AFS 2010:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 978-91-7930-525-3 ISSN 1650-3163

Berg- och gruvarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete samt

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 978-91-7930-525-3

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna trycksak beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice,

112 79 Stockholm Tfn 08-730 97 00.

Telefax 08-735 85 55

Våra distrikt

finns i Falun, Göteborg, Härnösand, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm,

Umeå, Växjö och Örebro.

Adresser och telefonnummer finns på vår webbplats: www.av.se

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer.

Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2010 279936

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om berg- och gruvarbete

Innehållsförteckning

3

Syfte

5

Tillämpningsområde

5

Undersökning och riskbedömning

6

Åtgärder

6

Allmänt

6

Ventilation

7

Fjärrstyrning

7

Fordon

7

Transportvägar och tippställen

8

Prospektering

9

Radon

9

Utrymning, undsättning och brandskydd

9

Borrning i berg

10

Skuthantering, krossning och mekanisk demolering av berg

11

Lastning av berg och annat material

11

Bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning

11

Underhåll och besiktning av bergutrymme

12

Gruvhissar

12

Gravida och ammande arbetstagare

12

Samordning mellan flera arbetsgivare

13

Bestämmelser om straff

13

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

om berg- och gruvarbete

14

Kommentarer till enskilda paragrafer

14

Arbetsmiljöverkets

författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

om berg- och gruvarbete;

AFS 2010:1 beslutade

den 22 juni 2010. Utkom från trycket den 9 juli

2010

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 §arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Syfte

1 § Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall vid berg- och

gruvarbete.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter gäller berg- och gruvarbete och prospektering efter malm

och mineral. För prospekteringsarbeten som inte är berg- eller gruvarbete gäller

endast föreskrifterna i 26 §.

1 Jfr följande direktiv

– rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet

och

hälsa

arbetsplatser

för

arbetstagare

som

är

gravida,

nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i d-irektiv 89/391

EEG)

(EGT

nr

L

348,

28.11.92

s.

1,

Celex

31992L0085),

och

– rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av

arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning

(elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 348, 28.11.92

s. 9, Celex 31992L0091) och

– rådets direktiv 92/104/EEG av den 3 december 1992 om minimikrav för förbättring av

arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord

(tolfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 404, 31.12.92 s. 10,

Celex 31992L0104).

Föreskrifterna gäller inte arbete i färdigställda och inredda bergrum och

berganläggningar.

1 Jfr följande direktiv

– rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet

och hälsa på arbetsplatser för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar

(tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391 EEG) (EGT nr L 348, 28.11.92 s. 1,

Celex 31992L0085),och

– rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av

arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning

(elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 348, 28.11.92

s. 9, Celex 31992L0091) och

– rådets direktiv 92/104/EEG av den 3 december 1992 om minimikrav för förbättring av

arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord (tolfte

särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 404, 31.12.92 s. 10,

Celex 31992L0104).

Undersökning och riskbedömning

3 §

Innan berg- och gruvarbete påbörjas ska en undersökning och

riskbedömning utföras som särskilt beaktar geologiska, bergtekniska,

bergmekaniska och andra förhållanden i den omfattning som behövs för en

planering som gör det fortsatta arbetet säkert. Riskbedömningen ska vara

skriftlig.

I områden under jord med höga bergspänningar ska undersökningen och

riskbedömningen även innefatta en analys av bergspänningarna i syfte att få fram

underlag för att planera lämplig profil och storlek på orten, tunneln eller annat

bergutrymme.

Åtgärder

Allmänt

4 §

Arbetsmetoder och utrustning ska väljas som förebygger ohälsa och

olycksfall orsakade av t.ex. luftföroreningar, syrebrist, buller, vibrationer,

otillräcklig belysning eller olämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser under

arbete.

Motorer som inte avger förbränningsgaser till omgivningen ska i möjligaste

mån användas under jord.

5 §

Berg- och gruvarbetet ska vid projektering och utförande tidsplaneras så att

allt sådant arbete kan utföras på ett omsorgsfullt och säkert sätt.

6 §

De som arbetar ska ha tillräckliga kunskaper om utrymning, farligt område,

lokala trafik- och arbetsmiljöregler samt andra förhållanden såsom dolor och

stenfall på arbetsstället för att kunna undvika ohälsa och olycksfall.

7 §

Vid planering och utförande av arbetet ska möjligheten till kontakt med

andra människor beaktas. Personlig kontakt eller annan kommunikation med

andra människor ska hållas regelbundet. Om personlig kontakt inte är möjlig ska

trådlös kommunikation finnas.

8 §

Skyddshjälm med hakrem, skyddsskor med skyddståhätta och

spiktrampskydd samt varselklädsel ska användas, såvida inte riskbedömningen

visar att det är uppenbart onödigt. Annan personlig skyddsutrustning ska

användas i den utsträckning som arbetsförhållandena kräver.

Den som arbetar under jord ska medföra bärbar lampa.

9 §

Platser där personer regelbundet uppehåller sig och där det under mörker

finns risk för att fordon kolliderar, personer störtar ned i schakt, faller till lägre

nivå eller där det finns risk för andra händelser som kan orsaka olycksfall, ska

vara markerade och tillräckligt belysta.

Ventilation

10 §

Behovet av ventilation ska bedömas och dokumenteras innan arbetet

påbörjas. Om ventilation behövs ska ventilationssystemets utformning planeras

och dokumenteras innan arbetet påbörjas.

Ventilationssystemet ska dimensioneras så att luftkvaliteten i vistelsezonen blir

tillfredsställande. Huvudfläktarnas luftflöde och tryckuppsättning ska mätas

kontinuerligt. Larm ska finnas som indikerar oförutsedda stopp i fläktsystemet.

Fjärrstyrning

11 §

Styrsystem för fjärrstyrda och automatiska utrustningar ska hanteras och

underhållas så att funktionerna som avser personsäkerhet upprätthålls.

12 §

Vid olycksfall eller tillbud som misstänks bero på felfunktion i

styrsystemet ska en särskild utredning göras för att finna felfunktionen.

Utredningen ska dokumenteras skriftligt och åtgärder vidtas för att förebygga

olycksfall eller tillbud.

13 §

När fjärrmanövrerade fordon eller utrustningar är i bruk inom ett

arbetsställe ska detta vara avstängt för obehöriga.

Fordon

14 §

Dieselmotorer som regelbundet används under jord ska fortlöpande

undersökas beträffande avgasernas halter av kolmonoxid och partiklar

(svärtning). Motorerna ska vid behov justeras. Motorerna ska även undersökas,

åtgärdas och hållas rena för att minska brandrisken.

15 §

Bensin, etanol eller gas får inte användas som bränsle för

förbränningsmotorer under jord.

Utryckningsfordon får vara bensin-, etanol- eller gasdrivna.

16 §

I fordon och maskiner som nyttjas under jord ska finnas tillräckligt många

flyktfilter för det antal personer som kan transporteras i fordonet eller maskinen.

Flyktfilter ska förvaras på ett sådant sätt att de inte skadas, är lättåtkomliga

samt hålls rena och funktionsdugliga. Flyktfilter kan även vara personliga.

17 §

Personer får transporteras med fordon eller maskiner endast på särskilda

passagerarplatser.

18 §

På arbetsställen som inte säkrats mot stenfall ska personer som arbetar

med fordon eller maskiner skyddas mot fallande sten.

19 §

Ett fordon som används under jord ska ha belysning med för ändamålet

tillräcklig ljusstyrka.

20 §

Operatörer av maskiner och fordon som används i berg- och gruvarbete

ska vara utbildade för uppgiften att använda maskinerna och fordonen i dessa

miljöer. Utbildningen ska vara dokumenterad.

Transportvägar och tippställen

21 §

På arbetsställen som omfattas av dessa föreskrifter och där fordons-trafik

förekommer ska det finnas trafikregler för att främja trafiksäkerheten.

22 §

Av fordon trafikerade utrymmen under jord ska vara tillräckligt stora för

den trafik som förekommer och utförda så att riskerna för kollision, påkörning,

vältning eller nedstörtning minimeras.

Där gångtrafik regelbundet förekommer ska det normalt finnas ett särskilt

utrymme för de gående. Utrymmet ska minst vara 1,0 meter brett och 2,1 meter

högt. Om detta inte går att ordna ska särskilda åtgärder vidtas för att skydda de

gående.

23 §

Vägbanor under och ovan jord ska hålla god standard. Där det finns risk

för att fordon eller maskiner störtar ned eller välter ska effektiva förebyggande

skyddsåtgärder vidtas.

24 §

Tillfälliga tillträdesvägar till arbetsställen ovan jord där berg- eller

gruvarbete förekommer ska vara så utförda och beskaffade att de kan nyttjas för

trafik med borraggregat och andra fordon utan risk för föraren.

25 §

Vid tippställen ska det finnas en barriär som förhindrar att fordon kör utför

tippen.

Prospektering

26 §

Vid prospekteringsarbeten, ovan och under jord, samt vid geotekniska

arbeten, som kan innebära risker för personskador ska det finnas

kommunikationsmedel tillgängliga som medger tillförlitlig kontakt med de

arbetstagare som är sysselsatta med sådant arbete.

Radon

27 §

Låg radon- och radondotterhalt ska eftersträvas på alla arbetsställen under

jord.

Förekomsten av radon eller radondöttrar under jord ska undersökas

1 så snart nytt bergutrymme skapats där personer vistas varaktigt, eller

2 vid ändrade förhållanden som kan påverka radon- eller radondotterhalten.

Överträdelse av bestämmelsen i andra stycket kan medföra böter, se 53 §.

28 §

En undersökning enligt 27 § ska innefatta mätning av radon- eller

radondotterhalt om det inte klart framgår att radonhalten understiger 400 Bq/m3

luft eller att radondotterhalten understiger 200 Bq/m3 luft. Återkommande

mätningar ska därefter utföras med högst ett års mellanrum. Ett mätprotokoll ska

upprättas vid varje mätning.

Överträdelse av bestämmelserna kan medföra böter, se 53 §.

Utrymning, undsättning och brandskydd

29 §

Vid varje arbetsställe som omfattas av dessa föreskrifter ska det finnas

utrymningslarm vid inträffad brand, inträffat ras eller annan seismisk händelse

samt vid utsläpp av skadliga gaser.

30 §

Ett arbetsställe under jord ska normalt ha minst två av varandra oberoende

utrymningsvägar. Om detta inte går att ordna ska åtgärder vidtas som gör säker

undsättning eller utrymning möjlig. Mobila eller fasta räddningskammare ska

finnas där så erfordras. Utrymningsvägarna får inte vara blockerade och ska vara

tydligt markerade.

31 §

För arbetsställe under jord samt för gruvor, bergtag, dagbrott och stenbrott

ska det finnas en skriftlig handlingsplan för åtgärder vid olyckshändelse.

Handlingsplanen ska vara lätt tillgänglig. Planen ska uppdateras vid förändringar

på arbetsstället.

Utrymning från arbetsställen under jord ska övas regelbundet, dock minst en

gång per år.

Uppgifter om hur många personer som befinner sig under jord och var dessa

befinner sig ska finnas tillgängliga så att eventuella nödställda kan lokaliseras och

räddningsåtgärder genomföras.

32 §

På arbetsställen under jord ska brandbelastningen vara så låg som möjligt.

Brandfarliga och explosiva varor ska hanteras och förvaras så att risken för

brand eller explosion minimeras.

33 §

Installationer av ledningar för tryckluft, vätska eller elektricitet ska vara

utförda så att olycksfall förebyggs vid eventuella skador eller brott på

ledningarna.

34 §

Under jord ska sådana åtgärder vara vidtagna att bränder kan bekämpas

snabbt och effektivt och så att spridning av brandgaser effektivt förebyggs eller

kontrolleras.

Brandbekämpningsutrustning, inklusive handbrandsläckare, ska finnas på

motordrivna fordon och maskiner.

Borrning i berg

35 §

Vid bergborrning ska uppkomst och spridning av damm förebyggas.

36 §

Åtgärder ska vidtas som förebygger risken för att någon borrar i

odetonerat sprängmedel (dolor). Bergytan ska rensas noggrant innan nya borrhål

ansätts.

37 §

Bergborraggregat ska förankras på lutande underlag om det finns risk för

att aggregatet börjar glida. Ska aggregatet förflyttas på sådant underlag ska

förflyttningen kunna genomföras utan risk för operatören.

38 §

Vid borrning med bergborraggregat får endast i undantagsfall någon

annan än operatören vistas intill aggregatet. Vid horisontell eller uppåtriktad

borrning får under drift ingen vistas framför aggregatet.

39 §

Åtgärder ska vidtas så att den som arbetar på manöverplatsen till

bergborraggregatet skyddas mot stenkastning från en påborrad detonerande dola

och om risk föreligger, mot fallande sten.

40 §

När en pall, belägen ovan jord, har en pallhöjd som överstiger tio meter ska

hålavvikelsen i borrhålen i de två främre hålraderna normalt kontrolleras.

Kontrollen ska utföras på ett sådant sätt att den ger kännedom om den faktiska

försättningen för varje borrhål i dessa hålrader.

41 §

Där det finns risk för personskador vid fall över pallkant ska lämpliga

skyddsåtgärder vidtas.

Skuthantering, krossning och mekanisk demolering av berg

42 §

När hydraulhammare eller annan utrustning används för att sönderdela

skut eller fast bergyta ska åtgärder vidtas för att skydda de som arbetar från

damm och detonerande dolor samt förhindra att de träffas av stenkastning.

43 §

Vid krossning av berg ska uppkomst och spridning av damm förebyggas.

44 §

Åtgärder ska vidtas så att den som arbetar på eller intill krossanläggningen

skyddas mot stenkastning från en detonerande dola.

Lastning av berg och annat material

45 §

Berg och annat material ska hanteras så att uppkomst av vattenlås eller

häng motverkas. Om sådana misstänks ska farozonen utrymmas. Utlastning eller

dränering ska därefter ske från en säker plats.

46 §

Vid maskinell lastning av sprängt berg ska åtgärder vidtas så att

maskinoperatören skyddas mot stenkastning från en detonerande dola.

Bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning

47 §

Bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning samt efterkontroll ska

utföras efter sprängning i den omfattning som behövs för att hindra stenfall och

ras. Vid behov ska tak och väggar förstärkas ända fram till stuffen (ortgaveln) efter

varje sprängning.

Mekaniserad skrotning ska alltid eftersträvas. Under arbete med skrot-aggregat

ska operatören skyddas mot fallande sten.

Vid bergbesiktning och vid manuell skrotning ska berget vara rengjort och väl

belyst och arbetsstället fritt från störande buller.

48 §

På arbetsställen som omfattas av dessa föreskrifter ska en eller flera

personer med ansvar för bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning utses och

ansvarsområden för dessa anges. Detta gäller inte arbetsställen ovan jord om

risken för personskador på grund av fallande sten är ringa.

Dessa utsedda personer ska utföra bergbesiktning, skrotning och

bergförstärkning inom sitt ansvarsområde. Om det finns risk för fallande sten eller

ras ska området stängas av till dess att risken undanröjts.

De ansvariga ska ha erfarenhet av bergbesiktning och skrotningsarbete och

därutöver kunskaper i bergförstärkning.

Manuell skrotning ska utföras av eller tillsammans med en person som har

erfarenhet av arbete med skrotning och bergförstärkning.

Underhåll och besiktning av bergutrymme

49 §

Innan ett bergutrymme som omfattas av dessa föreskrifter tas i bruk ska

bergbesiktning utföras. Återkommande besiktning ska sedan utföras med

tidsintervall som bestäms utifrån resultatet från föregående besiktning. Vid behov

ska bergförstärkning eller andra skadeförebyggande åtgärder snarast vidtas.

Gruvhissar

50 §

Gruvhissar, räddningshissar och schakthängställningar ska vara

installerade och utförda så att de kan användas med betryggande säkerhet.

Gravida och ammande arbetstagare

51 §

En arbetstagare som är gravid eller ammar och har underrättat

arbetsgivaren om detta får inte sysselsättas i gruvarbete under jord, om en

bedömning har visat att arbetet kan innebära risk för skadlig inverkan på

graviditeten, amningen eller medföra annan ohälsa.

Överträdelse av denna bestämmelse kan medföra böter, se 53 §.

Samordning mellan flera arbetsgivare

52 §

Den som är samordningsansvarig enligt 3 kap. 7 d §arbetsmiljölagen

ett arbetsställe som omfattas av dessa föreskrifter ska upprätta ett särskilt

dokument som anger målen för samordningen samt de åtgärder och metoder som

används för att genomföra den.

Överträdelse av denna bestämmelse kan medföra böter, se 53 §.

Bestämmelser om straff

53 §

Bestämmelserna i 27 § andra stycket och 28 § utgör föreskrifter enligt 4

kap. 3 § andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160). Bestämmelsen i 51 § utgör

föreskrifter enligt 4 kap. 6 § samma lag. Bestämmelsen i 52 § utgör föreskrifter

enligt 4 kap. 8 § andra stycket samma lag. Brott mot nu nämnda föreskrifter kan

enligt 8 kap. 2 § första stycket samma lag medföra böter.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2010 då Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2003:2) om bergarbete ska upphöra att gälla.

BERNT NILSSON

Jan Westman

Anna Middelman

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om berg- och gruvarbete

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av verkets

föreskrifter AFS 2010:1 om berg- och gruvarbete.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande,

utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna (till exempel

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven eller visa exempel på praktiska

lösningar och förfaringssätt) och att ge rekommendationer, bakgrundsinformation

och hänvisningar.

Arbetsmiljöverket hette tidigare Arbetarskyddsstyrelsen.

Kommentarer till enskilda paragrafer

Till 2 § Föreskrifterna gäller allt arbete som en arbetstagare utför för en

arbetsgivares räkning. Det beror på att föreskrifterna grundar sig på

arbetsmiljölagen (1977:1160) och har samma tillämpningsområde som lagen.

Med arbetstagare likställs den som genomgår utbildning, den som utför anvisat

arbete under vård i anstalt och värnpliktiga och andra som har totalförsvarsplikt

eller civil tjänsteplikt.

I första hand är det arbetsgivaren som ansvarar för att kraven uppfylls.

Arbetsgivaren kan vara en juridisk eller en fysisk person. Med arbetsgivare

jämställs i föreskrifterna den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i

sin verksamhet.

Föreskrifterna gäller i tillämpliga delar även för arbete som en arbets-givare

själv utför. Detsamma gäller när två eller flera för gemensam räkning

yrkesmässigt driver verksamhet utan att ha arbetstagare anställd, dock inte om

verksamheten bedrivs endast av medlemmar av samma familj.

Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig

verksamhet utan anställd, är skyldig att följa föreskrifterna i fråga om teknisk

anordning och ämne, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, samt beträffande

gemensamt arbetsställe.

När det gäller arbete som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om

byggnads- och anläggningsarbete gäller dock ett utvidgat ansvar för ensam- och

familjeföretagare. En grundläggande bestämmelse om detta finns i 2 §

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS

1999:3). Se även kommentaren till den paragrafen.

Berg- och gruvarbete omfattar bland annat:

– tillredning och brytning av malmer och industrimineral i gruvor, dagbrott,

stenbrott och bergtag,

– brytning av berg genom borrning, sprängning eller mekanisk fragmentering,

– bergbesiktning, skrotning och olika förstärkningsarbeten som bergbultning,

nätning och injektering,

– betongsprutning,

– undersökningsborrning och diamantborrning,

– lastning, transport och deposition av det brutna berget,

– krossning och siktning av bergmassor,

– drivning av tunnlar, schakt och bergrum,

– installations-, service- och underhållsarbete i icke färdigställda

bergutrymmen.

Vid berg- och gruvarbete är även ett antal av Arbetsmiljöverkets övriga

föreskrifter tillämpliga t.ex. föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och

åtgärder mot luftföroreningar, föreskrifterna om användning av arbetsutrustning

m.fl.

När bergarbete ingår som en del av byggnads- eller anläggningsarbete (ej

utvinning), så gäller även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och

anläggningsarbete.

Observera bl.a. kraven på förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och

dokumentation som anges i nämnda föreskrifter.

Arbeten i färdigställda och inredda bergrum samt berganläggningar under jord,

t.ex. ledningscentraler, försvarsanläggningar, kraftstationer,

civilförsvarsanläggningar, parkeringsanläggningar, tunnelbanor och dylikt, är inte

att betrakta som berg- eller gruvarbete. Andra stycket i 2 § klargör detta. För

sådana arbeten gäller andra av Arbetsmiljöverket utfärdade föreskrifter, t.ex.

föreskrifterna om arbetsplatsens utformning m.fl.

Som berganläggning definieras bergutrymme utsprängt i berg med eller utan

bergtäckning, exempelvis kraftverk, reningsverk med tillhörande tunnelsystem,

verkstäder, civilförsvarsanläggningar och militära anläggningar.

Till 3 § Riskbedömningen som föreskrivs i denna paragraf ska ses som en

komplettering och ett förtydligande av de krav som finns i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Riskbedömning

Med riskbedömning avses en bedömning av risken för olycksfall eller ohälsa i en

risksituation i syfte att avgöra om åtgärder behövs för att reducera risker.

Riskbedömning omfattar i det enklare fallet en identifiering av riskkällor och en

uppskattning av risker.

Det är angeläget att det i riskbedömningen även tas hänsyn till arbetstagare som

kan vara särskilt känsliga eller löpa särskilda risker för ohälsa eller olycksfall. Det

kan gälla t.ex. gravida eller ammande arbetstagare, minderåriga eller arbetstagare

med vissa medicinska tillstånd. Information om sådana risktillstånd finns bl.a. i

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kvarts och i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om buller respektive vibrationer. I dessa föreskrifter ställs också krav

på medicinska kontroller.

Riskanalys

I komplicerade fall kan särskilda metoder behövas för riskanalys. Med riskanalys

avses en mer ingående riskbedömning, en systematisk identifiering av riskkällor

samt en uppskattning av vad dessa risker innebär för hälsa, miljö eller egendom.

Riskanalys är ett metodiskt arbetssätt, där man i första hand använder väl

beprövade metoder för riskanalys. Riskanalysen omfattar huvudsakligen följande

steg:

– Definition av objekt som ska analyseras.

– Insamling och hantering av data.

– Identifiering av riskkällor.

– Riskuppskattning.

Definition av objekt som ska analyseras är viktigt för en entydig bedömning av

vad som ska analyseras. Analysobjektet kan avgränsas geografiskt, funktionellt,

tekniskt eller organisatoriskt efter behov.

Vid insamling och hantering av data för riskanalysen är det viktigt att ta med

all information som i något väsentligt avseende bidrar till att identifiera

riskkällorna.

Identifiering av riskkällor innebär att sammanställa och karakterisera olika

faktorer som kan utlösa risker eller bidra till att risker uppstår.

Olika risker som sammanhänger med riskkällor identifieras och karakteriseras,

men även sannolikheten att risker utlöses och olika konsekvenser därav bedöms.

Riskuppskattning innebär att riskfaktorerna uppskattas kvalitativt (skador,

kategorier e.dyl.) eller kvantitativt (felsannolikheter, felfrekvenser, hälsoeffekter

m.m.). Riskfaktorerna sammanställs sedan till ett mått på risken. Det är vanligt att

risken uttrycks som produkten eller summan av riskfaktorer.

Vid riskanalys bör man arbeta stegvis. Först används mer grova och

övergripande metoder för att identifiera och ringa in problemområden. Därefter

används efter behov metoder med olika inriktningar och större detaljeringsgrad

för närmare analys.

Väl beprövade riskanalytiska metoder som kan tillämpas är grovanalyser som

t.ex. Preliminär riskanalys (PAH), What If-analys eller mer detaljerade metoder

som HazOp (Hazard and Operability Studies), Energianalys, Feleffektsanalys

(FMEA/FMECA) och Felträdsanalys.

En geologisk undersökning kan bestå av studier av geologiska kartor,

bergmekaniska beräkningar, markobservationer, djupundersökningar samt

sammanställning av erfarenheter från liknande bergarbeten. Undersökningarna

kan ge information om mäktighet och egenskaper hos överliggande marklager,

grundvattennivå, bergart, bergmassans svaghetszoner, vatten-föring, förekomst

av radioaktiva ämnen m.m. Djupundersökning utförs normalt genom

diamantborrning, d.v.s. undersökningsborrning eller genom seismiska metoder.

Undersökning kan också innebära driftsundersökningar genom att man

kontinuerligt noterar förändringar i bergsammansättning och eventuella rörelser i

berget samt förekomst av svaghetszoner.

Höga bergspänningar

Gruvindustrin och anläggningsindustrin är föremål för teknisk omdaning. Nya

maskintyper i kombination med utveckling av sprängmedelsteknologi ger allt

bättre förutsättningar för rationell drift. Storskalighet, automation och ökat

djupgående i gruvorna kan dock medföra nya risker som noggrant måste beaktas.

Med ökat djupgående i berg ökar också spänningsfältet i det fasta berget.

Skapandet av tunnlar, orter och andra bergrum liksom utbrytning av malmer

medför att spänningsfältet omlagras till det kvarstående berget. I hårt berg kan

bergspänningarna punktvis bli så höga att bergets hållfasthet överskrids varvid

berget brister, så kallat ”smällberg”. Bristningen sker vanligen under ljudlig knall

och det sönderdelade berget kan kastas ut från bergytan.

För att motverka sådana effekter är det angeläget att anpassa tunnelns eller

ortens form och area till vad som kan förutses vara lämpligt. Vid drivningen av

orten/tunneln bör sprängningen anpassas så att sprickbildningen från sido- och

hjälparhål ger minimal påverkan på den kvarstående och slutliga bergprofilen.

Om osäkerhet råder rörande bergtryckets storlek är det lämpligt att låta mäta

såväl den vertikala som de horisontella komponenterna i bergtrycket.

Se även kravet på dokumentation i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

systematiskt arbetsmiljöarbete.

Till 4 § Arbetsmiljön under jord kännetecknas av buller, damm, gaser, drag, fukt,

mörker och trånga utrymmen. Fallande sten är fortfarande orsaken till de flesta

svårare olyckorna. Av lindriga arbetsskador utgör skadetyperna skärskador,

vrickning och sträckning majoriteten av det totala antalet skador.

Arbetsskadorna som drabbar arbetstagare i berg- och gruvarbete utgörs främst

av belastningsskador i rygg och nacke samt nedsatt hörsel.

Olämplig arbetsbelastning kan förebyggas genom god ergonomisk utformning

av maskiner, arbetsredskap, belysning m.m. samt genom planering och åtgärder

av organisatorisk art.

För att minska luftföroreningarna under jord är det lämpligt att:

– Motorer är elektriskt eller hydrauliskt drivna.

– Dieselmotorer som används under jord har utrustning för avgasrening eller

uppfyller EU-normerna för emissionskraven.

– Bränslet till dieselmotorer är anpassat för underjordsdrift.

– Lossprängt eller brutet bergmaterial är väl fuktat vid krossning, transport och

lastning.

– En fast monterad utsugningsanordning för motoravgaser installeras vid

stationära arbetsställen under jord.

Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda föreskrifter om hygieniska

gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, kvarts, asbest, buller, vibrationer,

om arbetsplatsens utformning samt om belastningsergonomi och manuell

hantering.

Under pågående räddningsuppdrag kan bensin-, etanol- eller gasdrivna

motorer användas under jord.

Se även kommentaren till 15 §.

Till 5 § Vid tidsplanering är det viktigt att avsätta skälig tid för olika

arbetsmoment och sedan se till att arbetet också får den tiden när det utförs.

Vid bedömning av vad som är skälig tid beaktas att arbetstempot på många

arbetsställen med berg- och gruvarbete genom mätningar ofta har visat sig vara

alltför högt uppdrivet på grund av snäva byggtider och organisatoriska brister.

Detta medför ökat risktagande och ökad psykosocial ohälsa.

Se även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och

anläggningsarbete.

Till 6 § För att arbeta under jord behövs god kunskap om de särskilda

arbetsmiljöfaktorer som finns i sådan miljö. Det är därför viktigt att nyanställda

och inhyrda entreprenörer får en grundlig introduktion till och utbildning för

arbetet. Sådan information ges lämpligen på arbetstagarens modersmål eller på

annat språk som denne behärskar.

Till 7 § Kravet på kontakt kan normalt anses vara uppfyllt om man exempelvis

träffar arbetskamrater vid rast och däremellan får besök av en arbetsledare eller

någon annan person. Vid krävande arbetsförhållanden kan tätare kontakt

behövas. Trådlös kommunikation kan ersätta personbesök exempelvis vid avsides

belägna arbetsställen eller vid stigortsdrivning.

Till 8 § Bestämmelser om hur personlig skyddsutrustning ska vara utförd finns i

föreskrifterna om utförande av personlig skyddsutrustning. Bruket av sådan

utrustning regleras i föreskrifterna om användning av personlig

skyddsutrustning.

Exempel på annan personlig skyddsutrustning som kan behövas är

hörselskydd, ögonskydd, andningsskydd, fallskydd, skyddskläder och

skyddshandskar.

Till 9 § Det är viktigt att platser där personer regelbundet uppehåller sig, såsom

trafikkorsningar och utfarter samt schakt och andra öppningar förses med

belysning. För att ge belysningen varningskaraktär kan ljuset ha en särskild

färgnyans, exempelvis gul färg.

Som belysning under jord används ofta halogenlampor. Det bör observeras att

lampor där skyddsglaset skadats kan avge skadlig UV-strålning som kan ge

upphov till ögon- och hudskador.

Markering av sådana platser kan göras med skyltar, flaggspel, varselfärg eller

utföras på annat iögonfallande sätt.

Till 10 § Med huvudfläktar avses den eller de fläktar som distribuerar friskluft

från markytan till arbetsställen belägna under jord.

I de fall då styrd ventilation används är indikering att fläktarna är i drift

synnerligen väsentlig.

En viktig faktor vid dimensionering av ventilationssystemet är den förväntade

förekomsten av luftföroreningar i form av radon, damm, motoravgaser,

spränggaser m.m. För att säkerställa bra luftkvalitet behövs omfattande planering.

Yrkeshygieniska mätningar kan behövas för att kontrollera ventilationssystemets

effektivitet. Det är önskvärt att halten av föroreningar i tilluften är väsentligt lägre

än de hygieniska gränsvärdena.

Orter och schakt som används för att leda friskluft till arbetsställen bör om

möjligt rengöras regelbundet.

Vid kall väderlek kan det vara nödvändigt att förvärma tilluften till

underjordsanläggningen.

Regelbunden kontroll av luftkvaliteten under jord bör ske, exempelvis då

sprängning utförts.

Vid tunnel- eller ortdrivning bör fläktledningen med friskluft utmynna så nära

stuffen som är praktiskt möjligt.

Till 11 § Många funktioner för personsäkerhet finns inbyggda i styrsystem för

anläggningar och maskiner. Det gäller även för övergripande styrsystem som

samordnar och driver flera enheter, maskingrupper eller stödsystem. Det är

viktigt att underhålla systemen på ett sådant sätt att säkerhetsnivån vidmakthålls.

Vidare är det viktigt att:

– tillhandahålla skriftliga uppdaterade drift- och underhållsrutiner,

– bedriva ett systematiskt underhåll med klart definierade arbetsuppgifter

rörande arbetet med de säkerhetsrelaterade delarna av styrsystemet,

– etablera rutiner för att undersöka och bedöma säkerheten hos styr-system,

– vidmakthålla aktuella ritningar och beskrivningar över skyddssystem som är

lätta att läsa och logiska för den berörda personalen,

– upprätta rutiner och instruktioner för energifrånskiljning, energiavlastning

och låsning,

– upprätta rutiner så att dokumentationen ändras vid förändring av maskinen

eller anläggningen,

– skapa rutiner och samordning för t.ex. planering, beställning, upphandling

och installation.

För att underhållsarbetet ska bli effektivt bör det också finnas rutiner för hur

erfarenheter tas tillvara.

Om förändringar görs i ett styrsystem är det av vikt att såväl personsäkerheten

som användbarheten i systemet behålls. Man behöver därför ha rutiner för att:

– analysera risker och få bekräftelse på hur säkerheten i styrsystemet uppnås,

– styra utformningen av de funktioner som påverkar personsäkerheten så att

dessa blir enhetliga och enkla att förstå och använda,

– kontrollera att anläggningens manövreringssätt blir sådant att den kan

användas utan att farliga situationer uppstår,

– kontrollera behovet av utbildning och fortbildning.

Till 12 § För att förebygga fel och felfunktioner i styrsystem är det viktigt att det

finns rutiner för olycksfalls- och tillbudsrapportering. Det är även viktigt att

utredningar av inträffade skador och tillbud görs av personal med rätt kompetens.

Till 14 § Avgaskontrollen kan lämpligen ske vid ordinarie underhållstillfällen om

intervallet mellan dessa inte överstiger ca. 200 motordrifttimmar.

Dieselmotorer som nyttjas under jord bör utrustas med filter som avskiljer

partiklar från motoravgaserna.

Genom det ökande antalet fordon under jord är det också viktigt att intensifiera

det förebyggande arbetet mot fordonsbränder.

För att förebygga brand bör man hålla motorn fri från olje- och bränslespill.

Därför bör regelbunden motortvätt ingå i det förebyggande underhållet.

Bränsleledningar och injektorer kräver regelbunden tillsyn med avseende på

läckage. Spänningen i generatorremmen bör också kontrolleras regelbundet

eftersom en slirande rem genom friktion och värmeutveckling kan orsaka brand.

I branschorganisationen SveMins skrift ”Brandskydd i gruv- och

berganläggningar” i 7 kap. finns råd om förebyggande åtgärder för att minska

risken för bränder i fordon.

En vanlig orsak till bränder är undermåligt utförda elsystem och

isolationsskador på elkablar. Därför bör man vid servicetillfällen tillse att

klammning av elkablar liksom kabelgenomföringar är ordentligt utförda.

Ett annat nästan lika vanligt skäl till bränder är ”heta ytor”, vilket innebär att

brännbar substans, vanligen fordonsbränsle, läcker ut och kommer i kontakt med

motorns heta detaljer t.ex. grenrör eller avgasrör.

Till 15 § Vid valet av bränsle och tillsatsmedel samt smörjoljor för

förbränningsmotorer liksom för hydrauloljor bör flampunkten hos den valda

produkten beaktas.

Vid arbete i färdigställda berganläggningar är det tillåtet att använda fordon

som använder bensin, etanol eller gas som bränsle när inget bergarbete pågår.

Till 16 § Antalet flyktfilter bör vara minst lika stort som antalet personer som

maximalt kan transporteras i eller på fordonet. Det är viktigt att flyktfiltrens

funktion regelbundet kontrolleras och att personalen lär sig hantera dem.

Exempel på flyktfilter finns i standarderna SS EN 403 ”Andningsskydd –

Flyktfilterskydd med huva vid brand – Fordringar, provning, märkning” och SS

EN 404 ”Andningsskydd – Flyktfilter – Fordringar, provning, märkning”.

Till 17 § Bestämmelsen innebär att det inte är tillåtet att transportera personer på

fordon eller maskiner om dessa inte är avsedda för sådana transporter. Det är

lämpligt att fordon eller maskiner för persontransporter är utrustade med fasta

sittplatser, säkerhetsbälten och slagtåliga tak.

Till 18 § För att skydda personer mot fallande sten kan skyddstak användas. Om

skyddstak väljs kan det dimensioneras exempelvis för en vertikal statisk jämnt

utbredd last på minst 100 kN fördelad på hela takytan. Skyddstakets yta kan

lämpligen dimensioneras för en vertikal statisk punktlast på minst 10 kN fördelad

på en yta av 0,01 m2, lagd på takets mest ogynnsamma plats. För skyddstak som

endast används på ett avstånd mindre än 0,5 m från bergtaket kan de här angivna

lasterna minskas, dock lämpligen inte mer än till hälften. Vid stora takhöjder kan

ännu kraftigare skyddstak behövas än vad beräkningen här medför.

Beräknade spänningar i skyddstaket orsakade av ovan angivna laster bör inte

överstiga konstruktionsmaterialets undre sträckgräns. Det är också viktigt att dess

plastiska deformationsförmåga är tillräcklig.

Det är önskvärt att skyddstaket täcker minst 0,6 m2 per stående och minst 1,2 m2

per sittande person mätt i horisontalplanet.

Om en utrustning med skyddstak är avsedd att användas på lutande underlag

bör beräkningarna grundas på denna förutsättning.

Om påbyggnad av skyddstak görs på maskin eller fordon bör man kontrollera

att enheten i övrigt är konstruerad för att motstå den ökade last som skyddstaket

och dess maximala last ger.

Som alternativ till ovan nämnda rekommendationer för konstruktion av

skyddstak kan standarden SS-EN ISO 3449, 2008, Level II användas.

Till 20 § De speciella fordon och maskiner som används vid berg- och

gruvverksamhet fordrar utbildade förare och operatörer. Schemalagd sådan

utbildning kan tillhandahållas av maskinleverantörer, av särskilda utbildare eller

av vissa gymnasieskolor.

Namn och adresser på lämpliga utbildare kan fås från branschorganisationer

och maskintillverkare.

Förutom det tekniska handhavandet av maskinen är det lämpligt att

utbildningen innefattar kännedom om de särskilda risker som kan vara

förknippade med att använda maskinen, t.ex. fallande sten, dolor, vibrationer,

buller, roterande maskindelar etc.

Utbildningen kan lämpligen dokumenteras i förarbevis eller personligt

utbildningsbevis t.ex. borrkort.

Till 21 § Allmänna trafikregler finns bland annat i trafikförordningen (1998:1276)

och fordonslagen (2002:574). Vidare kan vissa regler återfinnas i

vägmärkesförordningen (2007:90).

Lokala regler kan behövas för t.ex.:

– hastighetsbegränsning,

– persontrafik,

– samtidig gång- och fordonstrafik (förbud för gångtrafik, särskild gångbana,

hastighetsbegränsning intill gångbanan m.m.),

– fjärrstyrning av fordon (avspärrning, markering m.m.),

– områden med skymd sikt (trafiksignaler, stopplikt m.m.),

– snedbanor (ramper),

– parkering (utrymningsväg får inte blockeras, parkering när underlaget lutar

starkt m.m.).

På parkeringsplatser under jord, t.ex. vid verkstäder, raststugor, matsalar och

dylikt bör finnas regler om minsta avstånd mellan parkerade fordon. En

uppkommen brand i ett fordon sprids då inte så lätt till andra fordon. Dessutom

underlättas till- och frånfart på platsen.

Till 22 § Vad som är tillräckligt stort trafikutrymme beror bland annat på:

– väg- eller spårbanans jämnhet och lutning,

– hastigheten hos fordon eller utrustning,

– typ av fordon eller utrustning,

– inbyggnader och upplag,

– siktförhållanden,

– närvaron av fotgängare.

Kravet på särskilt utrymme för fotgängare bör planeras redan i

projekteringsskedet.

Till 23 § Vägbanorna bör vara så jämna som möjligt för att minska den fysiska

belastningen i form av vibrationer på fordonsoperatörerna. Jämna vägbanor

medför dessutom andra fördelar som t.ex. mindre däckslitage, mindre påverkan

på hjulaxlar och transmission m.m. och därmed längre livslängd på fordonen.

Lämpliga skydd så att ingen störtar ned i schakt eller välter i diken, slänter etc.

kan vara:

– avbärare av betong eller barriärelement,

– skyddsvallar av bergmaterial,

– lösa stenblock av tillräcklig storlek,

– räcken.

Till 25 § Med tippställen avses upplagstippar, störtschakt o.dyl.

På tippställen med höga slänter är det lämpligt att anordna ett stopp vars höjd

motsvarar minst halva hjuldiametern hos fordonet som tippar. Kan inte detta

genomföras är det lämpligt att tippa en bit från slänten varefter en maskin med

schaktblad knuffar tippmassorna nedför slänten.

Vid arbete i mörker kan belysning vid tippens kant eller schaktmynningen

underlätta maskinförarens arbete.

Till 26 § Prospektering efter malmer och mineral liksom geotekniska arbeten

bedrivs ofta i sparsamt bebyggda områden där allmänna kommunikationer och

förbindelser via mobiltelefonnätet inte alltid är tillgängliga. Bestämmelsen innebär

att tillförlitlig kommunikation upprätthålls mellan arbetstagarna och samhällets

räddningstjänst om det föreligger risk för personskador. Satellittelefon kan vara en

möjlighet.

Vid diamantborrning d.v.s. undersökningsborrning på avsides belägna platser

under jord kan kommunikation upprätthållas med hjälp av en tillfälligt upprättad

telefon- eller radioförbindelse.

Till 27 § Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt. Den har bildats

ur radium och har en halveringstid på 3,8 dygn. Gasen är luktlös, färglös, har stor

löslighet i vatten och är ungefär åtta gånger tyngre än luft. Den sönderfaller till

fasta radioaktiva ämnen, kallade radondöttrar, i huvudsak bestående av bly- och

vismutisotoper. Det är framförallt halten av alfastrålande och kortlivade

(halveringstid mellan 3 och 27 min) radondöttrar i luft som har betydelse från

hälsosynpunkt.

För att eftersträva låg radon- och radondotterhalt kan åtgärder behöva vidtas.

Radondöttrarna som utgörs av atomärt damm fäster gärna på luftens

dammpartiklar varför lämpliga ansiktsmasker som filtrerar bort dammet också

filtrerar bort radondöttrarna.

Vid planering av skyddsåtgärder är det viktigt att radonkällornas art och

belägenhet är kända, såväl under tillrednings- och brytningsskedet som i det

färdiga utrymmet.

De faktorer som främst påverkar radonhalten är:

– ventilation,

– vattentillrinning,

– förekomst av radioaktiva mineraler.

Till 28 § Mellan radonhalt och radondotterhalt råder följande samband:

Radonhalt x jämviktsfaktorn = radondotterhalt.

Om den aktuella jämviktsfaktorn inte har bestämts kan värdet 0,5 användas.

Radon- eller radondotterhalten mäts enligt den metod som rekommenderas av

Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radonhalten på en arbetsplats kan kortvarigt variera mycket varför mätning

bör ske över en längre tidsrymd.

För att fastställa att radonhalten underskrider 400 Bq/m3 luft kan en

vägledande mätning behövas.

Beträffande exponeringsmätningar, se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.

Till 29 § Utrymningslarm kan t.ex. ges genom ljus- och ljudsignaler, via

radiokommunikation eller telefonledes. På marknaden finns också larmsystem

som via långvågig radiosignalering överför en blinksignal till hjälmlampan.

Till 30 § Exempel på arbetsställen som omfattas av bestämmelserna kan vara

tillredningsområden, brytningsområden, utlastnings- och transportnivåer. Som

arbetsställen kan även räknas underjordiska verkstads- och servicelokaler.

Åtgärder för säker undsättning eller utrymning kan t.ex. vara att:

– installera räddningskammare,

– hålla utrustning tillgänglig som ger tillgång till andningsluft,

– utrusta fordon, elanläggningar och materialupplag med fasta automatiska

brandbekämpningsanordningar,

– använda ledningsmateriel bestående av svårantändligt material.

En räddningskammare kan vara mobil eller insprängd i berg. Storleken avgörs

av antalet personer som ska använda den. En kammare som ska stå emot direkt

brand bör utföras i obrännbart material. Regler om brandskydd finns i Boverkets

byggregler, BBR 94.

För att en räddningskammare ska ge betryggande säkerhet är det viktigt att:

– räddningskammaren inte är placerad alltför långt från brytningsfronten. Ett

lämpligt avstånd kan vara 200-300 meter men avståndet är beroende av faktorer

som t.ex. lutning på tunneln/orten, avstånd till utrymningsväg, avstånd till

tunnelmynning etc.

– räddningskammaren har säker tillförsel av ren luft via en ledning och/eller

från luftflaskor,

– ventilationsledningen för luft och tryckluftsledningen har

avstängningsanordningar inuti räddningskammaren,

– luftutsläpp från räddningskammaren kan regleras så att lämpligt övertryck

upprätthålls inuti kammaren, vanligen omkring 0,1 bar,

– temperaturen i kammaren kan hållas på en godtagbar nivå vid brand i

området,

– räddningskammaren har talkommunikation med markytan eller med någon

annan bemannad plats som inte påverkas av uppkommen brand,

– fordon eller brandfarligt gods inte ställs upp så nära räddningskammaren att

kammaren inte går att använda,

– utrustning för första hjälpen och dricksvatten finns tillgänglig i kammaren.

Det är viktigt att utrymningsvägarna är placerade så att de sannolikt inte blir

blockerade samtidigt och att de hålls fria från hinder. För varselmärkning av

utrymningsvägarna gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler.

Råd om brandskydd finns i SveMins skrift ”Brandskydd i gruv- och

berganläggningar”.

Till 31 § Några exempel på vad handlingsplanen lämpligen kan innehålla är:

– personalförteckning,

– förteckning över räddningsmateriel,

– system för alarmering,

– utrymningsplan,

– plan för elkraftsdistribution,

– ventilationsplan,

– plan för vattenförsörjningen,

– räddningsinstruktioner,

– information till utomstående,

– samverkan med räddningstjänsten,

– krishantering.

För att kunna ha uppgifter tillgängliga om hur många personer som befinner sig

under jord och var dessa befinner sig finns idag kommersiellt tillgängliga

elektroniska in- och utpasseringssystem. Sådana system bör användas särskilt i

större bergprojekt eftersom ett stort antal människor med olika arbetsuppgifter rör

sig där hela tiden. Detsamma gäller även större gruvor, bergtag samt dagbrott och

stenbrott.

I SveMins skrift ”Brandskydd i gruv- och berganläggningar” finns exempel på

underlag till räddnings- och katastrofplaner.

Se även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

Till 32 § Med brandbelastning menas alla föremål eller andra faktorer som kan

bidra till att öka eller sprida en brand.

Material som vid upphettning avger hälso- eller brandfarliga ämnen är

olämpliga att använda under jord. Det är därför lämpligt att ventilationsledningar

i schakt, närmast fläktar och värmeanläggningar samt att genomgångar,

exempelvis i portar, är utförda av obrännbart material.

Verksamheter som innebär risk för brand bör om möjligt förläggas till områden

som har minst två tillfartsvägar. I sådana områden är det inte lämpligt att placera

brandfarliga ämnen.

Mängden brännbart material i förråd bör begränsas.

En fordonsbrand under jord kan vara förödande. Som exempel kan nämnas att

en medelstor lastmaskin innehåller ca. 5 ton brännbart material i form av oljor,

bränsle, plast, gummi m.m. Det är därför viktigt att brandförebyggande underhåll

regelbundet utförs på alla fordon. Vid kontrollen är det lämpligt att se över

fordonens brandskyddsutrustning. Ytterligare information finns i SveMins skrift

”Brandskydd i gruv- och berganläggningar”.

Risken för läckage av gasol eller andra brandfarliga gaser är stor när gaslågan

lämnas obevakad eller när utrustningen lämnas efter arbetets slut utan att ventilen

är stängd samt om tätproppen och skyddskåpan inte är påsatta.

Då gasol används under jord kan gasflaskorna lämpligen transporteras till

markytan efter arbetsdagens slut.

I förordningen om brandfarliga och explosiva varor (1988:1145) finns regler om

förvaring av brandfarliga varor.

Till 33 § Ett bra sätt att hindra olyckor kan vara att förse vätske- och gasledningar

med slangbrottsventiler.

Elektriska ledningssystem bör vara utrustade med jordfelsbrytare,

överlastskydd och fasföljdbrytare.

Elektriska ledningar bör i görligaste mån hållas fria från beläggningar av damm

eller andra substanser som kan bilda fuktbryggor med elöverslag som följd.

Till 34 § Vanliga åtgärder för att hindra brandgaser att spridas är genom

brandsektionering och brandventilation.

Räddningsutrustning bör om möjligt placeras så att den inte skadas vid brand.

Större permanenta anläggningar under jord, exempelvis verkstäder, krossrum

och elanläggningar, kan lämpligen vara försedda med fasta automatiska

släckanordningar.

En del fordon, exempelvis laddtruckar, persontransportfordon och större

motordrivna fordon kan förutom en eller flera handbrandsläckare av tillräcklig

kapacitet, också vara utrustade med automatiska släckanordningar i

motorrummet. Handbrandsläckare innehållande pulver bör regelbundet

konditioneras, eftersom pulvret inuti släckaren ofta klumpat ihop sig genom

upprepade vibrationer och skakningar under transport. Konditioneringen uppnås

genom att släckaren vänds upp och ner några gånger. Åtgärden bör ske med

regelbundna tidsintervall.

Till 35 § Vid bergborrning uppstår stora mängder damm. Detta damm bör

bindas genom vatten, genom skumtillsats i spolluften eller tas om hand med hjälp

av dammsugare. Om inte spridningen av damm begränsas kan även andra

personer än borroperatören exponeras för dammet. Särskilt farligt är damm som

innehåller fri kvarts. Med uttrycket fri kvarts avses kvartsvarianterna kvarts,

kristobalit och tridymit vilka alla förekommer naturligt, de sistnämnda dock i

mycket ringa mängd i den svenska berggrunden. Inandning av kvartshaltigt

damm kan medföra silikos (stendammlunga).

Fortfarande rapporteras fall av silikos varför det är angeläget att prioritera

dammbekämpning i det dagliga arbetet.

Merparten av Sveriges fasta berggrund innehåller fri kvarts. För kvartshaltigt

damm gäller särskilda regler, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts och om

medicinska kontroller.

Till 36 § Regler för sprängning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

sprängarbete.

Dagens sprängämnen som är mycket säkra att hantera har medfört en ökad

frekvens av dolor, dvs. odetonerat sprängmedel, inom bergsprängningen bland

annat beroende på att sprängämnena blivit trögare att initiera. Därmed har risken

också ökat för att dolor kvarstår i berget. Inget sprängämne är dock

påborrningssäkert eller säkert mot slagpåverkan. Därför är det av största vikt att

med grävmaskin eller genom renblåsning rensa tidigare sprängbottnar för att

kunna göra en noggrann granskning efter dolor innan borrning eller mekanisk

fragmentering (knackning) påbörjas.

Även vid utlastning och krossning av sprängda bergmassor kan odetonerat

sprängmedel påträffas. Innan dessa arbetsmoment påbörjas är det viktigt att rensa

bort sådant sprängmedel från bergmaterialet.

Hur dolor uppkommer och hur de förebyggs behandlas utförligt i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sprängarbete.

Till 37 § Flera olyckor och tillbud har inträffat på lutande underlag då

borrvagnar börjat glida under förflyttning eller under pågående borrning. Under

förflyttning är det därför lämpligt att borrvagnen manövreras med fjärrkontroll.

Under pågående borrning är det lämpligt att förankra vagnen med vagnens

haspel och lina i bergdubb eller någon annan fast förankringspunkt. Haspelns

funktion och linans kondition bör kontrolleras regelbundet.

Till 38 § Vid borrning med bergborraggregat är det riskfyllt att vistas framför

eller intill borraggregatet. Riskerna kan bestå i:

– fallande sten,

– påborrning av odetonerat sprängmedel,

– beröring av roterande maskindelar (borrstål och krona),

– buller,

– begränsad sikt,

– hydraulolja under högt tryck (slangbrott),

– oväntade bomrörelser.

Inriktning av borrstänger (bom) samt byte av borrkronor kan kräva att man

befinner sig framför borraggregatet. Aggregatet måste då vara avstängt. Under

reparationsarbete kan personer behöva vistas intill borraggregatet. Största

försiktighet bör då iakttas.

Det är inte lämpligt att samtidigt utföra borrning och laddning.

Till 39 § Som skydd för operatören mot stenkastning från en påborrad

detonerande dola kan man använda ett uppfällbart skydd av kraftigt metallnät

eller något lämpligt genomskinligt plastmaterial av tillräcklig tjocklek. Se även

standard SS-EN 1063.

Till 40 § Inhomogeniteter i bergmassan d.v.s. sprickor, glidytor och bergarter

med olika egenskaper liksom borrets egenrotation medför att hålavvikelser ofta

uppkommer även vid ringa borrhålsdjup. Det är därför av väsentlig betydelse att

den sanna försättningen är känd vid de främre hålraderna så att mängden

sprängämne kan anpassas till det faktiska behovet. Föreskriften innebär att

inmätning (scanning) av pallens frontyta normalt måste ske. Att uppskatta

hålavvikelsen med en ficklampa nedsänkt i borrhålet är inte tillräckligt. Om

pallens hela frontyta är täckt av bergmassor kan inmätning eller scanning

uteslutas för att förebygga stenkastning.

För stor laddning i förhållande till försättningen kan vid sprängningen medföra

okontrollerad stenkastning med flera hundra meters kastlängd med uppenbara

risker för personskador. Försättning definieras som det vinkelräta avståndet från

borrhålet till den fria ytan mot vilken sprängningen sker.

Skulle borrhålet kröka bakåt eller i sidled kan en justering av tändföljden

behöva utföras.

Till 41 § När någon behöver vistas intill en pallkant, såsom vid rensning eller

laddningsarbete, är det lämpligt att ett tillfälligt skyddsräcke sätts upp. Är arbetet

av mindre omfattning kan det räcka med användning av personlig

skyddsutrustning som t.ex. fallskydd.

Till 42 § En hydraulhammares anslagsenergi kan vara så hög att okontrollerad

stenkastning (”scabbing” eller utstötning) kan uppkomma när man bearbetar

(knackar) skut. Kastlängder på upp till 100 meter har iakttagits. Genom den höga

anslagsenergin kan också odetonerat sprängmedel (dola) i skutet initieras. Av

sådana skäl är det viktigt att hålla skutbearbetningen avskild från annan

verksamhet. Särskilt angeläget kan detta vara på stora arbetsställen där det

samtidigt förekommer ett antal andra aktiviteter.

Vid permanenta arbetsställen som t.ex. bergtag och stenbrott bör man överväga

att sätta upp fasta skyddsväggar runt platsen där skutbearbetning pågår.

Bruket av hydraulhammare skapar damm som av hälsofrämjande skäl bör

bindas. Åtgärder för att begränsa spridning av damm, se även kommentarerna till

35 § och 43 §.

Till 43 § Vatten bör tillsättas under krossningsprocessen t.ex. i form av

vattendimma eller via spridande sprinkler så att dammet binds. På permanenta

krossanläggningar under jord är det lämpligt att installera fasta sprinklersystem.

Se även kommentarerna till 35 §.

Till 45 § Vattenlås kan uppstå då vatten ansamlas i schakt eller bergrum där

dräneringen är otillräcklig. Då vattnets vikt överskrider hållfastheten i ”proppen”

brister denna och ett okontrollerat flöde uppstår.

Valvbildning eller häng kan uppstå i bergschakt särskilt om schakten är för

trånga eller om alltför grovstyckigt berg eller skräp tippas i schaktet. Att ta ned

sådana valv eller häng kräver stor kunskap och försiktighet.

Häng kan också bildas i grus- och makadamupplag, särskilt under den kalla

årstiden då det lösa materialet konsolideras genom att det fryser. Lastning under

sådant häng bör undvikas.

Till 46 § Om odetonerat sprängmedel, (dolor), finns i bergmassan kan

sprängmedlet bringas att detonera genom kombinationen av friktion och tryck

som uppstår då lastmaskinens skopa penetrerar bergmassan. Risken för att

operatören skadas av kringflygande sten från en sådan detonation är särskilt stor

när djupgrävare används eftersom grävningen då sker i riktning mot operatören

som är skyddad endast av lastmaskinens glasruta.

Som skydd för operatören kan man till exempel använda ett uppfällbart skydd

av kraftigt metallnät eller något genomskinligt plastmaterial av lämplig tjocklek.

Se även kommentaren till 39 §.

Hur dolor uppkommer och förebyggs behandlas utförligt i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om sprängarbete.

Till 47 § Vid bergbesiktning är det lämpligt att kontrollera bergytan och

sprutbetongbelagda ytor liksom befintlig bergförstärkning. Man bör särskilt

uppmärksamma vattenflöden eller sprickor i sprutbetongen

Förstärkningsåtgärder, exempelvis bultning ända fram intill stuffen kan lämpligen

ingå som en naturlig del av salvcykeln borrning-laddning-sprängning-lastning-

maskinskrotning-betongsprutning.

När sprutbetong används bör betongen ges tillräcklig brinntid innan området

beträds under det belagda taket eller intill de belagda väggarna.

Manuell bergskrotning är ett farligt arbetsmoment som endast bör anförtros

erfarna skrotare.

Till 48 § Den som utses som ansvarig för skrotning bör ha god kännedom om

bergförhållanden. Sådan kännedom kan personen ha erhållit genom praktiskt

arbete och teoretiska kurser. Se även kravet på utbildning i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete liksom i AML 3 kap. 3 §.

Det är lämpligt att regelbundet undersöka bergväggarna vid bergskärningar,

djupa dagbrott och stenbrott för att se om där finns lösa block och

sprickbildningar. Såväl rinnande vatten som isbildning liksom

temperaturvariationer kan snabbt vidga sprickor och därmed ge upphov till

riskfyllda stenfall. Uppsikt bör även hållas över isbildning vid tunnelmynningar.

Till 49 § Bergbesiktning kan ha olika målsättningar såsom förbesiktning,

efterbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, skadebesiktning

kontrollbesiktning m.m. Underhållsbesiktning utförs efter tidsintervall som

bestäms utifrån resultatet av den föregående bergbesiktningen.

Skadeförebyggande åtgärder, exempelvis bergförstärkning som protokollförs som

nödvändiga vid besiktningen, bör vidtas snarast.

Till 50 § Föreskriften avser egentliga lindrivna gruvspel avsedda för berg- eller

personbefordran, räddningshissar samt schakthängställningar.

Stigortshissar omfattas däremot av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

maskiner.

Till 51 § När en arbetstagare meddelat arbetsgivaren att hon är gravid eller

ammar åligger det denne, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och

ammande arbetstagare, att snarast genomföra en individuell riskbedömning av

arbetsmiljön där den gravida eller ammande är sysselsatt.

I de angivna föreskrifterna finns ytterligare bestämmelser.

Till 52 § I 3 kap. 7 d §arbetsmiljölagen anges vem som är ansvarig för

samordningen av arbetsmiljöfågor vid ett gemensamt arbetsställe. Sådan

samordning kan gälla t.ex. lokala skyddsföreskrifter, utrymningsvägar,

brandskydd eller andra säkerhetsaspekter som är gemensamma för arbetsstället.

Samordningen befriar inte de enskilda arbetsgivarna från deras

arbetsgivaransvar.