AFS 2018:5

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

AFS 2018:5

Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

AFS 2018:5

Utkom från trycket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna

den 8 juni 2018

råd ( 2009:2 ) om arbetsplatsens utformning;

beslutade den 29 maj 2018.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbets-

platsens utformning att 19, 22 och 24 §§ ska ha följande lydelse.

Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna

att de allmänna råden till 19, 22, 28, 89 och 94 §§ ska ha följande lydelse.

19 §

1

Tilluft till lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen

ska vara så fri från luftföroreningar som är praktiskt möjligt.

22 §

Frånluft som återförs till arbetslokaler eller personalutrymmen som

återluft eller cirkulationsluft ska renas så att dess halt av luftföroreningar är

väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärdena där sådana finns.

Om frånluft från processventilation används som återluft eller cirkulations-

luft ska eventuellt genomsläpp av luftföroreningar som beror på bristande

funktion i någon reningsanordning snabbt kunna konstateras, om det behövs

med hjälp av instrument. Frånluften ska då föras till en annan reningsanord-

ning eller direkt till det fria eller så ska processen eller hanteringen stoppas.

24 §

Föroreningar från process, hantering eller dylikt får inte via återluft

eller överluft föras till lokaler där sådan förorening normalt inte alstras.

Frånluft som innehåller

- ämnen som är upptagna i grupp A eller B i bilaga 1 till Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker,

- smittämnen i riskklass 4 och luftburna smittämnen i riskklass 3 enligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker,

- svetsrök från fast installerat utsug får inte återföras via återluft eller

cirkulationsluft.

1Ändringen innebär att sista meningen i första stycket tas bort.

3

AFS 2018:5

Denna författning träder i kraft den 19 november 2018.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Varg

4

AFS 2018:5

5

Till 19 §

2

För de ämnen som omfattas av luftkvalitetsförordningen (2010:477)

bör luftföroreningshalten i tilluften till arbetsplatser inte vara högre än de miljö-

kvalitetsnormer som anges där. I vissa färdigställda utrymmen i gruvor är

detta inte möjligt. För färdigställda utrymmen i gruvor bör istället halten av

kväveoxid och kvävedioxid i tilluften inte överstiga 1/5 av nivågränsvärdet.

Till 22 §

3

Kravet att frånluft som återförs till arbetslokaler eller personalut-

rymmen som återluft eller cirkulationsluft ska renas så att dess halt av luft-

föroreningar är väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärdena, där sådana

finns, innebär dels att de krav på tillförd uteluft

som finns i 19 § uppfylls, dels

att halten för andra ämnen, förutom för kolmonoxid (CO), koldioxid (CO

2

)

och kvävedioxid (NO

2

) bör vara lägre än 1/20 av nivågränsvärdet där sådant

finns. För kolmonoxid (CO) bör halt

en vara lägre än 1/2 av nivågränsvärdet,

för koldioxid (CO

2

) bör halten vara lägre än 1/5 av nivågränsvärdet och för

kvävedioxid (NO

2

) lägre än 1/10 av nivågränsvärdet.

För att bestämma vilka prestanda som behövs hos en reningsanordning är

det ofta nödvändigt att analysera föroreningssituationen på arbetsplatsen.

Frånluft från allmänventilation som återförs behöver vanligtvis renas med

partikelfilter. Frånluft från processventilation bör i första hand avlämnas i det

fria. Tekniken att rena luft från gasformiga föroreningar är inte lika välutveck-

lad och dokumenterad som tekniken att avskilja fasta föroreningar. Frånluft

som innehåller hälsofarliga gasformiga luftföroreningar t.ex. frånluft från

dragskåp bör därför inte återföras som cirkulationsluft eller återluft. Även olje-

ångor är svåra att ta bort och luften efter oljedimavskiljare bör därför lämnas

i det fria. Ibland kan det vara nödvändigt att göra en provinstallation i den

aktuella miljön för att avgöra om reningsanordningen uppfyller ställda krav.

I vissa undantagsfall är det inte rimligt att rena cirkulationsluften så att er-

forderlig luftkvalitet uppnås. Ett sådant undantag är vid blästring där operatö-

ren befinner sig i utrymmet. Där blir siktkravet dimensionerande för renings-

anordningen. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts får dock inte

kvartshaltigt material användas vid torrblästring.

Frånluft som innehåller trädamm och som cirkuleras bör renas med en fil-

treringseffektivitet som är högre än

e

PM1 70 % enligt standarden SS-EN ISO

16890. Finfiltret bör också vara provat med avseende på långtidsegenskaper,

dvs. vara P-märkt. Tryckvakt över finfiltret kan fungera som instrument för att

konstatera om det finns brister i avskiljarfunktionen.

2 Ändringen innebär att första och andra styckena tagits bort och att ett nytt första stycke har

tillkommit.

3 Ändringen innebär att ett första stycke tillkommer, att tredje meningen i nuvarande tredje

stycket tas bort, att första meningen i nuvarande fjärde stycket samt sista stycket får delvis

nya lydelser.

AFS 2018:5

Till 28 §

För att möjliggöra kontroll och rensning av ventilationssystemet

bör det utrustas med erforderligt antal inspektionsluckor och rensluckor.

När ventilationssystemets funktion kontrolleras bör bl.a. luftflöden och

tilluftstemperaturer mätas. Processventilationens funktion kan åskådliggöras

med hjälp av rök. Även kontroll av kontrollsystem, larmfunktioner och larm-

gränser som har betydelse för personskydd omfattas av paragrafen. Det gäller

t.ex. det system som krävs för att konstatera bristande funktion i reningsan-

läggningar för återluft eller cirkulationsluft från processer enligt 22 § samt

kontrollsystem enligt 26 §.

För att drifts- och underhållsarbete ska fungera är det lämpligt att utse en

drifts- och underhållsansvarig person och att ge denne erforderlig information

och instruktion.

Boverket har utfärdat Regelsamling för funktionskontroll av ventilations-

system, OVK, med tillämpningsföreskrifter och allmänna råd om funktions-

kontroll av ventilationssystem och anger bl.a. vilka byggnader som omfattas

av kontrollen samt intervall för återkommande besiktning. Återkommande

besiktning ska bl.a. utföras i förskolor, skolor, vårdlokaler och kontor. Besikt-

ningsintervallen är 3 eller 6 år beroende på byggnad och ventilationssystem.

Undantagna byggnader är bl.a. vissa ekonomibyggnader, industribyggnader

och vissa byggnader som är avsedda för totalförsvaret. Personalutrymmen i

industribyggnader är dock OVK-pliktiga.

I arbetslokaler gäller både Boverkets och Arbetsmiljöverkets bestämmelser.

I byggnader som Boverket undantagit gäller dock endast Arbetsmiljöverkets

föreskrifter.

De intervall som anges för arbetslokaler i Boverkets föreskrifter uppfyller

även Arbetsmiljöverkets krav. För övriga arbetslokaler, i huvudsak produk-

tionslokaler, behöver tidsintervallen mellan kontrollerna anpassas till verk-

samhetens art. Rimligt är dock att ventilationen kontrolleras minst lika ofta

som produktionslokalernas kontor. Detta innebär att lämpligt intervall för

kontroll är minst vart 3:e år. Kontrollsystem enligt 26 § bör kontrolleras minst

en gång per år.

För vissa typer av industrilokaler har Arbetsmiljöverket ställt särskilda krav

på intervall för ventilationskontroll i följande föreskrifter:

Kvarts

2 ggr/år

Bly

2 ggr/år

Syntetiska oorganiska fibrer

2 ggr/år

6

AFS 2018:5

7

Dragskåp

Vid installationskontroll och återkommande kontroll av dragskåp bör följande

tester minst ingå:

- visualisering av luftrörelser med rök,

- kontroll av fronthastigheten,

- kontroll av kontrollsystemet och ev. larmfunktion och larmgränser.

Lämpliga mätmetoder finns i standarden SS-EN 14175-4, Mätmetoder för

installations- och periodisk kontroll.

Hur ofta kontroll behöver ske och hur utförlig den behöver vara beror i

hög grad på vilken typ av arbete som utförs i dragskåpet. Vid hantering av

speciellt farliga ämnen kan kontroll behöva ske minst två gånger per år. Av

grundläggande betydelse är att ändamålsenliga kontrollrutiner etableras. Det

är lämpligt att noteringar om resultat och datum för kontroll förvaras i anslut-

ning till dragskåpet.

Säkerhetsbänk

Vid installationskontroll och återkommande kontroll av säkerhetsbänkar klass

II bör följande tester minst ingå:

- visualisering av luftrörelser med rök,

- kontroll av teoretisk medelhastighet i arbetsöppningen,

- kontroll av larmfunktioner och larmgränser,

- kontroll av samtliga filters funktion och täthet.

För en mikrobiologisk säkerhetsbänk kan det vara nödvändigt att utföra

även skyddsfaktortest samtidigt som installationstest. Lämpliga mätmeto-

der för mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass II finns i KTH:s och Nordiska

R3-föreningens vägledning med riktlinjer och mätförfarande gällande mik-

robiologiska säkerhetsbänkar, klass II. För mikrobiologiska säkerhetsbänkar

klass I och III finns minimikrav och testmetoder beskrivna i standarden SS-EN

12469.

Enligt föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående effekt

ska säkerhetsbänkar kontrolleras årligen och efter filterbyte.

Till 89 §

Ofta är det lämpligt att anslå minst en utrymningsplan på varje

våningsplan.

Gemensam återsamlingsplats kan med fördel ordnas för personal som ar-

betar tillsammans. Detta ökar möjligheterna att kontrollera att alla har kunnat

återsamlas.

Exempel på hur en utrymningsplan kan vara utformad finns i svensk stan-

dard SS 2875.

AFS 2018:5

Särskilda bestämmelser om en plan för utrymning och andra åtgärder i hän-

delse av olycka med utsläpp av smittämnen i riskklass 3 och 4 finns i Arbets-

miljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Till 94 §

4

Åtskild förvaring kan åstadkommas med t.ex. två klädskåp, ett

klädskåp för privata kläder och ett öppet klädfack för arbetskläder eller skilda

omklädningsrum.

Exempel på arbeten där det kan behövas skilda förvaringsplatser är djur-

hållning och arbete vid avloppsreningsverk.

4Ändringen innebär att tredje och fjärde stycket tas bort.

8

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-654-0 · ISSN · 1650-3163