AFS 2014:18

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:7) med föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning

Xxxxx

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS xxxx:xx) om

AFS 2014:XX

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:18

Utförande av personlig

skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1996:7) med

föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning

2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(AFS 1996:7) med föreskrifter om utförande

av personlig skyddsutrustning;

beslutade den 25 mars 2014.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) att 10 och 12 §§ samt rubriken närmast före 12 § i Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse (AFS 1996:7) med föreskrifter om utförande av per-

sonlig skyddsutrustning ska ha följande lydelse.

10 § Tillverkaren eller dennes representant inom EES ska ha upprättat en

försäkran om överensstämmelse enligt bilaga 5. Försäkran ska intyga att

den personliga skyddsutrustningen överensstämmer med bestämmelserna

i dessa föreskrifter.

Den tillverkare eller dennes representant inom EES som på marknaden

släpper ut, avlämnar för att ta i bruk eller tar i bruk för första gången per-

sonlig skyddsutrustning utan att ha upprättat en försäkran om överensstäm-

melse enligt första stycket ska betala en sanktionsavgift, se 12 §. Sanktions-

avgiften ska beräknas enligt följande:

För en eller flera produkter av samma typ och modell ska sanktionsav-

giften vara 50 000 kronor samt 10 % av produktens eller produkternas

totala försäljningsvärde fram till den tidpunkt som överträdelsen av denna

bestämmelse konstaterades.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

12 § Bestämmelserna i 10 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 och 2 §§ arbets-

miljölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 10 §.

Bestämmelser om sanktionsavgifter vid överträdelse av 4 § tredje stycket

finns i 9 § lag (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2014:18

Utkom från trycket

den 15 april 2014

3

AFS 2014:18

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON

Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman

Arbetsmiljöverket · 112 79 Stockholm · Tel 010-730 90 00 · www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-594-8 · ISSN 1650-3163