AFS 2016:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Utrustning för potentiellt explosiva

atmosfärer

AFS 2016:4

Utrustning för potentiellt explosiva

atmosfärer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och

skyddssystem som är avsedda för användning i

potentiellt explosiva atmosfärer

ISBN 978-91-7930-635-9

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

www.av.se

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2016 944685

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter.

Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av

föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar.

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga num-

mer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd.

BESTÄLLNINGSADRESS

Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm

Telefon 010-730 90 00 www.av.se

AFS 2016:4

3

Innehåll

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och skyddssystem för

potentiellt explosiva atmosfärer

1 kap. Inledande bestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 kap. Tillhandahållande på marknaden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 Kap. Produktens överensstämmelse med kraven. . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Presumtion för överensstämmelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Bedömning av överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

EU-försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

CE-märkning och annan märkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4 kap. De ekonomiska aktörernas skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tillverkarnas skyldigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tillverkarens representant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Importörernas skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Distributörernas skyldigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Övriga bestämmelser om de ekonomiska aktörernas skyldigheter . 18

5 kap. Bestämmelser om sanktionsavgifter och avgifter vid mark-

nadskontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Bilaga 1 Kriterier för kategoriindelning av utrustningsgrupper . . . . 20

Bilaga 2 Grundläggande hälso- och säkerhetskrav för utformning

och konstruktion av utrustning och skyddssystem för

användning i potentiellt explosiva atmosfärer . . . . . . . . . . . 22

Bilaga 3 Modul B: EU-typkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Bilaga 4 Modul D: Överensstämmelse med typ som grundar sig på

kvalitetssäkring av produktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Bilaga 5 Modul F: Överensstämmelse med typ som grundar sig på

produktverifiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

AFS 2016:4

4

Bilaga 6 Modul C1: Överensstämmelse med typ som grundar sig

på intern tillverkningskontroll och övervakade produkt-

kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Bilaga 7 Modul E: Överensstämmelse med typ som grundar sig

på kvalitetssäkring av produkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Bilaga 8 Modul A: Intern tillverkningskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Bilaga 9 Modul G: Överensstämmelse med typ som grundar sig

på kontroll av enskilda produkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Bilaga 10 EU-försäkran om överensstämmelse (nr XXXX) . . . . . . . . . . 57

5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning

och skyddssystem som är avsedda för

användning i potentiellt explosiva atmosfärer;

beslutade den 14 april 2016.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166) och 6 § andra stycket förordning (2011:811) om ackredite-

ring och teknisk kontroll.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för följande produkter.

1. Utrustning och skyddssystem som är avsedda att användas i potentiellt

explosiva atmosfärer.

2. Säkerhets- och regleranordningar som är avsedda att användas utan-

för potentiellt explosiva atmosfärer men som krävs för, eller bidrar till, att

utrustningen och säkerhetssystemen ska kunna fungera på ett säkert sätt

med hänsyn till explosionsriskerna.

3. Komponenter som är avsedda att installeras i sådan utrustning och

sådana säkerhetssystem som avses i punkt 1.

Föreskrifterna gäller inte för

1. konstruktion och utförande av sådana elektriska utrustningar som

omfattas av Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elek-

triska säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgiv-

ningar,

2. medicinsk utrustning som är avsedd att användas i medicinsk miljö,

3. utrustning- och skyddssystem som är potentiellt explosiva enbart på

grund av förekomsten av explosiva substanser eller instabila kemiska sub-

stanser,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 fe

bruari 2014 om

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som

är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, i lydelsen enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2014/34/EU (EUT L 29.3.2014, s. 309–356, Celex 32014L0034).

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2016:4

Utkom från trycket

den 3 maj 2016

AFS 2016:4

6

4. utrustning som avsedd för användning i hushåll och icke- kommersiell

omgivning, där explosionsfarliga omgivningar endast sällan kan uppstå och

då uteslutande till följd av oavsedda gasutsläpp,

5. personlig skyddsutrustning som omfattas av rådets direktiv 89/686/

EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lag-

stiftning om personlig skyddsutrustning,

6. havsgående fartyg och rörliga off shore-enheter samt utrustning

ombord på sådana fartyg eller enheter,

7. transportmedel, dvs. fordon och släpvagnar till dessa, som uteslutande

är avsedda för passagerartransport i luften eller på väg, järnväg eller vat-

tenväg och transportmedel som är utformade för godstransport i luften,

på allmän väg, på järnvägsnät eller vattenväg; fordon som är avsedda att

användas i explosionsfarliga omgivningar ska inte undantas från dessa före-

skrifters tillämpningsområde,

8. sådan utrustning som omfattas av artikel 346.1 b i fördraget om Euro-

peiska unionens funktionssätt (krigsmaterial).

Definitioner

2 §I dessa föreskrifter gäller följande definitioner.

Ackreditering

Ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i

förordning (EG) nr 765/2008.

Avsedd användning

Användning av en produkt som fastställts av

tillverkaren genom att dela in utrustningen i

en särskild utrustningsgrupp och kategori eller

genom att lämna all information som är nödvän-

dig för att ett skyddssystem, en anordning eller

en komponent ska fungera på ett säkert sätt.

Bedömning av överens-

Process där det visas om de grundläggande

stämmelse

hälso- och säkerhetskraven i dessa föreskrifter

har uppfyllts.

CE-märkning

Märkning genom vilken tillverkaren visar att

produkten överensstämmer med de tillämpliga

kraven i harmoniserad unionslagstiftning som

föreskriver CE-märkning.

Distributör

Fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, för-

utom tillverkaren eller importören, som tillhan-

dahåller en produkt på marknaden.

7

AFS 2016:4

Ekonomisk aktör

Tillverkaren, tillverkarens representant, impor-

tören och distributören.

Explosiv atmosfär

Blandning under atmosfäriska förhållanden av

luft och brännbara ämnen i form av gas, ånga,

dimma eller damm, i vilken förbränningen efter

antändning sprider sig till hela den oförbrända

blandningen.

Harmoniserad standard Harmoniserad standard enligt definitionen i

artikel 2.1 c i förordning (EU) 1025/2012.

Harmoniserad unions-

Unionslagstiftning som harmoniserar villkoren

lagstiftning

för saluföring av produkter.

Importör

Fysisk eller juridisk person som är etablerad

inom unionen och släpper ut en produkt från ett

tredjeland på unionsmarknaden.

Komponent

Enhet som är av väsentlig betydelse för att

utrustning eller skyddssystem ska fungera på ett

säkert sätt, men som saknar självständig funk-

tion.

Nationellt ackredite-

Nationellt ackrediteringsorgan enligt definitio-

ringsorgan

nen i artikel 2.11 i förordning (EG) nr 765/2008.

Organ för bedömning

Organ som utför bedömning av överensstäm-

av överensstämmelse

melse, innefattande kalibrering, provning, certi-

fiering och kontroll.

Produkter

Utrustning, skyddssystem, säkerhets- och regle-

ranordningar och komponenter som omfattas av

dessa föreskrifter.

Potentiellt explosiv

Atmosfär som kan bli explosiv på grund av loka-

atmosfär

la förhållanden eller driftsförhållanden.

Skyddssystem

Andra anordningar än de utrustningskompo-

nenter som är avsedda att omedelbart stoppa en

begynnande explosion och/eller begränsa det

område som berörs av en explosion och har till-

handahållits på marknaden separat för använd-

ning som autonoma system.

AFS 2016:4

8

Teknisk specifikation

Dokument där det fastställs vilka tekniska krav

som en produkt ska uppfylla.

Tillbakadragande

Åtgärd för att förhindra att en produkt i

leverans kedjan tillhandahålls på marknaden.

Tillhandahållande på

Varje leverans av en produkt för distribution,

marknaden

förbrukning eller användning på unionsmark-

naden i samband med kommersiell verksamhet,

mot betalning eller kostnadsfritt.

Tillverkare

Fysisk eller juridisk person som tillverkar en

produkt eller som låter konstruera och tillverka

en sådan produkt och saluför produkten, i eget

namn eller under eget varumärke eller använder

den för egna ändamål.

Tillverkarens

Fysisk eller juridisk person som är etablerad

representant

inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt

från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra

särskilda uppgifter.

Utrustning

Maskiner, apparater, fasta eller rörliga anord-

ningar, kontrollkomponenter med instrument

och detektions- eller förebyggandesystem, som

enskilt eller i förening är avsedda att generera,

överföra, lagra, mäta, kontrollera eller omforma

energi och/eller materialbearbetning och som

kan orsaka explosion genom sina inneboende

potentiella antändningskällor.

Utrustningsgrupp I

Utrustning som är avsedd att användas i gruvor

under jord och i sådana delar av ovanjordsinstal-

lationerna i dessa gruvor där fara kan uppstå på

grund av gruvgas och brännbart damm och som

omfattar utrustningskategorierna M 1 och M 2

enligt bilaga 1.

Utrustningsgrupp II

Utrustning som är avsedd att användas på andra

platser där fara kan uppstå på grund av explosiv

omgivning och omfattar utrustningskategorier-

na 1, 2 och 3 enligt bilaga 1.

9

AFS 2016:4

Utrustningskategori

Den klassificering av utrustning, inom varje

utrustningsgrupp, som anges i bilaga 1 och som

fastställer den skyddsnivå som krävs.

Utsläppande på

Första gången en produkt tillhandahålls på

marknaden unionsmarknaden.

Återkallelse

Åtgärd för att dra tillbaka en produkt som redan

tillhandahållits slutanvändaren.

2 kap. Tillhandahållande på marknaden

Grundläggande hälso- och säkerhetskrav

1 § Produkter som omfattas av dessa föreskrifter ska uppfylla hälso- och

säkerhetskraven i bilaga 2 i tillämpliga delar med hänsyn till deras avsedda

användning.

Den som släpper ut eller tillhandahåller utrustning eller säkerhetssystem

på marknaden, ska upprätta en EU-försäkran om överenstämmelse i enlig-

het med bilaga 10.

Den som släpper ut eller tillhandahåller komponenter på marknaden, ska

utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse enligt 3 kap. 4 §.

2 § Produkter som endast visas på mässor, utställningar och demonstratio-

ner behöver inte uppfylla kraven i dessa föreskrifter om det klart anges på

en väl synlig skylt att produkterna inte uppfyller kraven samt att produk-

terna inte saluförs innan tillverkaren har åstadkommit överensstämmelse

med kraven.

3 Kap. Produktens överensstämmelse med kraven

Presumtion för överensstämmelse

1 § Produkter som överensstämmer med harmoniserade standarder eller

delar av dem, till vilka hänvisningar har gjorts i Europeiska unionens offi-

ciella tidning, ska förutsättas överensstämma med de grundläggande hälso-

och säkerhetskraven i bilaga 2 som omfattas av dessa standarder eller delar

av dem.

AFS 2016:4

10

Bedömning av överensstämmelse

Utrustning samt säkerhets- och regleranordningar

2 § Följande metoder ska användas för att kontrollera överensstämmelse

när det gäller utrustning och, vid behov, sådana anordningar som avses i

1 kap. 1 § första stycket punkt 2.

1. När det gäller utrustningsgrupp I eller II, utrustningsgrupp M 1 och 1:

EU-typkontrollen som anges i bilaga 3, tillsammans med ett av följande:

a) Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av

produktionen som anges i bilaga 4.

b) Överensstämmelse med typ som grundar sig på produktkontroll som

anges i bilaga 5.

2. När det gäller utrustningsgrupp I och II, utrustningskategori M 2 och 2:

– I fråga om förbränningsmotorer i dessa grupper och kategorier: EU-typ-

kontrollen som anges i bilaga 3, tillsammans med något av följande:

– Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskon-

troll och övervakad produktprovning som anges i bilaga 6.

– Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av pro-

dukter som anges i bilaga 7.

b) I fråga om annan utrustning i dessa grupper och kategorier: intern till-

verkningskontroll som anges i bilaga 8, och inlämnande av den tekniska

dokumentationen som föreskrivs i punkt 2 i bilaga 8 till ett anmält organ,

som snarast möjligt ska bekräfta mottagandet av dokumentationen och arki-

vera den.

3. När det gäller utrustningsgrupp II, utrustningskategori 3: intern till-

verkningskontroll som anges i bilaga 8.

4. När det gäller utrustningsgrupp I och II: utöver de förfaranden som

avses i punkterna 1, 2 och 3 får man även använda överensstämmelse som

grundar sig på kontroll av enskilda produkter som anges i bilaga 9.

Skyddssystem

3 § De förfaranden som avses i 2 § punkt 1 a) och b) eller punkt 4 ska till-

lämpas vid kontroll av överensstämmelse avseende skyddssystem.

Komponenter

4 § De förfaranden som avses i 2 § ska tillämpas i fråga om komponenter

med undantag av utförande av CE-märkning och upprättande av EU-för-

säkran om överensstämmelse. Tillverkaren ska utfärda ett skriftligt intyg

11

AFS 2016:4

om överenstämmelse på att komponenterna överensstämmer med de till-

lämpliga bestämmelserna i dessa föreskrifter, med angivande av deras egen-

skaper och av hur de ska installeras i utrustning eller skyddssystem så att de

grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 2 för färdigställd utrust-

ning eller skyddssystem kan uppfyllas.

Övriga bestämmelser

5 § Det förfarande som behandlas i bilaga 8 får också följas i fråga om de

säkerhetsaspekter som avses i punkt 1.2.7 i bilaga 2, utöver den bedömning

av överensstämmelse som avses i 2–3 §§.

6 § Arbetsmiljöverket får besluta om undantag från 2–3 §§ och 5 § och till-

låta att produkter, med undantag för komponenter, på vilka de förfaranden

som avses i 2–3 §§ och 5 § inte har tillämpats, släpps ut på marknaden och

tas i drift, om användningen av dessa produkter är av betydelse av säker-

hetsskäl.

7 § Dokument och korrespondens i samband med de förfaranden vid

bedömning av överensstämmelse som avses i detta kapitel ska upprättas på

ett av gemenskapens officiella språk.

EU-försäkran om överensstämmelse

8 § I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de grundläg-

gande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 2 har visats vara uppfyllda.

9 § EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mal-

len i bilaga 10, innehålla de uppgifter som anges i de berörda förfarandena

för bedömning av överensstämmelse i bilagorna 3–9 och regelbundet upp-

dateras.

EU-försäkran ska vara skriven på något av gemenskapens officiella språk

samt finnas översatt till svenska eller engelska.

10 § Om en produkt omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på

EU-försäkran om överensstämmelse ska en enda EU-försäkran om överens-

stämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det

anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshän-

visning till dem.

AFS 2016:4

12

11 § Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverka-

ren ansvar för att produkten överensstämmer med kraven i dessa föreskrif-

ter.

CE-märkning och annan märkning

12 § Innan produkten släpps på marknaden ska den CE-märkas.

CE-märkningen ska fästas på produkten eller dess märkskylt så att den

är synlig, lätt läsbar och varaktig. Om detta inte är möjligt eller lämpligt på

grund av produktens art ska märkningen fästas på förpackningen och i det

medföljande dokumentet.

CE-märkningen ska ske i enlighet med artikel 30 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) 765/2008 om krav för ackreditering och mark-

nadskontroll i samband med saluföring av produkter m.m.

13 §CE-märkningen ska åtföljas av det anmälda organets identifikations-

nummer, om organet medverkar i produktionskontrollen.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska sättas fast av det

anmälda organet självt eller av tillverkaren eller dennes representant efter

det anmälda organets anvisningar.

14 §CE-märkningen och, i tillämpliga fall, det anmälda organets identifi-

kationsnummer ska åtföljas av det särskilda explosionsskyddsmärke,

,

utrustningsgruppens och utrustningskategorins symboler och, i tillämpliga

fall, sådan märkning och information som avses i punkt 1.0.5 i bilaga 2.

15 § Märkningen enligt 12–14 §§ får åtföljas av ett annat märke som anger

en särskild risk eller ett särskilt användningsområde.

Om produkten är utformad för användning i ett särskilt slag av explosiv

omgivning ska detta framgå av märkningen.

4 kap. De ekonomiska aktörernas skyldigheter

Tillverkarnas skyldigheter

1 § En tillverkare som släpper ut sina produkter på marknaden eller använ-

der dem för egna ändamål ska se till att de har konstruerats och tillverkats i

enlighet med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 2.

13

AFS 2016:4

2 § Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentation som avses i bila-

gorna 3–9 och utföra eller låta utföra den bedömning av överensstämmelse

som avses i kapitel 3.

Om bedömningen har visat att produkten uppfyller de tillämpliga kra-

ven ska tillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och

anbringa CE-märkningen. Detta gäller dock inte komponenter.

Om bedömningen har visat att komponenten uppfyller de tillämpliga

kraven enligt det relevanta förfarandet för bedömning av överensstämmel-

se ska tillverkaren upprätta ett skriftligt intyg om överensstämmelse enligt

3

kap. 4 §.

3 § Tillverkaren ska se till att varje produkt åtföljs av en kopia av EU-för-

säkran om överensstämmelse eller, när så är lämpligt, av intyget om över-

ensstämmelse. Om ett stort antal produkter levereras till en och samma

användare får partiet eller sändningen av produkter åtföljas av ett enda

exemplar.

4 § Den tillverkare som inte följer kravet på att produkten åtföljs av en EU-

försäkran om överensstämmelse upprättad i enlighet med bilaga 10 eller i

tillämpliga fall ett intyg om överensstämmelse, ska betala en sanktionsav-

gift, se 5 kap. 1 §.

Sanktionsavgiften ska utgöras av en grundavgift och en omsättnings-

avgift. Grundavgiften tas ut per typ och modell av en produkt oavsett hur

många enheter som har tillhandahållits. Omsättningsavgiften tas ut som en

andel av försäljningsvärdet för varje tillhandahållen produkt. Grundavgif-

ten 150

000 kr och omsättningsavgiften 10

%.

5 § Tillverkaren ska behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäk-

ran om överensstämmelse eller, när så är lämpligt, intyget om överensstäm-

melse i tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden.

6 §Tillverkaren ska se till att det finns rutiner som garanterar att serietill-

verkningen fortsätter att överensstämma med kraven i dessa föreskrifter.

Det ska också tas hänsyn till ändringar i produktens konstruktion eller egen-

skaper och ändringar i de harmoniserade standarderna eller andra tekniska

specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för

produkten.

När det anses lämpligt med tanke på de risker som en produkt utgör

ska tillverkaren, för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet, utföra

slumpvis provning av produkter som tillhandahållits på marknaden, gran-

AFS 2016:4

14

ska och vid behov registerföra inkomna klagomål, produkter som inte över-

ensstämmer med kraven och återkallelser av produkter samt informera dist-

ributörerna om all sådan övervakning.

7 § Tillverkaren ska se till att en produkt som den har släppt ut på mark-

naden är försedd med typnummer, partinummer, serienummer eller annan

identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av produk-

tens storlek eller art, se till att den erforderliga informationen lämnas på för-

packningen eller i ett medföljande dokument.

Tillverkaren ska se till att en produkt, med undantag för komponenter,

som den har släppt ut på marknaden är försedd med det särskilda explo-

sionsskyddsmärket och, när så är lämpligt, sådan annan märkning och

information som avses i punkt 1.0.5 i bilaga 2.

8 § Tillverkaren ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registre-

rade varumärke samt den postadress på vilken den kan kontaktas på pro-

dukten, eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument

som följer med produkten. Den angivna adressen ska ange en enda kon-

taktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges på

svenska eller engelska.

9 § Tillverkaren ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar och

säkerhetsinformation på svenska. Sådana bruksanvisningar och säkerhets-

information liksom alla etiketter ska vara tydliga och lättbegripliga.

10 § En tillverkare som anser eller har skäl att tro att en produkt som den

har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med dessa föreskrifter ska

omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten

att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller

återkalla produkten. Om produkten utgör en risk för ohälsa och olycksfall

ska tillverkaren dessutom omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket, och

lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de

korrigerande åtgärder som vidtagits.

11 § Om Arbetsmiljöverket begär det, ska tillverkaren i pappersform eller

elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som

behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven i dessa före-

skrifter. Den begärda dokumentationen ska vara på svenska eller engelska.

Tillverkaren ska på begäran av Arbetsmiljöverket samarbeta med myn-

digheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med produk-

ter som den har släppt ut på marknaden.

15

AFS 2016:4

Tillverkarens representant

12 § En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

De skyldigheter som anges i 1 § och skyldigheten att upprätta teknisk

dokumentation som avses i 2 § får inte delegeras till tillverkarens represen-

tant.

13 § Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i full-

makten från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt

att bland annat

1. behålla EU-försäkran om överensstämmelse eller intyget om överens-

stämmelse och den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa dem

för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att produkten har släppts ut på mark-

naden,

2. ge Arbetsmiljöverket all information och dokumentation som behövs

för att visa att produkten överensstämmer med kraven, och

3. på begäran samarbeta med Arbetsmiljöverket om de åtgärder som vid-

tas för att undanröja riskerna med de produkter som omfattas av fullmak-

ten.

Importörernas skyldigheter

14 § En importör får endast släppa ut produkter på marknaden som över-

ensstämmer med kraven i dessa föreskrifter.

15 § Innan importören släpper ut en produkt på marknaden ska den se till

att tillverkaren har utfört det lämpliga förfarandet för bedömning av över-

ensstämmelse som avses i 3 kap. Importören ska se till att tillverkaren har

upprättat den tekniska dokumentationen, och att produkten är försedd med

CE-märkning, i tillämpliga fall, och åtföljs av EU-försäkran om överensstäm-

melse eller intyget om överensstämmelse och de dokument som krävs samt

att tillverkaren har uppfyllt kraven i 7–8 §§.

16 § Den importör som inte följer vad som föreskrivs i 15 § avseende kra-

vet på att produkten åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse eller

i tillämpliga fall ett intyg om överensstämmelse, ska betala en sanktionsav-

gift, se 5 kap. 1 §.

Sanktionsavgiften ska utgöras av en grundavgift och en omsättnings-

avgift. Grundavgiften tas ut per typ och modell av en produkt oavsett hur

många enheter som har tillhandahållits. Omsättningsavgiften tas ut som en

AFS 2016:4

16

andel av försäljningsvärdet för varje tillhandahållen produkt. Grundavgif-

ten är 75 000 kr och omsättningsavgiften 10 %.

17 § Om en importör anser eller har skäl att tro att en produkt inte över-

ensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 2

får importören inte släppa ut produkten på marknaden förrän den överens-

stämmer med de tillämpliga kraven. Om produkten utgör en risk för ohälsa

eller olycksfall ska importören dessutom informera tillverkaren och Arbets-

miljöverket om detta.

18 § Importören ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registre-

rade varumärke samt den postadress på vilken den kan kontaktas på

produk ten, eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett doku-

ment som följer med produkten. Kontaktuppgifterna ska anges på svenska

eller engelska.

19 § Importören ska se till att produkten åtföljs av bruksanvisningar och

säkerhetsinformation på svenska.

20 § Importören ska, så länge den har ansvar för en produkt, se till att för-

varings- eller transportförhållandena för produkten inte äventyrar produk-

tens överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven

i bilaga 2.

21 § När det anses lämpligt med tanke på de risker som en produkt utgör

ska importören, för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet, utföra

slumpvis provning av produkter som tillhandahållits på marknaden, gran-

ska och vid behov registerföra inkomna klagomål, produkter som inte över-

ensstämmer med kraven och återkallelser av produkter samt informera dist-

ributörerna om all sådan övervakning.

22 § En importör som anser eller har skäl att tro att produkten som den

har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med dessa föreskrifter ska

omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten

att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller

återkalla produkten.

Om produkten utgör en risk för ohälsa eller olycksfall ska importören

dessutom omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket och lämna uppgifter om

i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder

som vidtagits.

17

AFS 2016:4

23 § Under tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden ska

importören hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse, eller

intyget om överensstämmelse, tillgänglig för Arbetsmiljöverket och se till att

myndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

24 § Om Arbetsmiljöverket begär det, ska importören i pappersform eller

elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som

behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven i dessa före-

skrifter. Den begärda dokumentationen ska vara på svenska eller engelska.

Importören ska på begäran av Arbetsmiljöverket också samarbeta med

myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med

produkter som de har släppt ut på marknaden.

Distributörernas skyldigheter

25 § En distributör som tillhandahåller en produkt på marknaden ska iakt-

ta vederbörlig omsorg för att se till att kraven i dessa föreskrifter uppfylls.

26 § Innan distributörerna tillhandahåller en produkt på marknaden ska

de kontrollera att den är försedd med CE-märkning, i tillämpliga fall, att den

åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse eller intyget om överensstäm-

melse och de dokument som krävs och av bruksanvisning och säkerhets-

information på svenska samt att tillverkaren och importören har uppfyllt

kraven i 7, 8 §§ och 18 §.

Den distributör som inte följer vad som föreskrivs i första stycket avseen-

de kravet på kontroll av att produkten åtföljs av en EU-försäkran om över-

ensstämmelse eller ett intyg om överensstämmelse ska betala en sanktions-

avgift, se 5 kap. 1 §.

Sanktionsavgiften ska utgöras av en grundavgift och en omsättnings-

avgift. Grundavgiften tas ut per typ och modell av en produkt oavsett hur

många enheter som har tillhandahållits. Omsättningsavgiften tas ut som en

andel av försäljningsvärdet för varje tillhandahållen produkt. Grundavgif-

ten är 15 000 kr och omsättningsavgiften 10 %.

27 § Om en distributör anser eller har skäl att tro att en produkt inte över-

ensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 2

får distributören inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den

överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om produkten utgör en risk för

ohälsa och olycksfall ska distributören dessutom informera tillverkaren eller

importören samt Arbetsmiljöverket om detta.

AFS 2016:4

18

28 § Distributörerna ska, så länge de har ansvar för en produkt, se till att

förvarings- eller transportförhållandena för produkten inte äventyrar pro-

duktens överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskra-

ven i bilaga 2.

29 § Distributörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som de

har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med dessa föreskrif-

ter ska försäkra sig om att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas för att

få produkten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att

dra tillbaka eller återkalla den.

Om produkten utgör en risk för ohälsa eller olycksfall ska distributörerna

dessutom omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket och lämna detaljerade

uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrige-

rande åtgärder som vidtagits.

30 § Om Arbetsmiljöverket begär det, ska distributören i pappersform eller

elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som

behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven i dessa före-

skrifter. Den begärda dokumentationen ska vara på svenska eller engelska.

Distributören ska också på begäran av Arbetsmiljöverket samarbeta med

myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med

produkter som de har släppt ut på marknaden.

Övriga bestämmelser om de ekonomiska aktörernas skyldigheter

31 § En importör eller en distributör ska anses vara tillverkare enligt dessa

föreskrifter och ska ha samma skyldigheter som tillverkaren har enligt

1–8 §§ i de fall

1. de släpper ut en produkt på marknaden i eget namn,

2. under eget varumärke, eller

3. ändrar en produkt som redan släppts ut på marknaden på ett sådant

sätt att överensstämmelsen med dessa föreskrifter kan påverkas.

32 § En ekonomisk aktör ska på begäran av Arbetsmiljöverket kunna ge

information om följande.

1. Ekonomiska aktörer som har levererat en produkt till dem.

2. Ekonomiska aktörer som de har levererat en produkt till.

Informationen ska kunna ges i tio år efter det att de har fått produkten

levererad och i tio år efter det att de har levererat produkten.

19

AFS 2016:4

5 kap. Bestämmelser om sanktionsavgifter och avgifter vid

marknadskontroll

1 § Bestämmelserna i 4 kap. 4, 15 och 26 §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap.

1, 2 §§ i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder denna bestämmelse ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.510 §§ i arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt

de grunder som anges i 4 kap. 4, 16 och 26 §§ .

2 § Bestämmelser om Arbetsmiljöverkets rätt att hos ekonomiska aktörer

ta ut ett eller flera exemplar för provning vid marknadskontroll finns i arti-

kel 19 i förordning (EG) nr 765/2008.

3 § Bestämmelser om Arbetsmiljöverkets rätt att få ersättning av ekono-

miska aktörer för provningskostnader i samband med marknadskontroll

finns i 22 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166).

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 april 2016.

2. Genom dessa föreskrifter upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

och allmänna råd (AFS 1995:5) om utrustningar för explosionsfarlig miljö.

3. Produkter som släppts ut på marknaden före den 20 april 2016 i enlig-

het med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (AFS 1995:5)

om utrustningar för explosionsfarlig miljö får även efter ikraftträdandet av

dessa föreskrifter tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Monica Torgrip

Anna Middelman

AFS 2016:4

20

Bilaga 1

KRITERIER FÖR KATEGORIINDELNING AV UTRUSTNINGSGRUPPER

Utrustningsgrupp I

Utrustningskategori M 1

1) Utrustningskategori M 1 omfattar utrustning som konstruerats och vid

behov försetts med kompletterande skyddsanordningar för att kunna fun-

gera i överensstämmelse med de driftsparametrar som angivits av tillverka-

ren och för att garantera en mycket hög skyddsnivå.

Utrustning av denna kategori är avsedd att användas i gruvor under jord

och i sådana delar av installationerna ovan jord där fara föreligger på grund

av gruvgas och/eller brännbart damm.

Utrustning av denna kategori ska kunna fungera även vid störningar i

undantagsfall i explosiv atmosfär och ska vara försedd med skyddsanord-

ningar som säkerställer att

— antingen minst en andra oberoende skyddsanordning garanterar den

skyddsnivå som krävs, om en skyddsanordning slås ut

— eller den skyddsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar

oberoende av varandra.

Utrustning av denna kategori ska uppfylla de kompletterande krav som

anges i punkt 2.0.1 i bilaga 2.

2) Utrustningskategori M 2 omfattar utrustning som konstruerats för att

kunna fungera i överensstämmelse med de driftsparametrar som angivits av

tillverkaren och för att garantera en hög skyddsnivå.

Utrustning av denna kategori är avsedd att användas i gruvor under jord

och i sådana delar av installationerna ovan jord där fara föreligger på grund

av gruvgas och/eller brännbart damm.

Sådan utrustning är utformad för att energitillförseln ska avbrytas om

atmosfären blir explosiv.

Skyddsanordningar till utrustning av denna kategori ska garantera den

skyddsnivå som krävs vid normal drift och även vid svårare driftsförhål-

landen, särskilt sådana som orsakas av omild behandling och varierande

miljöbetingelser.

Utrustning av denna kategori ska uppfylla de kompletterande krav som

anges i punkt 2.0.2 i bilaga 2.

21

AFS 2016:4

Utrustningsgrupp II

1) Utrustningskategori 1 omfattar utrustning som konstruerats för att kunna

fungera i överensstämmelse med de driftsparametrar som angivits av till-

verkaren och för att garantera en mycket hög skyddsnivå.

Utrustning av denna kategori är avsedd att användas i områden där det

kontinuerligt, under långa perioder eller ofta förekommer explosiv atmosfär

till följd av blandningar av luft och gaser, ånga eller dimma eller av luft och

damm.

Utrustning av denna kategori ska kunna fungera även vid störningar i

undantagsfall i explosiv atmosfär och ska vara försedd med skyddsanord-

ningar som säkerställer att

— antingen minst en andra oberoende skyddsanordning garanterar den

skyddsnivå som krävs, om en skyddsanordning slås ut,

— eller den skyddsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar

oberoende av varandra.

Utrustning av denna kategori ska uppfylla de kompletterande krav som

anges i punkt 2.1 i bilaga 2.

2) Utrustningskategori 2 omfattar utrustning som konstruerats för att

kunna fungera i överensstämmelse med de driftsparametrar som angivits av

tillverkaren och för att garantera en hög skyddsnivå.

Utrustning av denna kategori är avsedd att användas i områden där

explosiv atmosfär orsakade av gaser, ånga, dimma eller blandning av luft

och damm kan förekomma ibland.

Skyddsanordningarna för utrustning av denna kategori ska garantera att

den skyddsnivå som krävs bibehålls även vid ofta återkommande störning-

ar eller fel på utrustningen som normalt behöver tas med i beräkningarna.

Utrustning av denna kategori ska uppfylla de kompletterande krav som

anges i punkt 2.2 i bilaga 2.

Utrustningskategori 3 omfattar utrustning som konstruerats för att kunna

fungera i överensstämmelse med de driftsparametrar som angivits av till-

verkaren och för att garantera en normal skyddsnivå.

Utrustning av denna kategori är avsedd att användas i områden där

explosiv atmosfär orsakade av gaser, ånga, dimma eller blandning av luft

och damm endast undantagsvis förekommer och i så fall under kortare tids-

perioder vid enstaka tillfällen.

Utrustning av denna kategori ska garantera den skyddsnivå som krävs

vid normal drift.

Utrustning av denna kategori ska uppfylla de kompletterande krav som

anges i punkt 2.3 i bilaga 2.

AFS 2016:4

22

Bilaga 2

GRUNDLÄGGANDE HÄLSO-

OCH SÄKERHETSKRAV FÖR UTFORMNING

OCH KONSTRUKTION AV UTRUSTNING OCH SKYDDSSYSTEM FÖR

ANVÄNDNING I POTENTIELLT EXPLOSIVA ATMOSFÄRER

Inledande anmärkningar

1. Tekniskt vetande ska utnyttjas och nya rön som snabbt kan förändra det-

ta ska utnyttjas utan dröjsmål.

2. För sådana anordningar som avses i 1 § punkt 2 ska de grundläggande

hälso- och säkerhetskraven endast tillämpas i den utsträckning de är nöd-

vändiga för att anordningarna ska kunna fungera och utnyttjas på ett säkert

och tillförlitligt sätt med hänsyn till explosionsfaran.

1. Gemensamma krav för utrustning och skyddssystem

1.0 Allmänna krav

1.0.1 Principer för integrerad explosionssäkerhet

Utrustning och skyddssystem som avses användas i explosiv atmosfär

måste utformas för att ge integrerad explosionssäkerhet.

I detta sammanhang måste tillverkaren vidta åtgärder för att

— i första hand om möjligt förhindra att explosiv atmosfär bildas genom

påverkan eller utsläpp från utrustningen eller skyddsanordningarna i

sig,

— förhindra antändning av explosiv atmosfär med beaktande av varje

elektrisk eller ickeelektrisk antändningskällas natur,

— om det trots detta

inträffar en explosion som direkt eller indirekt kan

medföra fara för människor och, i tillämpliga fall, husdjur eller egen-

dom,

denna omedelbart stoppas och/eller påverkan av lågor och

explosionstryck begränsas till en tillräcklig skyddsnivå.

1.0.2 Utrustning och skyddssystem ska konstrueras och tillverkas med

beaktande av de driftsstörningar som kan inträffa, så att farliga situationer

så långt möjligt undviks.

Det ska tas hänsyn till sådan felaktig användning som rimligen kan för-

utses.

23

AFS 2016:4

1.0.3 Särskilda villkor för kontroll och underhåll

Utrustning och skyddssystem som omfattas av särskilda villkor för kontroll

och underhåll ska konstrueras och tillverkas med hänsyn till dessa villkor.

1.0.4 Miljöförhållanden

Utrustning och skyddssystem ska konstrueras och tillverkas för att kunna

klara av faktiska eller förutsebara miljöförhållanden.

1.0.5 Märkning

All utrustning och alla skyddssystem ska märkas på lätt läsbart och varak-

tigt sätt med minst följande uppgifter:

— Tillverkarens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varu-

märke och adress.

— CE-märkning (se bilaga 2 till förordning (EG) nr 765/2008).

— Serie- eller typbeteckning.

— Eventuellt parti- eller serienummer.

— Tillverkningsår.

— Det särskilda explosionsskyddsmärket

följt av symbolen för utrust-

ningsgrupp och kategori.

— För utrustningsgrupp II: bokstaven ”G” (avseende explosiv atmosfär

orsakade av gas, ånga eller dimma) och/eller

— bokstaven ”D” (avseende explosiv atmosfär orsakade av damm).

De ska dessutom vid behov märkas med all information som är nödvän-

dig för säkerheten vid användning.

1.0.6 Instruktioner

a) All utrustning och alla skyddssystem ska åtföljas av instruktioner som

minst omfattar följande:

— Upprepande av informationen i märkningen med undantag av parti-

eller serienumret (se punkt 1.0.5) samt eventuell kompletterande infor-

mation avseende underhåll (t.ex. reparationsverkstadens adress osv.).

— Säkerhetsinstruktioner för

— driftsstart,

— användning,

— montering och demontering,

— underhåll (normal service och akuta reparationsbehov), installation,

justering.

— Vid behov: uppgift om skyddszoner vid tryckavlastningsanordningar.

— Vid behov: utbildningsmanualer.

— Uppgifter som gör det möjligt att med säkerhet avgöra om utrustning

AFS 2016:4

24

av en viss kategori eller ett skyddssystem säkert kan användas inom

det avsedda området och under förväntade driftsförhållanden.

— Elektriska parametrar och tryckparametrar, högsta yttemperatur och

övriga gränsvärden.

— Vid behov: särskilda villkor för användningen, även uppgifter om möj-

lig felaktig användning som erfarenhetsmässigt har visat sig kunna

inträffa.

— Vid behov: de viktigaste egenskaperna hos redskap som kan monteras

på utrustningen eller skyddssystemet.

b) Instruktionerna ska innehålla de ritningar och diagram som är nödvän-

diga för driftsstart, underhåll, tillsyn, driftskontroll och, i tillämpliga fall,

reparation av utrustningen eller skyddssystemet samt all nödvändig infor-

mation, särskilt i fråga om säkerheten.

c) Dokumentationen om utrustningen eller skyddssystemet får inte strida

mot instruktionerna i fråga om säkerhetsaspekterna.

1.1 Val av material

1.1.1 De material som används vid tillverkningen av utrustning och skydds-

system får inte kunna utlösa explosion under de påfrestningar vid driften

som kan förutses.

1.1.2 Inom ramen för de driftsförhållanden som angivits av tillverkaren får

det inte kunna uppstå någon reaktion mellan det använda materialet och

beståndsdelarna i den explosionsfarliga miljön som kan försämra explo-

sionsskyddet.

1.1.3 Materialen måste väljas så att förutsebara förändringar av deras egen-

skaper och kompatibilitet med andra material inte leder till en försämring av

det skydd som ges. Hänsyn måste särskilt tas till materialets beständighet

mot korrosion och nötning, elektriska ledningsförmåga, mekaniska styrka,

åldringsegenskaper och påverkan av temperaturvariationer.

1.2 Utformning och tillverkning

1.2.1 Utrustning och skyddssystem ska utformas och tillverkas med hän-

syn till den tekniska kunskapen om explosionsskydd, så att de kan fungera

säkert under hela sin förväntade livstid.

1.2.2 Komponenter som ska monteras i utrustning eller skyddssystem eller

användas som reservdelar ska utformas och tillverkas så att de fungerar

25

AFS 2016:4

säkert vid avsedd användning för explosionsskydd, om de installeras enligt

tillverkarens instruktioner.

1.2.3 Slutna konstruktioner och förhindrande av läckor

Utrustning som kan avge brännbara gaser eller brännbart damm ska i störs-

ta möjliga utsträckning utformas som slutna konstruktioner.

Om utrustningen innehåller öppningar eller otäta kopplingar ska dessa

så långt möjligt utformas så att utsläpp av gas eller damm inte kan leda till

explosiv atmosfär utanför utrustningen.

Öppningar för påfyllning eller tömning ska så långt möjligt utformas och

utrustas så att utsläpp av brännbart material begränsas under påfyllning och

tömning.

1.2.4 Dammavlagring

Utrustning och skyddssystem som är avsedda att användas i områden som

är utsatta för damm ska utformas så att dammavlagringar på ytan inte

antänds.

Allmänt sett ska dammavlagringar begränsas i största möjliga utsträck-

ning. Utrustning och skyddssystem måste vara lätta att rengöra.

Yttemperaturen på delarna av utrustningen måste hållas betydligt lägre

än självantändningstemperaturen för dammavlagringarna.

Hänsyn måste tas till dammlagrets tjocklek och då så är lämpligt ska

åtgärder vidtas för att begränsa temperaturen för att förhindra värme-

ackumulation.

1.2.5 Kompletterande skyddsanordningar

Utrustning och skyddssystem som kan utsättas för vissa typer av yttre

påverkan ska vid behov förses med kompletterande skyddsanordningar.

Utrustningen måste kunna motstå förutsebar påverkan utan att explo-

sionsskyddet påverkas negativt.

1.2.6 Säkerhet vid öppning

Om utrustningen och skyddssystemen är placerade i ett hölje eller en sluten

behållare som är en del av själva explosionsskyddet, får höljet eller behålla-

ren endast kunna öppnas med ett specialverktyg eller under användning av

lämpliga skyddsåtgärder.

1.2.7 Skydd mot andra faror

Utrustning och skyddssystem ska utformas så att

a) fysiska och andra skador vid direkt och indirekt kontakt undviks,

AFS 2016:4

26

b) det kan garanteras att yttemperaturer på åtkomliga delar eller strålning

som kan orsaka fara inte uppstår,

c) icke-elektriska faror, som erfarenhetsmässigt visat sig kunna uppträda,

elimineras,

d) det kan garanteras att sådan överbelastning som kan förutses inte orsa-

kar tillbud.

Om sådana faror i samband med utrustning och skyddssystem som avses

i denna punkt helt eller delvis omfattas av annan unionslagstiftning, ska

dessa föreskrifter inte tillämpas eller upphöra att tillämpas i fråga om sådan

utrustning, sådana skyddssystem och sådana faror från och med att den sär-

skilda unionslagstiftningen sätts i kraft.

1.2.8 Överbelastning av utrustningen

Farlig överbelastning av utrustningen ska förhindras på konstruktionssta-

diet genom inbyggda mät-, regler- och kontrollanordningar, som t.ex. över-

strömbrytare, termostater, differentialtryckströmställare, mängdmätare,

trögverkande reläer, varvräknare och/eller liknande slag av kontrollanord-

ningar.

1.2.9 Explosionssäkra inkapslingssystem

Om delar som kan antända explosiv atmosfär kapslas in, ska åtgärder vidtas

för att säkerställa att inkapslingen motstår det tryck som utvecklas vid en

inre explosion av en explosiv blandning och att den förhindrar att explosio-

nen sprids till den explosiva atmosfären kring inkapslingen.

1.3 Potentiella antändningskällor

1.3.1 Faror som orsakas av olika antändningskällor

Potentiella antändningskällor, som gnistor, flammor, ljusbågar, höga yttem-

peraturer, akustisk energi, optisk strålning, elektromagnetiska vågor och

andra antändningskällor, får inte förekomma.

1.3.2 Faror som orsakas av statisk elektricitet

Ackumulering av statisk elektricitet som kan leda till farliga urladdningar

måste förhindras med lämpliga medel.

1.3.3 Faror som orsakas av läckström

Det måste förhindras att läckström uppstår i elektriskt ledande delar av

utrustningen, vilket t.ex. kan ge upphov till farlig korrosion, överhettning av

ytor eller gnistor som kan orsaka antändning.

27

AFS 2016:4

1.3.4 Faror som orsakas av överhettning

Överhettning som orsakas av friktion eller stötar, t.ex. mellan material och

delar som kommer i kontakt med varandra vid rotation eller genom främ-

mande föremål, ska så långt möjligt förhindras på konstruktionsstadiet.

1.3.5 Faror vid tryckutjämning

Tryckutjämning i utrustning och skyddssystem ska genom dessas utform-

ning eller med hjälp av inbyggda mät-, kontroll- och regleranordningar inte

kunna orsaka tryckvågor eller kompressioner som kan leda till antändning.

1.4 Faror som orsakas av yttre påverkan

1.4.1 Utrustning och skyddssystem ska utformas och tillverkas så att de kan

fullgöra sin avsedda funktion på ett helt säkert sätt även under växlande

miljöbetingelser och i närvaro av yttre elektrisk spänning, fuktighet, vibra-

tioner, kontaminering och annan yttre påverkan under de driftsbetingelser

som angivits av tillverkaren.

1.4.2 Utrustningens delar ska vara lämpade för förväntade mekaniska och

termiska påfrestningar och kunna motstå angrepp från befintliga eller förut-

sebara aggressiva substanser.

1.5 Krav i fråga om säkerhetsanordningar

1.5.1 Säkerhetsanordningar ska kunna fungera oberoende av de mät- och/

eller kontrollanordningar som är nödvändiga för driften.

Om möjligt ska fel på en säkerhetsanordning med hjälp av lämpliga tek-

niska medel kunna upptäckas tillräckligt snabbt för att sannolikheten för att

farliga situationer ska uppstå ska vara mycket liten.

Som allmän regel ska principen om säkert läge

tillämpas.

Säkerhetsmässiga manövrer ska som allmän regel direkt påverka de rele-

vanta kontrollanordningarna utan mellanliggande programkommando.

1.5.2 Vid fel på en säkerhetsanordning ska utrustning och/eller skyddssys-

tem så långt möjligt säkras.

1.5.3 Nödstoppskontroller på säkerhetsanordningar ska så långt möjligt

vara försedda med återstartsspärr. Vid normalt handhavande ska ett nytt

startkommando endast kunna verkställas efter det att återstartsspärrarna

medvetet har återställts.

AFS 2016:4

28

1.5.4 Styrenheter och monitorer

Om styrenheter och monitorer används måste de vara utformade enligt

ergonomiska principer så att högsta möjliga nivå kan erhållas på driftssäker-

heten i fråga om explosionsrisker.

1.5.5 Krav för anordningar med mätfunktion i samband med explosions-

skydd

Anordningar med mätfunktion ska, i den mån de används på utrustning

i explosiv atmosfär, vara utformade och tillverkade så att de motsvarar för-

utsebara driftsmässiga krav och särskilda användningsbetingelser.

1.5.6 Anordningar med mätfunktion ska vid behov kunna kontrolleras i frå-

ga om avläsningssäkerhet och funktionsduglighet.

1.5.7 Vid utformningen av anordningar med mätfunktion ska en säkerhets-

faktor användas som säkerställer att alarmtröskeln ligger tillräckligt långt

under explosions- och/eller antändningsgränsen för den atmosfär som ska

registreras, varvid särskild hänsyn ska tas till anläggningens driftsförhållan-

den och möjliga avvikelser i mätsystemet.

1.5.8 Risker som orsakas av programvaran

Vid utformningen av utrustning, skyddssystem och säkerhetsanordningar

med datastyrning måste särskild uppmärksamhet ägnas de risker som kan

orsakas av programvarufel.

1.6 Krav på systemsäkerhet

1.6.1 Det måste vara möjligt att genom manuellt överordnat kommando

stänga utrustning och skyddssystem som ingår i automatiska processer som

avviker från avsedda driftsförhållanden, förutsatt att säkerheten inte mins-

kas därigenom.

1.6.2 När nödstoppssystemet aktiveras måste den ackumulerade energin

avledas så snabbt och säkert som möjligt eller isoleras så att fara inte längre

föreligger.

Detta gäller inte elektrokemiskt lagrad energi.

1.6.3 Faror vid strömavbrott

Om utrustning och skyddssystem kan orsaka spridning av ytterligare risker

vid strömavbrott måste det vara möjligt att bevara deras driftssäkerhet obe-

roende av övriga delar av anläggningen.

29

AFS 2016:4

1.6.4 Faror som orsakas av anslutningar

Utrustning och skyddssystem ska vara försedda med lämpliga kabel- och

ledningsinföringar.

Om utrustning och skyddssystem ska användas i kombination med annan

utrustning och andra skyddssystem måste förbindelserna vara säkra.

1.6.5 Montering av larmanordningar på utrustning

Om utrustning eller skyddssystem är försedda med detektions- eller larm-

anordningar för kontroll av explosiv atmosfär, måste nödvändiga instruk-

tioner ges för en korrekt placering av dessa.

2. Kompletterande krav i fråga om utrustning

2.0 Krav på utrustning i utrustningsgrupp I

2.0.1 Krav tillämpliga på utrustningskategori M 1 i utrustningsgrupp I

2.0.1.1 Utrustningen måste vara utformad och tillverkad så att antändnings-

källor inte blir aktiva ens vid undantagsvis förekommande störningar som

berör utrustningen.

Utrustningen måste vara försedd med skyddsanordningar så att

— antingen minst en andra oberoende skyddsanordning garanterar den

skyddsnivå som krävs, om en skyddsanordning slås ut,

— eller den skyddsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar

oberoende av varandra.

Vid behov ska utrustningen vara försedd med ytterligare särskilda

skyddsanordningar.

Utrustningen ska förbli funktionsduglig i explosiv atmosfär.

2.0.1.2 Utrustningen ska vid behov tillverkas så att damm inte kan tränga

in i den.

2.0.1.3 Yttemperaturerna på delarna av utrustningen måste hållas klart

under antändningstemperaturen för förutsebara luft-/dammblandningar så

att uppvirvlat damm inte antänds.

2.0.1.4 Utrustningen måste vara utformad så att de delar av den som kan

vara antändningskällor endast kan öppnas om energitillförseln är avbru-

ten eller om de är i egensäkert tillstånd. Om det inte är möjligt att avbryta

energi tillförseln måste tillverkaren anbringa ett varningsmärke på den del

av utrustningen som kan öppnas.

AFS 2016:4

30

Vid behov ska utrustningen förses med lämpliga kompletterande förreg-

lingar.

2.0.2 Krav tillämpliga på utrustningskategori M 2 i utrustningsgrupp I

2.0.2.1 Utrustningen måste vara försedd med säkerhetsanordningar som

garanterar att antändningskällor inte aktiveras under normal drift ens under

svårare driftsförhållanden, särskilt sådana som orsakas av omild behandling

och växlande miljöförhållanden.

Utrustningen ska vara konstruerad så att energitillförseln avbryts vid

explosiv atmosfär

2.0.2.2 Utrustningen måste vara utformad så att de delar av den som kan

vara antändningskällor endast kan öppnas om energitillförseln är avbruten

eller med lämpliga förreglingar. Om det inte är möjligt att avbryta energitill-

förseln måste tillverkaren anbringa ett varningsmärke på den del av utrust-

ningen som kan öppnas.

2.0.2.3 Kraven beträffande explosionsrisker orsakade av damm för utrust-

ningskategori M 1 ska tillämpas även på denna kategori.

2.1 Krav tillämpliga på utrustningskategori 1 i utrustningsgrupp II

2.1.1 Explosiv atmosfär orsakad av gas, ånga eller dimma

2.1.1.1 Utrustningen måste vara utformad och tillverkad så att antändnings-

källor inte blir aktiva ens vid undantagsvis förekommande störningar som

berör utrustningen.

Utrustningen måste vara försedd med skyddsanordningar så att

— antingen minst en andra oberoende skyddsanordning garanterar den

skyddsnivå som krävs, om en skyddsanordning slås ut,

— eller den skyddsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar

oberoende av varandra.

2.1.1.2 I fråga om utrustning vars yta kan hettas upp måste åtgärder vidtas

för att säkerställa att de angivna maximala yttemperaturerna inte överskrids

ens under maximalt ogynnsamma förhållanden.

Även temperaturökningar till följd av ackumulerad värme och kemiska

reaktioner ska beaktas.

31

AFS 2016:4

2.1.1.3 Utrustningen måste vara utformad så att de delar av den som kan

vara antändningskällor endast kan öppnas om energitillförseln är avbru-

ten eller om förhållandena är egensäkra. Om det inte är möjligt att avbryta

energitillförseln måste tillverkaren anbringa ett varningsmärke på den del

av utrustningen som kan öppnas. Vid behov ska utrustningen förses med

lämpliga kompletterande förreglingar.

2.1.2 Explosiv atmosfär orsakad av luft-/dammblandningar

2.1.2.1 Utrustningen måste vara utformad och tillverkad så att antändning

av luft/dammblandningar inte inträffar ens vid undantagsvis förekomman-

de störningar.

Utrustningen måste vara försedd med skyddsanordningar så att

— antingen minst en andra oberoende skyddsanordning garanterar den

skyddsnivå som krävs, om en skyddsanordning slås ut,

— eller den skyddsnivå som krävs garanteras även om två fel inträffar

oberoende av varandra.

2.1.2.2 Då så är nödvändigt ska utrustningen vara utformad så att

damm

endast kan tränga in i eller ut ur utrustningen på särskilt utmärkta ställen.

Detta krav måste även uppfyllas av kabelinföringar och anslutande delar.

2.1.2.3 Yttemperaturen på delarna av utrustningen måste hållas klart under

antändningstemperaturen för förutsägbara luft-/dammblandningar så att

antändning av uppvirvlat damm förhindras.

2.1.2.4 I fråga om säkerheten vid öppnandet av utrustningens delar ska

krav 2.1.1.3 gälla.

2.2 Krav tillämpliga på utrustningskategori 2 i utrustningsgrupp II

2.2.1 Explosiv atmosfär orsakad av gas, ånga eller dimma

2.2.1.1 Utrustningen måste vara utformad och tillverkad så att antändnings-

källor inte kan uppstå ens vid täta störningar eller fel i utrustningens funk-

tion, som normalt måste tas med i beräkningen.

2.2.1.2 Utrustningens delar måste vara utformade och tillverkade så att

de angivna yttemperaturerna inte överskrids ens vid risker som uppstår i

exceptionella situationer som kan förutses av tillverkaren.

AFS 2016:4

32

2.2.1.3 Utrustningen måste vara utformad så att de delar av den som kan

vara antändningskällor endast kan öppnas om energitillförseln är avbruten

eller med lämpliga förreglingar. Om det inte är möjligt att avbryta energitill-

förseln måste tillverkaren anbringa ett varningsmärke på den del av utrust-

ningen som kan öppnas.

2.2.2 Explosiv atmosfär orsakad av luft-/dammblandningar

2.2.2.1 Utrustningen måste vara utformad och tillverkad så att antändning

av luft/dammblandningar inte inträffar ens vid täta störningar eller fel i

utrustningens funktion, som normalt måste tas med i beräkningen.

2.2.2.2 Yttemperaturer: krav 2.1.2.3 ska gälla.

2.2.2.3 Skydd mot damm: krav 2.1.2.2 ska gälla.

2.2.2.4 Säkerhet vid öppning av utrustningens delar: krav 2.2.1.3 ska gälla.

2.3 Krav tillämpliga på utrustningskategori 3 i utrustningsgrupp II

2.3.1 Explosiv atmosfär orsakad av gas, ånga eller dimma

2.3.1.1 Utrustningen måste utformas och tillverkas så att förutsebara

antändningskällor som kan uppstå vid normal drift inte kan förekomma.

2.3.1.2 Yttemperaturerna får inte överskrida de angivna maximala yttempe-

raturerna om utrustningen används under de förhållanden den är avsedd

för. Högre temperaturer får endast tillåtas i undantagsfall om tillverkaren

tillämpar särskilda kompletterande skyddsåtgärder.

2.3.2 Explosiv atmosfär orsakad av luft-/dammblandningar

2.3.2.1 Utrustningen måste vara utformad och tillverkad så att luft-/damm-

blandningar inte kan antändas av sådana förutsebara antändningskällor

som kan förekomma vid normal drift.

2.3.2.2 Yttemperaturer: krav 2.1.2.3 ska gälla.

2.3.2.3 Utrustningen, inklusive kabelinföringar och anslutande delar, ska

vara tillverkad med hänsyn till dammpartiklarnas storlek så att explosiva

luft-/dammblandningar eller farliga avlagringar inuti utrustningen inte kan

bildas.

33

AFS 2016:4

3. Kompletterande krav på skyddssystem

3.0 Allmänna krav

3.0.1 Skyddssystem ska vara dimensionerade så att följderna av en explo-

sion nedbringas till tillräcklig säkerhetsnivå.

3.0.2 Skyddssystem ska vara utformade och kunna placeras så att det kan

förhindras att explosioner sprider sig genom farliga kedjereaktioner eller

överslag och att begynnande explosioner inte detonerar.

3.0.3 Skyddssystemen ska kunna behålla sin funktionsförmåga vid ström-

avbrott under tillräckligt lång tid för att farliga situationer ska kunna und-

vikas.

3.0.4 Skyddssystem får inte slås ut genom extern påverkan.

3.1 Projektering och utformning

3.1.1 Materialegenskaper

Det maximitryck och den maximitemperatur som ska användas på kon-

struktionsstadiet i fråga om materialegenskaper är det förväntade trycket

vid en explosion som inträffar under extrema driftsförhållanden och den

temperatur som orsakas av flammans beräknade uppvärmningseffekt.

3.1.2 Skyddssystem som är konstruerade för att motstå eller begränsa explo-

sioner måste kunna motstå de tryckvågor som framkallas utan att skador

inträffar.

3.1.3 Tillbehör som ansluts till skyddssystem ska kunna motstå det förvän-

tade maximala explosionstrycket utan att förlora sin funktionsförmåga.

3.1.4 Vid konstruktionen och utformningen av skyddssystem ska hänsyn

tas till reaktioner orsakade av trycket i tillbehör och röranslutningar.

3.1.5 Tryckavlastningsanordningar

Om det kan antas att påfrestningarna på skyddssystemen kommer att över-

stiga dessas hållfasthet måste systemen utformas med lämpliga tryckutjäm-

ningsanordningar som inte medför fara för personer som befinner sig i när-

heten.

AFS 2016:4

34

3.1.6 System för undertryckande av explosioner

System för undertryckande av explosioner måste konstrueras och utformas

så att de reagerar på en begynnande explosion på ett så tidigt stadium av

tillbudet som möjligt och motverkar denna optimalt med hänsyn till maxi-

mal tryckökningshastighet och maximalt explosionstryck.

3.1.7 Explosionsurkopplingssystem

Urkopplingssystem som är avsedda att koppla ur särskild utrustning sna-

rast möjligt vid begynnande explosioner med hjälp av lämpliga anordning-

ar ska konstrueras och utformas så att de behåller sin motståndskraft mot

brand som sprids inuti systemet och sin mekaniska styrka under normala

driftsförhållanden.

3.1.8 Skyddssystem måste kunna byggas in i en krets med lämplig larmtrös-

kel, så att då så krävs till- och utförsel av produkter avbryts och de delar av

utrustningen som inte längre kan fungera på ett säkert sätt slås av.

35

AFS 2016:4

Bilaga 3

MODUL B: EU-TYPKONTROLL

1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överens-

stämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker en produkts tekniska

konstruktion och kontrollerar och intygar att den uppfyller de tillämpliga

kraven i dessa föreskrifter.

2. EU-typkontrollen ska utföras i form av en undersökning av ett prov-

exemplar av den kompletta produkten (produktionstyp) som är represen-

tativt för produktionen i fråga.

3. Tillverkaren ska lämna in en ansökan om EU-typkontroll till ett valfritt

anmält organ.

Ansökan ska innehålla följande:

a) Tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress.

b) En skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något

annat anmält organ.

c) Den tekniska dokumentationen. Den tekniska dokumentationen ska

göra det möjligt att bedöma om produkten uppfyller de tillämpliga kraven

i dessa föreskrifter och innehålla en tillfredsställande analys och bedöm-

ning av riskerna. Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämp-

liga kraven och, i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning

av produktens konstruktion, tillverkning och funktion. Den tekniska doku-

mentationen ska innehålla minst följande:

i) En allmän beskrivning av produkten.

ii) Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delaggregat, kretsar etc.

iii) Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritning-

ar och scheman och hur produkten fungerar.

iv) En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller delvis

har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens

officiella tidning och, i de fall där de harmoniserade standarderna inte har

följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de grund-

läggande hälso- och säkerhetskraven i dessa föreskrifter, inbegripet en för-

teckning över andra relevanta tekniska föreskrifter som följts. När det gäller

harmoniserade standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumen-

tationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

AFS 2016:4

36

v) Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

vi) Provningsrapporter.

d) Provexemplar som är representativa för den planerade produktionen.

Det anmälda organet kan vid behov begära in fler provexemplar för att

genomföra provningsprogrammet.

4. Det anmälda organet ska göra följande:

4.1 Granska den tekniska dokumentationen, kontrollera att provexemplaret

eller provexemplaren har tillverkats i överensstämmelse med den tekniska

dokumentationen samt identifiera såväl de delar som är konstruerade enligt

de tillämpliga bestämmelserna i de relevanta harmoniserade standarderna,

som de delar som är konstruerade i enlighet med andra relevanta tekniska

specifikationer.

4.2 Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för att,

i de fall tillverkaren har valt att använda lösningarna i de relevanta harmoni-

serade standarderna, kontrollera att dessa lösningar har använts på rätt sätt.

4.3 Utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar och provningar för att,

i de fall där lösningarna i de relevanta harmoniserade standarderna inte har

tillämpats, kontrollera att de lösningar som tillverkaren använt, tillämp-

ning av andra relevanta tekniska specifikationer, uppfyller de motsvarande

grundläggande hälso- och säkerhetskraven i dessa föreskrifter.

4.4 I samråd med tillverkaren bestämma på vilken plats undersökningarna

och de nödvändiga proven ska genomföras.

5. Det anmälda organet ska utarbeta en utvärderingsrapport där det an ges

vilka åtgärder som har vidtagits i enlighet med punkt 4 och vad de har

resulterat i. Utan att det påverkar det anmälda organets skyldigheter gent-

emot de anmälande myndigheterna får organet inte offentliggöra hela eller

delar av innehållet i rapporten utan tillverkarens samtycke.

6. Om typen uppfyller de krav i dessa föreskrifter som är tillämpliga på den

berörda produkten, ska det anmälda organet utfärda ett EU-typintyg till

tillverkaren. Det intyget ska innehålla tillverkarens namn och adress, slut-

satserna av undersökningen, eventuella giltighetsvillkor samt de uppgifter

som krävs för att identifiera den godkända typen. EU-typintyget kan ha en

eller flera bilagor.

EU-typintyget och bilagorna ska innehålla all information som behövs

37

AFS 2016:4

för att bedöma om de tillverkade produkterna överensstämmer med den

undersökta typen och för att kontrollera produkter i bruk.

Om typen inte uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter ska det

anmälda organet avslå ansökan om EU-typintyg och underrätta den sökan-

de om detta samt utförligt motivera avslaget.

7. Det anmälda organet ska följa med i den tekniska utvecklingen, och om

det visar sig att den godkända typen inte längre uppfyller de tillämpliga

kraven i dessa föreskrifter ska organet fastställa om det krävs ytterligare

undersökningar. Om så är fallet ska det anmälda organet underrätta tillver-

karen om detta.

Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som hos sig bevarar den

tekniska dokumentationen för EU-typintyget om alla ändringar av den

godkända typen som kan påverka produktens överensstämmelse med de

grundläggande säkerhetskraven i dessa föreskrifter eller villkoren för det

intygets giltighet. För sådana ändringar krävs ytterligare godkännande i

form av ett tillägg till det ursprungliga EU-typintyget.

8. Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de EU-

typintyg och/eller eventuella tillägg till dessa som det har utfärdat eller

dragit tillbaka, och det ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande

myndigheten tillgång till förteckningen över sådana intyg och/eller tillägg

till dessa som det har avslagit, tillfälligt dragit tillbaka eller på annat sätt

belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de EU-

typintyg och/eller tillägg till dessa som det har avslagit, tillfälligt eller slut-

giltigt återkallat eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på begäran,

om sådana intyg och/eller tillägg som det har utfärdat.

Kommissionen, medlemsstaterna och övriga anmälda organ har rätt att

på begäran få en kopia av EU-typintyget och/eller tilläggen till det. Kom-

missionen och medlemsstaterna har rätt att på begäran få en kopia av den

tekniska dokumentationen och av resultaten från de undersökningar som

utförts av det anmälda organet. Det anmälda organet ska förvara en kopia

av EU-typintyget med bilagor och tillägg samt det tekniska underlaget,

inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som det intyget är gil-

tigt.

9. Tillverkaren ska för Arbetsmiljöverket

kunna uppvisa en kopia av EU-

typintyget med bilagor och tillägg tillsammans med den tekniska dokumen-

tationen i tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden.

AFS 2016:4

38

10. Tillverkarens representant får lämna in den ansökan som avses i punkt

3 och fullgöra skyldigheterna enligt punkterna 7 och 9, förutsatt att de speci-

ficeras i fullmakten.

39

AFS 2016:4

Bilaga 4

MODUL D: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ

KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTIONEN

1. Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av pro-

duktionen är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse

genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 5 samt

säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda produkterna över-

ensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller

de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, slut-

kontroll och provning av de berörda produkterna i enlighet med punkt 3

och ska kontrolleras i enlighet med punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvali-

tetssystem för de berörda produkterna bedömt.

Ansökan ska innehålla

a) tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress,

b) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något

annat anmält organ,

c) alla upplysningar av betydelse för den avsedda produktkategorin,

d) dokumentation av kvalitetssystemet,

e) den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia

av EU-typintyget.

3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att produkterna överensstämmer med

typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till ska

dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga

riktlinjer, förfaranden och instruktioner. Dokumentationen av kvalitetssy-

stemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program,

planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska framför allt innehålla en fullgod beskrivning av

AFS 2016:4

40

a) kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter beträffande produktkvaliteten,

b) de motsvarande metoder, processer och systematiska förfaranden för

tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som kommer att använ-

das,

c) de undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under

och efter tillverkningen samt hur ofta dessa kommer att utföras,

d) kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat,

kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifika-

tioner etc.

e) metoder för övervakning av att den erforderliga produktkvaliteten

uppnås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller kraven i punkt 3.2.

Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga om

de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med motsvarande speci-

fikationer i relevant harmoniserad standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisions-

gruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det aktuella produktom-

rådet och den berörda teknikområdet och känna till de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter. Revisionen ska även omfatta en inspektion hos tillverka-

ren. Revisionsgruppen ska granska den tekniska dokumentation som avses i

punkt 3.1 e för att kontrollera att tillverkaren känner till de relevanta kraven

i dessa föreskrifter och för att utföra de undersökningar som krävs för att

säkerställa att produkten överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla slutsat-

serna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade

med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det för-

blir ändamålsenligt och effektivt.

3.5 Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvali-

tetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgö-

ra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i

punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Organet ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla

slutsatserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

41

AFS 2016:4

4. Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1 Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de

skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda orga-

net tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och förvaring och

tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a) dokumentationen av kvalitetssystemet,

b) kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat,

kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifika-

tioner

4.3 Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att för-

säkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet

och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren.

4.4 Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos tillverka-

ren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra eller låta

utföra produktprovningar för att kontrollera att kvalitetssystemet fungerar

korrekt. Det anmälda organet ska lämna en besöksrapport till tillverkaren

och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. CE-märkning, EU-försäkran om överensstämmelse och intyg om över-

ensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på

varje enskild produkt, med undantag för komponenter, som överensstäm-

mer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstäm-

melse för varje produktmodell, med undantag för komponenter, och kun-

na uppvisa den för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att produkten, med

undantag för komponenter, har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran

om överensstämmelse ska det anges för vilken produktmodell den har upp-

rättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska åtfölja varje produkt,

med undantag för komponenter.

AFS 2016:4

42

5.3 Tillverkaren ska upprätta ett skriftligt intyg om överensstämmelse för

varje komponentmodell och kunna uppvisa den för Arbetsmiljöverket

i

tio år efter det att komponenten har släppts ut på marknaden. I intyget om

överensstämmelse ska det anges för vilken komponent den har upprättats.

En kopia av intyget om överensstämmelse ska åtfölja varje komponent.

6. Tillverkaren ska under tio år efter det att en produkt har släppts ut på

marknaden kunna uppvisa följande för Arbetsmiljöverket:

a) Den dokumentation som avses i punkt 3.1.

b) Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses i

punkt 3.5.

c) Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i

punkterna 3.5, 4.3 och 4.4.

7. Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de god-

kännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller dragit tillbaka och

ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång

till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har

avslagit, tillfälligt dragit tillbaka eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit, tillfälligt eller per-

manent dragit tillbaka eller på annat sätt belagt med restriktioner och, på

begäran, om de godkännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat.

8. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5 och 6 får fullgöras, för

dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förut-

satt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

43

AFS 2016:4

Bilaga 5

MODUL F: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ

PRODUKTVERIFIERING

1. Överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifiering är

den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vil-

ken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 5 samt säkerställer

och försäkrar på eget ansvar att de berörda produkterna, som har genomgått

kontroll i enlighet med punkt 3, överensstämmer med typen enligt beskriv-

ningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrif-

ter.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att de tillverkade produkterna överens-

stämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter.

3. Kontroll

Ett anmält organ, som tillverkaren har valt, ska utföra eller låta utföra

undersökningar och provningar för att kontrollera att produkterna överens-

stämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de

tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Undersökningarna och provningarna för att kontrollera att produkterna

uppfyller de tillämpliga kraven ska utföras genom undersökning och prov-

ning av varje enskild produkt i enlighet med punkt 4.

4. Kontroll av överensstämmelse genom undersökning och provning av

varje enskild produkt

4.1 Alla produkter ska undersökas var för sig och provningar i enlighet

med relevanta harmoniserade standarder och/eller likvärdiga provningar

i enlighet med andra relevanta tekniska specifikationer ska utföras för att

fastställa om produkterna överensstämmer med den godkända typen i EU-

typintyget och med de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

Om det inte finns någon harmoniserad standard ska det berörda anmälda

organet bestämma vilka provningar som ska utföras.

AFS 2016:4

44

4.2 Det anmälda organet ska utfärda ett intyg om överensstämmelse i fråga

om de utförda undersökningarna och provningarna och ska anbringa sitt

identifikationsnummer på den godkända produkten, eller låta anbringa det

under sitt ansvar.

Tillverkaren ska hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för

Arbetsmiljöverket i tio år efter det att produkten har släppts ut på markna-

den.

5. CE-märkning, EU-försäkran om överensstämmelse och intyg om över-

ensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3, organets identifikationsnummer på var-

je enskild produkt, med undantag för komponenter, som överensstämmer

med den godkända typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyl-

ler de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstäm-

melse för varje produktmodell, med undantag för komponenter, och kun-

na uppvisa den för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att produkten, med

undantag för komponenter, har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran

om överensstämmelse ska det anges för vilken produktmodell den har upp-

rättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska åtfölja varje produkt,

med undantag för komponenter.

Om det anmälda organ som avses i punkt 3 godkänner det får tillverkaren

också, under organets ansvar, anbringa dess identifikationsnummer på pro-

dukterna, med undantag för komponenter.

5.3 Tillverkaren ska upprätta ett skriftligt intyg om överensstämmelse för

varje komponentmodell och kunna uppvisa det för Arbetsmiljöverket

i tio år

efter det att komponenten har släppts ut på marknaden. I intyget om över-

ensstämmelse ska det anges för vilken komponent det har upprättats. En

kopia av intyget om överensstämmelse ska åtfölja varje komponent.

6. Om det anmälda organ som avses i punkt 3 godkänner det får tillverka-

ren också, under organets ansvar, anbringa dess identifikationsnummer på

produkterna.

7. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter får fullgöras, för dennes räkning och på dennes

45

AFS 2016:4

ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyldigheter speci-

ficeras i fullmakten. Tillverkarens representant får inte fullgöra någon av de

skyldigheter som åligger tillverkaren i enlighet med punkt 2.

AFS 2016:4

46

Bilaga 6

MODUL C1: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR

SIG PÅ INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL OCH ÖVERVAKADE

PRODUKTKONTROLLER

1. Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverknings-

kontroll och övervakade produktkontroller är den del av ett förfarande för

bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör skyldig-

heterna i punkterna 2, 3 och 4 och säkerställer och försäkrar på eget ansvar

att de berörda produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivning-

en i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att de tillverkade produkterna överens-

stämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter.

3. Produktkontroller

För varje tillverkad produkt ska en eller flera provningar av särskilda pro-

duktaspekter utföras av tillverkaren eller för dennes räkning för att kontrol-

lera att produkterna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-

typintyget och med motsvarande krav i dessa föreskrifter. Provningarna ska

utföras av ett anmält organ som tillverkaren valt.

Tillverkaren ska, under det anmälda organets ansvar, anbringa det anmäl-

da organets identifikationsnummer under tillverkningen.

4. CE-märkning, EU-försäkran om överensstämmelse och intyg om över-

ensstämmelse

4.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen på varje enskild produkt,

med undantag för komponenter, som överensstämmer med typen enligt

beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i dessa

föreskrifter.

4.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmel-

se för en produktmodell, med undantag för komponenter, och kunna upp-

visa den för Arbetsmiljöverket

i tio år efter det att produkten, med undantag

för komponenter, har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överens-

stämmelse ska det anges för vilken produkt den har upprättats.

47

AFS 2016:4

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska åtfölja varje produkt,

med undantag för komponenter.

4.3 Tillverkaren ska upprätta ett skriftligt intyg om överensstämmelse för

varje komponentmodell och kunna uppvisa det för Arbetsmiljöverket

i tio år

efter det att komponenten har släppts ut på marknaden. I intyget om över-

ensstämmelse ska det anges för vilken komponent det har upprättats. En

kopia av intyget om överensstämmelse ska åtfölja varje komponent.

5. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 4 får fullgöras, för dennes räkning

och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyl-

digheter specificeras i fullmakten.

AFS 2016:4

48

Bilaga 7

MODUL E: ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP SOM GRUNDAR SIG PÅ

KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTER

1. Överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av pro-

dukter är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse

genom vilken tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2 och 5 samt

säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda produkterna över-

ensstämmer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller

de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Tillverkning

Tillverkaren ska tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för slutkontroll och

provning av de berörda produkterna i enlighet med punkt 3 och ska kon-

trolleras i enlighet med punkt 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Tillverkaren ska hos ett valfritt anmält organ ansöka om att få sitt kvali-

tetssystem för de berörda produkterna bedömt.

Ansökan ska innehålla

a) tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av tillverka-

rens representant, även dennes namn och adress,

b) en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats till något

annat anmält organ,

c) alla upplysningar av betydelse för den avsedda produktkategorin,

d) dokumentation av kvalitetssystemet, och

e) den tekniska dokumentationen för den godkända typen och en kopia

av EU typintyget.

3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att produkterna överensstämmer med

typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och med de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

Alla faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tagit hänsyn till ska

dokumenteras på ett systematiskt och överskådligt sätt i form av skriftliga

riktlinjer, förfaranden och instruktioner. Dokumentationen av kvalitetssys-

temet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program,

planer, manualer och protokoll.

Dokumentationen ska åtminstone innehålla en fullgod beskrivning av

49

AFS 2016:4

a) kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter beträffande produktkvaliteten,

b) de undersökningar och provningar som ska utföras efter tillverkning-

en,

c) kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat,

kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifika-

tioner etc.

d) metoder för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

3.3 Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om

det uppfyller kraven i punkt 3.2.

Det anmälda organet ska förutsätta att dessa krav är uppfyllda i fråga om

de delar av kvalitetssystemet som överensstämmer med motsvarande speci-

fikationer i relevant harmoniserad standard.

Utöver erfarenhet av kvalitetsledningssystem ska minst en av revisions-

gruppens deltagare ha erfarenhet av bedömning av det aktuella produkt-

området och den berörda teknikområdet

och känna till de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter. Revisionen ska

även omfatta en inspektion hos tillverkaren. Revisionsgruppen ska granska

den tekniska dokumentation som avses i punkt 3.1 e) för att kontrollera att

tillverkaren känner till de relevanta kraven i dessa föreskrifter och för att

utföra de undersökningar som krävs för att säkerställa att produkten över-

ensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla slutsat-

serna från revisionen och det motiverade beslutet.

3.4 Tillverkaren ska åta sig att fullgöra de skyldigheter som är förenade

med det godkända kvalitetssystemet och att upprätthålla det så att det för-

blir ändamålsenligt och effektivt.

3.5 Tillverkaren ska underrätta det anmälda organ som har godkänt kvali-

tetssystemet om alla ändringar som planeras i systemet.

Det anmälda organet ska bedöma de föreslagna ändringarna och avgö-

ra om ett ändrat kvalitetssystem fortfarande uppfyller de krav som avses i

punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det ska meddela tillverkaren sitt beslut. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna från undersökningen och det motiverade beslutet.

AFS 2016:4

50

4. Kontroll under det anmälda organets ansvar

4.1 Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att tillverkaren fullgör de

skyldigheter som är förenade med det godkända kvalitetssystemet.

4.2 För att möjliggöra en bedömning ska tillverkaren ge det anmälda orga-

net tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och förvaring och

tillhandahålla all nödvändig information, särskilt i fråga om

a) dokumentationen av kvalitetssystemet,

b) kvalitetsdokumenten, t.ex. granskningsrapporter, provningsresultat,

kalibreringsresultat och redogörelser för den berörda personalens kvalifika-

tioner etc.

4.3 Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att för-

säkra sig om att tillverkaren upprätthåller och tillämpar kvalitetssystemet

och ska lämna en revisionsberättelse till tillverkaren.

4.4 Det anmälda organet får dessutom göra oanmälda besök hos tillverka-

ren. Under sådana besök får det anmälda organet vid behov utföra eller låta

utföra provningar av produkterna för att kontrollera att kvalitetssystemet

fungerar korrekt. Det anmälda organet ska lämna en besöksrapport till till-

verkaren och, om provning har utförts, en provningsrapport.

5. CE-märkning, EU-försäkran om överensstämmelse och intyg om över-

ensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 3.1, organets identifikationsnummer på

varje enskild produkt, med undantag för komponenter, som överensstäm-

mer med typen enligt beskrivningen i EU-typintyget och uppfyller de till-

lämpliga kraven i dessa föreskrifter.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstäm-

melse för varje produktmodell, med undantag för komponenter, och kun-

na uppvisa den för Arbetsmiljöverket

i tio år efter det att produkten, med

undantag för komponenter, har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran

om överensstämmelse ska det anges för vilken produktmodell den har upp-

rättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska åtfölja varje produkt,

med undantag för komponenter.

51

AFS 2016:4

5.3 Tillverkaren ska upprätta ett skriftligt intyg om överensstämmelse för

varje komponentmodell och kunna uppvisa det för Arbetsmiljöverket

i tio år

efter det att komponenten har släppts ut på marknaden. I intyget om över-

ensstämmelse ska det anges för vilken komponent det har upprättats. En

kopia av intyget om överensstämmelse ska åtfölja varje komponent.

6. Tillverkaren ska under tio år efter det att en produkt har släppts ut på

marknaden kunna uppvisa följande för Arbetsmiljöverket:

a) Den dokumentation som avses i punkt 3.1.

b) Information avseende sådana godkännanden av ändringar som avses i

punkt 3.5.

c) Sådana beslut och rapporter från det anmälda organet som avses i

punkterna 3.5, 4.3 och 4.4.

7. Varje anmält organ ska underrätta sin anmälande myndighet om de god-

kännanden av kvalitetssystem som det har utfärdat eller dragit tillbaka och

ska regelbundet eller på begäran ge den anmälande myndigheten tillgång

till förteckningen över de godkännanden av kvalitetssystem som det har

avslagit, tillfälligt dragit tillbaka eller på annat sätt belagt med restriktioner.

Varje anmält organ ska underrätta de övriga anmälda organen om de

godkännanden av kvalitetssystem som det har avslagit eller tillfälligt eller

slutgiltigt dragit tillbaka och, på begäran, om de godkännanden av kvalitets-

system som det har utfärdat.

8. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 3.1, 3.5, 5 och 6 får fullgöras, för

dennes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förut-

satt att dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

AFS 2016:4

52

Bilaga 8

MODUL A: INTERN TILLVERKNINGSKONTROLL

1. Intern tillverkningskontroll är det förfarande för bedömning av överens-

stämmelse genom vilket tillverkaren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3

och 4 och säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda produk-

terna uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska upprätta den tekniska dokumentationen. Dokumentationen

ska göra det möjligt att bedöma om produkten uppfyller de relevanta kra-

ven och innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av riskerna.

Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven och,

i den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av produktens

konstruktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska

innehålla minst följande:

a) En allmän beskrivning av produkten.

b) Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delaggregat, kretsar etc.

c) Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar

och scheman och hur produkten fungerar.

d) En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller del-

vis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unio-

nens officiella tidning och, i de fall där de harmoniserade standarderna inte

har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de

grundläggande säkerhetskraven i dessa föreskrifter, inbegripet en förteck-

ning över andra relevanta tekniska specifikationer som följts. När det gäller

harmoniserade standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumen-

tationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

e) Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

f) Provningsrapporter.

3. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att de tillverkade produkterna överens-

stämmer med den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 och uppfyl-

ler de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

53

AFS 2016:4

4. CE-märkning, EU-försäkran om överensstämmelse och intyg om över-

ensstämmelse

4.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen, på varje enskild produkt,

med undantag för komponenter, som uppfyller de tillämpliga kraven i

dessa föreskrifter.

4.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstäm-

melse för en produktmodell, med undantag för komponenter, och kunna

uppvisa den tillsammans med den tekniska dokumentationen för Arbets-

miljöverket

i tio år efter det att produkten, med undantag för komponenter,

har släppts ut på marknaden. I EU-försäkran om överensstämmelse ska det

anges för vilken produkt den har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska åtfölja varje produkt,

med undantag för komponenter.

4.3 Tillverkaren ska upprätta ett skriftligt intyg om överensstämmelse för

varje komponentmodell och kunna uppvisa det tillsammans med den tek-

niska dokumentationen för Arbetsmiljöverket

i tio år efter det att kompo-

nenten har släppts ut på marknaden. I intyget om överensstämmelse ska

det anges för vilken komponent det har upprättats. En kopia av intyget om

överensstämmelse ska åtfölja varje komponent.

5. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkt 4 får fullgöras, för dennes räkning

och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att dessa skyl-

digheter specificeras i fullmakten.

AFS 2016:4

54

Bilaga 9

MODUL G: ÖVERENSSTÄMMELSE SOM GRUNDAR SIG PÅ KONTROLL

AV ENSKILDA PRODUKTER

1. Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter är

det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilket tillverka-

ren fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3 och 5 och säkerställer och försäk-

rar på eget ansvar att den berörda produkten, som har genomgått kontroll

i enlighet med punkt 4, uppfyller de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

2. Teknisk dokumentation

2.1 Tillverkaren ska upprätta den tekniska dokumentationen och göra den

tillgänglig för det anmälda organ som avses i punkt 4. Dokumentationen

ska göra det möjligt att bedöma om produkten uppfyller de relevanta kra-

ven och innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av riskerna.

Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven och, i

den mån det krävs för bedömningen, även en beskrivning av produktens

konstruktion, tillverkning och funktion. Den tekniska dokumentationen ska

innehålla minst följande:

a) En allmän beskrivning av produkten.

b) Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över kompo-

nenter, delaggregat, kretsar etc.

c) Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar

och scheman och hur produkten fungerar.

d) En förteckning över de harmoniserade standarder som helt eller del-

vis har följts och till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unio-

nens officiella tidning och, i de fall där de harmoniserade standarderna inte

har följts, beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de

grundläggande säkerhetskraven i dessa föreskrifter, inbegripet en förteck-

ning över andra relevanta tekniska specifikationer som följts. När det gäller

harmoniserade standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumen-

tationen specificeras vilka delar som har tillämpats.

e) Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.

f) Provningsrapporter.

2.2 Tillverkaren ska hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för

Arbetsmiljöverket

i tio år efter det att produkten har släppts ut på markna-

den.

55

AFS 2016:4

3. Tillverkning

Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillverkningen och

övervakningen av den ska leda till att den tillverkade produkten uppfyller

de tillämpliga kraven i dessa föreskrifter.

4. Kontroll

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska utföra eller låta utföra under-

sökningar och provningar i enlighet med relevanta harmoniserade standar-

der och/eller likvärdiga provningar i enlighet med andra relevanta tekniska

specifikationer, för att kontrollera att produkten uppfyller de tillämpliga

kraven i dessa föreskrifter. Om det inte finns någon harmoniserad standard

ska det berörda anmälda organet bestämma vilka provningar som ska utfö-

ras.

Det anmälda organet ska utfärda ett intyg om överensstämmelse i fråga

om de utförda undersökningarna och provningarna och ska anbringa sitt

identifikationsnummer på den godkända produkten, eller låta anbringa det

under sitt ansvar.

Tillverkaren ska hålla intygen om överensstämmelse tillgängliga för

Arbetsmiljöverket

i tio år efter det att produkten har släppts ut på markna-

den.

5. CE-märkning, EU-försäkran om överensstämmelse och intyg om över-

ensstämmelse

5.1 Tillverkaren ska anbringa CE-märkningen och, under ansvar av det

anmälda organ som avses i punkt 4, organets identifikationsnummer på var-

je produkt, med undantag för komponenter, som uppfyller de tillämpliga

kraven i dessa föreskrifter.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstäm-

melse och kunna uppvisa den för Arbetsmiljöverket i tio år efter det att

produkten, med undantag för komponenter, har släppts ut på marknaden.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges för vilken produkt den

har upprättats.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska åtfölja varje produkt,

med undantag för komponenter.

5.3 Tillverkaren ska upprätta ett skriftligt intyg om överensstämmelse och

kunna uppvisa det för Arbetsmiljöverket

i tio år efter det att komponenten

har släppts ut på marknaden. I intyget om överensstämmelse ska det anges

AFS 2016:4

56

för vilken komponent det har upprättats. En kopia av intyget om överens-

stämmelse ska åtfölja varje komponent.

6. Tillverkarens representant

Tillverkarens skyldigheter enligt punkterna 2.2 och 5 får fullgöras, för den-

nes räkning och på dennes ansvar, av tillverkarens representant, förutsatt att

dessa skyldigheter specificeras i fullmakten.

57

AFS 2016:4

1 Det är frivilligt för tillverkaren att numrera EU-försäkran om överensstämmelse.

Bilaga 10

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (nr XXXX)

1

1. Produktmodell/produkt (produkt-, typ-, parti- eller serienummer):

2. Tillverkarens namn och adress och, i tillämpliga fall, tillverkarens repre-

sentant:

3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget

ansvar:

4. Föremål för försäkran (identifiera produkten så att den kan spåras; för

att produkten ska kunna identifieras kan det vara nödvändigt att bifoga en

bild):

5. Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmo-

niserade unionslagstiftningen:

6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts

eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överens-

stämmelsen försäkras:

7. I tillämpliga fall, det anmälda organet … (namn, nummer) har utfört …

(beskrivning av åtgärden) och utfärdat intyg:

8. Ytterligare information:

Undertecknat för:

(ort och datum):

(namn, befattning) (namnteckning):