § Då rök- och kemdykning innebär särskilt hög fysisk och mental

belastning krävs att en person som är uttagen för denna typ av arbete är fullt

frisk. Fullt frisk betraktas den som saknar såväl subjektiva (egen uppfatt-

ning) som objektiva (genom hälsokontroll) tecken på sjukdom eller andra

avvikelser från det normala, som begränsar tjänstbarheten för rök- och kem-

dykning.

Det är viktigt att den som rök- och kemdyker behåller en god fysisk ar-

betsförmåga genom regelbunden och varierad fysisk träning. Genom att ge-

nomföra regelbundna standardiserade tester kan den fysiska arbetsförmå-

gan följas över tid, för varje individ, och kompletterande träning sättas in

vid behov.

Kravet på att kunna arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer bety-

der att dessa egenskaper behöver kontrolleras och bedömas, dels genom ett

praktiskt test i samband med rekryteringen, dels genom observationer vid

övningar och insatser. När en brandman tas ut för tjänstgöring som rök- och

kemdykare kan det vara lämpligt att låta vederbörande utföra tester, inom

ramen för den medicinska kontrollen, med andningsmask och trycklufts-

apparat för att bedöma förmågan att arbeta i skyddsutrustning. Det är dock

viktigt att vara extra försiktig om ansiktet är täckt, så att läkaren eller test-

ledaren kan observera eventuella medicinska avvikelser eller symtom på

sjukdom som kräver att försöken avbryts.

I en rapport från Räddningsverket (1997) beskrivs hälsokrav vid rök- och

kemdykning. Rapporten har sin giltighet även idag och kan vara ett stöd vid

AFS 2007:7

26

den tjänstbarhetsbedömning som läkaren gör i samband med den medicin-

ska kontrollen (se övriga referenser).

Till 15 § Utöver de obligatoriska medicinska kontroller som krävs för dem

som är uttagna till rök- och kemdykning kan även andra arbetstagare i ut-

ryckningstjänst erbjudas kontroller om det är motiverat enligt riskbedöm-

ning (se avsnittet generella regler om medicinska kontroller i föreskrifterna

om medicinska kontroller i arbetslivet). Arbetsgivare är enligt samma före-

skrifter, skyldig att föra register över alla som genomgått läkarundersökning

för rök- och kemdykning (se avsnittet om register).

Med hjälp av individuellt framtagna fysprogram kan varje enskild brand-

man kontrollera sin egen fysiska status (fysisk arbetsförmåga) och på så sätt

få en indikation på vad som eventuellt behöver tränas mer (se kommentarer

till 3 och 19 §§).

I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete sägs att arbetsgivaren

ska fördela uppgifterna i verksamheten till chefer, arbetsledare och andra

arbetstagare för att förebygga risker i arbetet och uppnå en tillfredställande

arbetsmiljö. Fystestledaren kan få en sådan uppgift och då gäller kraven i

nämnda bestämmelse.

Till 16 § Arbete med rök- och kemdykning kan innebära exponering för

ämnen som är direkt skadliga för såväl den gravida kvinnan som fostret och

fosterutvecklingen. Exponering för brandrök kan även medföra att hälso-

farliga ämnen överförs genom amning till barnet. Därutöver bör man vara

uppmärksam på såväl den fysiska som den psykiska belastning arbetet

innebär. Det är därför viktigt att arbetstagaren genast anmäler en graviditet

till arbetsgivaren. Det illamående som ofta förekommer tidigt i graviditeten

kan öka risken för olycksfall i arbetet. Se också Arbetarskyddsstyrelsens fö-

reskrifter om gravida och ammande arbetstagare.

Till 17 § Andningsluften bedöms vara tillräckligt fri från föroreningar

om den uppfyller kraven i Svensk standard SS-EN 12021 Andningsskydd

– Komprimerad luft för andningsapparater.

Vid långa inträngningsvägar som i tunnlar, gruvor och kulvertar kan

tryckluftsapparatens aktionstid vara för kort. I sådana situationer kan man

använda syrgasapparat utan säkerhetstryck, om en riskbedömning visar att

så är lämpligt. Syrgasapparater har dock lägre skyddsfaktor (minimikrav

10 000) än tryckluftsapparater med andningsventil och säkerhetstryck (mi-

nimikrav 100 000).

AFS 2007:7

27

Till 18 § Den personliga skyddsutrustningen bör bestå av minst brand-

hjälm, branddräkt, brandhandskar, brandstövlar och någon form av rörelse-

eller inaktivitetslarm (ljudlarm) som varnar när någon inte förflyttat sig un-

der en tidsperiod (t.ex. p.g.a. av fall eller medvetslöshet). Sittsele eller bälte

kan också ingå i utrustningen. Rökdykarledaren bör ha säkerhetslina vid

långa inträngningsvägar eller om det bedömts nödvändigt av andra skäl.

Det är angeläget att utrustningen vårdas och hålls ren så att funktionen är

intakt samt för att minska risken att exponeras för skadliga ämnen via kon-

taminerade (förorenade) kläder. Riskbedömningen (4- §§) bör visa på vil-

ken utrustning som kan behövas.

Man bör vara uppmärksam på att personlig skyddsutrustning som tryck-

luftsapparat kan behövas på skadeplatsen även när rök- eller kemdykarupp-

draget slutförts. Det gäller även när varken rök- eller kemdykning förekom-

mer eftersom alla brandgaser och -partiklar samt emissioner från kemiska

utsläpp bör betraktas som hälsofarliga. Andra typer av andningsskydd, som

helmask med filterskydd, kan dock komma i fråga vid eftersläckning och

sanering av skadeplatsen.

Vid kemikalieutsläpp bör man använda kemskyddskläder med en för

riskbilden lämplig skyddsnivå (Typ 1 – 4 där 1 är den högsta skyddsnivån).

Det kan därför bli aktuellt med kompletterande eller annan utrustning än

den som används vid rökdykning om riskbedömningen visar att det finns

skäl för det. Vid insatser i explosionsfarlig miljö behöver dock utrustning,

verktyg, material och personlig skyddsutrustning vara anpassad för den ex-

plosiva miljö i vilken den används i. Utrustningen bör väljas med hänsyn

till risken för elektrostatisk uppladdning samt det kemiska ämnets explo-

sionsgrupp och temperaturklass (SEK 2004, övriga referenser). Kommunika-

tionssystem som radio och mobiltelefoner liksom vanliga handlampor och

verktyg som används i explosionsfarlig miljö omfattas av detta säkerhets-

tänkande (se föreskrifterna om arbete i explosionsfarlig miljö).

Branddräkt med stänkskydd och tryckluftapparat kan användas när

kroppsskyddet behöver förstärkas. Stänkskyddet (Typ 4) fungerar som lätt

kemskydd och förhindrar även att branddräkten blir indränkt av farlig

vätska.

Kemskyddsdräkt med tryckluftapparat bör användas när den kemiska

miljön är sådan att riskerna för frätskador och förgiftning är större än brand-

faran. Kemskyddsdräkten måste i vissa fall förstärkas med ett tillsatsskydd

(köldskydd) mot kondenserade gaser.

Regler om personlig skyddsutrustning finns i Arbetarskyddsstyrelsens fö-

reskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning och i Arbetsmiljöver-

kets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning.

Ny teknik utvecklas ständigt och bör tas emot positivt. En del av den nya

AFS 2007:7

28

tekniken kan vara användbar och fylla ett behov inom räddningstjänsten,

t.ex. ljudlarm för snabb identifiering och lokalisering av nödställd rökdykare

och IR-kamera för snabbare och effektivare avsökning av skadeplatsen. Det

finns ett skärsläckningskoncept utvecklat som innebär en snabb och ur ar-

betsmiljöperspektiv säkrare släckning än invändig brandbekämpning (se of-

fensiv enhet i ordlistan). Äldre metoder som bygger på förhöjt vattentryck

(förhöjt lågtryck) är mycket vanligt idag. All ny utrustning och teknik samt

nya metoder behöver dock först riskbedömas och testas under säkra förhål-

landen vid realistiska övningar innan de börjar användas vid räddnings-

insatser. Tillverkarens anvisningar för arbetsutrustningen bör också tas med

i riskbedömningen (t.ex. bemanning vid höjdfordon). Resultatet från utvär-

deringen av testerna, anvisningar och annat som är viktigt bör sedan ligga

till grund för de arbetsmiljömässiga besluten, dvs.:

•	 om den testade utrustningen eller metoden uppfyller säkerhetskraven,

•	 om det finns begränsningar eller förbehåll för att använda utrustningen

(tillverkarens anvisningar för konstruktionen) eller tillämpa metoden

och

•	 om utrustningen eller metoden ger det önskade mervärdet i arbetet.

IR-kameran kan nämnas som ett exempel på bra och effektiv teknik men

där man måste vara observant på bl.a. synergonomiska faktorer, som berör

de som använder glasögon, och att rumsuppfattning påverkas då bilden som

återges inte är naturligt återgiven. Här är det viktigt att ta med tillämpliga

krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter i bedömningen (t.ex. föreskrifterna om

användning av arbetsutrustning, maskiner och vissa andra tekniska anord-

ningar samt högtryckssprutning). Man bör dock vara uppmärksam på att

det inte är säkert att en produkt som uppfyller kraven i tillämpliga produkt-

direktiv, harmoniserande standarder och grundläggande krav i Arbetsmil-

jöverkets föreskrifter klarar de speciella krav som ställs på t.ex. en rök- eller

kemdykarutrustning.

Det kan bli aktuellt att komplettera den obligatoriska rök- och kemdykar-

utbildningen samt rök- och kemdykarövningarna om man planerar att an-

vända ny utrustning (se 19 § med kommentarer).

Till 19 Som framgår av 19 § är utbildningsprogrammet i bilaga 1 endast ett

minimikrav för dem som anlitas för rök- och kemdykning.

Övningarna bör så långt det är möjligt efterlikna en tänkt räddningsinsats

men genomföras under kontrollerade förhållanden så att inte personalens

hälsa och säkerhet äventyras.

På arbetsplats där endast en av metoderna är aktuell (endera rök- eller

kemdykning) kan övning och utbildning anpassas efter dessa förutsättning-

AFS 2007:7

29

ar. Det innebär t.ex. att de som endast kommer att kemdyka inte behöver

genomföra de varma övningarna. Även utbildningsprogrammet (bilaga 1)

kan reduceras något och anpassas efter dessa förutsättningar. Det innebär

samtidigt att den som endast genomgått utbildning och övning för t.ex. rök-

dykning inte kan anlitas för kemdykning och vice versa.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har erforderlig ut-

bildning, erfarenhet och kompetens för uppgiften. En kompletterande och

förstärkt utbildning och övning kan därför bli aktuell utifrån den reella risk-

bilden och de faktiska arbetsuppgifterna (situationsanpassad utbildning,

övning och träning). De arbetsgivare som inte har anknytning till den kom-

munala eller statliga räddningstjänsten bör rådgöra med den lokala rädd-

ningstjänsten, alternativt räddningsverkets skolor, om vilken utbildning och

vilka övningar som personalen behöver genomgå för de tänkta arbetsupp-

gifterna.

Utvecklingen i samhället gör att arbetsförhållandena och förutsättning-

arna för att utföra ett räddningsarbete ständigt förändras. Det gör att såväl

utbildning som övningar kontinuerligt måste anpassas efter de förhållanden

som råder inom räddningstjänstens insatsområde, vilket kan omfatta t.ex.

hela eller delar av närliggande kommuner. Det betyder, att utöver den till-

läggsutbildning som gäller syrgasapparat, behöver även arbete med t.ex. IR-

kamera och annan komplicerad utrustning läggas in som en obligatorisk del

i det lokala utbildningsprogrammet.

Organisationsförändringar och ny teknisk utrustning är faktorer som i stor

utsträckning påverkar arbetsförhållandena inom räddningstjänsten. Perso-

nalnedskärningar i kårerna kan medföra att brandmännen kan få vänta på

förstärkning innan t.ex. en rök- eller kemdykarinsats kan påbörjas eller att

återhämtningspauserna riskerar att bli för korta (se 3:e stycket till kommen-

tarerna till 11 §). Det skulle kunna medföra en såväl ökad psykisk som fysisk

belastning för de berörda. Utbildning och övningar kan behöva anpassas till

en sådan situation. Det kan gälla t.ex. ytterligare krav på såväl fysisk som

psykisk förmåga för att klara arbetskraven.

Ny teknisk utrustning ändrar förutsättningarna för arbetet och kan ge

möjligheter till alternativa eller kompletterande metoder vid räddnings-

insatser. Räddningsverket har t.ex. utvecklat ett koncept som kallas offensiv

enhet som förhoppningsvis kan minska behovet av en rökdykarinsats. Det

är dock viktigt att riskbedömningen bl.a. beskriver hur stor personalstyrka

som behövs vid olika räddningsinsatser, vilken kompetens personalen be-

höver och under vilka förhållanden och i vilken situation tekniken och me-

toderna är tänkta för så att utbildning och övningar kan anpassas till de nya

förhållandena.

AFS 2007:7

30

Det är viktigt att heltidsbrandmän får öva tillsammans med deltidsbrand-

män och vikarier för att svetsa samman personalen och öka samhörigheten

samt för att öka säkerheten i arbetet inom räddningstjänsten.

Övningarna bör inom rimliga gränser vara så realistiska som möjligt. Öv-

ningar kan utföras i särskilda övningshus (containerbyggnader) med rök,

värme och ljudkuliss, i utrangerad byggnad eller på annat lämpligt ställe.

Det är viktigt att övningarna anpassas till deltagarnas erfarenhet och utbild-

ningsnivå. De måste också varieras så att nya arbetsmoment kan övas, helst

i nya miljöer. Det är också viktigt att övningsledaren har den kunskap, den

erfarenhet och de egenskaper som behövs för att övningarna ska kunna ge-

nomföras under säkra förhållanden. I föreskrifterna om systematiskt arbets-

miljöarbete beskrivs baskraven för personer i arbetsledande ställning avse-

ende arbetsmiljökunskap.

När rökdykarföreskrifterna togs fram 1986 diskuterades en lämplig tem-

peratur på mellan 60–70

°C (eventuellt upp till 80 °C) vid varma rökdykar-

övningar. Det temperaturintervallet bör vara vägledande även i dag när var-

ma övningar planeras. Om arbetsgivaren bedömer att övningar även behö-

ver genomföras vid högre temperaturer (flera hundra grader Celsius) för att

efterlikna en riktig rökdykarinsats, är det viktigt att denna risksituation ana-

lyseras och att särskilda rutiner införs (t.ex. endast korta övningsmoment)

och åtgärder vidtas (eventuellt sjukvårdspersonal på plats) för att eliminera

risken för ohälsa och olycksfall så långt det är möjligt.

Utöver de obligatoriska övningarna med värmetillsats bör värmeträning

ingå för att säkerställa förbättrad värmetålighet. En viss del av träningen

kan t.ex. genomföras i träningskläder av tätt material. Regelbundna bastu-

bad förbättrar också värmetåligheten.

I räddningstjänster där rök- och kemdykarinsatser inte förekommer så

ofta kan övningstillfällena behöva utökas just av den anledningen. I kom-

muner med hög risknivå eller komplicerade riskmiljöer kan också övnings-

tillfällena behöva utökas.

Arbetsgivaren bör föra journal över insatser och övningar så att extra åt-

gärder kan sättas in för den som av någon anledning (t.ex. sjukdom eller

tjänstledighet) inte arbetat under en tid eller av något annat skäl inte varit

med vid obligatoriska övningar.

Övningar vid utbildning på Räddningsverkets skolor är ett värdefullt

komplement till räddningstjänsternas egna övningar men bör inte ersätta

övningarna på den egna arbetsplatsen.

För att kraven på den fysiska arbetsförmågan (se 1 § med kommentarer)

ska kunna uppfyllas behöver personalen allsidig och regelbunden fysisk trä-

ning. Behovet av fysisk träning är dock olika. Det kan därför behövas en viss

AFS 2007:7

31

individanpassning. Arbetsgivare bör försäkra sig om att rök- och kemdykare

tränar tillräckligt mycket.

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik inträffar omkring hälften av alla arbets-

skador inom räddningstjänsten i samband med fysisk träning. Lagsporter

som innehåller mycket fysisk kontakt, t.ex. innebandy och fotboll, svarar

för de flesta arbetsskadorna. Det är därför viktigt att träningen bedrivs så

att personalen inte skadas och att lämpliga skydd används, t.ex. skyddsglas-

ögon vid innebandy.

Träning bör bedrivas efter särskilt program där såväl smidighets- och ko-

ordinationsövningar som konditions- och styrketräning ingår. Ett sätt att

minska risken för muskel- och skelettskador är att börja alla träningspass

med uppmjukning och avsluta med stretchövningar, oavsett vad som ingår

i träningsprogrammet.

Till bilaga 1 För att kunna utföra likartade arbetsuppgifter behöver en del-

tidsanställd brandman en lika omfattande utbildning som en heltidsanställd.

Utbildningsnivån, för de teoretiska ämnena, kan uppnås genom traditionell

utbildning eller genom interaktivt lärande via persondator, t.ex. webbaserad

utbildning eller utbildningsprogram på CD/DVD-skivor. De praktiska mo-

menten kan dock inte ersättas med interaktivt lärande.

Syrgasapparater har förhållandevis lång aktionstid och lämpar sig därför

i miljöer med långa inträngningsvägar (t.ex. tunnlar, gruvor och kulvertar).

Syrgasapparaternas konstruktion är dock mer komplicerad än trycklufts-

apparaternas. Därför kräver de särskild utbildning och mer tid för skötsel

och underhåll.

AFS 2007:7

32

Bilaga 2

Ordlista

I ordlistan beskrivs begrepp som Arbetsmiljöverket använder som kan be-

höva en förklaring.

Arbetskrav: I kommentarerna till 3 § nämns begreppet arbetskrav. Arbets-

krav finns inte reglerat i föreskriften. Begreppet används dock av många

inom räddningstjänsten och avser de faktiska fysiska krav som arbetet krä-

ver. Idrotts- och testledare, inom räddningstjänsten, medverkar till att ta

fram objektiva metoder för att fastställa de krav (arbetskrav) som bör ställas

på de som ska arbeta med bl.a. rök- och kemdykning. Ytterst är det dock

arbetsgivaren som lokalt ansvarar för denna fråga inom ramen för det syste-

matiska arbetsmiljöarbetet.

Förhöjt vattentryck (förhöjt lågtryck): Vattentryck på upp till 60 bar varvid

vattnet slås sönder till mycket små droppar och bildar en fin vattendimma.

Ett förhöjt vattentryck minskar vattenåtgången avsevärt jämfört med tradi-

tionell släckning med lågtrycksslang, där trycket ligger på ca 10 bar.

Insatstid: Tiden från larm till att insatsstyrkan kan påbörja räddningsar-

betet.

Interaktivt lärande (utbildning): T.ex. lärande där lärare och elev kommu-

nicerar helt eller delvis via datorn eller där eleven endast kommunicerar

med datorns programvara.

Begreppen interaktiv utbildning eller interaktivt lärande är inte klart defi-

nierade. I engelskan talar man om e-learning eller electronic learning. Under

det begreppet faller bl.a. interaktivt lärande, webbaserat lärande, IT-baserat

lärande och datorbaserat lärande – begreppet utbildning nämns också i des-

sa sammanhang. Learning (lärande) betraktas dock som en vidare beskriv-

ning av kunskapsförmedling än traditionell utbildning eftersom ny teknik

möjliggör nya sätt att bedriva undervisning på.

IR-kamera: Kamera som registrerar värmestrålning (våglängder mellan ca

0,7 µm till 1 mm) från olika objekt (t.ex. i rökfyllda rum) och som kan över-

föras till en synlig bild.

IR-kamera omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av

arbetsutrustning.

Medicinska kontroller: I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska

kontroller i arbetslivet finns bl.a. krav på obligatoriska medicinska kontrol-

AFS 2007:7

33

ler för arbeten som innebär stor fysisk påfrestning. Rök- och kemdykning är

sådant arbete. Bestämning av fysisk arbetsförmåga, arbetsprov med EKG-

registrering samt vad som i övrigt behövs för att bedöma om arbetstagaren

med hänsyn till sitt hälsotillstånd bör arbeta med rök- eller kemdykning in-

går i kontrollen.

Generella regler om medicinska kontroller finns också. Sådana ska erbjudas

arbetstagarna om en riskbedömning visar att det är motiverat.

MTO: Samverkan mellan Människa (M), Teknik (T) och Organisation (O).

Med MTO menas att anlägga ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön och

kombinera olika faktorer som mänskligt beteende (M), teknisk design (T)

och ledningssystem (dvs. riktlinjer för arbetsmiljöarbetet) samt den säker-

hetskultur som råder på arbetsplatsen (O). Varje del anses vara lika viktig.

Se även Arbetsmiljölagen, 2 kap., 1 § samt föreskrifterna om systematiskt ar-

betsmiljöarbete.

Nödlägesgrupp: Självständig enhet där en rökdykarledare och ett rök-

dykarpar ingår under ledning av arbetsledaren. En nödlägesgrupp används

för att snabbt kunna undsätta nödställda rök- och kemdykare. Nödläges-

gruppen kan arbeta friare än skyddsgruppen då gruppen har en egen rök-

dykarledare.

Offensiv enhet: En organisationsform som utgörs av två personer vilket

möjliggör snabba initiala räddningsinsatser i väntan på förstärkning.

Det är viktigt att personalen som bemannar den offensiva enheten har fått

särskild utbildning samt övning. En offensiv enhet ställer också höga krav

på arbetsutrustningen. En sådan består av ett mindre fordon som bestyckas

med minst en utrustning för utvändig brandbekämpning så som skärsläck-

are, IR-kamera och utrustning för övertrycksventilation samt tekniskt led-

ningsstöd (skärsläckningskonceptet).

Ohälsa: Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kri-

terier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som

inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av

stressreaktioner och belastningsbesvär (se till 2 § i föreskrifter om systema-

tiskt arbetsmiljöarbete).

Personlig skyddsutrustning: Regler om användning personlig skyddsut-

rustning baseras på ett minimidirektiv som är överfört genom Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning.

AFS 2007:7

34

Följande utrustningar är undantagna:

•	 Vanliga arbetskläder och uniformer som inte är särskilt utformade för

att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa.

•	 Utrustning som används för självförsvar eller i avskräckande syfte.

•	 Bärbar utrustning för att upptäcka och varna för risker och olägenheter.

RIB: Ett datorbaserat integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor.

Räddningsverket ansvarar på uppdrag av regeringen för att bygga upp och

utveckla RIB. RIB kan användas både i det förebyggande olycksfallsarbetet

och som stöd och informationskälla vid insats.

I

RIB finns bl.a.:

•	 information om räddningstjänsten och andra resurser som kan använ-

das vid räddningsinsatser,

•	 information om regelverk vid transporter på väg, järnväg, sjö och flyg,

•	 information om farliga ämnen,

•	 instruktioner för akut omhändertagande på olycksplats,

•	 beräkningsprogram för spridning av kemikalier i mark,

•	 beräkningsprogram som simulerar spridning vid utsläpp av giftiga ga-

ser och beskriver konsekvenserna av utsläppen,

•	 en biblioteksdatabas med erfarenhetsrapporter från kemikalieolyckor,

•	 en metodbank för åtgärder vid utsläpp av kemikalier och

•	 instruktioner för att ta hand om oljeutsläpp.

Risk: Sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet ska uppstå och

följderna av detta (se till 8 § i föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöar-

bete).

Riskbedömning: En bedömning av om det finns risker för ohälsa och

olycksfall i arbetsmiljön för att avgöra om förebyggande åtgärder behövs

eller inte.

Skyddsgrupp: Ett rökdykarpar i beredskap, med eget slangsystem, som har

till uppgift att:

•	 undsätta rökdykarparet om något oförutsätt inträffar eller

•	 säkra reträttvägen eller del av reträttvägen mellan rökdykarparet och

rökdykarledaren.

Skyddsgruppen leds av den rök- eller kemdykarledare som leder insatsen

eller av en egen rök- eller kemdykarledare.

Skärsläckare: Utrustning för släckning av bränder med små vattenmängder

under högt tryck (ca 200 bar), där vattenstrålen bryts upp i en fin vatten-

dimma med effektiv släckförmåga.

AFS 2007:7

3

Högtrycksutrusning som används vid skärning och har högre sprutvatten-

tryck än 2 bar omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om högtrycks-

sprutning. Den som använder högtrycksutrustning med högre sprutvat-

tentryck än 200 bar ska ha genomgått särskild utbildning och ha tillräcklig

färdighet i detta arbete enligt samma föreskrift.

SMO-utbildning:

En tvåårig eftergymnasial grundutbildning för dem som

vill arbeta med räddning och säkerhet och t.ex. bli brandman. Utbildningen

bedrivs vid Räddningsverkets skolor.

Säkerhetskultur: Begreppet har ingen allmänt accepterad definition men

kan beskrivas som: ”Det förhållningssätt och de attityder som finns i en or-

ganisation till arbetsmiljön (alternativt till säkerheten eller till risker).”

För att få ett fungerande och effektivt säkerhetsarbete behöver ett lednings-

system, i likhet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, knytas ihop med

den säkerhetskultur som råder på en arbetsplats.

Det har visat sig, genom utvärdering av de utredningar som är gjorda av

bl.a. Statens haverikommission, att den säkerhetskultur som råder på en ar-

betsplats har betydelse för uppkomsten av tillbud och olyckor.

AFS 2007:7

36

Här finns exempel på andra lagar, förordningar, regler etc. och tips om in-

formationskällor som kan vara intressanta för arbetsgivare, arbetstagare och

andra intresserade i samband med att föreskrifterna om rök- och kemdyk-

ning beaktas. Exemplen gäller vid denna publikations tryckning. I framti-

den kan de angivna exemplen komma att revideras, ersättas eller upphöra

att gälla. För att hålla sig uppdaterad om Arbetarskyddsstyrelsens och Ar-

betsmiljöverkets föreskrifter rekommenderas arbetsgivaren att regelbundet

besöka Arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se och under ”Lag och rätt”

kontrollera vilka föreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten.

På verkets webbplats finns också hänvisningar till Arbetsmiljöinspek-

tionens distriktskontor med adresser och telefonnummer. Se också sidan 2 i

dessa föreskrifter.

Notera att det kan finnas enstaka fel i dokument på Internet och att det är

den tryckta texten som gäller.

Exemplen är inte någon fullständig lista på alla tänkbara lagar, förordningar,

regler etc. som kan vara relevanta i ovan nämnda sammanhang.

Fram till och med den 31 december 2000 gav Arbetarskyddsstyrelsen ut AFS.

Från och med den 1 januari 2001 ger Arbetsmiljöverket ut AFS.

Referenslitteratur: Kontakta Räddningsverket för lämplig referenslitteratur.

Se också Räddningsverkets hemsida: www.utbildning.srv.se.

EG-direktiv

89/3

91/EEG

Åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas sä-

kerhet och hälsa i arbetet. Direktivet överförs till svensk

lagstiftning genom arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och fö-

reskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

89/656/EEG

Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares an-

vändning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen.

Information från Arbetsmiljöverket

AFS 2007:7

37

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS)

AFS 1993:57

Dykeriarbete

AFS 1993:10

Maskiner och vissa andra tekniska anordningar (omtryckt

1994:48)

AFS 1994:54

Högtryckssprutning

AFS 1995:5

Utrustningar för explosionsfarlig miljö

AFS 1996:7

Utförande av personlig skyddsutrustning (ändrad genom

AFS 2000:37)

AFS 1997:7

Gaser

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

AFS 2000:2

Användning av motorkedjesågar och röjsågar

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2000:42

Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 2001:4

Gasflaskor (ändrad genom AFS 2002:3)

AFS 2002:1

Användning av trycksatta anordningar

AFS 2003:3

Arbete i explosionsfarlig miljö

AFS 2004:3

Stegar och arbetsbockar

AFS 2005:3

Besiktning av trycksatta anordningar (ändrad genom AFS

2005:24)

AFS 2005:6

Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2005:17

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

AFS 2005:19

Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (ändrad ge-

nom AFS 2005:22)

AFS 2006:1

Asbest

AFS 2006:4

Användning av arbetsutrustning

AFS 2007:1

Sprängarbete

AFS 2007:5

Gravida och ammande arbetstagare

Svensk författningssamling (SFS)

SFS 1962:381

Lag om allmän försäkring

SFS 1973:289

Datalag

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen

SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordningen

AFS 2007:7

38

SFS 1982:821

Lag om transport av farligt gods

SFS 1984:3

Lag om kärnteknisk verksamhet

SFS 1984:14

Förordning om kärnteknisk verksamhet

SFS 1987:10

Plan- och bygglagen

SFS 1988:868

Lag om brandfarliga och explosiva varor

SFS 1988:1145 Förordning om brandfarliga och explosiva varor

SFS 1998:808

Miljöbalken

SFS 1998:899

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

SFS 1999:381

Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

av allvarliga kemikalieolyckor

SFS 1999:382

Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följ-

derna av allvarliga kemikalieolyckor

SFS 2003:778

Lag om skydd mot olyckor

SFS 2003:789

Förordning om skydd mot olyckor

Övriga referenser

Arbetssjukdomar och arbetsolyckor. Sveriges officiella statistik. Arbetar-

skyddsstyrelsen och Statistiska centralbyrån, 1990 – 1998 samt Arbetsmiljö-

verket och Statistiska centralbyrån (1999 – 2004).

Centrum för risk- och säkerhetsutbildning: www.utbildning.srv.se. Rädd-

ningsverket.

FoU rapport. Brandmannens fysiska förmåga. Delrapport 2 – Fysiologiska

tester. Räddningsverket 2005.

FoU rapport. Rökdykning. Studier av Människa och miljö – Metod och tek-

nik. Räddningsverket 1998.

FoU rapport. Hälsokrav vid rök- och kemdykning. Medicinska synpunkter.

Räddningsverket 1997.

Klassning av explosionsfarliga områden – Områden med explosiv gas-

atmosfär. Svenska Elektriska Kommissionen, utgåva 3, 2004.

RIB – Integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor. www.srv.se

Räddningstjänst i siffror. Räddningsverket (1998 – 2004). Svensk standard

SS-EN 12021: 1999 Andningsskydd – Komprimerad luft för andningsappa-

rater.

SRVFS 2004:3 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om

systematiskt brandskyddsarbete.