AFS 2014:16

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:16

Besiktning av lyftanordningar och

vissa andra tekniska anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar

och vissa andra tekniska anordningar

3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6)

om besiktning av lyftanordningar och vissa

andra tekniska anordningar;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6)

om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar att

4, 13, 27 och 30 §§ samt att rubriken närmast före 30 § ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifter-

na att kommentaren till 4 § ska ha följande lydelse och att en ny kommentar

till 27 § ska införas.

4 § En anordning som finns upptagen i bilaga 1 får användas bara om vill-

koren i

dels 5–7 §§,

dels 8 § eller alternativt 9–12 §§, och

dels 14 §,

är uppfyllda. Detta gäller dock inte vid provdrift, intrimning eller liknande

åtgärd som är nödvändig för att besiktning ska kunna genomföras.

Om kontrollorganet har angivit att dess bedömning enligt 14 § bara gäller

om vissa angivna brister åtgärdas, ska dessutom dessa brister ha rättats till.

Arbetsmiljöverket kan medge att en anordning får användas även om kra-

ven i 14 § inte har uppfyllts.

Lyftanordningar monterade på fordon, som omfattas av militärtrafikför-

ordningen (2009:212), får användas under 45 dagar utan att ha genomgått

återkommande besiktning enligt 8 § eller 9–12 §§ om fordonet har hämtats

från ett mobiliseringsförråd och återkommande besiktning har utförts i sam-

band med att fordonet ställdes i förråd.

Den som använder en eller flera anordningar i strid med kraven i denna

paragraf ska betala en sanktionsavgift, se 30 §.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor.

För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:16

Utkom från trycket

den 15 april 2014

AFS 2014:16

4

den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt

följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

13 § Besiktning ska ha utförts av ett kontrollorgan som kan uppvisa obe-

roende, rutiner och kompetens som motsvarar kraven för kontrollorgan typ

A enligt SS-EN ISO/IEC 17020 ”Bedömning av överensstämmelse – Krav på

verksamhet inom olika typer av kontrollorgan”.

Beträffande lyftanordningar monterade på fordon som omfattas av mili-

tärtrafikförordningen (2009:212) får dock besiktningen vara utförd av ett

kontrollorgan motsvarande typ B.

Kontrollorganet ska vara anmält till Arbetsmiljöverket samt ackredite-

rat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskon-

troll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning

(EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

eller enligt motsvarande bestämmelser i något annat land inom EES.

Internationell besiktning enligt 9–12 §§ får dock ha utförts av ett kontroll-

organ som uppfyller kraven enligt motsvarande bestämmelser från något

annat EES-land.

27 § En arbetsgivare som använder en besiktningspliktig anordning ska

förvara följande dokumentation eller kopia av den:

– Senaste besiktningsintyg.

– Besiktningsintyg från första besiktning om anordningen genomgått

sådan.

– Uppgift om vem som har utfärdat försäkran om överensstämmelse när

en sådan krävs enligt 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om

maskiner eller motsvarande bestämmelser från något annat land inom EES.

– Uppgift om tidpunkt då anordningen första gången togs i drift.

– De instruktioner för användning, drift och skötsel som är väsentliga.

– I tillämpliga fall montageplan som av kontrollorgan bedömts erbjuda

betryggande säkerhet.

Bestämmelserna i första stycket ska också gälla den som hyr ut eller på

annat sätt upplåter en besiktningspliktig anordning.

Den som använder en eller flera besiktningspliktiga anordningar utan att

kunna visa upp senaste besiktningsintyg ska betala en sanktionsavgift, se

30 §.

1

EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

5

AFS 2014:16

Har sanktionsavgift betalats enligt 4 §, ska inte sanktionsavgift enligt 27 §

betalas.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För

den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som

har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:

Avgift = 40 000 kronor + (antalet sysselsatta – 1) x 721 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

30 § Bestämmelserna i 4 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 2 § arbetsmiljö-

lagen (1977:1160). Bestämmelserna i 27 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 8 §

samma lag.

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 4 och 27 §§.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

AFS 2014:16

6

Till 4 § Med användning av anordning avses i detta sammanhang drift.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

• Anställda arbetstagare.

• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §

arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid

eller deltid:

• De personer som driver verksamheten.

• Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer

avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta

inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag

som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

Till 27 § Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 4 §.

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-592-5 · ISSN 1650-3163