AFS 2012:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Xxxxxxxxxxxxx

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2012:XX

Minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2012:3

Minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö

och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 978-91-7930-566-6

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2012 366224

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av

föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-

mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

AFS 2012:3

3

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderårigas

arbetsmiljö

Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

5

Tillämpningsområde	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

5										

Definitioner	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

6

Undersökning	och	riskbedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

7

Medicinsk	kontroll	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

8

Åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

9

Information	till	vårdnadshavare	och	skyddsombud . . . . . . . . . . . . . . . . 	

9

Vårdnadshavares	medgivande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

10

Ensamarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

10

Rutiner	för	introduktion	och	information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

10

Förbjudna	arbetsuppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

11

Allmänna	regler	för	minderåriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

11

Särskilda	regler	för	yngre	och	äldre	barn	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

11

Yngre	barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

11

Äldre	barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

12

Arbetstider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

12

Allmänna	arbetstidsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

12

Särskilda	regler	om	arbetstider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

13

Yngre	och	äldre	barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

13

Ungdomar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

13

Arbetstid	vid	arbete	åt	olika	arbetsgivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

14

Arbetstid	inom	ramen	för	utbildning	för	kombinerad	undervis-

ning	och	praktik	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

15

Bestämmelser	om	straff	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

16

Bilaga1 Riskfylldaarbetsuppgiftersomenligt11§ärförbjudnaför

minderåriga	med	de	undantag	som	anges	i	tredje	och	

fjärde	kolumnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	

18

5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

om minderårigas arbetsmiljö;

beslutade den 19 juni 2012.

Arbetsmiljöverket föreskriver följande1 med stöd av 18 § arbetsmiljöförord­

ningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Syfte

1 § Syftet med föreskrifterna är att förebygga att den som inte fyllt 18 år

genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre förut­

sättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter gäller arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän

och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete eller genomgå utbild­

ning.

För skolhuvudmän gäller bara 3–6, 9–11 och 24 §§.

Allmänna råd: Föreskrifterna gäller om någon låter minderåriga ut ­

föra arbete. Föreskrifterna gäller inte mot den minderåriga själv om

denne utför arbete på eget initiativ. En annan sak är att föreskrifter­

na kan tillämpas mot den som anlitar samma minderåriga person att

utföra arbetet.

För att arbete som utförs åt arbetsgivare eller uppdragsgivare ska

omfattas av arbetsmiljölagen (1977:1160) och dessa föreskrifter krävs

att det utförs yrkesmässigt och inte som en fritids­ eller hobbysys­

selsättning. När man bedömer om en arbetsuppgift är yrkesmässigt

utförd tar man hänsyn till om den är av ekonomisk art, om ett presta­

tionskrav finns uppställt, samt om den utförs regelbundet och varak­

1

Jfr Rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet

(EGT L 216, 20.8.1994, s. 12, Celex 31994L0033).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2012:3

Utkom från trycket

den 6 juli 2012

AFS 2012:3

6

tigt. Om någon låter en minderårig utföra arbete som den minder åriga

utför inom ramen för sin egen firma bör normalt arbetet anses vara

yrkesmässigt utförd. Om ett anställningskontrakt är upprättat så att

den minderåriga formellt sett är arbetstagare är arbetet alltid yrkes-

mässigt. Ett exempel på en situation när föreskrifterna inte är tillämp-

liga på grund av att arbetet inte utförs varaktigt eller regelbundet kan

vara när det rör sig om ett enstaka uppdrag som en minderårig utför

åt en privatperson, idrottsförening eller jultidningsföretag i upp till

några veckor utan att vara anställd.

För de minderåriga som omfattas av dessa föreskrifter på grund av

att de genomgår utbildning i form av skolundervisning eller praktik är

föreskrifternas tillämpning av naturliga skäl inte beroende av något

krav på att arbetet utförs yrkesmässigt.

Definitioner

3 § De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166).

Dess utom använder föreskrifterna följande beteckningar.

I dessa föreskrifter förstås med:

Familjemedlem

person som

1. är vårdnadshavare till den minderåriga,

2. är släkt med och lever i samma hushåll som

den minderåriga,

	

3. är gift med vårdnadshavaren och lever i

samma hushåll som den minderåriga, eller

4. lever under äktenskapsliknande förhållan-

den med vårdnadshavaren i samma hushåll som

den minderåriga.

Minderårig

den som inte fyllt 18 år.

Praktik

alla de former av arbetsplatsförlagt lärande som

förekommer inom ramen för en utbildning.

Praktikgivare

den som tar emot minderårig för praktik.

7

AFS 2012:3

Skolhuvudman

den som driver en verksamhet för utbildning av

minderåriga.

Skolvecka

en vecka då eleven går minst en dag i skolan.

Ungdom

minderårig som fullgjort sin skolplikt och som

fyller minst 16 år under innevarande kalenderår.

Uppdragsgivare

den som på annat sätt än att vara arbetsgivare

låter minderårig utföra arbete.

Yngre barn

minderårig som inte har fyllt 13 år.

Äldre barn

minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom.

Undersökning och riskbedömning

4 § Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska

genomföra en undersökning och riskbedömning med särskild hänsyn till

att arbetsuppgifter och skoluppgifter kan komma att utföras av minder åriga

som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna. Undersökningen och risk­

bedömningen ska ta hänsyn till minderårigas fysiska och psykiska mognad,

ålder och förutsättningar i övrigt. Vid undersökningen och riskbedömning­

en för yngre och äldre barn ska bedömas om arbetet kräver stort ansvarsta­

gande eller är fysiskt eller psykiskt tungt.

Ny undersökning och riskbedömning ska genomföras när verksamheten

förändras så att riskerna för minderåriga påverkas.

Om det finns ett skyddsombud eller ett elevskyddsombud ska ombuden

få möjlighet att delta i undersökningar och riskbedömningar och yttra sig

över valet av arbetsuppgifter för minderåriga.

Allmänna råd: Eftersom bestämmelserna preciserar de krav på risk­

bedömning som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systema­

tiskt arbetsmiljöarbete omfattas riskbedömningen i bestämmelsen av

skriftlighetskravet i de föreskrifterna.

Bestämmelsen gäller bara undersökning och bedömning av risker

som är typiska för minderåriga personer i olika åldersgrupper och

ställer alltså inget krav på att undersöka och bedöma risker på indi­

vidnivå. Däremot kan riskbedömningen visa att det finns ett behov

AFS 2012:3

8

att fastställa rutiner över hur man ska agera för att i olika fall anpassa

verksamheten till en enskild minderårigs egenskaper.

När det gäller minderåriga i utbildning bör man alltid riskbedöma

bland annat arbets­ och skoluppgifter med särskilda risker både på

yrkesprogram och högskoleförberedande program. Områden där

sådana risker kan finnas är kemiska ämnen, ergonomi, teknisk utrust­

ning, ljud­ och ljusförhållanden. Dessa risker kan finnas i till exempel

slöjd, idrott och hälsa, hem­ och konsumentkunskap samt laborationer

inom kemi och biologi. Eftersom utbildningsväsendet hela tiden för­

ändras finns det liknande arbetsuppgifter, som inte är av lika traditio­

nellt slag, som också måste riskbedömas.

Exempel på arbeten där stort ansvarstagande krävs är arbete som

innebär makt­ eller myndighetsutövning i form av exempelvis kon­

troll och godkännande av en person. Fysiskt tunga uppgifter kan vara

t.ex. tunga lyft, buller och arbete med kemiska ämnen. Psykiskt tunga

uppgifter kan vara t.ex. att arbeta ensam, ta hand om personer i kris

eller hantera pengar.

Medicinsk kontroll

5 § Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska se

till att regelbundna medicinska kontroller görs av den minderårige om det

behövs för att bedöma risker beträffande en minderårigs säkerhet, fysiska

eller psykiska hälsa eller utveckling. Den medicinska kontrollen får inte

medföra några kostnader för den minderårige.

Tiden mellan de medicinska kontrollerna ska anpassas till riskernas

karaktär och till den undersöktes hälsotillstånd och mognad.

Allmänna råd: För skolhuvudmän bör bestämmelsen tolkas som att

en skolhuvudman ska undersöka om de planerade arbetsuppgifterna

under elevens praktik innebär krav på medicinsk kontroll och försäk­

ra sig om att praktik givaren erbjuder sådan kontroll om inte skolan

gör det.

Den medicinska kontrollen av minderåriga skiljer sig från medi­

cinsk kontroll av andra grupper genom att en minderårig kan för­

väntas vara särskilt känslig för vissa belastningar. Bristande mognad

och erfarenhet kan medföra ökad risk för både olycksfall och psykisk

påfrestning vid stor belastning. Detta innebär att man behöver beakta

den minderårigas fysiska och psykiska mognad vid den medicinska

9

AFS 2012:3

kontrollen, förutom de olika medicinska risktillstånd som beskrivs i

föreskrifterna om medicinska kontroller.

För att bedöma om och när medicinska kontroller ska ske är det

lämpligt att rådgöra med den personal som genomfört den första

medicinska kontrollen. I skolan kan elevhälsans personal med fördel

genomföra den medicinska kontrollen förutsatt att de har nödvändig

kompetens och erfarenhet.

Åtgärder

6 § Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska

innan arbetet eller utbildningen påbörjas vidta de åtgärder som behövs

enligt riskbedömningen och utförd medicinsk kontroll.

Allmänna råd: I samband med praktik bör skolhuvudmannen och

praktikgivaren vidta åtgärderna i samråd. Även i situationer då prak­

tikgivaren har ett ansvar att vidta en viss åtgärd är skolhuvudman­

nen också ansvarig att inom sin verksamhet genom t.ex. ingående

av utbildningskontrakt och uppföljning verka för att praktikgivaren

vidtar åtgärden. Om den uppföljning som skolhuvudmannen ska

göra skulle visa att praktikgivaren inte följer en viss regel i dessa eller

andra av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och skolhuvudmannen inte

lyckas förmå praktikgivaren att vidta rättelse kan skolhuvudmannen

tillsammans med praktikgivaren vara ansvarig för överträdelserna.

Åtgärder som avses i bestämmelsen kan vara sådana som generellt

minskar riskerna, t.ex. att ta fram rutiner och köpa skyddsutrustning.

Åtgärderna kan även vara individuella som att anpassa verksamheten

till risker som härrör från en särskild minderårigs individuella egen­

skaper.

Information till vårdnadshavare och skyddsombud

7 § Arbetsgivare och uppdragsgivare som låter en minderårig utföra arbe­

te ska informera yngre och äldre barns vårdnadshavare om arbetsuppgif­

terna, deras risker och eventuella skyddsåtgärder.

Om det finns ett skyddsombud ska skyddsombudet underrättas om

beslut att anställa en minderårig.

AFS 2012:3

10

Vårdnadshavares medgivande

8 § För yngre och äldre barn får arbete vid sidan av skolan inte gå ut över

skolarbetet eller hindra dem från att tillgodogöra sig undervisningen.

För att få anlita yngre och äldre barn att utföra arbete ska arbetsgivare och

uppdragsgivare försäkra sig om att vårdnadshavare har lämnat sitt med­

givande.

Ensamarbete

9 § Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare får

aldrig låta en minderårig utföra en sådan riskfylld arbetsuppgift som finns

uppräknad i bilaga 1 som ensamarbete.

Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter, se

24 §.

Allmänna råd: Med ensamarbete avses detsamma som i Arbetsmiljö­

verkets föreskrifter om ensamarbete.

Rutiner för introduktion och information

10 § Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska

se till att den minderåriga får en introduktion med information om arbets­

uppgifterna och dess risker och försäkra sig om att den minderåriga har

förstått informationen. Arbetet ska utföras under ledning och tillsyn av en

lämplig person som har fyllt 18 år och har kunskaper om arbetet. Det ska

finnas rutiner för hur introduktion och handledning ska gå till.

Allmänna råd: En lämplig person att leda och ha tillsyn över den

minderåriga kan till exempel vara en lärare, arbetsledare eller en mer

erfaren arbetskamrat. Personen bör ha minst ett års erfarenhet av de

aktuella arbetsuppgifterna från arbetsliv eller utbildning och ha nöd­

vändiga kunskaper om risker och skydd.

Behovet av ledning och tillsyn varierar beroende på vilket arbete

som avses och den minderåriges ålder, erfarenhet och utbildning. Det

är inte alltid nödvändigt att ha konstant uppsikt över den minderåriga

som utför ett arbete för att utöva tillräcklig ledning och tillsyn.

11

AFS 2012:3

Förbjudna arbetsuppgifter

Allmänna regler för minderåriga

11 § Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och

praktikgivare att låta minderåriga utföra de riskfyllda arbetsuppgifter som

finns uppräknade i bilaga 1 om inte villkoren för undantag enligt bilagan är

uppfyllda.

Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter, se

24 §.

Allmänna råd: Exempel på sådan likvärdig utbildning som avses i bila­

ga 1, undantag i fjärde kolumnen, kan vara utbildare som är fristående

från grund­ och gymnasieskolan, t.ex. en folkhögskola. Andra exem­

pel är uppdragsutbildningar av yrkesinriktad karaktär som fristående

utbildare genomför, t.ex. motorsågsutbildning eller truckförarutbild­

ning. En arbetsgivares internutbildning brukar mycket sällan vara av

sådan omfattning att den är likvärdig med sådan gymnasieutbildning.

Vid den undersökning och riskbedömning enligt 4 § som arbets­

givaren alltid ska göra får han eller hon jämföra annan utbildning med

den som gymnasieskolan har för att bedöma om den är likvärdig. Det

bör räcka med att det utbildningsavsnitt som arbetsuppgiften avser är

avklarat oavsett om ett helt utbildningsprogram är slutfört eller inte.

Särskilda regler för yngre och äldre barn

Yngre barn

12 § Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare och praktikgivare

att låta yngre barn utföra arbete. Undantag gäller:

1. för mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom verksamheter som

bedrivs av en familjemedlem utan andra anställda,

2. om Arbetsmiljöverket har gett tillstånd för artistuppträdande enligt

13 §.

Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter, se

24 §.

13 § Arbetsgivare, uppdragsgivare och praktikgivare som vill låta yngre

barn uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och

vid sport­ och reklamevenemang kan söka tillstånd hos Arbetsmiljöverket

AFS 2012:3

12

för detta. Beviljande av sådan ansökan förutsätter att arbetsuppgifterna inte

riskerar barnets säkerhet, hälsa eller utveckling. Arbetet får inte heller gå

ut över skolarbetet eller hindra den minderåriga från att tillgodogöra sig

undervisningen.

Äldre barn

14 § Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare och praktikgivare

att låta äldre barn sälja åldersreglerade varor eller i övrigt utföra arbete som

kräver stort ansvarstagande eller låta dem utföra fysiskt eller psykiskt tungt

arbete.

Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter, se

24 §.

Arbetstider

Allmänna arbetstidsregler

15 § Vårdnadshavarna avgör arbetstiden för yngre barn som utför myck­

et lätta och ofarliga arbetsuppgifter enligt 12 § p. 1. Samma gäller för äldre

barn och ungdomar som anlitas på samma sätt.

16 § En arbetsgivare eller uppdragsgivare får inte låta en minderårig utfö­

ra arbete mellan klockan 24 och 05.

Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter, se

24 §.

17 § Om det finns särskilda skäl får Arbetsmiljöverket medge undantag

från 16, 19, 20 och 21 §§ för uppträdande och repetitioner inom kulturell

eller konstnärlig verksamhet samt vid sport­ och reklamevenemang.

Allmänna råd: Exempel på när särskilda skäl kan finnas är när barn

ska delta i filminspelningar där nattmörker är en förutsättning och det

enbart gäller arbete vid ett fåtal tillfällen.

18 § Arbetsgivare eller uppdragsgivare ska ordna med en sammanhäng­

ande rast om minst 30 minuter senast efter fyra och en halv timmes arbete.

Överträdelse av bestämmelserna kan medföra böter, se 24 §.

13

AFS 2012:3

Särskilda regler om arbetstider

Yngre och äldre barn

19 §Arbetsgivare eller uppdragsgivare får inte låta yngre eller äldre barn

utföra arbete mellan klockan 20 och 06.

Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter, se

24 §.

20 §När arbetsgivare eller uppdragsgivare anlitar yngre och äldre barn

gäller även följande arbetstidsregler.

1.Den minderåriga ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet

från arbetet för nattvila under varje period om 24 timmar (dygnsvila).

2.Den minderåriga ska ha en ledighet om minst två dagar under varje

period om sju dagar. Så långt som möjligt ska ledigheten vara samman­

hängande och vara förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledig­

heten får aldrig understiga 36 timmar. Den ska förläggas till tid som är fri

från schema lagd undervisning.

3.Den minderåriga ska ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet

från arbetet varje kalenderår. Ledigheten ska förläggas till tid som är fri från

schemalagd undervisning.

4.Arbete som utförs under skollov som är minst en vecka tillsammans

med lördag och söndag får totalt omfatta högst 7 timmar per dag och högst

35 timmar per vecka.

5.Arbete som utförs under skolvecka får totalt omfatta högst 2 timmar per

skoldag eller 7 timmar per skolfri dag och högst 12 timmar per skolvecka.

Reglerna i första stycket gäller oavsett om arbetstiden rubriceras som

ordinarie arbetstid, övertid, mertid eller jourtid.

Överträdelse av bestämmelserna i första stycket punkterna 1–5 kan med­

föra böter, se 24 §.

Ungdomar

21 §När arbetsgivare eller uppdragsgivare anlitar ungdomar gäller följan­

de arbetstidsregler.

1.Den minderåriga ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet

under varje period om 24 timmar (dygnsvila).

Tiden mellan klockan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri

från arbete. Detta gäller inte på arbetsplatser där ordinarie arbetspass slu­

tar mellan klockan 22 och 24 eller börjar mellan klockan 05 och 07 och där

det medför stor olägenhet för verksamheten om den minderåriga inte kan

AFS 2012:3

14

avsluta eller påbörja arbetspasset vid de ordinarie tiderna. På sådana arbets­

platser får dygnsvilan förkortas till 11 timmar.

För arbete som består av flera arbetspass under ett dygn som inte vart och

ett överstiger 4 timmar får dygnsvilan förkortas till 11 timmar.

För arbete som utförs på sjukhus, äldreboenden, inom jordbruk eller på

hotell och restaurang får dygnsvilan förkortas till 11 timmar.

En förutsättning för förkortning av dygnsvilan till 11 timmar enligt andra,

tredje och fjärde styckena i denna punkt är att en kompenserande viloperiod

ges i omedelbar anslutning till arbetspassets eller arbetspassens slut.

2.Den minderåriga ska ha en ledighet om minst två dagar under varje

period om sju dagar. Så långt som möjligt ska ledigheten vara sammanhäng­

ande och vara förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får

aldrig understiga 36 timmar.

3.Arbetet får totalt omfatta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar

per vecka.

När det behövs med hänsyn till arbetsuppgifternas natur eller arbets­

förhållandena i övrigt får arbetstiden istället uppgå till 8 timmar per dag i

genomsnitt under en period om sju dagar och veckoarbetstiden uppgå till

40 timmar per vecka i genomsnitt under en period om fyra veckor.

Under skolveckor ska arbetstiden förläggas så att den inte hindrar skol­

gång eller möjligheten att tillgodogöra sig skolundervisningen.

Reglerna i första och andra styckena i denna punkt gäller oavsett om

arbetstiden rubriceras som ordinarie arbetstid, övertid, mertid eller jourtid.

Överträdelse av bestämmelserna i första stycket punkterna 1–3 kan med­

föra böter, se 24 §.

Arbetstid vid arbete åt olika arbetsgivare

22 §Arbetstiden vid arbete åt olika arbetsgivare ska beaktas vid beräk­

ningen av den tillåtna arbetstiden enligt 20 § första stycket punkten 5 och

21 § första stycket punkten 3. Arbetsgivare och uppdragsgivare som anlitar

en minderårig som under samma tidsperiod utför arbete åt annan arbets­

givare, uppdrags givare eller praktikgivare som avses i 23 § ska, vid beräk­

ningen av den tillåtna arbetstiden, dra ifrån den tid som den minderåriga

arbetar för den andre.

Vid tillämpningen av första stycket får minderåriga som utför arbete åt

sådan praktikgivare som avses i 23 § anlitas till ytterligare 20 timmars arbete

per vecka oavsett om den minderåriga är anställd inom ramen för sin prak­

15

AFS 2012:3

tik eller inte. Av dessa ytterligare 20 timmar får upp till 8 timmar förläggas

till en och samma dag.

Överträdelse av bestämmelserna i första och andra styckena kan medföra

böter, se 24 §.

Allmänna råd: För att avgöra om man behöver tillämpa denna bestäm­

melse kan en arbetsgivare fråga den minderåriga om den minderåriga

arbetar för en annan arbetsgivare eller praktikgivare. Om den minder­

åriga svarar nej bör arbetsgivaren vid tillämpningen av bestämmelsen

utgå från att svaret överensstämmer med verkligheten. Har vi exem­

pelvis en situation där en 17­åring är anställd av två olika arbetsgivare

som båda har underlåtit att ställa en sådan fråga och den minderåriga

arbetar 8 timmar åt den ena arbetsgivaren och 1 timme åt den andra

under en och samma dag är båda arbetsgivarna ansvariga för överträ­

delsen av 21 § första stycket punkten 3 och 22 §.

Att första stycket enbart hänvisar till reglerna om längsta tillåtna

arbetstid per dag och vecka innebär att en arbetsgivare, precis som

för vuxna arbetstagare, inte behöver beakta att en minderårig arbetar

åt någon annan när arbetsgivaren tillämpar viloreglerna i 21 § första

stycket punkten 1–2.

Genom andra stycket kan en arbetsgivare låta en minderårig arbeta

8 timmar på onsdag, 7 timmar på lördag och 5 timmar på söndag även

om den minderåriga som lärling under samma vecka arbetar 7,5 tim­

mar om dagen måndag till fredag åt sin praktikgivare och har ett möte

med sin handledare på skolan i 2,5 timmar. Skulle mötet på skolan

bara ta 2 timmar i anspråk är det tillåtet för arbetsgivaren att låta den

minderåriga arbeta ytterligare 0,5 timmar under den veckan eftersom

den totala arbets­ och utbildningstid inom ramen för lärlingsutbild­

ningen då bara uppgår till 39,5 timmar.

Arbetstid inom ramen för utbildning för kombinerad undervisning och

praktik

23 § För arbete som utförs åt praktikgivare inom ramen för en utbildning

för kombinerad undervisning och praktik gäller reglerna om arbetstider i

15–23 §§ oavsett om den minderåriga anställts eller inte.

Vid beräkning av arbetstid som avses i första stycket ska tiden som den

minderåriga deltar i lärarledd skolundervisning läggas till den tid som den

AFS 2012:3

16

minderåriga utför arbete åt praktikgivaren i den utsträckning arbete och

sådan undervisning har förlagts till samma vecka.

Praktikgivaren ansvarar för att arbetstiden beräknad enligt första stycket

inte överskrids.

Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter, se

24 §.

Allmänna råd: Med utbildning för kombinerad undervisning och praktik

avses till exempel gymnasieskolans lärlingsutbildning och grundsko-

lans PRAO.

När praktikgivaren för en lärling ska följa upp undervisning- och

arbetstid är det lämpligt att använda sig av det utbildningskontrakt

som upprättas i början av lärlingsutbildningen enligt 16 kap. 11 a §

skollagen.

Ett exempel på när praktikgivaren måste ta hänsyn till bestämmel-

sen i andra stycket är om skolan meddelar att praktikanten kommer

ha ett uppföljningsmöte med skolans kontaktperson för praktiken.

Om praktikanten i sådana fall har 40 timmars arbetsvecka måste prak-

tikgivaren minska arbetstiden för den aktuella veckan med så lång tid

som mötet pågår.

Bestämmelser om straff

24 § Bestämmelserna i 12 och 14 §§ utgör föreskrifter enligt 5 kap. 2 § tred-

je stycket arbetsmiljölagen (1977:1160). Bestämmelserna i 9 och 11 §§ utgör

föreskrifter enligt 5 kap. 3 § andra stycket samma lag. Bestäm melserna i 16 ,

18–20 §§, 21 § punkterna 1–3 och 22–23 §§ utgör före skrifter enligt 5 kap. 5 §

samma lag.

Brott mot de nu uppräknade föreskrifterna kan enligt 8 kap. 2 § första

stycket arbetsmiljölagen medföra böter.

17

AFS 2012:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2013. Samtidigt upphävs

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:1) om minderåriga.

Tillstånd som har meddelats av Arbetsmiljöverket enligt de upphävda

föreskrifterna ska fortsätta att gälla enligt sin lydelse till slutdatumet för till­

ståndet.

MIKAEL SJÖBERG

Agneta Sunder

Anna Middelman

AFS 2012:3

18

Bilaga 1

Riskfyllda arbetsuppgifter som enligt 11

§ är förbjudna för minderåriga med de undantag som anges i tredje

och fjärde kolumnen.

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

I. Agens

1.

Arbete med avloppsvatten, avlopps­

slam eller latrin i öppen hantering så att det finns risk för smitta.

X

X

X

2.

Arbeten som kan medföra särskild risk

för kontakt med smittämnen som tillhör riskklass 2 enligt Arbetsmiljöverkets före­ skrifter om mikrobiologiska arbetsmiljöris­ ker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.

X

X

X

3.

Arbete med kvarts eller kvartshaltigt

material om det krävs att arbetstagaren ska genomgå medicinsk kontroll enligt före­ skrifter från Arbetsmiljöverket.

X

X

X

4.

Arbete med eldfasta keramiska fibrer,

specialfibrer eller kristallina fibrer om det krävs att arbetstagaren ska genomgå medicinsk kontroll enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

X

X

X

19

AFS 2012:3

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

5.

Arbete som medför att arbetstagaren

kan utsättas för aromatiska polycykliska kolväten i sot, tjära, beck, rök eller damm.

X

X

X

6.

Kemiska ämnen fördelade på faroan­

givelser:

Arbete med kemiska produkter eller

farliga ämnen som bildas under arbete och som uppfyller kriterierna för att märkas med någon av följande faroangivelser enligt EG

­förordningen 1272/2008 om klassifice­

ring, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. H300: Dödligt vid förtäring H310: Dödligt vid hudkontakt H330: Dödligt vid inandning H301: Giftigt vid förtäring H311: Giftigt vid hudkontakt H331: Giftigt vid inandning H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion H334: Kan orsaka allergi

­ eller astmasym­

tom eller andningssvårigheter vid inand­ ning

X

X

X

AFS 2012:3

20

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

H350: Kan orsaka cancer H351: Misstänks kunna orsaka cancer H340: Kan orsaka genetiska defekter H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H318: Orsakar allvarliga ögonskador H370: Orsakar organskador H371: Kan orsaka organskador H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Arbete med kemiska produkter, eller

farliga ämnen som bildats under arbete, och som uppfyller kriterierna för att hänföras till någon av följande faroklasser enligt Kemi

­

X

X

X

21

AFS 2012:3

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

kalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. Mycket giftig Giftig Allergiframkallande Cancerframkallande Mutagen Reproduktionstoxisk Frätande med riskfrasen Starkt frätande, R

35, eller

Hälsoskadlig med riskfraserna •

Möjlig

risk

för

bestående

hälsoskador,

R

68, eller

Risk

för

allvarliga

hälsoskador

vid

lång­

varig exponering, R 48.

Förbudet gäller inte enstaka påfyllningar

av bensenhaltig bensin i fordon eller motor­ redskap, som den minderårige använder i arbetet. Förbudet gäller däremot i övriga arbeten med sådan bensin.

X

X

X

AFS 2012:3

22

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under- visning, eller

ingår i handledarledd prak- tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

7.

Arbete med bekämpningsmedel som är

att hänföra till klass 1 eller 2 enligt förord- ningen (2000:338) om biocidprodukter och förordningen (2006:1010) om växtskydds- medel.

Förbudet gäller även arbete med skogs-

plantor som behandlats med sådana bekämpningsmedel.

X

X

8.

Arbete med bly eller blyhaltigt material

om det krävs att arbetstagaren ska genomgå medicinsk kontroll enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

X

X

9.

Arbeten som kan medföra risk för kon-

takt med smittämnen som tillhör riskklass 3 eller 4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.

X

10.

Arbete som bara får utföras efter

särskilt tillstånd av Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

X

23

AFS 2012:3

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

11.

Arbete med asbest eller asbesthaltigt

material.

X

II. Arbetsmetoder och arbeten

1. Arbete i miljöer som medför att den

minderårige kan utsättas för sådana farliga ämnen att andningsskydd krävs.

X

X

X

2. Hantering av utrustning för produk­

tion, lagring eller användning av kompri­ merade, kondenserade eller upplösta gaser.

X

X

X

3. Tillverkning eller bearbetning av

metallegeringar eller andra ämnen med särskild antändningsrisk, såsom metal

legeringar med hög magnesiumhalt eller därmed jämförbara lättantändliga ämnen.

X

X

X

4. Skärning och svetsning med gas, elek­

tricitet eller laser.

X

X

X

AFS 2012:3

24

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

5. Arbete i slutna utrymmen där det kan

förekomma gas eller ånga i hälsofarliga halter, brandfarlig gas eller ånga eller farligt låg halt av syre.

X

X

X

6.

Framställning och hantering av anord­

ningar, fyrverkeriartiklar och andra föremål som innehåller explosiva varor och spräng­ medel enligt förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

X

X

X

7.

Arbete med maskiner och anordningar

där risken för personskador vid kontakt med deras rörliga eller bearbetande delar vid korrekt användning inte är försumbar eller där det finns risk för att allvarlig per­ sonskada uppstår vid felaktig användning.

För ungdomar gäller förbudet inte

maskiner eller anordningar där riskerna är förebyggda genom tekniska skyddsåtgärder så att farliga rörliga delar inte är åtkomliga. Maskinerna ska vara så konstruerade så att rörelsen automatiskt stannar innan man kan komma in i riskområdet.

X

X

X

25

AFS 2012:3

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

Allmänna råd:

Exempel på sådana maski­

ner som i regel inte omfattas av förbudet i bestämmelsen på grund av att risken inte är sådan som anges i bestämmelsens första stycke är handhållna el

­vispar och syma­

skiner som inte är avsedda för industriellt bruk.

8.

Arbete med maskindrivna lyftanord­

ningar, linbanor eller liknande transportan­ ordningar.

Förbudet gäller inte för manövrering av

permanent anordnade tryckknappshissar. Förbudet gäller inte heller manövrering av telfer, lyftblock eller dylikt för att lyfta enhetslaster med väldefinierade lyftpunkter som understiger 25 kg.

X

X

X

AFS 2012:3

26

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

9.

Arbete som förare eller operatör av föl­

jande:

a)

Traktorer eller vagnar med vinsch,

last

­, skördar

­ eller grävaggregat eller front­

lastare med redskap. Traktorer med annan lyftanordning än trepunktskoppling.

b)

Mobila maskiner avsedda för bygg­

nads

­, anläggnings

­ eller vägarbete.

c)

Lyftande truckar.

d) Mobila skogs

­ och jordbruksmaskiner,

trädgårdsmaskiner och snöslungor.

För ungdomar gäller förbudet inte gräs­

klippare med acceptdon (”dödmansgrepp” eller säkerhetsbygel) och bara ett klippag­ gregat.

X

X

X

10.

Järnvägsarbete eller arbete vid annan

spårbana:

a)

Arbete som lokförare eller förare av

något annat spårbundet fordon.

b)

Växlingsarbete inklusive vagnskopp­

ling.

X

X

X

27

AFS 2012:3

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

11.

Arbete med lastning, lossning och

förtöjning av fartyg.

För ungdomar gäller förbudet inte

manuell lastning, lossning eller förtöjning av fartyg hos vilka skrovet är kortare än tolv meter eller smalare än fyra meter.

X

X

X

12.

Tillsyn och reparation av tryckkärl,

rörledningar, vakuumkärl och cisterner som enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket ska besiktas.

X

X

X

13.

Bergarbete ovan och under jord.

X

X

X

14.

Arbete som innebär risk för ras:

a)

Arbete med att rensa slänter eller ta

bort överhäng i grus, sand

­ och lertag.

b)

Schaktning med risk att begravas

under massor.

X

X

X

AFS 2012:3

28

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

15.

Byggnadsarbete:

a)

Montering och nedmontering av

byggelement som normalt hanteras med lyftanordning.

b)

Montering och nedmontering av

bärande och stödjande byggnadskonstruk­ tioner som ingår i en formbyggnad.

c)

Förstärkningsarbeten vid bergarbete

inräknat skrotning, betongsprutning och bergbultning.

d)

Arbete med att helt eller delvis riva

hus eller anläggningar.

X

X

X

16.

Arbete där det finns en risk att ramla

ned och där höjden över marken eller mot­ svarande plan är mer än 3,5 meter. Förbudet gäller även om nedstörtningsrisken är före­ byggd med livlina, liggstege eller liknande.

Förbudet gäller inte om skyddsräcke eller

likvärdig skyddsanordning finns.

X

X

X

29

AFS 2012:3

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

17.

Arbete på eller i närheten av spän­

ningsförande del av en elektrisk stark­ strömsanläggning eller anordning.

Förbudet gäller inte om spänning, ström­

styrka eller frekvens är ofarlig för person.

X

X

X

18.

Arbete på akutmottagningar, infek­

tionsavdelningar, intensivvårdsavdelningar, inom dialysvård, psykiatrisk vård.

Vårdarbete inom demensvård.

Allmänna råd:

Med arbete avses allt arbete.

Med vårdarbete avses inte lokalvård, köks­ arbete, sociala aktiviteter som högläsning m.m.

X

X

X

19.

Arbete inom hemtjänst, hemsjukvård,

personlig assistans eller liknande service i hemmet hos vårdtagare/brukare med alkohol

­ och narkotikamissbruksproblem,

psykisk ohälsa eller med psykisk funktions­ nedsättning.

X

X

X

AFS 2012:3

30

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

20.

Arbete med smittförande, biologiskt

eller radioaktivt avfall samt läkemedelsav­ fall. Med smittförande avfall jämställs avfall som misstänks vara smittförande.

X

X

X

21.

Omhändertagande av avlidna.

X

X

X

22.

Arbete med farliga eller giftiga djur.

X

X

X

23.

Industriell slakt av djur.

X

X

X

24.

Arbete med försöksdjur.

X

X

X

25.

Arbete som är styrt av det tekniska

systemet, så kallat starkt styrt arbete, som gör att den minderårige inte själv kan reg­ lera sin arbetstakt.

X

X

X

31

AFS 2012:3

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften –

ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för under­ visning, eller

ingår i handledarledd prak­ tik för ungdomar.

Tillåtet om arbetsuppgiften –

utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften.

26.

Arbete som utförs under vatten

(dykeriarbete) eller under förhöjt tryck i en tryckkammare eller liknande med undantag för arbete som utförs av ungdomar i praktik som genomgår grundläggande utbildning i fritidsdykning eller arbetar med dykning inom ramen för en utbildning som innebär studier av djur eller växter i deras naturliga miljö, observation av bottenförhållanden, fotografering eller enklare provtagning.

X

27.

Arbete med experimentell cancer­

forskning eller arbete som sker i samma lokaler som sådant forskningsarbete och där det finns risk för exponering för cancerfram­ kallande ämnen.

X

28.

Transport av pengar och värdehand­

lingar till eller från penninginrättningar eller annat utrymme utanför arbetsstället.

X

29.

Bevakningsarbete enligt lagen

(1974:191) om bevakningsföretag.

X