AFS 2016:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Enkla tryckkärl

AFS 2016:2

Enkla tryckkärl

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillhandahållande på

marknaden av enkla tryckkärl

ISBN 978-91-7930-633-5

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2016 941261

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av

föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-

mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

AFS 2016:2

3

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillhandahållande på marknaden av

enkla tryckkärl

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Till vem riktar sig föreskrifterna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tillhandahållande på marknaden och ibruktagande . . . . . . . . . . . . . . . 7

Väsentliga krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tillverkarnas skyldigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tillverkarens representanter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Importörernas skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Distributörernas skyldigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Fall där tillverkarens skyldigheter gäller för importörer och

distributörer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Identifiering av de ekonomiska aktörerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Överensstämmelse med kraven för kärl vars PS×V är större än 50

barliter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Presumtion om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Förfaranden vid bedömning av överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . 14

EU-försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Regler och villkor för marknadskontroll och anbringande av

CE-märkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Bestämmelser om sanktionsavgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Bilaga 1

Väsentliga säkerhetskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bilaga 2

Förfaranden for bedömning av överensstämmelse . . . . . . . . . . . . 22

Bilaga 3

CE-märkning, övrig märkning, anvisningar, definitioner och

symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Bilaga 4

EU- försäkran om överensstämmelse (nr XXXX) . . . . . . . . . . . . . . 36

5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

tillhandahållande på marknaden av enkla

tryckkärl

beslutade den 14 april 2016.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) och 6 § andra stycket i förordning ( 2011:811) om ackredi-

tering och teknisk kontroll.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på serietillverkade enkla tryckkärl med

följande egenskaper:

a) Kärlen är svetsade, avsedda att utsättas för ett relativt inre övertryck

överstigande 0,5 bar och att förvara luft eller kväve men inte avsedda att

värmas med direkt låga.

b) Kärlets tryckbärande delar och sammansättningar som bär last förorsa-

kad av det inre trycket är tillverkade antingen av olegerat kvalitetsstål eller

av olegerat aluminium eller av icke-utskiljningshärdbara aluminiumlege-

ringar.

c) Kärlet består av antingen:

i) En cylindrisk del med runt tvärsnitt, som är tillsluten med konvexa

och/eller plana gavlar, som är rotationssymmetriska runt samma axel som

den cylindriska delen, eller

ii) Två konvexa gavlar som är rotationssymmetriska runt samma axel.

d) Kärlets högsta arbetstryck överstiger inte 30 bar och produkten av det-

ta tryck och kärlets volym (PS×V) överstiger inte 10 000 barliter.

e) Kärlets lägsta arbetstemperatur underskrider inte –50°C, vidare över-

stiger den högsta arbetstemperaturen för kärl av stål inte 300°C och för kärl

av aluminium eller aluminiumlegering inte 100°C.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU av den av den 26 februari 2014

om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på markna-

den av enkla tryckkärl. (EUT L 96, 29.3.2014, s. 45–78, Celex 32014L0029) och (EUT L 307,

28.10.2014, s. 83–83).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2016:2

Utkom från trycket

den 9 maj 2016

AFS 2016:2

6

Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på

a) kärl som är särskilt avsedda för användning inom kärntekniken och

där eventuella haverier kan medföra utsläpp av radioaktiva ämnen,

b) kärl som är särskilt avsedda för installation i eller för framdrivning av

fartyg eller flygplan, eller

c) eldsläckare.

Till vem riktar sig föreskrifterna

2 § Dessa föreskrifter riktar sig till tillverkare, tillverkares representan-

ter, importörer och distributörer av enkla tryckkärl och de som tar sådana i

bruk. Vissa av bestämmelserna riktar sig dessutom mot anmälda organ.

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven

betydelse.

Ackreditering

Ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i

förordning (EG) nr 765/2008.

Bedömning av

Process där det visas huruvida de väsentliga

överensstämmelse

säkerhetskraven för ett kärl har uppfyllts.

CE-märkning

Märkning genom vilken tillverkaren anger att

kärlet överensstämmer med de tillämpliga kra-

ven i harmoniserad unionslagstiftning som före-

skriver CE-märkning.

Distributör

Fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, för-

utom tillverkaren eller importören, som tillhan-

dahåller ett kärl på marknaden.

Ekonomisk aktör

Tillverkaren, tillverkarens representant, impor-

tören och distributören.

Harmoniserad standard Harmoniserad standard enligt definitionen i

artikel 2.1 c i förordning (EU) nr 1025/2012.

Harmoniserad unions-

Unionslagstiftning som harmoniserar villkoren

lagstiftning

för saluföring av produkter.

Ibruktagande

Användning för första gången av ett kärl

7

AFS 2016:2

Importör

Fysisk eller juridisk person som är etablerad

inom unionen och släpper ut kärl från ett tredje-

land på unionsmarknaden.

Kärl

Enkelt tryckkärl.

Organ

Organ som utför bedömning av överensstäm-

melse, innefattande kalibrering, provning, certi-

fiering och kontroll

Teknisk specifikation

Dokument där det fastställs vilka tekniska krav

som ett kärl ska uppfylla.

Tillbakadragande

Åtgärd för att förhindra att ett kärl i leverans-

kedjan tillhandahållits på marknaden.

Tillhandahållande på

Varje leverans av ett kärl för distribution, för-

marknaden

brukning eller användning på unionsmarknaden

i samband med kommersiell verksamhet, mot

betalning eller kostnadsfritt.

Tillverkare

Fysisk eller juridisk person som tillverkar eller

som låter konstruera eller tillverka ett kärl och

saluför kärlet, i eget namn eller under eget varu-

märke.

Tillverkarens representant Fysisk eller juridisk person som är etablerad i

unionen och som enligt skriftlig fullmakt från

tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra sär-

skilda uppgifter.

Utsläppande på

Första gången ett kärl tillhandahålls på unions-

marknaden

marknaden.

Återkallelse

Åtgärd för att dra tillbaka ett kärl som redan till-

handahålls slutanvändaren.

Tillhandahållande på marknaden och ibruktagande

4 § Endast kärl som uppfyller kraven i dessa föreskrifter, när de installeras

och sköts på rätt sätt och används för avsett ändamål, får

1. släppas ut på marknaden,

2. annars tillhandahållas på marknaden för att tas i bruk, eller

3. tas i bruk.

AFS 2016:2

8

Väsentliga krav

5 § Ett kärl vars produkt av PS×V uppgår till mer än 50 barliter ska

uppfylla de väsentliga säkerhetskraven enligt bilaga 1.

6 § Ett kärl vars produkt PS×V inte överstiger 50 barliter, ska konstrueras

och tillverkas enligt en medlemsstats allmänt vedertagna tekniska föreskrif-

ter.

De ekonomiska aktörernas skyldigheter

Tillverkarnas skyldigheter

7 § När tillverkarna släpper ut sina kärl vars produkt av PS×V uppgår till

mer än 50 barliter på marknaden ska de se till att de har konstruerats och

tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1.

När tillverkarna släpper ut sina kärl vars produkt PS×V inte överstiger 50

barliter på marknaden, ska de se till att de har konstruerats och tillverkats i

enlighet med en medlemsstats allmänt vedertagna tekniska föreskrifter.

8 § När det gäller kärl vars produkt av PS×V uppgår till mer än 50 barliter

ska tillverkarna utarbeta den tekniska dokumentation som avses i bilaga 2

och utföra eller låta utföra den bedömning av överensstämmelse som avses

i 37–39 §§.

Om bedömningen har visat att ett kärl vars produkt av PS×V uppgår till

mer än 50 barliter uppfyller de tillämpliga kraven ska tillverkarna upprätta

en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkningen och

den övriga märkning som anges i punkt 1 i bilaga 3.

Tillverkarna ska se till att kärl, vars produkt PS×V inte överstiger 50 bar-

liter, är försedda med den övriga märkningen som anges i punkt 1 i bilaga 3.

9 § Den tillverkare som inte följer 8 § andra stycket och 41 § avseende kra-

vet om upprättande av en EU-försäkran om överensstämmelse i enlighet

med mallen i bilaga 4 ska betala sanktionsavgift, se 49 §. Sanktionsavgiften

ska beräknas enligt följande:

Sanktionsavgiften ska utgöras av en grundavgift och en omsättnings-

avgift. Grundavgiften tas ut per typ och modell av ett kärl oavsett hur

många enheter som har tillhandahållits. Omsättningsavgiften tas ut som en

andel av försäljningsvärdet för varje tillhandahållet kärl. Grundavgiften är

150 000 kr och omsättningsavgiften är 10 %.

9

AFS 2016:2

10 § Tillverkarna ska behålla den tekniska dokumentationen och EU-för-

säkran om överensstämmelse i tio år efter det att kärlet har släppts ut på

marknaden.

11 § Tillverkarna ska se till att det finns rutiner som garanterar att serie-

tillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven i dessa föreskrifter.

Det ska också tas hänsyn till ändringar i kärlets konstruktion eller egenska-

per och ändringar i de harmoniserade standarder eller andra tekniska spe-

cifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för

kärlet.

När det anses lämpligt med tanke på de risker som ett kärl utgör ska till-

verkarna, för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet, utföra slump-

vis provning av kärl som tillhandahållits på marknaden, granska och vid

behov registerföra inkomna klagomål, kärl som inte överensstämmer med

kraven och återkallelser av kärl samt informera distributörerna om all sådan

övervakning.

12 § Tillverkarna ska se till att de kärl som de har släppt ut på marknaden

är försedda med typbeteckning och serie- eller partinummer så att de kan

identifieras.

Tillverkarna ska på kärlet ange namn, registrerat firmanamn eller regist-

rerat varumärke och en postadress på vilken de kan kontaktas. Den angivna

adressen ska gå till en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

Kontaktuppgifterna ska anges på svenska.

13 § Tillverkarna ska se till att kärl åtföljs av de anvisningar och säkerhets-

föreskrifter som avses i punkt 2 i bilaga 3, på svenska. Sådana anvisning-

ar och säkerhetsföreskrifter liksom alla etiketter ska vara tydliga och lätt-

begripliga.

14 § Tillverkare som anser eller har skäl att tro att ett kärl som de har

släppt ut på marknaden inte överensstämmer med dessa föreskrifter ska

omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få kärlet att

överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller åter-

kalla kärlet. Om kärlet utgör en risk ska tillverkarna dessutom omedelbart

underrätta Arbetsmiljöverket och lämna uppgifter om i synnerhet den bris-

tande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

AFS 2016:2

10

15 § Tillverkarna ska på begäran av Arbetsmiljöverket, i pappersform eller

elektronisk form, ge myndigheten, all information och dokumentation som

behövs för att visa att kärlet överensstämmer med kraven i dessa föreskrif-

ter. Den begärda dokumentationen ska vara upprättad på eller översatt till

svenska. De ska på begäran samarbeta med Arbetsmiljöverket om de åtgär-

der som vidtas för att undanröja riskerna med de kärl som de har släppt ut

på marknaden.

Tillverkarens representanter

16 § Tillverkarna får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

Skyldigheterna i enlighet med 7 § och skyldigheten att upprätta teknisk

dokumentation som avses i 8 § får inte delegeras till tillverkarens represen-

tant.

17 § Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i full-

makten från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt

att åtminstone

a) inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska doku-

mentationen för att kunna uppvisa dem för Arbetsmiljöverket i tio år efter

det att kärlet har släppts ut på marknaden,

b) på begäran av Arbetsmiljöverket ge myndigheten all information och

dokumentation som behövs för att visa att kärlet överensstämmer med kra-

ven,

c) på begäran samarbeta med Arbetsmiljöverket om de åtgärder som vid-

tas för att undanröja riskerna med de kärl som omfattas av fullmakten.

Importörernas skyldigheter

18 § Importörerna får endast släppa ut kärl på marknaden som överens-

stämmer med kraven i dessa föreskrifter.

19 § Innan importören släpper ut ett kärl vars produkt av PS×V uppgår till

mer än 50 barliter på marknaden ska denne se till att tillverkaren har utfört

den bedömning av överensstämmelse som avses i 37–39 §§. Importören ska

se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, att kärlet

är försett med CE-märkning och den övriga märkning som anges i punkt 1

i bilaga 3 och åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och de övriga

dokument som krävs samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i 12 §.

11

AFS 2016:2

20 § Den importör som inte följer vad som föreskrivs i 19 och 41 §§ avse-

ende att ett kärl ska åtföljas av en EU-försäkran om överensstämmelse upp-

rättad i enlighet med mallen i bilaga 4, ska betala sanktionsavgift, se 49 §.

Sanktionsavgiften ska beräknas enligt följande:

Sanktionsavgiften ska utgöras av en grundavgift och en omsättnings-

avgift. Grundavgiften tas ut per typ och modell av ett kärl oavsett hur

många enheter som har tillhandahållits. Omsättningsavgiften tas ut som en

andel av försäljningsvärdet för varje tillhandahållet kärl. Grundavgiften är

75 000 kr och omsättningsavgiften är 10 %.

21 § Om en importör anser eller har skäl att tro att ett kärl vars produkt av

PS×V uppgår till mer än 50 barliter inte överensstämmer med de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 1 får importören inte släppa ut kärlet på markna-

den förrän det överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om kärlet utgör

en risk ska importören dessutom informera tillverkaren och Arbetsmiljöver-

ket om detta.

22 § Innan importörerna släpper ut kärl vars produkt PS×V inte överstiger

50 barliter på marknaden ska de se till att det har konstruerats och tillverkats

i enlighet med en medlemsstats allmänt vedertagna tekniska föreskrifter och

är försett med den övriga märkning som anges i punkt 1.2 i bilaga 3 och att

tillverkaren har uppfyllt kraven i 12 §.

23 § Importörerna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller regist-

rerade varumärke och den postadress på vilken de kan kontaktas på kärlet

eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som

följer med kärlet. Kontaktuppgifterna ska anges på svenska.

Importörerna ska se till att kärl åtföljs av de anvisningar och säkerhets-

föreskrifter som avses i punkt 2 i bilaga 3, på svenska.

24 § Importörerna ska, så länge de har ansvar för kärl vars produkt av

PS×V uppgår till mer än 50 barliter, se till att förvarings- eller transport-

förhållandena för kärlet inte äventyrar kärlets överensstämmelse med de

väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1.

När det anses lämpligt med tanke på de risker som ett kärl utgör ska

importörerna, för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet, utföra

slumpvis provning av kärl som tillhandahållits på marknaden, granska och

vid behov registerföra klagomål, kärl som inte överensstämmer med kraven

och återkallelser av kärl samt informera distributörerna om all sådan över-

vakning.

AFS 2016:2

12

25 § Importörer som anser eller har skäl att tro att ett kärl som de har

släppt ut på marknaden inte överensstämmer med dessa föreskrifter ska

omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få kärlet att

överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller

återkalla kärlet. Om kärlet utgör en risk ska importörerna dessutom omedel-

bart underrätta Arbetsmiljöverket och lämna uppgifter om i synnerhet den

bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

26 § Under tio år efter det att kärl vars produkt av PS×V uppgår till mer

än 50 barliter har släppts ut på marknaden, ska importörerna hålla en kopia

av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för Arbetsmiljöverket

och se till att myndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska

dokumentationen.

27 § Importörerna ska på begäran av Arbetsmiljöverket, i pappersform

eller elektronisk form, ge myndigheten all information och dokumentation

som behövs för att visa att kärlet överensstämmer med kraven i dessa före-

skrifter. Den begärda dokumentationen ska vara upprättad på eller översatt

till svenska. Importören ska på begäran samarbeta med myndigheten om

de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de kärl som de har

släppt ut på marknaden.

Distributörernas skyldigheter

28 § När distributörerna tillhandahåller kärl på den svenska marknaden

ska de iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven i dessa föreskrifter

uppfylls.

29 § Innan distributörerna tillhandahåller kärl vars produkt av PS×V

uppgår till mer än 50 barliter på marknaden ska de kontrollera att kärlet

är försett med CE-märkning och den övriga märkning som anges i punkt

1 i bilaga 3, att det åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och de

övriga dokument som krävs och av sådana svenskspråkiga anvisningar och

säkerhets föreskrifter som avses i punkt 2 i bilaga 3, samt att tillverkaren och

importören har uppfyllt kraven i 12 § respektive 23 § första stycket.

30 § Om en distributör anser eller har skäl att tro att ett kärl vars produkt

av PS×V uppgår till mer än 50 barliter inte överensstämmer med de väsent-

liga säkerhetskraven i bilaga 1 får distributören inte tillhandahålla kärlet

på marknaden förrän det överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om

13

AFS 2016:2

kärlen utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller

importören samt Arbetsmiljöverket om detta.

Innan distributörerna tillhandahåller kärl vars produkt PS×V inte över-

stiger 50 barliter på marknaden ska de se till att kärlen är försedda med den

övriga märkning som anges i punkt 1.2 i bilaga 3 och åtföljs av de anvis-

ningar och säkerhetsföreskrifter som avses i punkt 2 i bilaga 3 på svenska

och att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i 12 § respektive 23 §

första stycket.

31 § Den som inte följer vad som föreskrivs i 29 § och 41 § avseende kravet

på kontroll av åtföljande av EU-försäkran om överrensstämmelse upprättad

i enlighet med mallen i bilaga 4, ska betala sanktionsavgift, se 49 §. Sank-

tionsavgiften ska beräknas enligt följande:

Sanktionsavgiften ska utgöras av en grundavgift och en omsättnings-

avgift. Grundavgiften tas ut per typ och modell av ett kärl oavsett hur

många enheter som har tillhandahållits. Omsättningsavgiften tas ut som en

andel av försäljningsvärdet för varje tillhandahållet kärl. Grundavgiften är

15 000 kr och omsättningsavgiften är 10 %.

32 § Distributörerna ska, så länge de har ansvar för kärl vars produkt av

PS×V uppgår till mer än 50 barliter, se till att förvarings- eller transport-

förhållandena för kärlet inte äventyrar kärlets överensstämmelse med de

väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1.

33 § Distributörer som anser eller har skäl att tro att ett kärl som de har till-

handahållit på marknaden inte överensstämmer med dessa föreskrifter ska

försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att få kärlet

att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka

eller återkalla kärlet. Om kärlet utgör en risk ska distributörerna dessutom

omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket och lämna uppgifter om i synner-

het den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som

vidtagits.

Distributörerna ska på begäran av Arbetsmiljöverket, i pappersform och

elektronisk form, ge myndigheten den information och dokumentation som

behövs för att visa att kärlet överensstämmer med kraven i dessa föreskrif-

ter. Den begärda dokumentationen ska vara upprättad på eller översatt till

svenska. De ska på begäran samarbeta med myndigheten om de åtgärder

som vidtas för att undanröja riskerna med de kärl som de tillhandahållit på

marknaden.

AFS 2016:2

14

Fall där tillverkarens skyldigheter gäller för importörer och

distributörer

34 § Importörer eller distributörer är tillverkare enligt dessa föreskrifter

och har de skyldigheter som följer av 7–15 §§ när de släpper ut ett kärl på

marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar ett kärl som

redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen

med dessa föreskrifter kan påverkas.

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

35 § De ekonomiska aktörerna ska på begäran identifiera följande aktörer

för Arbetsmiljöverket:

a) Ekonomiska aktörer som har levererat ett kärl till dem.

b) Ekonomiska aktörer som de har levererat ett kärl till.

De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i för-

sta stycket i tio år efter det att de har fått ett kärl levererat och i tio år efter

det att de har levererat ett kärl.

Överensstämmelse med kraven för kärl vars PS×V är större

än 50 barliter

Presumtion om överensstämmelse

36 § Kärl vars produkt av PS×V uppgår till mer än 50 barliter och som

överensstämmer med harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka

hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska

förutsättas överensstämma med de väsentliga säkerhetskrav i bilaga 1 som

omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

Förfaranden vid bedömning av överensstämmelse

37 § Innan ett kärl vars produkt av PS×V överskrider 50 barliter tillverkas,

ska det genomgå den EU-typkontroll (modul B) som anges i punkt 1 i bilaga

2 enligt följande:

a) I fråga om kärl som tillverkas i enlighet med de harmoniserade stan-

darder som avses i 36 §, på något av följande två sätt enligt tillverkarens val:

i) Bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för kärlet

genom granskning av den tekniska dokumentationen och underlagen,

utan undersökning av provexemplar (modul B – konstruktionstyp).

15

AFS 2016:2

ii) Bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för kärlet

genom granskning av den tekniska dokumentationen och underlagen,

samt granskning av en prototyp av det kompletta kärlet som är represen-

tativ för produktionen i fråga (modul B – produktionstyp).

b) I fråga om kärl som inte, eller endast delvis, tillverkas i enlighet med

de harmoniserade standarder som avses i 36 §, ska tillverkaren ställa en pro-

totyp av det kompletta kärlet som är representativ för produktionen i fråga

samt den tekniska dokumentationen och underlagen för granskning och

bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för kärlet (modul

B – produktionstyp) till förfogande för granskning.

38 § Innan ett kärl släpps ut på marknaden ska det genomgå något av föl-

jande förfaranden:

a) Om produkten av PS×V överstiger 3 000 barliter, överensstämmelse

med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad

provning av kärl (modul C1) enligt punkt 2 i bilaga 2.

b) Om produkten av PS×V inte överstiger 3 000 barliter, men överstiger

200 barliter, kan tillverkaren välja någon av följande:

i) Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverknings-

kontroll och övervakad provning av kärl (modul C1) enligt punkt 2 i bila-

ga 2.

ii) Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverk-

ningskontroll och övervakade kontroller av kärl med slumpvisa intervall

(modul C2) enligt punkt 3 i bilaga 2.

c) Om produkten av PS×V inte överstiger 200 barliter, men överstiger 50

barliter, kan tillverkaren välja någon av följande:

i) Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverknings-

kontroll och övervakad provning av kärl (modul C1) enligt punkt 2 i bila-

ga 2.

ii) Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverknings-

kontroll (modul C) enligt punkt 4 i bilaga 2.

39 § Underlag och skriftväxling i samband med förfarandena vid bedöm-

ning av överensstämmelse som avses i punkterna 1 och 2 ska upprättas på

ett språk som är officiellt språk i den medlemsstat där det anmälda organet

är etablerat eller på ett annat språk som det organet godtar.

AFS 2016:2

16

EU-försäkran om överensstämmelse

40 § I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de väsentliga

säkerhetskraven i bilaga 1 har visats vara uppfyllda. Den ska vara upprättad

på eller översatt till svenska och regelbundet uppdateras.

41 § EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mal-

len i bilaga 4 och innehålla de uppgifter som anges i de relevanta modulerna

i bilaga 2.

42 § Om ett kärl omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på

EU-försäkran om överensstämmelse ska en enda EU- försäkran om överens-

stämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det

anges vilka unionsakter som berörs, inbegripet en publikationshänvisning

till dem.

43 § Genom att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse tar tillver-

karen ansvar för att kärlet överensstämmer med kraven i dessa föreskrifter.

Regler och villkor för marknadskontroll och anbringande av

CE-märkning

44 § CE-märkningen och den övriga märkning som avses i punkt 1 i bilaga

3 ska anbringas på kärlet eller dess märkskylt så att de är synliga, lätt läsbara

och varaktiga.

45 § CE-märkningen ska anbringas innan kärlet släpps ut på marknaden.

46 § CE-märkningen ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda

organ som medverkar i produktionskontrollen. Det anmälda organets iden-

tifikationsnummer ska anbringas av organet självt eller, efter dess anvis-

ningar, av tillverkaren eller dennas behöriga representant.

47 § CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer

får åtföljas av ett annat märke som anger en särskild risk eller ett särskilt

användningsområde.

48 § Bestämmelser om marknadskontroll och anbringande av CE-märk-

ningen finns i artiklarna 15.3 och 16–29 respektive i artikel 30 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav

17

AFS 2016:2

för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av pro-

dukter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

49 § Bestämmelserna i 8 § andra stycket, 19 §, 29 § och 41 § utgör föreskrif-

ter enligt 4 kap.1 och 2 §§arbetsmiljölagen (1977:1160). Den som överträder

dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ arbets-

miljölagen. Sanktionsavgiftens storlek framgår av 9 §, 20 § och 31 §.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 april 2016 samtidigt som Arbetar-

skyddsstyrelsens föreskrifter AFS (1993:41) om enkla tryckkärl upphävs.

Kärl som släppts ut på marknaden före den 20 april 2016 och som då var

förenliga med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1994:53) om enkla

tryckkärl, eller bestämmelser i något land inom EES som överför direktiv

2009/105/EG om enkla tryckkärl till det landets nationella regelverk, får

även efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter tillhandahållas på markna-

den eller tas i bruk.

ERNA ZELMIN EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Middelman

AFS 2016:2

18

Bilaga 1

Väsentliga säkerhetskrav

1. Material

Materialet ska väljas med hänsyn till tryckkärlens användningsändamål

samt i enlighet med punkt 1.1–1.4.

1.1 Tryckbärande delar

Ett material som används för tillverkning av tryckkärlens tryckbärande delar

ska

a) lämpa sig för svetsning,

b) vara deformerbart och segt så att ett brott vid lägsta arbetstemperatur

varken medför fragmentering eller sprödbrott,

c) vara åldringströgt.

För stålkärl ska materialet dessutom uppfylla bestämmelserna enligt

punkt 1.1.1 och för kärl av aluminium och aluminiumlegeringar ska dess-

utom bestämmelserna enligt punkt 1.1.2 vara uppfyllda.

Med materialet ska följa ett av tillverkaren utfärdat materialintyg enligt

definitionen i punkt 3.1 i bilaga 3.

1.1.1 Stålbehållare

Olegerade kvalitetsstål ska uppfylla följande krav:

a) De får inte vara otätade och ska levereras i normaliserat eller därmed

likvärdigt tillstånd.

b) Vid styckanalys ska halterna av kol ligga under 0,25 % och halterna av

svavel och fosfor under 0,05 %.

c) Per produkt ska de uppvisa följande mekaniska egenskaper:

i) Högsta värdet för brottgränsen R

m

,

max ska ligga under 580 N/mm2.

ii) Brottförlängningen ska uppfylla följande värden:

Om provet tas parallellt med valsningsriktningen:

Vid en materialtjocklek på ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %

Vid en materialtjocklek på < 3 mm:

A

80 mm

≥ 17 %

Om provet tas vinkelrätt mot valsningsriktningen:

Vid en materialtjocklek på ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %

Vid en materialtjocklek på < 3 mm:

A

80 mm

≥ 15 %

19

AFS 2016:2

iii) KCV-medelvärdet för tre Charpy V-provstavar i längsriktningen

vid lägsta användningstemperatur ska uppgå till minst 35 J/cm2; endast

ett av de tre värdena får ligga under 35 J/cm2, dock lägst 25 J/cm2. För

stål som är avsett att användas vid tillverkning av kärl med en lägsta

arbetstemperatur under –10°C och vars materialtjocklek uppgår till mer

än 5 mm, ska denna egenskap kontrolleras.

1.1.2 Aluminiumkärl

Olegerat aluminium ska ha en aluminiumhalt på minst 99,5 %, och legering-

arna enligt artikel 1.1 b ska vid högsta arbetstemperatur uppvisa tillräcklig

härdighet mot interkristallin korrosion.

Dessutom ska materialet uppfylla följande krav:

a) Det ska levereras i glödgat tillstånd.

b) Det ska per produkt uppvisa följande mekaniska egenskaper:

– Högsta värdet för brottgränsen R

m

, max får inte överstiga 350 N/mm2.

– Brottförlängningen ska uppfylla följande värden:

– Om provet tas parallellt med valsningsriktningen, A ≥ 16 %.

– Om provet tas vinkelrätt mot valsningsriktningen, A ≥ 14 %.

1.2 Tillsatsmaterial

Tillsatsmaterial som används för tillverkning av svetsar i eller på kärl eller

vid tillverkningen av kärlen ska lämpa sig för och vara kompatibelt med det

material som ska svetsas.

1.3 Tillbehör som bidrar till kärlets hållfasthet

Sådana tillbehör (t.ex. skruvar, muttrar etc.) ska antingen vara tillverkade

av ett under punkt 1.1 specificerat material eller av annan lämplig stål- eller

aluminiumsort respektive aluminiumlegering, som är kompatibel med det

material som används vid tillverkningen av de tryckbärande delarna.

Det sistnämnda materialet ska vid lägsta arbetstemperatur uppvisa till-

fredsställande brottförlängning och slagseghet.

1.4 Ej tryckbärande delar

Samtliga ej tryckbärande delar i svetsade tryckkärl ska vara tillverkade av

material som är kompatibelt med det material som ingår i de element som

de svetsas samman med.

2. Dimensionering av kärl

a) Vid dimensionering av kärl ska tillverkaren beroende på kärlets använd-

ningsändamål bestämma följande värden:

AFS 2016:2

20

i) Lägsta arbetstemperatur T

min

.

ii) Högsta arbetstemperatur T

max

.

iii) Högsta arbetstryck PS.

Om den lägsta arbetstemperatur som valts ligger över –10°C, ska emeller-

tid de egenskaper som krävs hos materialet föreligga vid –10°C.

b) Vidare ska tillverkaren ta hänsyn till följande:

i) Att kärlets innervägg ska kunna kontrolleras.

ii) Att kärlet ska kunna tömmas.

iii) Att kärlet ska kunna behålla sina mekaniska egenskaper under hela

den tid det används för sitt ändamål.

iv) Att kärlet med hänsyn till avsett användningsändamål ska vara för-

sett med tillfredsställande korrosionsskydd.

c) Tillverkaren ska beakta att följande gäller under avsedda användnings-

förhållanden:

i) Kärlet får inte utsättas för spänningar som negativt kan påverka

användningssäkerheten.

ii) Kärlets inre tryck under drift får inte överstiga det högsta arbets-

trycket PS. Tillfälligt får dock detta tryck överskridas med upp till 10 %.

d) Vid rundsvetsar och längssvetsar får det endast förekomma fullt

genomsvetsade skarvar eller svetsar med likvärdig styrka. Konvexa gavlar

ska – med undantag för om de är halvklotformiga – vara försedda med en

cylindrisk kant.

2.1 Väggtjocklek

Om produkten av PS×V inte överstiger 3 000 barliter, ska tillverkaren välja

en av de under punkterna 2.1.1 och 2.1.2 beskrivna metoderna för bestäm-

ning av kärlets väggtjocklek; om produkten av PS×V överstiger 3 000 bar-

liter eller om den högsta arbetstemperaturen överstiger 100°C, ska denna

tjocklek bestämmas enligt metoden under punkt 2.1.1.

När det gäller stålkärl ska emellertid den cylindriska delens och gavlarnas

faktiska väggtjocklek vara minst 2 mm, och när det gäller kärl av aluminium

eller aluminiumlegeringar minst 3 mm.

2.1.1 Beräkningsmetod

De tryckbärande delarnas minsta tjocklek ska beräknas med hänsyn till

spänningsintensiteten samt följande krav:

a) Det avsedda beräkningstrycket ska vara minst lika högt som det valda

högsta arbetstrycket PS.

b) Den generellt tillåtna membranspänningen får inte överskrida det lägre

av de båda värdena 0,6 R

eT

eller 0,3 R

m

. Vid bestämning av tillåten spänning

21

AFS 2016:2

ska tillverkaren av materialet använda sig av de lägsta värden för R

eT

och R

m

som materialtillverkaren garanterar.

Om kärlets cylindriska del har en eller flera längsgående svetsar som är

gjorda med en icke-automatiserad svetsmetod, ska dock den tjocklek som

beräknats enligt första stycket multipliceras med faktorn 1,15.

2.1.2 Försöksmetod

Väggtjockleken ska bestämmas så att kärlet vid en given omgivningstem-

peratur tål ett tryck som är minst fem gånger det högsta arbetstrycket, var-

vid den kvarstående deformationen i omkretsriktningen får uppgå till högst

1 %.

3. Tillverkningsmetoder

Kärlen ska konstrueras och tillverkningskontrolleras i överensstämmelse

med de tekniska konstruktionsunderlagen enligt punkt 2, 3 eller 4 i bilaga 2.

3.1 Förberedelse av komponenterna

Vid förberedelse av komponenterna (t.ex. formning och fasning) får inga

ytdefekter eller sprickor eller förändringar i de mekaniska egenskaperna

uppstå, vilka kan påverka kärlets säkerhet negativt.

3.2 Svetsar på tryckbärande delar

Svetsar och värmepåverkade zoner ska ha egenskaper som är likartade det

svetsade materialets och får inte vara behäftade med några yttre eller inre

defekter som skulle kunna försämra kärlets säkerhet.

Svetsning ska utföras enligt godkända svetsprocedurspecifikationer och

av kvalificerade svetsare eller annan fackpersonal med tillräcklig kompe-

tensnivå. Sådana godkännande- och kvalifikationsprovningar ska genom-

föras av anmälda organ.

Vidare ska tillverkaren genom motsvarande, i vederbörlig ordning

genomförda provningar under tillverkningens gång, säkerställa att svetsar-

na håller en jämn kvalitet. Rapporter ska upprättas över dessa provningar.

4. Ibruktagande av kärlen

Med kärlen ska följa anvisningar från tillverkaren enligt punkt 2 i bilaga 3.

AFS 2016:2

22

Bilaga 2

Förfaranden for bedömning av överensstämmelse

1. EU-typkontroll (modul B)

1.1 EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överens-

stämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker ett kärls tekniska kon-

struktion och kontrollerar och intygar att den uppfyller de tillämpliga kra-

ven i dessa föreskrifter.

1.2 EU-typkontroll ska utföras på något av följande sätt i enlighet med arti-

kel 13:

– Bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för kärlet

genom granskning av den tekniska dokumentation och de underlag

som avses i punkt 1.3, samt undersökning av en prototyp av det kom-

pletta kärlet (produktionstyp) som är representativ för produktionen i

fråga.

– Bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för kärlet

genom granskning av den tekniska dokumentation och de underlag

som avses i punkt 1.3, utan undersökning av en kärlprototyp (konstruk-

tionstyp).

1.3 Tillverkaren ska lämna in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt

anmält organ.

Ansökan ska innehålla följande:

a) Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även representantens namn och adress.

b) En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något

annat anmält organ.

c) Den tekniska dokumentationen ska göra det möjligt att bedöma om

kärlet uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter och innehålla en

tillfredsställande analys och bedömning av riskerna.

Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven och,

i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av kärlets kon-

struktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska i

tillämpliga fall innehålla minst följande:

i) En allmän beskrivning av kärlet.

ii) Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kom-

ponenter osv.

23

AFS 2016:2

iii) Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa rit-

ningar och scheman och hur kärlet fungerar.

iv) En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller

delvis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europe-

iska unionens officiella tidning och, i de fall där de harmoniserade stan-

darderna inte har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för

att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i dessa föreskrifter, inbegripet

en förteckning över andra relevanta tekniska föreskrifter som följts. Om

de harmoniserade standarderna följts delvis ska det i den tekniska doku-

mentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

v) Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

vi) Provningsrapporter.

vii) De anvisningar och säkerhetsföreskrifter som avses i punkt 2 i bila-

ga 3.

viii) Ett dokument av vilket följande framgår:

– Vilka material som valts.

– Vilka svetsmetoder som valts.

– Vilka kontroller som valts.

– Alla relevanta upplysningar om kärlets konstruktion.

d) I förekommande fall kärlprototyper som är representativa för den pla-

nerade produktionen. Det anmälda organet kan vid behov begära in fler

kärlprototyper för att genomföra provningsprogrammet.

e) Underlag som visar att den lösning som valts för den tekniska kon-

struktionen är lämplig. I underlaget ska alla dokument som har använts

anges, särskilt när de relevanta harmoniserade standarderna inte har tilläm-

pats fullt ut. Underlaget ska vid behov innehålla resultaten av provningar

som utförts i enlighet med andra relevanta tekniska specifikationer i lämp-

ligt laboratorium som tillhör tillverkaren, eller i något annat provningslabo-

ratorium för dennes räkning och under dennes ansvar.

När en kärlprototyp undersöks ska den tekniska dokumentationen också

innehålla

– intyg om att lämpliga svetsmetoder används och att arbetet utförs av

kvalificerad personal,

– materialintyg om det material som används vid tillverkningen av såda-

na delar och komponenter som bidrar till kärlets hållfasthet, och

– en redogörelse för genomförda eller planerade kontroller och provning-

ar.

1.4 Vid EU-typkontrollen ska det anlitade anmälda organet göra följande:

I fråga om kärlet:

AFS 2016:2

24

1.4.1 Granska den tekniska dokumentationen och underlagen i syfte att

bedöma den tekniska konstruktionens lämplighet.

1.4.2 Kontrollera att kärlprototyperna har tillverkats i enlighet med den

tekniska dokumentationen och att de på ett betryggande sätt kan användas

under de driftförhållanden de är avsedda för samt identifiera såväl delar

som är konstruerade enligt de tillämpliga bestämmelserna i de relevanta

harmoniserade standarderna som de delar som är konstruerade i enlighet

med andra relevanta tekniska specifikationer.

1.4.3 Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för

att, i de fall tillverkaren har valt att använda lösningarna i de relevanta har-

moniserade standarderna, kontrollera att dessa lösningar har använts på rätt

sätt.

1.4.4 Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för

att, i de fall där lösningarna i de relevanta harmoniserade standarderna inte

har tillämpats, kontrollera att de lösningar som tillverkaren använt vid till-

lämpning av andra relevanta tekniska specifikationer, uppfyller de motsva-

rande väsentliga säkerhetskraven i dessa föreskrifter.

1.4.5 I samråd med tillverkaren bestämma på vilken plats undersökning-

arna och de nödvändiga proven ska genomföras.

1.5 Utarbeta en utvärderingsrapport där det anges vilka åtgärder som har

vidtagits i enlighet med punkt 1.4 och vad de har resulterat i. Utan att det

påverkar det anmälda organets skyldigheter gentemot de anmälande myn-

digheterna får organet inte offentliggöra hela eller delar av innehållet i den

rapporten utan tillverkarens samtycke.

1.6 Om typen uppfyller kraven i dessa föreskrifter ska det anmälda orga-

net utfärda ett EU-typintyg till tillverkaren. Det intyget ska innehålla till-

verkarens namn och adress, slutsatserna av undersökningen, eventuella gil-

tighetsvillkor samt de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända

typen. EU-typintyget kan ha en eller flera bilagor.

EU-typintyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs för

att bedöma om de tillverkade kärlen överensstämmer med den undersökta

typen och för att kontrollera kärl i bruk. I detta intyg ska också eventuella

villkor för intyget anges, och de beskrivningar och ritningar som behövs för

identifikation av den godkända typen ska bifogas.

25

AFS 2016:2

Om typen inte uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter ska det

anmälda organet avslå ansökan om EU- typintyg och underrätta den sökan-

de om detta samt utförligt motivera avslaget.

1.7 Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och

om det visar sig att den godkända typen inte längre uppfyller de tillämp-

liga kraven i dessa föreskrifter ska organet fastställa om det krävs ytterligare

undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta tillver-

karen om detta.

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som hos sig bevarar den

tekniska dokumentationen för EU-typintyget om alla ändringar av den god-

kända typen som kan påverka kärlets överensstämmelse med de väsentliga

säkerhetskraven i dessa föreskrifter eller villkoren för det intygets giltighet.

För sådana ändringar krävs ytterligare godkännande i form av ett tillägg till

det ursprungliga EU-typintyget.

1.8 Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de

EU-typintyg och/eller eventuella tillägg till dessa som det har utfärdat

eller återkallat, och det ska regelbundet eller på begäran ge sin anmälande

myndighet tillgång till förteckningen över sådana intyg och/eller tillägg till

dessa som det har avslagit, tillfälligt återkallat eller på annat sätt belagt med

restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-

typintyg och/eller tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt eller slut-

giltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner, och, på begäran,

om sådana intyg och/eller tillägg som det har utfärdat.

Kommissionen, medlemsstaterna (där Arbetsmiljöverket är behörig myn-

dighet i Sverige) och övriga anmälda organ har rätt att på begäran få en

kopia av EU-typintyget och/eller tilläggen till det. Kommissionen och med-

lemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia av den tekniska dokumenta-

tionen och av resultaten från de undersökningar som utförts av det anmälda

organet. Det anmälda organet ska förvara en kopia av EU-typintyget med

bilagor och tillägg samt det tekniska underlaget, inklusive dokumentation

från tillverkaren, så länge som det intyget är giltigt.

1.9 Tillverkaren ska för Arbetsmiljöverket kunna uppvisa en kopia av EU-

typintyget med bilagor och tillägg tillsammans med den tekniska dokumen-

tationen i tio år efter det att kärlet har släppts ut på marknaden.

AFS 2016:2

26

1.10 Tillverkarens representant får lämna in den ansökan som avses i punkt

1.3 och fullgöra skyldigheterna enligt punkt 1.7 och 1.9, förutsatt att de spe-

cificeras i fullmakten.

2. Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverknings-

kontroll och övervakad provning av kärl (modul C1)

2.1 Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskon-

troll och övervakad provning av kärl är den del av ett förfarande för bedöm-

ning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna

i punkt 2.2, 2.3 och 2.4 samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de

berörda kärlen överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typin-

tyget och uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2.2 Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att de tillverkade kärlen överensstämmer

med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de tillämpliga

kraven i dessa föreskrifter.

Innan produktionen påbörjas ska tillverkaren ge ett valfritt anmält organ

all nödvändig information, särskilt

a) den tekniska dokumentationen, som även ska innehålla

– intyg om att lämpliga svetsmetoder används och att arbetet utförs av

kvalificerad personal,

– materialintyg om det material som används vid tillverkningen av såda-

na delar och komponenter som bidrar till kärlets hållfasthet,

– en rapport om de kontroller och provningar som genomförs

b) kontrolldokumentet med en beskrivning av erforderliga kontroller och

provningar som ska utföras under tillverkningsprocessen tillsammans med

en redogörelse för på vilket sätt och hur ofta dessa kontroller ska genom-

föras

c) EU-typintyget.

2.3 Kontroller av kärl

2.3.1 För varje tillverkat kärl ska det anmälda organet utföra vederbörliga

undersökningar och prov för att kontrollera att kärlet överensstämmer med

typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med motsvarande krav i

dessa föreskrifter i enlighet med följande led.

a) Tillverkaren ska visa upp sina produkter i enhetligt sammansatta par-

tier och ska vidta alla de åtgärder som behövs för att enhetligheten hos varje

tillverkat parti ska säkerställas i tillverkningsprocessen.

b) Vid kontroll av ett kärlsparti ska det anmälda organet säkerställa att

27

AFS 2016:2

kärlen har tillverkats och kontrollerats i enlighet med den tekniska doku-

mentationen och dessutom låta varje enskilt kärl i partiet genomgå en vat-

tentrycksprovning eller en till effekten likvärdig lufttrycksprovning med ett

prov i tryck motsvarande 1,5 gånger beräkningstrycket, för att kontrollera

kärlets hållfasthet. Om lufttrycksprovning ska utföras, förutsätter det att

kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:8 om provning med över-

eller undertryck, eller annan författning som satts i dess ställe, är uppfyllda.

c) Dessutom ska det anmälda organet göra kvalitetskontroller av svets-

skarvar genom stickprovskontroller på prover, som enligt tillverkarens öns-

kemål kan tas antingen från ett representativt arbetsprov ur produktionen

eller från ett kärl. Proven ska utföras på längssvetsar. Om olika svetsmeto-

der tillämpas för längs- och rundsvetsar, ska proven också utföras på rund-

svetsar.

d) När det gäller kärl som omfattas av den försöksmetod som avses i

punkt 2.1.2 i bilaga 1 ska denna kontroll av prover ersättas med en vatten-

trycksprovning av fem slumpmässigt utvalda kärl från varje kärlparti för att

kontrollera att de uppfyller de väsentliga säkerhetskraven enligt punkt 2.1.2

i bilaga 1.

e) På varje kärl i godkända partier ska det anmälda organet anbringa eller

låta anbringa sitt identifikationsnummer samt utfärda ett skriftligt intyg om

överensstämmelse på grundval av utförda prov. Alla kärl i ett sådant parti

får släppas ut på marknaden utom de kärl som inte har godkänts vid vatten-

trycksprovning eller lufttrycksprovning.

f) Om ett parti underkänns ska det anmälda organet genom lämpliga

åtgärder förhindra att partiet släpps ut på marknaden. Om det ofta förekom-

mer underkända partier kan det anmälda organet tills vidare upphöra med

statistisk verifikation.

g) Tillverkaren ska på begäran av Arbetsmiljöverket kunna visa upp det

anmälda organets intyg om överensstämmelse enligt led e.

2.3.2 Det anmälda organet ska överlämna ett exemplar av sin kontrollrap-

port till den medlemsstat som har anmält organet (i Sverige är SWEDAC

anmälande myndighet) samt på begäran också till övriga anmälda organ,

övriga medlemsstater och till kommissionen.

2.3.3 Tillverkaren ska, under det anmälda organets ansvar, anbringa det

anmälda organets identifikationsnummer under tillverkningen.

AFS 2016:2

28

2.4 CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

2.4.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskilt kärl som

överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och upp-

fyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2.4.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstäm-

melse för varje kärlmodell och kunna uppvisa den för Arbetsmiljöverket i

tio år efter det att kärlet har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om

överensstämmelse ska det anges för vilken kärlmodell den har upprättats.

2.4.3 En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

2.5 Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 2.4 får fullgöras, för dennes räkning

och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyl-

digheter specificeras i fullmakten.

3. Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverknings-

kontroll och övervakade kontroller av kärl med slumpvisa intervall

(modul C2)

3.1 Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskon-

troll och övervakade kontroller av kärl med slumpvisa intervall är den del

av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillver-

karen fullgör skyldigheterna i punkt 3.2, 3.3 och 3.4 samt säkerställer och

försäkrar på eget ansvar att de berörda kärlen överensstämmer med typen

enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

3.2 Tillverkning

3.2.1 Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen

och övervakningen av den ska leda till att de tillverkade kärlen överens-

stämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter.

3.2.2 Innan produktionen påbörjas ska tillverkaren ge ett valfritt anmält

organ all nödvändig information, särskilt

a) den tekniska dokumentationen, som även ska innehålla

– intyg om att lämpliga svetsmetoder används och att arbetet utförs av

kvalificerad personal,

29

AFS 2016:2

– materialintyg om det material som används vid tillverkningen av såda-

na delar och komponenter som bidrar till kärlets hållfasthet, och

– en rapport om de kontroller och provningar som genomförs,

b) EU-typintyget,

c) ett dokument med en redogörelse för tillverkningsmetoderna och alla

de i förväg fastlagda systematiska åtgärder som vidtagits för att garantera

att kärlen överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget.

Det anmälda organet ska, före det datum då tillverkningen börjar, gran-

ska dessa dokument för att kontrollera att de överensstämmer med EU-typ-

intyget.

3.2.3 Det dokument som avses i punkt 3.2.2 c ska innehålla följande:

a) En beskrivning av de för tillverkningen av kärlen avsedda produk-

tions- och kontrollmetoderna.

b) Ett kontrolldokument med en beskrivning av erforderliga kontrol-

ler och provningar som ska utföras under tillverkningsprocessen tillsam-

mans med en redogörelse för på vilket sätt och hur ofta dessa kontroller ska

genomföras.

c) En försäkran om att dessa kontroller och provningar ska ske i överens-

stämmelse med kontrolldokumentet och att en vattentrycksprovning eller

en lufttrycksprovning ska utföras på varje tillverkat kärl med ett provtryck

uppgående till 1,5 gånger beräkningstrycket. Om lufttrycksprovning ska

utföras krävs dock att kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:8

om provning med över- eller undertryck, eller annan författning som satts i

dess ställe, är uppfyllda. Dessa kontroller och provningar ska utföras under

ledning av kvalificerad personal som är oberoende av produktionspersona-

len, och resultaten ska redovisas i en rapport.

d) Tillverknings- och lagringsplatsernas adresser samt datum då tillverk-

ningen ska börja.

3.3 Kontroller av kärl

Det anmälda organet ska utföra eller låta utföra kontroller av kärl genom

stickprov med slumpvis valda intervall, som fastställts av organet, för att

kontrollera kvaliteten på den interna kontrollen av kärlen, med beaktande

av bl.a. kärlens tekniska komplexitet och produktionsmängden. Ett lämpligt

stickprov av de färdiga kärlen, taget på plats av det anmälda organet innan

kärlen släpps ut på marknaden, ska undersökas, och tillämpliga provningar

enligt de relevanta delarna av de harmoniserade standarderna och/eller lik-

värdiga provningar i andra relevanta tekniska specifikationer, ska utföras

AFS 2016:2

30

för att kontrollera att kärlet överensstämmer med typen enligt beskrivning-

en i EU- typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Det anmälda organet ska också förvissa sig om att tillverkaren verkligen

kontrollerar de serietillverkade kärlen i enlighet med punkt 3.2.3 c.

Om stickprovet inte uppfyller en godtagbar kvalitetsnivå ska det anmälda

organet vidta lämpliga åtgärder.

Den metod för acceptansprovning som ska användas är avsedd att avgöra

om tillverkningen av kärlet sker inom godkända gränsvärden, för att säker-

ställa att kärlet överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna.

Det anmälda organet ska överlämna ett exemplar av sin kontrollrapport

till den medlemsstat som har anmält organet samt på begäran också till övri-

ga anmälda organ, övriga medlemsstater och till kommissionen.

Tillverkaren ska, under det anmälda organets ansvar, anbringa det anmäl-

da organets identifikationsnummer under tillverkningen.

3.4 CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

3.4.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskilt kärl som

överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och upp-

fyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

3.4.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstäm-

melse för varje kärlmodell och kunna uppvisa den för Arbetsmiljöverket i

tio år efter det att kärlet har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om

överensstämmelse ska det an ges för vilken kärlmodell den har upprättats.

3.4.3 En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

3.5 Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 3.4 får fullgöras, för dennes räkning

och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyl-

digheter specificeras i fullmakten.

4. Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverknings-

kontroll (modul C)

4.1 Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverknings-

kontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse

genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkt 4.2 och 4.3 samt

säkerställer och försäkrar att de berörda kärlen överensstämmer med typen

31

AFS 2016:2

enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

4.2 Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att de tillverkade kärlen överensstämmer

med den godkända typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de

tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Innan produktionen påbörjas ska tillverkaren ge det anmälda organ som

utfärdat EU-typintyget all nödvändig information, särskilt

a) intyg om att lämpliga svetsmetoder används och att arbetet utförs av

kvalificerad personal,

b) materialintyg om det material som används vid tillverkningen av såda-

na delar och komponenter som bidrar till kärlets hållfasthet,

c) en rapport om de kontroller och provningar som genomförs, och

d) ett dokument med en redogörelse för tillverkningsmetoderna och alla

de i förväg fastlagda systematiska åtgärder som vidtagits för att garantera

att kärlen överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget.

Det dokumentet ska omfatta följande:

i) En beskrivning av de för tillverkningen av kärlen avsedda produktions-

och kontrollmetoderna.

ii) Ett kontrolldokument med en beskrivning av erforderliga kontrol-

ler och provningar som ska utföras under tillverkningsprocessen tillsam-

mans med en redogörelse för på vilket sätt och hur ofta dessa kontroller ska

genomföras.

iii) En försäkran om att dessa kontroller och provningar ska ske i överens-

stämmelse med kontrolldokumentet och att en vattentrycksprovning eller,

med medlemsstatens medgivande, en lufttrycksprovning ska göras på varje

tillverkat kärl med ett provtryck uppgående till 1,5 gånger beräkningstryck-

et. Dessa kontroller och provningar ska utföras under ledning av kvalifice-

rad personal som är oberoende av produktionspersonalen, och resultaten

ska redovisas i en rapport.

iv) Tillverknings- och lagringsplatsernas adresser samt datum då tillverk-

ningen ska börja.

Det anmälda organet ska, före det datum då tillverkningen börjar, gran-

ska dessa dokument för att kontrollera att de överensstämmer med EU-typ-

intyget.

AFS 2016:2

32

4.3 CE-märkning och EU-försäkran om överensstämmelse

4.3.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskilt kärl som

överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och upp-

fyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

4.3.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstäm-

melse för varje kärlmodell och kunna uppvisa den för Arbetsmiljöverket tio

år efter det att kärlet har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om över-

ensstämmelse ska det anges för vilken kärlmodell den har upprättats.

4.3.3 En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska på begäran göras

tillgänglig för Arbetsmiljöverket.

4.4 Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 4.3 får fullgöras, för dennes räkning

och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyl-

digheter specificeras i fullmakten.

33

AFS 2016:2

Bilaga 3

CE-märkning, övrig märkning, anvisningar, definitioner och symboler

1. CE-märkning och övrig märkning

1.1 Ett kärl vars produkt av PS×V uppgår till mer än 50 barliter ska vara för-

sett med CE-märkning enligt bilaga II till förordning (EG) nr 765/2008 och

de två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringats.

1.2 På kärlen eller deras informationsskyltar ska minst följande uppgifter

finnas:

a) Högsta arbetstryck (PS i bar).

b) Högsta arbetstemperatur (T max i °C).

c) Lägsta arbetstemperatur (T min i °C).

d) Kärlets volym (V i liter).

e) Tillverkarens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varu-

märke och adress.

f) Kärlets prototypbeteckning samt serie- eller partinummer.

1.3 Om informationsskylt används, ska den vara så beskaffad att den inte

kan återanvändas samt ha plats för ytterligare upplysningar.

2. Anvisningar och säkerhetsföreskrifter

Anvisningarna ska innehålla följande uppgifter:

a) Uppgifter enligt punkt 1.2 med undantag för kärlets serie- eller parti-

nummer.

b) Avsett användningsområde, på svenska.

c) De underhålls- och installationsvillkor som gäller för att kärlets använd-

ningssäkerhet ska kunna säkerställas, på svenska.

3. Definitioner och symboler

3.1 Definitioner

a) Beräkningstryck ”P” är det relativa tryck som tillverkaren valt och som

används för bestämning av kärlets tryckbärande delars tjocklek.

b) Högsta arbetstryck ”PS” är det maximala relativa tryck som kan utövas

under normala driftförhållanden för kärl.

c) Lägsta arbetstemperatur T

min

är kärlväggens lägsta stabiliserade tempe-

ratur under normala driftförhållanden.

d) Högsta arbetstemperatur T

max

är kärlväggens högsta stabiliserade tem-

peratur under normala driftförhållanden.

AFS 2016:2

34

e) Sträckgränsen ”R

eT

” är vid högsta arbetstemperatur T

max

något av föl-

jande:

i) Värdet för den övre sträckgränsen R

eH

för ett material som har en nedre

och en övre sträckgräns.

ii) Värdet för 0,2 % förlängningsgräns R

p0,2

.

iii) Värdet för 1,0 % förlängningsgräns R

p1,0

för olegerat aluminium.

f) Objektgrupper:

Till samma objektgrupp hör tryckbärande anordningar som, om kraven

enligt punkt 2.1.1 eller 2.1.2 i bilaga 1 är uppfyllda, till sin konstruktion

skiljer sig åt endast genom olika diameter eller längden på den cylindriska

delen, varvid följande gäller:

i) Om kärlet förutom gavlarna består av en eller flera mantelringar, ska

varianterna ha minst en mantelring.

ii) Om kärlet består av endast två konvexa gavlar, får varianterna inte ha

någon mantelring. De längdskillnader som medför förändringar i öppning-

arna eller rörmuffarna, ska anges på ritningen för varje variant.

g) Ett kärlparti består av högst 3 000 kärl av samma typ.

h) Serietillverkning i dessa föreskrifters mening anses äga rum om flera

kärl av samma typ tillverkas i löpande tillverkning under en viss period

enligt en gemensam konstruktion och med samma tillverkningsmetoder.

i) Materialintyg: Med testresultat från den löpande produktionskontrollen

av produkter som tillverkats i samma tillverkningsprocess som de leverera-

de produkterna, dock inte nödvändigtvis de levererade kärlen, intygar till-

verkaren av materialet i materialintyget att de levererade produkterna mot-

svarar kraven enligt beställningen – särskilt vad gäller materialets kemiska

sammansättning och mekaniska egenskaper.

35

AFS 2016:2

3.2 Symboler

A

Brottförlängning (L

o

= 5,65√S

o

)

%

A

80mm

Brottförlängning (L

o

= 80 mm)

%

KCV

Charpy slagseghet

J/cm2

P

Beräkningstryck

Bar

PS

Högsta arbetstryck

Bar

P h

Kontrolltryck vid vattentryck eller tryckluft-

provning

Bar

R

p0,2

0,2 % förlängningsgräns

N/mm2

R eT

Sträckgräns vid högsta arbetstemperatur

N/mm2

R eH

Övre sträckgräns

N/mm2

R m

Brottgräns vid rumstemperatur

N/mm2

R m, max

Högsta brottgräns

N/mm2

R p1,0

1,0 % förlängningsgräns

N/mm2

T max

Högsta arbetstemperatur

ºC

T

min

Lägsta arbetstemperatur

ºC

V

Kärlets volym

L

AFS 2016:2

36

Bilaga 4

EU-försäkran om överensstämmelse (nr XXXX)

1

1. Kärl/kärlmodell (produkt-, typ-, parti- eller serienummer):

2. Namn och adress på tillverkaren och i förekommande fall dennes repre-

sentant:

3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget

ansvar.

4. Föremål för försäkran (identifiera kärlet så att det kan spåras). För att kär-

let ska kunna identifieras kan det vara nödvändigt att bifoga en bild:

5. Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmo-

niserade unionslagstiftningen.

6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts

eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överens-

stämmelsen försäkras:

7. Det anmälda organet … (namn, nummer) har utfört … (beskrivning av

åtgärden) och utfärdat intyg:

8. Ytterligare information:

Undertecknat för:

(ort och datum)

(namn, befattning) (namnteckning)

1 Det är frivilligt för tillverkaren att numrera EU-försäkran om överensstämmelse.