AFS 2018:8

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö

AFS 2018:8

Minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring

AFS 2018:8

Utkom från trycket

av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och all-

den 8 juni 2018

männa råd (AFS 2012:3) om minderårigas

arbetsmiljö;

beslutade den 29 maj 2018.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) om min-

derårigas arbetsmiljö att bilaga 1, avsnitt I, Agens, punkterna 2 och 9 ska ha

följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 19 november 2018.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Jens Åhman

Anna Varg

3

AFS 2018:8

Bilaga 1

Riskfyllda arbetsuppgifter som enligt 11 § är förbjudna för minderåriga med de undantag som anges

i tredje

och

fjärde

kolumnen.

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

I. Agens

1.

Arbete med avloppsvatten, av

-

loppsslam eller latrin i öppen hante

-

ring så att det finns risk för smitta.

X

X

X

2.

Arbeten som kan medföra särskild

risk för kontakt med smittämnen som

tillhör riskklass 2 enligt

Arbetsmiljö-

verkets för

eskrifter om smittrisker

.

X

X

X

3.

Arbete med kvarts eller kvartshal

-

tigt material om det krävs att arbetsta

-

gar

en ska genomgå medicinsk kontr

oll

enligt för

eskrifter från

Arbetsmiljöverket.

X

X

X

4

AFS 2018:8

5

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

4.

Arbete med eldfasta keramiska

fibr

er

, specialfibr

er eller kristallina

fibr

er om det krävs att arbetstagar

en

ska genom

gå medicinsk kontr

oll enligt

för

eskrifter

från Arbetsmiljöverket.

X

X

X

5.

Arbete som medför att arbetstaga

-

ren

kan utsättas för ar

omatiska poly

-

cykliska

kolväten i sot, tjära, beck, rök

eller damm.

X

X

X

5 a.

Arbete som medför exponering

för trädamm som inte är godtagbar

med hänsyn till gränsvär

det i

Arbets

-

miljöverkets för

eskrifter om hygieniska

gränsvär

den.

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

6. Hälsofarliga kemiska pr

odukter

Arbete med kemiska pr

odukter eller

farliga ämnen som bildas under arbete och som uppfyller kriterierna f

ör klas

-

sificering enligt Europa

parlamentets och

rådets för

or

dning (EG) nr 1272/2008

i en eller flera av följande far

oklasser

och far

okategorier med en eller flera av

följande far

oangivelser

.

Akut toxicitet, kategori 1, 2 eller 3

H300: Dödligt vid förtäring H310: Dödligt vid hudkontakt H330: Dödligt vid inandning H301: Giftigt vid förtäring H31

1: Giftigt vid hudkontakt

H331: Giftigt vid inandning

X

X

X

6

AFS 2018:8

7

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

Hudsensibiliserande, kategori 1,

under

kategori 1A

eller 1B

H317: Kan orsaka aller

gisk hudr

eaktion

Luftvägssensibiliserande, kategori 1,

underkategori 1A

eller 1B

H334: Kan orsaka aller

gi- eller ast

-

masymtom eller andningssvårigheter vid inandning

Cancer

ogenitet kategori 1A, 1B eller 2

H350: Kan orsaka cancer H351: Misstänks kunna orsaka cancer Förbudet gäller inte enstaka påfyll

-

ningar med bensin i for

don eller

motorr

edskap, som den minderårige

använder i arbetet.

X

X

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

Mutagenitet i könsceller kategori 1A,

1B eller 2 H340: Kan orsaka genetiska defekter H341: Misstänks kunna orsaka genetis

-

ka defekter

Repr

oduktionstoxicitet, kategori 1A,

1B eller 2 H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet

1

H361: Misstänks kunna skada fertilite

-

ten eller det ofödda barnet

1

Frätande på huden, kategori 1A, 1B

eller 1C H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

X

X

X

1

Gäller även när H360 och H361 följs av F

, f, D och d i olika kombinationer

.

8

AFS 2018:8

9

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

Förbudet gäller inte arbete med pr

o-

dukter i kategori 1B och 1C av den art att risken att skadas är minimal.

Specifik or

gantoxicitet vid enstaka

exponering, kategori 1 eller 2 H370: Orsakar or

ganskador

H371: Kan orsaka or

ganskador

Specifik or

gantoxicitet vid uppr

epad

exponering, kategori 1 eller 2 H372: Orsakar or

ganskador genom

lång eller uppr

epad exponering

H373: Kan orsaka or

ganskador genom

lång eller uppr

epad exponering.

X

X

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

6 a. Kemiska pr

odukter med fysika

-

liska far

or

Arbete med kemiska ämnen, bland

-

ningar

, explosiva för

emål eller ämnen

som bildas under arbete och som

uppfyller kriterierna för klassificering

enligt Eur

opaparlamentets och rådets

för

or

dning (EG) nr 1272/2008 i en eller

flera av följande far

oklasser och far

oka

-

tegorier med en eller flera av följande

far

oangivelser

.

Brandfarlig gas, kategori 1 eller 2

H220: Extr

emt brandfarlig gas

H221: Brandfarlig gas

X

X

X

10

AFS 2018:8

11

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

Explosiva ämnen och blandningar

,

kategorierna ”Instabila explosiva äm

-

nen och blandningar” eller explosiva

ämnen och blandningar i riskgr

upper

-

na 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5

H200: Instabilt, explosivt

H201: Explosivt. Fara för massexplosion

.

H202: Explosivt.

Allvarlig fara för split

-

ter och kaststycken

H203: Explosivt. Fara för brand, tryck

-

våg eller splitter och kaststycken

H204: Fara för brand eller splitter och

kaststycken.

H205: Fara för massexplosion vid

brand.

X

X

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

Självr

eaktiva ämnen och blandning

-

ar

, typ

A, B, C eller D och Or

ganiska

per

oxider

, typ

A

eller B

H240: Explosivt vid uppvärmning

H241: Brandfarligt eller explosivt vid

uppvärmning

H242: Brandfarligt vid uppvärmning

Aer

osoler

, kategori 1

H222: Extr

emt brandfarlig aer

osol *.

Brandfarlig vätska, kategori 1 eller 2

H224: Extr

emt brandfarlig vätska och

ånga.

H225: Mycket brandfarlig vätska och

ånga*

X

X

X

12

AFS 2018:8

13

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

* Förbudet gäller inte arbeten med

kemiska ämnen eller blandningar med

far

oangivelse H222 eller H225 om det

är av den art att risken att skadas är

minimal.

X

X

X

7.

Arbete med bekämpningsmedel som

är att hänföra till klass 1 eller 2 enligt

för

or

dningen (2000:338) om biocidpr

o-

dukter och för

or

dningen (2006:1010)

om växtskyddsmedel.

Förbudet gäller även arbete med

skogsplantor som behandlats med

sådana bekämpningsmedel.

X

X

8.

Arbete med bly eller blyhaltigt

material om det krävs att arbetstagar

en

ska genomgå medicinsk kontr

oll enligt

för

eskrifter

från Arbetsmiljöverket.

X

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

9.

Arbeten som kan medföra risk för

kontakt med smittämnen som tillhör

riskklass 3 eller 4 enligt

Arbetsmiljö

-

verkets för

eskrifter om smittrisker

.

X

10.

Arbete som bara får utföras efter

särskilt tillstånd av

Arbetsmiljöverket

enligt Arbetsmiljöverkets

för

eskrifter

om kemiska arbetsmiljörisker

.

X

14

AFS 2018:8

15

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

II. Arbetsmetoder och arbeten

1.

Arbete i miljöer som medför att

den minderårige kan utsättas för såda

-

na farliga

ämnen att andningsskydd krävs.

X

X

X

2. Hantering av utr

ustning för

pr

oduk

tion, lagring eller användning

av komp

rimerade, kondenserade eller

upplösta gaser

.

X

X

X

3. T

illverkning eller bearbetning av

metallegeringar eller andra ämnen

med särskild antändningsrisk, såsom

metallegeringar med hög magnesium

-

halt eller därmed jämförbara lättan

-

tändliga ämnen.

X

X

X

4. Skärning och svetsning med gas,

elektricitet eller laser

.

X

X

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

5.

Arbete i slutna utrymmen där det

kan för

ekomma gas eller ånga i hälso

-

farliga halter

, brandfarlig gas eller ånga

eller farligt låg halt av syr

e.

X

X

X

6. Framställning och hantering av

anor

dningar

, fyrverkeriartiklar och

andra för

emål som innehåller explosiva

var

or och sprängmedel enligt för

or

d-

ningen (2010:1075) om brandfarliga

och explosiva var

or

.

X

X

X

7.

Arbete med maskiner och anor

d-

ningar där risken för personskador

vid kontakt med deras rörliga eller

bearbetande delar vid korr

ekt använd

-

ning inte är försumbar eller där det

finns risk för att allvarlig personskada

uppstår vid felaktig användning.

X

X

X

16

AFS 2018:8

17

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

För ungdomar gäller förbudet inte

maskiner eller anor

dningar där ris

-

kerna är för

ebyggda genom tekniska

skyddsåtgär

der så att farliga rörliga

delar inte är åtkomliga. Maskinerna

ska vara så konstr

uerade så att rör

elsen

automatiskt stannar innan man kan

komma in i riskområdet.

Allmänna råd:

Exempel på sådana

maskiner som i r

egel inte omfattas av

förbudet i bestämmelsen på gr

und

av att risken inte

är sådan som anges i

bestämmelsens första

stycke är handhåll

-

na elvispar och symaskiner som inte är

avsedda för industriellt br

uk.

X

X

X

8.

Arbete med maskindrivna lyftan-

or

dningar

, linbanor eller liknande

transportanor

dningar

.

X

X

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

Förbudet gäller inte för manövr

ering

av permanent anor

dnade tryckknapps

-

hissar

. Förbudet gäller inte heller man

-

övr

ering av telfer

, lyftblock eller dylikt

för att lyfta enhetslaster med väldefi

-

nierade lyftpunkter som understiger

25 kg.

X

X

X

9.

Arbete som förar

e eller operatör

av följande:

a) T

raktor

er eller vagnar med vinsch,

last-, skör

dar

- eller grävaggr

egat eller

fr

ontlastar

e med r

edskap. T

raktor

er med

annan lyftanor

dning än tr

epunkts-

koppling.

b) Mobila maskiner avsedda för bygg

-

nads-, anläggnings- eller vägarbete.

c) L

yftande tr

uckar

.

X

X

X

18

AFS 2018:8

19

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

d) Mobila skogs- och jor

dbr

uks-

maskiner

, trädgår

dsmaskiner och

snöslungor

.

För ungdomar gäller förbudet inte

gräsklippar

e med acceptdon (”död

-

mansgr

epp” eller säker

hetsbygel) och

bara ett klippaggr

egat.

X

X

X

10. Järnvägsarbete eller arbete vid

annan spårbana:

a)

Arbete som lokförar

e eller förar

e

av något annat spårbundet for

don.

b) Växlingsarbete inklusive

vagnskoppling.

X

X

X

11.

Arbete med lastning, lossning

och förtöjning av fartyg.

X

X

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

För ungdomar gäller förbudet inte

manuell lastning, lossning eller för

-

töjning av fartyg hos vilka skr

ovet är

kortar

e än tolv meter eller smalar

e än

fyra meter

.

X

X

X

12. T

illsyn och r

eparation av tryck

-

kärl, rörledningar

, vakuumkärl och

cisterner som enligt för

eskrifter från

Arbetsmiljöverket ska besiktas.

X

X

X

13. Ber

garbete ovan och under jor

d.

X

X

X

14.

Arbete som innebär risk för ras:

a)

Arbete med att r

ensa slänter eller

ta bort över

häng i gr

us, sand- och

lertag.

b) Schaktning med risk att begravas

under massor

.

X

X

X

20

AFS 2018:8

21

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

15. Byggnadsarbete:

a) Montering och nedmontering av

byggelement som normalt hanteras

med lyftanor

dning.

b) Montering och nedmontering av

bärande och stödjande byggnadskon

-

str

uktioner som ingår i en formbygg

-

nad.

c) Förstärkningsarbeten vid ber

gar

-

bete inräknat skr

otning, betongspr

ut

-

ning och ber

gbultning.

d)

Arbete med att helt eller delvis

riva hus eller anläggningar

.

X

X

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

16.

Arbete där det finns en risk att

ramla

ned och d

är höjden över marken

eller motsvarande plan är mer än

3,5 meter

. Förbudet gäller även om ned-

störtnings

risken är för

ebyggd med liv-

lina, liggstege eller liknande.

Förbudet gäller inte om skyddsräcke

eller likvär

dig skyddsanor

dning finns.

X

X

X

17.

Arbete på eller i när

heten av spän

-

ningsförande del av en elektrisk stark

-

strömsanläggning eller anor

dning.

Förbudet gäller inte om spänning,

strömstyrka eller fr

ekvens är ofarlig för

person.

X

X

X

18.

Arbete på akutmottagningar

,

infektionsavdelningar

, intensivvår

dsav

-

delningar

, inom dialysvår

d, psykiatrisk

vår

d.

X

X

X

22

AFS 2018:8

23

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

Vår

darbete inom demensvår

d.

Allmänna råd:

Med arbete avses allt

arbete. Med vår

darbete avses inte lo

-

kalvår

d, köksarbete, sociala aktiviteter

som högläsning m.m.

X

X

X

19.

Arbete inom hemtjänst, hemsjuk

-

vår

d, personlig assistans eller liknande

service i hemmet hos vår

dtagar

e/

br

ukar

e med alkohol- och narkotika-

missbr

ukspr

oblem, psykisk ohälsa eller

med psykisk funktionsnedsättning.

X

X

X

20.

Arbete med smittförande, biolo-

giskt eller radioaktivt avfall samt läke

-

medelsavfall. Med smittförande avfall

jämställs avfall som misstänks vara

smittförande.

X

X

X

21. Omhändertagande av avlidna.

X

X

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

22.

Arbete med farliga eller giftiga

djur

.

X

X

X

23. Industriell slakt av djur

.

X

X

X

24.

Arbete med försöksdjur

.

X

X

X

25.

Arbete som är styrt av det tekniska

systemet, så kallat starkt styrt arbete,

som gör att den minderårige inte själv

kan r

eglera sin arbetstakt.

X

X

X

24

AFS 2018:8

25

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

26.

Arbete som utförs under vatten

(dykeriarbete) eller under för

höjt tryck

i en tryckkammar

e eller liknande med

undantag för arbete som utförs av

ungdomar i praktik som genomgår

gr

undläggande utbildning i fritidsdyk

-

ning eller arbetar med dykning inom

ramen för en utbildning som innebär

studier av djur eller växter i deras na

-

turliga miljö, observation av bottenför

-

hållanden, fotografering eller enklar

e

pr

ovtagning.

X

27.

Arbete med experimentell can

-

cerforskning eller arbete som sker i

samma lokaler som sådant forsknings

-

arbete och där det finns risk för e

xpo

-

nering för cancerframkallande ämnen.

X

AFS 2018:8

Förbjudna arbetsuppgifter

Förbjudet

Tillåtet om arbetsuppgiften

-ingår i undervisning som är

förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är

anor

dnad särskilt för under

-

visning, eller

-ingår i handledarledd prak

-

tik

för ungdomar

.

Tillåtet om arbetsuppgiften

-utförs av ungdomar som

fullgjort gymnasieutbild

-

ning eller likvär

dig utbild

-

ning för arbetsuppgiften.

28. T

ransport av pengar och vär

de

-

handlingar till eller från penninginrätt

-

ningar eller annat utrymme utanför

arbetsstället.

X

29. Bevakningsarbete enligt lagen

(1974:191) om bevakningsför

etag.

X

26

Arbetsmiljöverket·112 79·Stockholm·Tel 010-730 90 00·www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-657-1· ISSN · 1650-3163