AFS 2019:3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2019:3

Medicinska kontroller

i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2019:3

Innehåll

Syfte..........................................................................................................................

8

Krav för att få sysselsätta arbetstagare i arbete som kräver

Sanktionsavgift när biologiska exponeringskontroller inte utförts eller

Medicinska kontroller vid exponering för vibrationer,

handintensivt arbete, nattarbete samt vid arbete med vissa kemiska

Allergiframkallande kemiska produkter: epoxiplastkomponenter,

Medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete

Allergiframkallande kemiska produkter: isocyanater, diisocyanater,

Tillämpningsområde .............................................................................................

8

Till vem riktar sig föreskrifterna ..........................................................................

9

Definitioner .............................................................................................................

9

Vad det innebär att anordna medicinska kontroller ........................................

11

Vad det innebär att anordna biologiska exponeringskontroller .....................

12

Återkoppling från den medicinska kontrollen ..................................................

12

Hur resultatet ska användas.................................................................................

13

Vad tjänstbarhetsintyget ska innehålla ...............................................................

13

tjänstbarhetsintyg eller biologiska exponeringskontroller ..............................

13

Tjänstbarhetsintyg .............................................................................................

13

Sanktionsavgift när tjänstbarhetsintyg saknas..............................................

14

Biologiska exponeringskontroller ...................................................................

14

då biologiska gränsvärden överskridits.........................................................

14

Utländska tjänstbarhetsintyg ...............................................................................

15

Dokumentation.......................................................................................................

15

produkter.................................................................................................................

15

Vibrationer..........................................................................................................

15

Handintensivt arbete.........................................................................................

16

Nattarbete ...........................................................................................................

17

formaldehydhartser, metakrylater och akrylater..........................................

18

med olika ämnen....................................................................................................

19

syraanhydrider, etylcyanoakrylater och metylcyanoakrylater...................

19

Fibrosframkallande damm: asbest, vissa syntetiska oorganiska fibrer

och kvarts............................................................................................................

20

Bly ........................................................................................................................

21

Medicinska kontroller vid arbete med bly ................................................

21

Biologiska exponeringskontroller vid arbete med bly.............................

22

Blyhalten i blod för kvinnor under 50 år ...................................................

22

Blyhalten i blod för kvinnor som har fyllt 50 år och män .......................

23

Kadmium ............................................................................................................

23

Medicinska kontroller vid arbete med kadmium.....................................

23

Biologiska exponeringskontroller vid arbete med kadmium.................

24

3

AFS 2019:3

Kadmiumhalten i blod..................................................................................

25

Medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete

Bilagor – kompetenskrav för att få utföra medicinska

...................................

kontroller, vad medicinska kontroller ska innehålla och

................................

Arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter

Arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och för

Kvicksilver..........................................................................................................

25

Medicinska kontroller vid arbete med kvicksilver...................................

25

Biologiska exponeringskontroller vid arbete med kvicksilver...............

26

Kvicksilverhalten i blod ...............................................................................

26

som innebär stor fysisk ansträngning.................................................................

27

Klättring med stor nivåskillnad.......................................................................

27

Rök- och kemdykning.......................................................................................

28

Dykeriarbete.......................................................................................................

28

Medicinska kontroller vid andra arbeten...........................................................

29

Läkares anmälan av sjukdom ..............................................................................

29

Bestämmelser om sanktionsavgifter ...................................................................

30

Övergångsbestämmelser.......................................................................................

31

bedömningen för tjänstbarhetsintyg ..................................................................

33

Vibrationer..........................................................................................................

34

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen .................

34

Läkarundersökning.......................................................................................

34

Handintensivt arbete.........................................................................................

36

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen .................

36

Undersökning ................................................................................................

36

Nattarbete ...........................................................................................................

37

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen .................

37

Läkarundersökning.......................................................................................

37

(32-35 §§) .............................................................................................................

38

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen .................

38

Läkarundersökning.......................................................................................

38

(36-38 §§) där det krävs tjänstbarhetsintyg....................................................

39

att få utfärda tjänstbarhetsintyg..................................................................

39

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg..................

40

Arbete med fibrosframkallande damm: asbest, vissa syntetiska

oorganiska fibrer och kvarts.............................................................................

42

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och

för att få utfärda tjänstbarhetsintyg............................................................

42

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg..................

42

Arbete med bly...................................................................................................

44

för att få utfärda tjänstbarhetsintyg............................................................

44

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg..................

44

Biologisk exponeringskontroll vid blyarbete............................................

45

4

AFS 2019:3

Arbete med kadmium.......................................................................................

46

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och

för att få utfärda tjänstbarhetsintyg............................................................

46

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg..................

46

Biologisk exponeringskontroll vid kadmiumarbete ................................

47

Arbete med kvicksilver.....................................................................................

48

för att få utfärda tjänstbarhetsintyg............................................................

48

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg..................

48

Biologisk exponeringskontroll vid kvicksilverarbete ..............................

49

Klättring med stor nivåskillnad.......................................................................

50

för att få utfärda tjänstbarhetsintyg............................................................

50

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg..................

50

Rök- och kemdykning.......................................................................................

52

för att få utfärda tjänstbarhetsintyg............................................................

52

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg..................

52

Bestämning av fysisk arbetsförmåga..........................................................

54

Dykeriarbete.......................................................................................................

55

för att få utfärda tjänstbarhetsintyg............................................................

55

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg..................

55

5

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

AFS 2019:3

Utkom från trycket

medicinska kontroller i arbetslivet;

den 9 maj 2019

beslutade den 9 april 2019.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (1977:1166).

1 Jfr följande direktiv:

– Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

– Rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa

avseenden.

– Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet

mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt

artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG).

– Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot ris-

ker vid exponering för asbest i arbetet senast ändrat i Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/18/EG.

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav

för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysika-

liska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/

EEG).

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om

skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena

ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG).

– Kommissionens direktiv 2009/161/EU av den 17 december 2009 om upprättande av en

tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/

EG och om en ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG.

– Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/2398/EU av den 12 december 2017 om änd-

ring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för car-

cinogener eller mutagena ämnen i arbetet.

7

AFS 2019:3

Syfte

1 §

Syftet med föreskrifterna är att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet

genom medicinska kontroller som

1. visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete,

2. ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på expone-

ring, och

3. ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen.

Tillämpningsområde

2 §

Medicinska kontroller ska anordnas vid

1. arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer, 23-25 §§,

2. handintensivt arbete, 26-28 §§,

3. nattarbete, 29-31 §§,

4. arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 32-35 §§, och

5. annat arbete där en riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om systematiskt arbetsmiljöarbete visar att det är motiverat, 80 §.

3 §

Medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska an-

ordnas vid

1. arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 36-38 §§,

2. arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm, det vill

säga asbest, vissa syntetiska oorganiska fibrer eller kvarts, 39-43 §§,

3. arbete som innebär exponering för bly, 44-53 §§,

4. arbete som innebär exponering för kadmium, 54-62 §§,

5. arbete som innebär exponering för kvicksilver, 63-70 §§,

6. arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad, 71-73 §§,

7. arbete med rök- och kemdykning, 74-76 §§, och

8. dykeriarbete, 77-79 §§.

4 §

Biologiska exponeringskontroller ska anordnas vid arbete med

1. bly, 47-48 §§,

2. kadmium, 57-58 §§, och

3. kvicksilver, 66-67 §§.

5 §

Bestämmelser om undersökningar av arbetstagares hälsa finns även i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

1. buller,

2. hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget,

3. smittrisker,

8

AFS 2019:3

4. elektromagnetiska fält,

5. arbete med försöksdjur,

6. minderårigas arbetsmiljö,

7. artificiell optisk strålning, och

8. arbete vid bildskärm.

Till vem riktar sig föreskrifterna

6 §

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att dessa föreskrifter följs, med

undantag för det som anges i 81 §.

7 §

Med arbetsgivare likställs i dessa föreskrifter den som gemensamt med

annan, även familjemedlem, driver yrkesmässig verksamhet utan anställd.

Den som ensam driver verksamhet utan anställd ska följa dessa föreskrifter

om verksamheten omfattar det som anges i 32, 36, 39, 40, 41, 44, 54 eller 63 §§.

Även den som sysselsätter inhyrd arbetskraft i sin verksamhet räknas som

arbetsgivare för dessa arbetstagare vid tillämpningen av

1. 16 och 17 §§ om tjänstbarhetsintyg,

2. 19 § om biologiska exponeringskontroller, och

3. 18 och 20 §§ om sanktionsavgifter.

8 §

I 81 § finns

- regler om läkares anmälan av sjukdom,

- information kring direktiv 2004/37/EG, och

- information kring direktiv 2017/2398/EU.

Defnitioner

9 §

I dessa föreskrifter menas med:

Biologisk exponeringskontroll

Direkt eller indirekt mätning av halten av

ett ämne i kroppen.

Dykeriarbete

Arbete under vatten där arbetstagaren andas

andningsgas, det vill säga gasblandning

avsedd för dykning, under förhöjt tryck.

Försumbar exponering

Exponering där risken för ohälsa eller

olycksfall är på samma nivå som om arbets-

tagaren inte utsätts för exponeringen.

9

AFS 2019:3

Kemdykning

Kemisk produkt

Läkarundersökning

Medicinsk kontroll

Respirabelt damm

Rökdykning

Arbete där arbetstagaren tränger in i ett om-

råde där luftföroreningar sprids okontrolle-

rat, eller i ett område med syrebrist (oxygen-

brist), för att rädda liv, bekämpa utflöde av

kemikalier eller liknande, klädd i kem-

skyddsdräkt och med andningsapparat på.

Kemiskt ämne, eller blandning av kemiska

ämnen, som har tillverkats eller utvunnits

och vars funktion främst bestäms av dess

kemiska sammansättning, eller utgör avfall

som består av kemiska produkter.

Del av den medicinska kontrollen

1. som en läkare ansvarar för och själv

utför i enlighet med patientsäkerhetslagen

(2010:659),

2. vid vilken patienten är fysiskt närva-

rande i rummet, och

3. som läkaren journalför enligt patient-

datalagen (2008:355).

En medicinsk undersökning av arbetstaga-

re, som är inriktad på möjliga hälsoeffekter

av en särskild faktor i arbetsmiljön. Den

medicinska kontrollen är avsedd att vara till

stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

I den medicinska kontrollen kan ingå kropps-

undersökningar, provtagningar, samtal och

frågeformulär.

Luftburna dammpartiklar som kan inandas

och nå de perifera delarna av luftvägarna, där

gasutbytet sker.

Arbete där arbetstagaren tränger in i tät

brandrök, för att rädda liv eller bekämpa

brand eller liknande, klädd i brandskydds-

dräkt och med andningsapparat på.

10

AFS 2019:3

Tjänstbarhetsintyg

Ett intyg utfärdat av läkare med särskild

kompetens enligt tillämplig bilaga, som med-

ger att en arbetstagare utför en viss typ av

arbete eller arbetsuppgifter, trots att det ge-

nerellt sett finns en risk för att arbetet kan

ge ohälsa.

Vad det innebär att anordna medicinska kontroller

10 §

En arbetsgivare som ska anordna medicinska kontroller enligt dessa

föreskrifter ska

1. informera arbetstagaren om varför den medicinska kontrollen behövs

och vad den innebär,

2. informera arbetstagaren om att den medicinska kontrollen är frivillig,

3. informera arbetstagaren om att i de arbeten där det enligt dessa föreskrif-

ter krävs ett giltigt tjänstbarhetsintyg för att få arbeta, får arbetsgivaren endast

sysselsätta de arbetstagare som har ett sådant,

4. informera arbetstagaren om att det i tjänstbarhetsintyget står hur länge

det gäller och kan stå att arbetstagaren bara får utföra vissa arbetsuppgifter

eller arbeta vid vissa arbetsstationer,

5. erbjuda de arbetstagare som omfattas av dessa föreskrifter att delta i den

medicinska kontrollen,

6. ta reda på vilka arbetstagare som avser att delta i den medicinska

kontrollen,

7. beställa en medicinsk kontroll, som ska inkludera återkoppling enligt 12-

13 §§, för varje arbetstagare som avser att delta i den medicinska kontrollen,

8. beställa en medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg, om

det krävs enligt dessa föreskrifter,

9. beställa ett tjänstbarhetsintyg från den undersökande läkaren, för de ar-

betstagare som bedömts kunna arbeta med det som intyget avser, och

10. informera den som ska utföra den medicinska kontrollen om de riskbe-

dömningar som ligger till grund för bedömningen att en medicinsk kontroll

ska utföras.

11

AFS 2019:3

Vad det innebär att anordna biologiska exponeringskontroller

11 §

En arbetsgivare som ska anordna biologiska exponeringskontroller en-

ligt dessa föreskrifter ska

1. informera arbetstagaren om varför en biologisk exponeringskontroll be-

hövs och vad den innebär,

2. informera arbetstagaren om att biologiska exponeringskontroller är frivil-

liga, men att arbetsgivaren i arbete med bly, kadmium eller kvicksilver, som

enligt dessa föreskrifter kräver denna exponeringskontroll, endast får syssel-

sätta arbetstagare som har genomgått biologisk exponeringskontroll och där

halten i blodet inte överskridit de gränsvärden som anges i 49, 50, 59 eller 68 §§,

3. informera arbetstagaren om att arbetsgivaren får resultatet från den biolo-

giska exponeringskontrollen,

4. erbjuda de arbetstagare som omfattas av dessa föreskrifter att delta i den

biologiska exponeringskontrollen,

5. ta reda på vilka arbetstagare som avser att delta i den biologiska expone-

ringskontrollen,

6. beställa biologiska exponeringskontroller för varje arbetstagare som avser

att delta, och

7. se till att den läkare, som ska utföra den medicinska kontrollen med be-

dömning för tjänstbarhetsintyg, får tillgång till samtliga resultat från arbetsta-

garens biologiska exponeringskontroller, som utförts sedan den senaste med-

icinska kontrollen.

Återkoppling från den medicinska kontrollen

12 §

I en beställning av medicinska kontroller ska ingå att arbetstagaren ska

1. information om resultatet av den medicinska kontrollen,

2. övrig information och råd som resultatet av den medicinska kontrollen

ger anledning till, och

3. tjänstbarhetsintyget, om ett sådant har utfärdats.

13 §

I en beställning av medicinska kontroller ska ingå att den som utför

den medicinska kontrollen ska bedöma om det i kontrollen framkommer teck-

en på samband mellan ohälsa – generellt eller individuellt – och faktorer i ar-

betsmiljön, och om möjligt föreslå åtgärder.

I beställningen ska också ingå att arbetsgivaren ska få

1. ta del av bedömningen enligt första stycket, och resultat som ligger till

grund för bedömningen, i en form som kan användas för det fortsatta syste-

12

AFS 2019:3

matiska arbetsmiljöarbetet och arbetsanpassningen, i den mån sekretess eller

tystnadsplikt inte hindrar det, och

2. tjänstbarhetsintyget, om ett sådant har utfärdats.

Hur resultatet ska användas

14 §

Arbetsgivaren ska

1. ta del av resultatet enligt 13 §,

2. använda resultatet enligt 13 § i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, och

3. utifrån resultatet vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa

och olycksfall i arbetet.

Vad tjänstbarhetsintyget ska innehålla

15 §

Ett tjänstbarhetsintyg ska vara utfärdat av den undersökande läkaren

och innehålla

1. arbetstagarens namn och personnummer eller motsvarande,

2. vilken medicinsk kontroll som har genomförts,

3. intygande om att arbetstagarens hälsa medger

a) det arbete eller de arbetsuppgifter som kontrollen avser, eller

b) arbete vid de arbetsstationer som anges i intyget,

4. den undersökande läkarens namn,

5. vårdinrättningens namn,

6. datumet då intyget utfärdades,

7. sista giltighetsdatum för intyget,

8. rekommendation för när nästa medicinska kontroll senast bör genomföras,

9. intygande av att läkaren har den behörighet som krävs för att utfärda

tjänstbarhetsintyget enligt tillämplig bilaga till dessa föreskrifter, och

10. intygande av att undersökningen har genomförts i enlighet med dessa

föreskrifter.

Krav för att få sysselsätta arbetstagare i arbete som kräver

tjänstbarhetsintyg eller biologiska exponeringskontroller

Tjänstbarhetsintyg

16 §

I ett arbete där det krävs tjänstbarhetsintyg enligt 36, 39, 40, 41, 44, 54,

63, 71, 74 eller 77 §§ får arbetsgivaren bara sysselsätta eller hyra ut den arbets-

tagare som har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för det arbetet.

Arbetsgivaren ska kunna visa upp arbetstagarens giltiga tjänstbarhetsintyg

för Arbetsmiljöverket i original, som kopia eller i elektronisk form.

13

AFS 2019:3

17 §

En arbetsgivare får inte sysselsätta en arbetstagare i arbete eller med

arbetsuppgifter där det krävs tjänstbarhetsintyg, om arbetstagaren har råkat

ut för olycksfall, sjukdom eller annan händelse, som kan leda till en ökad risk

för ohälsa eller olycksfall i det aktuella arbetet, och arbetsgivaren har fått kän-

nedom om detta.

Detta gäller tills arbetstagaren har genomgått en ny medicinsk kontroll med

bedömning för tjänstbarhetsintyg och arbetsgivaren kan visa upp ett nytt gil-

tigt tjänstbarhetsintyg enligt 15 §.

Sanktionsavgift när tjänstbarhetsintyg saknas

18 §

Om arbetsgivaren sysselsätter en eller flera arbetstagare i arbete eller

med arbetsuppgifter som kräver tjänstbarhetsintyg, och inte kan visa upp ett

tjänstbarhetsintyg enligt 16 eller 17 §§ för var och en av dessa arbetstagare som

1. identifierar arbetstagaren,

2. anger för vilket arbete eller vilka arbetsuppgifter tjänstbarhetsintyget

gäller,

3. har ett sista giltighetsdatum som inte har passerats, och

4. innehåller intygande enligt 15 § 9-10, ska arbetsgivaren betala en sank-

tionsavgift.

Den lägsta sanktionsavgiften är 15 000 kronor och den högsta är 150 000 kro-

nor. För arbetsgivare som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kro-

nor. För den som har under 500 sysselsatta beräknas avgiften enligt följande:

Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta - 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hundratal.

Av 7 § framgår vilka som likställs med arbetsgivare i dessa föreskrifter.

Biologiska exponeringskontroller

19 §

Vid arbete med bly, kadmium eller kvicksilver, där det krävs tjänstbar-

hetsintyg enligt 44, 54 eller 63 §§, får arbetsgivaren bara sysselsätta, eller hyra

ut, den arbetstagare som har genomgått en biologisk exponeringskontroll en-

ligt 47, 57 eller 66 §§ och där halten i blodet av bly, kadmium eller kvicksilver

inte har överskridit det som anges i 49, 50, 59 eller 68 §§.

Sanktionsavgift när biologiska exponeringskontroller inte utförts eller då

biologiska gränsvärden överskridits

20 §

Om arbetsgivaren sysselsätter en eller flera arbetstagare i arbete där

exponering för bly, kadmium eller kvicksilver förekommer enligt 44, 54 eller

63 §§ och

1. den biologiska exponeringskontrollen visar att halten enligt 49, 50, 59 el-

ler 68 §§ har överskridits,

eller

14

AFS 2019:3

2. biologiska exponeringskontroller enligt 47, 57 eller 66 §§ inte är utförda,

ska arbetsgivaren betala en sanktionsavgift.

Den lägsta sanktionsavgiften är 15 000 kronor och den högsta är 150 000 kro-

nor. För arbetsgivare som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 150 000 kro-

nor. För den som har under 500 sysselsatta beräknas avgiften enligt följande:

Avgift = 15 000 kronor + (antal sysselsatta - 1) x 271 kronor.

Summan ska avrundas nedåt till närmaste hundratal.

Av 7 § framgår vilka som likställs med arbetsgivare i dessa föreskrifter.

Utländska tjänstbarhetsintyg

21 §

Om ett tjänstbarhetsintyg har utfärdats i ett annat land än Sverige, ska

arbetsgivaren kunna visa upp skriftlig dokumentation som styrker att tjänst-

barhetsintyget, och den medicinska kontroll som ligger till grund för tjänstbar-

hetsintyget, uppfyller samtliga krav i dessa föreskrifter. Dokumentationen ska

vara på svenska språket.

Dokumentation

22 §

Arbetsgivaren ska dokumentera vilka arbetstagare som berörs av dessa

föreskrifter.

Dokumentationen ska innehålla

1. arbetstagarens namn,

2. vilken eller vilka exponeringar arbetstagaren har utsatts för,

3. under vilken tidsperiod arbetstagaren har varit exponerad,

4. uppgifter om det som har gjorts enligt 10 § 5-7 och 9 i dessa föreskrifter,

5. uppgifter om det som har gjorts enligt 11 § 4-6 i dessa föreskrifter,

6. uppgifter om att arbetstagaren har ett giltigt tjänstbarhetsintyg, och

7. resultat av biologiska exponeringskontroller vid exponering för bly, kad-

mium och kvicksilver.

Medicinska kontroller vid exponering för vibrationer,

handintensivt arbete, nattarbete samt vid arbete med vissa

kemiska produkter

Vibrationer

23 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagare

som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering

för vibrationer om exponeringen

1. överstiger insatsvärdet för hand- och armvibrationer enligt Arbetsmiljö-

verkets föreskrifter om vibrationer,

15

AFS 2019:3

2. sker på sådant sätt att misstanke finns om att exponeringen kan orsaka

ohälsa, eller

3. orsakat vibrationsskador, eller gett misstanke om vibrationsskador, hos

en annan arbetstagare, som har exponerats på ett liknande sätt.

24 §

Den medicinska kontrollen som avses i 23 § ska anordnas och genom-

föras

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet,

2. återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats,

och

3. inom 1 månad, efter att arbetsgivaren fått kännedom om att en arbetsta-

gare visar tecken på nytillkommen, eller förvärrad, vibrationsskada.

Om arbetstagaren redan har genomgått en medicinsk kontroll enligt 23 §

inom 12 månader före arbetets början, behöver arbetsgivaren inte anordna en

ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

25 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 23 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen

1. genomförs enligt bilaga 1 punkterna 2-3,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 23 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 1 punkt 1.

Handintensivt arbete

26 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagare

som sysselsätts i arbete som medför snabba ihållande handledsrörelser mot

ledens ytterlägen i kombination med kraft, det vill säga handintensivt arbete,

enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi.

Detta gäller dock inte om en fördjupad bedömning visar att arbetet inte ger

en ökad risk för belastningsbesvär i nacke, skuldra, arm eller hand.

27 §

Den medicinska kontrollen som avses i 26 § ska anordnas och genom-

föras

1. inom 3 år efter att handintensivt arbete påbörjats,

2. återkommande med högst 3 års mellanrum efter att handintensivt arbete

har påbörjats, och

3. inom en månad, efter att arbetsgivaren fått kännedom om att en arbetsta-

gare fått nya besvär, som kan vara relaterade till handintensivt arbete.

16

AFS 2019:3

28 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 26 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen

1. genomförs enligt bilaga 2 punkt 2,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 26 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av någon med kompetens enligt bilaga 2 punkt 1.

Nattarbete

29 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstagare

som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i nattarbete. Med nattarbetande

avses den som

1. normalt utför minst 3 timmar av sitt arbetspass mellan klockan 22.00 och

06.00, eller

2. troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan

klockan 22.00 och 06.00.

Kravet gäller inte för den som under ett år har en eller flera anställningar

med nattarbete, där anställningstiden totalt understiger 3 månader.

30 §

Den medicinska kontrollen som avses i 29 § ska anordnas och genom-

föras

1. innan arbetstagaren sysselsätts i nattarbete vid nyanställning,

2. inom 3 månader om byte sker från dagarbete till nattarbete,

3. inom 3 månader om byte sker från dagarbete till skiftarbete där nattarbete

ingår, och

4. återkommande

a) för arbetstagare under 50 år, med högst 6 års mellanrum efter att natt-

arbete har påbörjats, och

b) för arbetstagare som har fyllt 50 år, med högst 3 års mellanrum efter

att nattarbete har påbörjats.

Om arbetstagaren redan har genomgått en medicinsk kontroll enligt 29 §

inom 12 månader före nattarbetets början, behöver arbetsgivaren inte anordna

en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

31 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 29 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen

1. genomförs enligt bilaga 3 punkt 2,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 29 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 3 punkt 1.

17

AFS 2019:3

Allergiframkallande kemiska produkter: epoxiplastkomponenter,

formaldehydhartser, metakrylater och akrylater

32 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller för de arbetstaga-

re som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär expone-

ring för farliga kemiska produkter som klassificeras som H3172 eller H3343

grund av sitt innehåll av

1. epoxiplastkomponenter,

2. formaldehydhartser,

3. metakrylater, eller

4. akrylater.

Detta gäller dock inte om arbetsgivarens riskbedömning visar att expone-

ringen för ovan nämnda ämnen är försumbar, och att personlig skyddsutrust-

ning därför inte behövs.

Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras

skriftligt.

33 §

Den medicinska kontrollen som avses i 32 § ska anordnas och genom-

föras innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

Om arbetstagaren redan har genomgått en medicinsk kontroll enligt 32 §

inom 2 år före arbetets början, behöver arbetsgivaren inte anordna en ny med-

icinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

34 §

Den medicinska kontrollen som avses i 32 § ska anordnas och genom-

föras för de arbetstagare, som efter påbörjat arbete visar tecken på luftvägs-

sjukdom, hudsjukdom eller allergi, och har meddelat arbetsgivaren detta.

Detta gäller för besvär som kan leda till ökad risk för ohälsa eller sjukdom i

samband med arbete enligt 32 §.

35 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 32 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen

1. genomförs enligt bilaga 4 punkt 2,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 32 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 4 punkt 1.

2 Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december

2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och

upphävande av direktiven 67/548/EG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG)

nr 1907/2006, innebär klassificering H317 att produkten innehåller ämnen som kan orsaka

allergiska hudreaktioner.

3 Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 innebär klassificering H334 att produkten innehåller

ämnen som kan orsaka allergi eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

18

AFS 2019:3

Medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg

vid arbete med olika ämnen

Allergiframkallande kemiska produkter: isocyanater, diisocyanater, syraan-

hydrider, etylcyanoakrylater och metylcyanoakrylater

36 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för

tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel-

sätts i arbete som innebär exponering för

1. farliga kemiska produkter som klassificeras som H3344 på grund av sitt

innehåll av

a) diisocyanater,

b) organiska syraanhydrider,

2. kemiska produkter som innehåller

a) etyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 minuter per

vecka,

b) metyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 minuter

per vecka,

eller

3. isocyanater som bildas när ett ämne bryts ned i mindre beståndsdelar vid

uppvärmning, det vill säga termisk nedbrytning.

Detta gäller dock inte om arbetsgivarens riskbedömning visar att expone-

ringen för ovan nämnda ämnen i luft är försumbar, och att personlig skydds-

utrustning i form av andningsskydd därför inte behövs.

Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras

skriftligt.

37 §

Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg

som avses i 36 § ska anordnas och genomföras

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet,

2. 3-6 månader efter att arbetet har påbörjats, och

3. återkommande med högst 2 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats,

eller tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete enligt

36 §, och arbetsgivaren har tillgång till detta intyg, behöver arbetsgivaren inte

anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

4 Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 innebär klassificering H334 att produkten innehåller

ämnen som kan orsaka allergi eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

19

AFS 2019:3

38 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 36 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen med bedömning för tjänst-

barhetsintyg

1. genomförs enligt bilaga 5 punkterna 3-5,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 36 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 5 punkt 1 eller 2.

Fibrosframkallande damm: asbest, vissa syntetiska oorganiska fbrer och

kvarts

39 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för

tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel-

sätts i

1. arbete enligt 10 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, när det anges

i tillståndet,

2. arbete enligt 11 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, när det anges

i tillståndet, eller om arbetet kan medföra att arbetstagaren exponeras för as-

besthaltigt damm mer än 50 timmar per kalenderår,

3. arbete enligt 12 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, eller

4. annat arbete än som avses i 10-12 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

asbest och som medför att arbetstagaren exponeras för asbesthaltigt damm

mer än 50 timmar per kalenderår.

40 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för

tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel-

sätts i arbete, som medför exponering i mer än 50 timmar per kalenderår för

sådana

1. eldfasta keramiska fibrer,

2. specialfibrer, eller

3. kristallina fibrer

som omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syntetiska oorganiska fib-

rer.

Detta gäller dock inte i verksamheter där material som innehåller mindre än

5 viktprocent syntetiska oorganiska fibrer hanteras.

41 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för

tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som, enligt en exponeringsbedömning

enligt 7 § andra stycket 4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts – sten-

damm i arbetsmiljön, kommer att sysselsättas eller sysselsätts i ett arbete

20

AFS 2019:3

1. där halten respirabelt damm av kvarts eller kristobalit i luften uppgår till

minst halva gränsvärdet, och

2. arbetet pågår under mer än 20 timmar per vecka under sammanlagt minst

3 månader per år.

42 §

Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg

som avses i 39, 40 och 41 §§ ska anordnas och genomföras

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

2. återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats,

eller tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete enligt 39,

40 eller 41 §§ och arbetsgivaren har tillgång till detta intyg, behöver arbetsgi-

varen inte anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i

motsvarande arbete.

43 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 39, 40 eller 41 §§, ska ar-

betsgivaren följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen med bedömning

för tjänstbarhetsintyg

1. genomförs enligt bilaga 6 punkterna 2-5,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 39, 40 eller

41 §§ och som tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 6 punkt 1.

Bly

Medicinska kontroller vid arbete med bly

44 §

Arbetsgivaren

ska anordna medicinska kontroller med bedömning för

tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel-

sätts i arbete som innebär exponering för bly i någon form.

Detta gäller dock inte

1. arbete med material som har en blyhalt av högst 1 viktprocent,

2. arbete som utförs under högst 10 timmar per vecka, där den totala tiden

uppgår till maximalt 50 timmar under ett kalenderår,

3. manuellt mjuklödningsarbete med lödtenn och elektrisk lödkolv om det

finns effektiv processventilation.

Första stycket gäller inte om arbetsgivarens riskbedömning visar att expo-

neringen för bly är försumbar, och att personlig skyddsutrustning därför inte

behövs.

Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras

skriftligt.

21

AFS 2019:3

45 §

Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg

som avses i 44 § ska anordnas och genomföras

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

2. återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats,

eller tidigare om detta anges i tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete enligt

44 §, och arbetsgivaren har tillgång till detta intyg, behöver arbetsgivaren inte

anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

46 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 44 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen med bedömning för tjänst-

barhetsintyg

1. genomförs enligt bilaga 7 punkterna 2-5,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 44 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 7 punkt 1.

Biologiska exponeringskontroller vid arbete med bly

47 §

Biologiska exponeringskontroller av bly i blod ska anordnas och

genomföras för arbetstagare som omfattas av 44 §

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

2. återkommande med 3 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats.

Den återkommande biologiska exponeringskontrollen får tidigareläggas

eller senareläggas högst 2 veckor. Om exponeringen avbryts under mer än 2

veckor får kontrollen skjutas upp motsvarande tid.

Arbetsgivaren ska ha resultaten av kontrollerna tillgängliga på arbetsplat-

sen.

48 §

När en biologisk exponeringskontroll ska anordnas enligt 47 §, ska

arbetsgivaren följa 11 § och se till att den biologiska exponeringskontrollen

genomförs

1. enligt bilaga 7 punkt 6, och

2. för var och en av de arbetstagare som omfattas av 44 § och som tackat ja

till att delta i exponeringskontrollen.

Blyhalten i blod för kvinnor under 50 år

49 §

Om blyhalten i blodet är högre än 0,5 µmol/L (mikromol per liter) hos

en kvinna under 50 år får hon inte sysselsättas i arbete där exponering för bly

förekommer på det sätt som anges i 44 §.

Detta gäller tills

22

AFS 2019:3

1. hon har genomgått en läkarundersökning enligt bilaga 7 punkt 2, dock

utan en bedömning för tjänstbarhetsintyg, och

2. en biologisk exponeringskontroll har visat att blyhalten i blodet har sjun-

kit under 0,5 µmol/L.

Blyhalten i blod för kvinnor som har fyllt 50 år och män

50 §

Om blyhalten i blodet är högre än 1,5 µmol/L (mikromol per liter) hos

en kvinna som har fyllt 50 år eller en man, får dessa inte sysselsättas i arbete

där exponering för bly förekommer på det sätt som anges i 44 §.

Detta gäller tills

1. arbetstagaren har genomgått en läkarundersökning enligt bilaga 7 punkt 2,

dock utan en bedömning för tjänstbarhetsintyg, och

2. en biologisk exponeringskontroll visar att blyhalten i blodet är under 1,3

µmol/L.

51 §

Om blyhalten i blodet är högre än 1,0 µmol/L (mikromol per liter) hos

en kvinna som har fyllt 50 år eller en man, ska arbetsgivaren utreda om detta

beror på exponering i arbetet, och i så fall vidta de åtgärder som enligt Arbets-

miljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker krävs för att minska

exponeringen.

52 §

Om blyhalten i blodet är lägre än 0,8 µmol/L (mikromol per liter) vid

3 biologiska exponeringskontroller i följd efter att arbetet har påbörjats, hos

en kvinna som har fyllt 50 år eller en man, ska arbetsgivaren fortsättningsvis

anordna exponeringskontroller för dessa arbetstagare med högst 6 månaders

mellanrum, så länge som arbetet sker med oförändrad eller minskad blyexpo-

nering.

53 §

Om blyhalten i blodet är lägre än 0,4 µmol/L (mikromol per liter) vid

3 biologiska exponeringskontroller i följd efter att arbetet har påbörjats, hos en

kvinna som har fyllt 50 år eller en man, anses dessa inte längre vara exponera-

de för bly på det sätt som anges i 44 §. Arbetsgivaren behöver då inte anordna

fler biologiska exponeringskontroller för dessa arbetstagare, så länge som ar-

betet sker med oförändrad eller minskad blyexponering.

Kadmium

Medicinska kontroller vid arbete med kadmium

54 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller, med bedömning för

tjänstbarhetsintyg, för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sys-

selsätts i arbete som innebär exponering för kadmium i någon form.

23

AFS 2019:3

Detta gäller dock inte om arbetsgivarens riskbedömning visar att expone-

ringen för kadmium är försumbar, och att personlig skyddsutrustning därför

inte behövs.

Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras

skriftligt.

55 §

Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg

som avses i 54 § ska anordnas och genomföras

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

2. återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats,

eller tidigare om detta anges i tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete enligt

54 §, och arbetsgivaren har tillgång till detta intyg, behöver arbetsgivaren inte

anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

56 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 54 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen med bedömning för tjänst-

barhetsintyg

1. genomförs enligt bilaga 8 punkterna 2-4,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 54 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 8 punkt 1.

Biologiska exponeringskontroller vid arbete med kadmium

57 §

Biologiska exponeringskontroller av kadmium i blod, ska anordnas

och genomföras för arbetstagare som omfattas av 54 §

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

2. återkommande med 6 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats.

Den återkommande biologiska exponeringskontrollen får tidigareläggas el-

ler senareläggas högst 1 månad. Om exponeringen avbryts under mer än 1

månad får kontrollen skjutas upp motsvarande tid.

Arbetsgivaren ska ha resultaten av kontrollerna tillgängliga på arbetsplat-

sen.

58 §

När en biologisk exponeringskontroll ska anordnas enligt 57 §, ska

arbetsgivaren följa 11 § och se till att den biologiska exponeringskontrollen

genomförs

1. enligt bilaga 8 punkt 5, och

2. för var och en av de arbetstagare som omfattas av 54 § och som tackat ja

till att delta i exponeringskontrollen.

24

AFS 2019:3

Kadmiumhalten i blod

59 §

Om kadmiumhalten i blodet är högre än 75 nmol/L (nanomol per liter)

hos en arbetstagare, får arbetstagaren inte sysselsättas i arbete där exponering

för kadmium förekommer på det sätt som anges i 54 §.

Detta gäller tills

1. arbetstagaren har genomgått en läkarundersökning enligt bilaga 8 punkt 2,

dock utan en bedömning för tjänstbarhetsintyg, och

2. en biologisk exponeringskontroll visar att kadmiumhalten i blodet har

sjunkit under 50 nmol/L.

60 §

Om kadmiumhalten i blodet är högre än 50 nmol/L (nanomol per liter)

hos en arbetstagare, ska arbetsgivaren utreda om detta beror på exponering i

arbetet, och i så fall vidta de åtgärder som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-

ter om kemiska arbetsmiljörisker krävs för att minska exponeringen.

61 §

Om kadmiumhalten i blodet är lägre än 50 nmol/L (nanomol per liter)

hos en arbetstagare, vid 3 biologiska exponeringskontroller i följd efter att ar-

betet har påbörjats, ska arbetsgivaren fortsättningsvis anordna exponerings-

kontroller för arbetstagaren med högst 12 månaders mellanrum, så länge som

arbetet sker med oförändrad eller minskad kadmiumexponering.

62 §

Om kadmiumhalten i blodet är lägre än 10 nmol/L (nanomol per li-

ter) hos en arbetstagare vid 3 biologiska exponeringskontroller i följd efter att

arbetet har påbörjats, anses arbetstagaren inte längre vara exponerad för kad-

mium på det sätt som anges i 54 §. Arbetsgivaren behöver då inte anordna fler

biologiska exponeringskontroller för arbetstagaren, så länge som arbetet sker

med oförändrad eller minskad kadmiumexponering.

Kvicksilver

Medicinska kontroller vid arbete med kvicksilver

63 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller, med bedömning för

tjänstbarhetsintyg, för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sys-

selsätts i arbete som innebär exponering för kvicksilver i någon form.

Detta gäller dock inte om arbetsgivarens riskbedömning visar att expone-

ringen för kvicksilver är försumbar, och att personlig skyddsutrustning därför

inte behövs.

Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras

skriftligt.

25

AFS 2019:3

64 §

Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg

som avses i 63 § ska anordnas och genomföras

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

2. återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats,

eller tidigare om detta anges i tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg, för arbete enligt

63 §, och arbetsgivaren har tillgång till detta intyg, behöver arbetsgivaren inte

anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

65 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 63 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen med bedömning för tjänst-

barhetsintyg

1. genomförs enligt bilaga 9 punkterna 2-4,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 63 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 9 punkt 1.

Biologiska exponeringskontroller vid arbete med kvicksilver

66 §

Biologiska exponeringskontroller av kvicksilver i blod, ska anordnas

och genomföras för arbetstagare som omfattas av 63 §

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

2. återkommande med 6 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats.

Den återkommande biologiska exponeringskontrollen får tidigareläggas el-

ler senareläggas högst 1 månad. Om exponeringen avbryts under mer än 1

månad får kontrollen skjutas upp motsvarande tid.

Arbetsgivaren ska ha resultaten av kontrollerna tillgängliga på arbetsplat-

sen.

67 §

När en biologisk exponeringskontroll ska anordnas enligt 66 § ska

arbetsgivaren följa 11 § och se till att den biologiska exponeringskontrollen

genomförs

1. enligt bilaga 9 punkt 5, och

2. för var och en av de arbetstagare som omfattas av 63 § och som tackat ja

till att delta i exponeringskontrollen.

Kvicksilverhalten i blod

68 §

Om kvicksilverhalten i blodet är högre än 50 nmol/L (nanomol per

liter) hos en arbetstagare, får denna inte sysselsättas i arbete där exponering

för kvicksilver förekommer på det sätt som anges i 63 §.

26

AFS 2019:3

Detta gäller tills

1. arbetstagaren har genomgått en läkarundersökning enligt bilaga 9 punkt 2,

dock utan bedömning för tjänstbarhetsintyg, och

2. en biologisk exponeringskontroll visar att kvicksilverhalten i blodet har

sjunkit under 35 nmol/L.

69 §

Om kvicksilverhalten i blodet är högre än 35 nmol/L (nanomol per

liter) hos en arbetstagare, ska arbetsgivaren utreda om detta beror på expo-

nering i arbetet, och i så fall vidta de åtgärder som enligt Arbetsmiljöverkets

föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker krävs för att minska exponeringen.

70 §

Om kvicksilverhalten i blodet är lägre än 15 nmol/L (nanomol per li-

ter) hos en arbetstagare, vid 3 biologiska exponeringskontroller i följd efter

att arbetet har påbörjats, anses arbetstagaren inte längre vara exponerad för

kvicksilver på det sätt som anges i 63 §. Arbetsgivaren behöver då inte an-

ordna fler biologiska exponeringskontroller för arbetstagaren, så länge som

arbetet sker med oförändrad eller minskad kvicksilverexponering.

Medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg

vid arbete som innebär stor fysisk ansträngning

Klättring med stor nivåskillnad

71 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för

tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel-

sätts i arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter

1. i stolpe,

2. på stege,

3. i träd, eller

4. liknande

där risken finns att arbetstagaren faller fritt eller okontrollerat, eller hamnar i

en situation där undsättning är försvårad.

72 §

Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg

som avses i 71 § ska anordnas och genomföras

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

2. återkommande med högst 12 månaders mellanrum efter att arbetet har

påbörjats, eller tidigare om det krävs i tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete enligt

71 §, och arbetsgivaren har tillgång till detta intyg, behöver arbetsgivaren inte

anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

27

AFS 2019:3

73 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 71 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen med bedömning för tjänst-

barhetsintyg

1. genomförs enligt bilaga 10 punkterna 2-4,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 71 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 10 punkt 1.

Rök- och kemdykning

74 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för

tjänstbarhetsintyg för arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel-

sätts i arbete med rök- eller kemdykning.

Detta gäller dock inte arbetstagare som endast förväntas utföra insatser som

innebär måttlig fysisk ansträngning eller belastning.

75 §

Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg

som avses i 74 §, ska anordnas och genomföras

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

2. återkommande med högst 12 månaders mellanrum efter att arbetet har

påbörjats, eller tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete enligt

74 §, och arbetsgivaren har tillgång till detta intyg, behöver arbetsgivaren inte

anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

76 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 74 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen med bedömning för tjänst-

barhetsintyg

1. genomförs enligt bilaga 11 punkterna 2-4,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 74 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 11 punkt 1.

Den fysiska arbetsförmågan ska bestämmas enligt bilaga 11 punkt 5.

Dykeriarbete

77 §

Arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för

tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller syssel-

sätts i dykeriarbete.

78 §

Den medicinska kontrollen med bedömning för tjänstbarhetsintyg

som avses i 77 § ska anordnas och genomföras

28

AFS 2019:3

1. innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

2. återkommande

a) för arbetstagare under 40 år, med högst 5 års mellanrum efter att arbetet

har påbörjats,

b) för arbetstagare som har fyllt 40 år, med högst 2 års mellanrum efter att

arbetet har påbörjats, eller

c) tidigare, om det krävs i tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete enligt

77 §, och arbetsgivaren har tillgång till detta intyg, behöver arbetsgivaren inte

anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

79 §

När en medicinsk kontroll ska anordnas enligt 77 §, ska arbetsgivaren

följa 10 § och se till att den medicinska kontrollen med bedömning för tjänst-

barhetsintyg

1. genomförs enligt bilaga 12 punkterna 2-4,

2. genomförs för var och en av de arbetstagare som omfattas av 77 § och som

tackat ja till att delta i den medicinska kontrollen, och

3. utförs av en läkare med kompetens enligt bilaga 12 punkt 1.

Medicinska kontroller vid andra arbeten

80 §

Om en riskbedömning visar att det är motiverat, ska arbetsgivaren

anordna medicinska kontroller för arbetstagarna även i andra fall än de som

omfattas av 23-79 §§. Arbetsgivaren ska beställa medicinska kontroller vars

innehåll är anpassat till den risk som exponeringen kan innebära och vars re-

sultat kan vara användbart för de åtgärder som kan krävas för att minimera

risken.

Läkares anmälan av sjukdom

81 §

Läkare ska, enligt 2 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166), till Arbets-

miljöverket anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och är av

intresse från arbetsmiljösynpunkt.

Av intresse är sjukdomar, symptom eller besvär

1. där sambandet med arbetet är nytt, oväntat eller sällsynt,

2. som har drabbat många personer i en viss typ av arbete – fler än förväntat

i denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe,

3. som ökar i frekvens över tid,

4. där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena eller

mutagena ämnen, och

5. som är tecken på dåliga arbetsförhållanden eller bristande rutiner för ar-

betsanpassning och rehabilitering.

29

AFS 2019:3

Om en arbetstagare visar symptom som misstänks bero på exponering för car-

cinogener eller mutagena ämnen, får den läkare eller det organ som ansvarar för

hälsoundersökningen av arbetstagaren, begära att andra arbetstagare, som har

blivit utsatta för likartad exponering, får genomgå en hälsoundersökning.

Om en arbetstagare har exponerats för carcinogener eller mutagena ämnen,

kan den läkare eller det organ som ansvarar för hälsoundersökningen av arbets-

tagaren, indikera att hälsoundersökningar av arbetstagaren ska fortsätta så länge

som det anses nödvändigt, även efter det att exponeringen har upphört.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

82 §

Bestämmelserna i 16, 17 och 19 §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap. 6 §

arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt

8 kap.5-10 §§arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt de

grunder som anges i 18 och 20 §§.

30

AFS 2019:3

Övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2019.

2. Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS

2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet.

3. De upphävda föreskrifterna fortsätter, vad avser gränsvärden för blyhal-

ten i blod, att gälla till och med den 31 oktober 2021.

4. Tjänstbarhetsintyg som utfärdats i enlighet med de upphävda föreskrif-

terna fortsätter att gälla under den tid som angetts i intyget.

5. För arbetstagare som, sedan före ikraftträdandet av dessa föreskrifter,

a) sysselsätts i handintensivt arbete, eller

b) är nattarbetande men inte tidigare omfattats av krav på medicinska kon-

troller,

ska kontroller enligt dessa föreskrifter anordnas senast den 31 oktober 2021.

6. Arbetstagare som, sedan före ikraftträdandet av dessa föreskrifter, syssel-

sätts i arbete med kvicksilver får, från och med den 1 november 2021, endast

sysselsättas i sådant arbete om

a) arbetsgivaren kan visa upp ett giltigt tjänstbarhetsintyg, och

b) biologisk exponeringskontroll för arbetstagaren uppfyller de krav som

anges i 66-68 §§.

7. Arbetstagare som, sedan före ikraftträdandet av dessa föreskrifter, syssel-

sätts i sådant arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad som avses i

71 § får, från och med den 1 november 2021, endast sysselsättas i sådant arbete

om arbetsgivaren kan visa upp ett giltigt tjänstbarhetsintyg.

ERNA ZELMIN-EKENHEM

Christina Jonsson

Anna Varg

31

AFS 2019:3

32

AFS 2019:3

Bilagor – kompetenskrav för att få utföra medicinska

kontroller, vad medicinska kontroller ska innehålla och

bedömningen för tjänstbarhetsintyg

33

AFS 2019:3

Bilaga 1

Vibrationer

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på vibrationer ska vara

legitimerad läkare och ha

1. goda kunskaper om vad arbetsmiljöarbete innebär,

2. god kännedom om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden,

och

3. klinisk kompetens att undersöka och utreda vibrationsrelaterade besvär.

Läkarundersökning

2.

Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, med särskild inriktning på

exponering för vibrationer och stötar,

b) tidigare och nuvarande sjukdomar,

c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,

d) tidigare och nuvarande besvär som är eller kan vara vibrations-

relaterade och deras

i. debut,

ii. frekvens,

iii. allvarlighetsgrad,

iv. utbredning, och

v. relation till exponering,

2. klinisk undersökning genomföras av händer, armar, skuldror och nacke

med avseende på

a) muskuloskeletala besvär,

b) besvär relaterade till eventuella skador på

i. kärl,

ii. nerver, och

iii. hud,

3. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med arbete där vibrationer förekommer, och

4. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och

arbetstagarens aktuella arbetssituation.

34

AFS 2019:3

Bilaga 1

3.

Om de 2 första läkarundersökningarna inte visar tecken på vibrations-

skada, kan varannan undersökning ersättas med

1. en enklare undersökning, eller

2. ett frågeformulär avsett för screening av vibrationsskada.

Om det i dessa framkommer tecken på vibrationsskada, ska arbetstagaren

inom 3 månader genomgå läkarundersökning enligt punkt 2.

35

AFS 2019:3

Bilaga 2

Handintensivt arbete

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på handintensivt arbete

ska vara legitimerad läkare, legitimerad fysioterapeut, legitimerad naprapat

eller legitimerad kiropraktor och ha

1. goda kunskaper om vad arbetsmiljöarbete innebär,

2. god kännedom om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden,

3. klinisk kompetens för undersökning av rörelseorganen, och

4. kompetens att bedöma om det handintensiva arbetet kan ge besvär i

nacke, skuldra, arm eller hand.

Undersökning

2.

Vid undersökningen ska uppgifter inhämtas om

1. tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,

2. tidigare och nuvarande sjukdomar, och

3. besvär som kan vara relaterade till handintensivt arbete och deras

a) debut,

b) frekvens,

c) allvarlighetsgrad,

d) utbredning, och

e) relation till exponering.

Om arbetstagaren beskriver besvär, som kan misstänkas vara relaterade till

handintensivt arbete, ska

1. en klinisk undersökning genomföras i syfte att identifiera besvär och

funktionsnedsättningar i

a) händer,

b) armar,

c) skuldror, eller

d) nacke,

och

2. en bedömning göras avseende sambandet mellan besvären och arbetsta-

garens aktuella arbetsförhållanden.

36

AFS 2019:3

Bilaga 3

Nattarbete

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på nattarbete ska vara

legitimerad läkare och ha

1. goda kunskaper om vad arbetsmiljöarbete innebär,

2. god kännedom om arbetstagarens arbetsförhållanden, och

3. klinisk kompetens att undersöka och utreda besvär som kan vara relate-

rade till nattarbete.

Läkarundersökning

2.

Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,

b) sociala förhållanden,

c) tidigare och nuvarande sjukdomar,

d) läkemedelsanvändning och tobaksbruk, och

e) alkohol- och drogvanor,

2. en relevant klinisk undersökning genomföras, för att kunna bedöma om

arbetstagaren löper risk för ohälsa i samband med nattarbete,

3. blodtrycket bestämmas,

4. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med arbete där nattarbete förekommer, och en be-

dömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och arbetstaga-

rens aktuella arbetssituation.

37

AFS 2019:3

Bilaga 4

Arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter

(32-35 §§)

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på arbete med de aller-

giframkallande produkter som anges i 32 § ska vara legitimerad läkare och ha

1. goda kunskaper om vad arbetsmiljöarbete innebär,

2. goda kunskaper om riskerna vid arbete med allergiframkallande kemiska

ämnen och produkter,

3. god kännedom om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden,

och

4. klinisk kompetens att

a) bedöma hudbesvär,

b) bedöma allergiska besvär, och

c) kunna tolka resultat från spirometriundersökningar.

Läkarundersökning

2.

Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,

b) tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på

i. luftvägssjukdom,

ii. hudsjukdom, och

iii. allergi eller annan överkänslighet,

och

c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,

2. klinisk undersökning genomföras avseende

a) hud, och

b) övre och nedre luftvägar,

3. spirometriundersökning genomföras,

4. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med arbete där allergiframkallande kemiska pro-

dukter förekommer, och

5. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och

arbetstagarens aktuella arbetssituation.

38

AFS 2019:3

Bilaga 5

Arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter

(36-38 §§) där det krävs tjänstbarhetsintyg

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och för att få

utfärda tjänstbarhetsintyg

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på arbete med de al-

lergiframkallande produkter som anges i 36 §, där det krävs en bedömning för

tjänstbarhetsintyg, ska vara legitimerad läkare och ha

1. specialistkompetens inom

a) företagshälsovård,

b) yrkesmedicin,

c) yrkes- och miljömedicin,

d) arbets- och miljömedicin,

e) arbetsmedicin, eller

f) annan jämförlig specialitet,

eller

2. godkänt resultat från

a) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, och ha minst 2 års hel-

tidstjänstgöring under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten,

eller

b) en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket

eller en därmed jämförlig utbildning, och ha minst 2 års heltidstjänstgöring

under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten.

Läkaren ska även ha god kännedom om arbetstagarens exponering och ar-

betsförhållanden.

2.

Den som utför en medicinsk kontroll av elever i grund- och gymnasiesko-

lan med avseende på arbete med de allergiframkallande produkter som anges

i 36 §, där det krävs en bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska

1. ha den kompetens som anges i punkt 1,

eller

2. vara legitimerad läkare och ha minst motsvarande 2 års heltidstjänstgö-

ring inom skolhälsovård och ha godkänt resultat från

39

AFS 2019:3

Bilaga 5

a) en kurs i medicinska kontroller i arbetslivet med kursintyg från Arbets-

miljöverket eller en därmed jämförlig utbildning, eller

b) någon av de kurser för skolläkare som getts före 2010, där Arbetsmiljö-

verket deltagit med utbildning om medicinska kontroller i arbetslivet,

och ha

i. goda kunskaper om vad arbetsmiljöarbete innebär,

ii. goda kunskaper om riskerna vid arbete med allergiframkallan-

de kemiska ämnen och produkter,

iii. god kännedom om den enskilda elevens exponering och arbets-

förhållanden, och

iv. ha klinisk kompetens att

- bedöma hudbesvär,

- bedöma allergiska besvär, och

- kunna tolka resultat från spirometriundersökningar.

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg

3.

Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,

b) tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på

i. luftvägssjukdom,

ii. hudsjukdom, och

iii. allergi eller annan överkänslighet,

och

c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,

2. klinisk undersökning genomföras avseende

a) övre- och nedre luftvägar, och

b) hud,

3. spirometriundersökning genomföras,

4. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med arbete där allergiframkallande kemiska pro-

dukter förekommer, och

5. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär

och arbetstagarens aktuella arbetssituation.

4.

Ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas för de arbetstagare där en bedömning,

som grundas på läkarundersökningen enligt punkt 3, visar att arbetet i nuläget

inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

40

AFS 2019:3

Bilaga 5

I tjänstbarhetsintyget ska de uppgifter som anges i 15 § finnas.

Nästa medicinska kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska ske

inom 2 år, eller tidigare om den samlade bedömningen föranleder detta.

5.

Ett tjänstbarhetsintyg ska inte utfärdas om läkarundersökningen enligt

punkt 3, visar att en arbetstagare har sjuklighet eller svaghet i de nedre luft-

vägarna som ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa, vid

arbete som innebär exponering för allergiframkallande kemiska produkter en-

ligt 36 §.

41

AFS 2019:3

Bilaga 6

Arbete med fbrosframkallande damm: asbest, vissa syntetiska

oorganiska fbrer och kvarts

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och för att få

utfärda tjänstbarhetsintyg

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på arbete med fibros-

framkallande damm, där det krävs en bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska

vara legitimerad läkare och ha

1. specialistkompetens inom

a) företagshälsovård,

b) yrkesmedicin,

c) yrkes- och miljömedicin,

d) arbets- och miljömedicin,

e) arbetsmedicin, eller

f) annan jämförlig specialitet,

eller

2. godkänt resultat från

a) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, och ha minst 2 års hel-

tidstjänstgöring under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten,

eller

b) en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket

eller en därmed jämförlig utbildning, och ha minst 2 års heltidstjänstgöring

under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten.

Läkaren ska även ha god kännedom om arbetstagarens exponering och ar-

betsförhållanden.

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg

2.

Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, med särskild inriktning på

exponering för fibrosframkallande eller annat hälsofarligt damm,

b) tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på lung-

sjukdom, och

42

AFS 2019:3

Bilaga 6

c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,

2. klinisk undersökning genomföras avseende hjärta och lungor,

3. spirometriundersökning genomföras,

4. resultat från utförda lungröntgenundersökningar beaktas varav

a) den första ska utföras innan arbetstagaren sysselsätts i arbete,

b) den andra ska utföras efter 9 år, det vill säga i samband med den

fjärde läkarundersökningen, och

c) de därefter följande lungröntgenundersökningarna ska göras vart sjätte

år, det vill säga i samband med varannan läkarundersökning, om inte övriga

undersökningsfynd föranleder tätare kontroller,

5. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med arbete där fibrosframkallande damm förekom-

mer, och

6. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och

arbetstagarens aktuella arbetssituation.

3.

Tolkningen av lungröntgenundersökningen ska göras av en läkare med

kompetens att bedöma förekomsten av eventuell yrkesrelaterad lungfibros,

det vill säga pneumokonios, och andra lungsjukdomar.

4.

Ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas för de arbetstagare där en bedömning,

som grundas på läkarundersökningen enligt punkt 2, visar att arbetet i nuläget

inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

I tjänstbarhetsintyget ska de uppgifter som anges i 15 § finnas.

Nästa medicinska kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska ske

inom 3 år, eller tidigare om den samlade bedömningen föranleder detta.

5.

Ett tjänstbarhetsintyg ska inte utfärdas om läkarundersökningen enligt

punkt 2, visar att en arbetstagare har sjuklighet eller svaghet i de nedre luft-

vägarna som ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa, vid

arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm enligt 39-41 §§.

43

AFS 2018:4

Bilaga 7

Arbete med bly

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och för att få

utfärda tjänstbarhetsintyg

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på arbete med bly, där

det krävs en bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska vara legitimerad läkare och

ha

1. specialistkompetens inom

a) företagshälsovård,

b) yrkesmedicin,

c) yrkes- och miljömedicin,

d) arbets- och miljömedicin,

e) arbetsmedicin, eller

f) annan jämförlig specialitet,

eller

2. godkänt resultat från

a) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, och ha minst 2 års hel-

tidstjänstgöring under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten,

eller

b) en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket

eller en därmed jämförlig utbildning, och ha minst 2 års heltidstjänstgöring

under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten.

Läkaren ska även ha god kännedom om arbetstagarens exponering och ar-

betsförhållanden.

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg

2.

Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,

b) tidigare och nuvarande exponering för bly i arbetet och under

fritid,

44

AFS 2019:3

Bilaga 7

c) tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på

i. blodsjukdom,

ii. neurologisk sjukdom, och

iii. njursjukdom,

och

d) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,

2. neurologiskt status utföras, om neurologiska besvär finns,

3. blodtrycket bestämmas,

4. kvalitativ bestämning utföras av protein i urin,

5. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med arbete med bly, och

6. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och

arbetstagarens aktuella arbetssituation.

3.

I samband med läkarundersökningen ska läkaren informera kvinnliga ar-

betstagare under 50 års ålder om att blyexponering vid en eventuell graviditet

kan innebära risk för skador på fostret.

4.

Ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas för de arbetstagare där en bedömning,

som grundas på läkarundersökningen enligt punkt 2, visar att arbetet i nuläget

inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

I tjänstbarhetsintyget ska de uppgifter som anges i 15 § finnas.

Nästa medicinska kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska ske

inom 3 år, eller tidigare om den samlade bedömningen föranleder detta.

5.

Ett tjänstbarhetsintyg ska inte utfärdas om läkarundersökningen enligt

punkt 2, visar att en arbetstagare har sjuklighet eller svaghet som ger ohälsa,

eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa, vid arbete som innebär expo-

nering för bly enligt 44 §.

Biologisk exponeringskontroll vid blyarbete

6.

En biologisk exponeringskontroll ska ske genom analys av blyhalten i blod.

Analysen ska utföras av laboratorium som har lämplig analysmetod och som

kan uppvisa tillförlitlighet i sina analysresultat för bly i blod. Blyhalten i blod

ska anges i enheten µmol/L (mikromol per liter).

45

AFS 2019:3

Bilaga 8

Arbete med kadmium

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och för att få

utfärda tjänstbarhetsintyg

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på arbete med kadmi-

um, där det krävs en bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska vara legitimerad

läkare och ha

1. specialistkompetens inom

a) företagshälsovård,

b) yrkesmedicin,

c) yrkes- och miljömedicin,

d) arbets- och miljömedicin,

e) arbetsmedicin, eller

f) annan jämförlig specialitet,

eller

2. godkänt resultat från

a) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, och ha minst 2 års hel-

tidstjänstgöring under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten,

eller

b) en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket

eller en därmed jämförlig utbildning, och ha minst 2 års heltidstjänstgöring

under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten.

Läkaren ska även ha god kännedom om arbetstagarens exponering och ar-

betsförhållanden.

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg

2.

Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,

b) tidigare och nuvarande relevanta exponeringar för kadmium i ar-

betet och under fritid,

c) tidigare och nuvarande sjukdomar, med särskild inriktning på njursjuk-

dom, och

46

AFS 2019:3

Bilaga 8

d) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,

2. klinisk undersökning genomföras, som är relevant i samband med kad-

miumexponering,

3. blodtrycket bestämmas,

4. kontroll utföras av eventuell förekomst av kadmium i urin,

5. kemisk diagnostik utföras avseende eventuell njurpåverkan,

6. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med arbete med kadmium, och

7. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och

arbetstagarens aktuella arbetssituation.

3.

Ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas för de arbetstagare där en bedömning,

som grundas på läkarundersökningen enligt punkt 2, visar att arbetet i nuläget

inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

I tjänstbarhetsintyget ska de uppgifter som anges i 15 § finnas.

Nästa medicinska kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska ske

inom 3 år, eller tidigare om den samlade bedömningen föranleder detta.

4.

Ett tjänstbarhetsintyg ska inte utfärdas om läkarundersökningen enligt

punkt 2, visar att en arbetstagare har sjuklighet eller svaghet som ger ohälsa,

eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa, vid arbete som innebär expo-

nering för kadmium enligt 54 §.

Biologisk exponeringskontroll vid kadmiumarbete

5.

En biologisk exponeringskontroll ska ske genom analys av kadmiumhalten

i blod. Analysen ska utföras av laboratorium som har lämplig analysmetod

och som kan uppvisa tillförlitlighet i sina analysresultat för kadmium i blod.

Kadmiumhalten i blod ska anges i enheten nmol/L (nanomol per liter).

47

AFS 2019:3

Bilaga 9

Arbete med kvicksilver

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och för att få

utfärda tjänstbarhetsintyg

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på arbete med kvick-

silver, där det krävs en bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska vara legitimerad

läkare och ha

1. specialistkompetens inom

a) företagshälsovård,

b) yrkesmedicin,

c) yrkes- och miljömedicin,

d) arbets- och miljömedicin,

e) arbetsmedicin, eller

f) annan jämförlig specialitet,

eller

2. godkänt resultat från

a) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, och ha minst 2 års hel-

tidstjänstgöring under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten,

eller

b) en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket

eller en därmed jämförlig utbildning, och ha minst 2 års heltidstjänstgöring

under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten.

Läkaren ska även ha god kännedom om arbetstagarens exponering och ar-

betsförhållanden.

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg

2.

Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,

b) tidigare och nuvarande relevanta exponeringar för kvicksilver i arbetet och

under fritid,

c) tidigare och nuvarande sjukdomar, och

d) läkemedelsanvändning och tobaksbruk,

48

AFS 2019:3

Bilaga 9

2. neurologiskt status utföras, om neurologiska besvär finns,

3. blodtryck bestämmas,

4. kemisk diagnostik utföras avseende eventuell njurpåverkan,

5. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med arbete med kvicksilver, och

6. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och

arbetstagarens aktuella arbetssituation.

3.

Ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas för de arbetstagare där en bedömning,

som grundas på läkarundersökningen enligt punkt 2, visar att arbetet i nuläget

inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

I tjänstbarhetsintyget ska de uppgifter som anges i 15 § finnas.

Nästa medicinska kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska ske

inom 3 år, eller tidigare om den samlade bedömningen föranleder detta.

4.

Ett tjänstbarhetsintyg ska inte utfärdas om läkarundersökningen enligt

punkt 2, visar att en arbetstagare har sjuklighet eller svaghet som ger ohälsa,

eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa, vid arbete som innebär expo-

nering för kvicksilver enligt 63 §.

Biologisk exponeringskontroll vid kvicksilverarbete

5.

En biologisk exponeringskontroll ska ske genom analys av kvicksilverhal-

ten i blod. Analysen ska utföras av laboratorium som har lämplig analysmetod

och som kan uppvisa tillförlitlighet i sina analysresultat för kvicksilverhalten i

blod. Kvicksilverhalten i blod ska anges i enheten nmol/L (nanomol per liter).

49

AFS 2019:3

Bilaga 10

Klättring med stor nivåskillnad

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och för att få

utfärda tjänstbarhetsintyg

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på arbete som innebär

klättring med stor nivåskillnad, där det krävs en bedömning för tjänstbarhets-

intyg, ska vara legitimerad läkare och ha

1. specialistkompetens inom

a) företagshälsovård,

b) yrkesmedicin,

c) yrkes- och miljömedicin,

d) arbets- och miljömedicin,

e) arbetsmedicin, eller

f) annan jämförlig specialitet,

eller

2. godkänt resultat från

a) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, och ha minst 2 års hel-

tidstjänstgöring under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten,

eller

b) en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket

eller en därmed jämförlig utbildning, och ha minst 2 års heltidstjänstgöring

under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten.

Läkaren ska även ha god kännedom om arbetstagarens exponering och ar-

betsförhållanden.

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg

2.

Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,

b) tidigare och nuvarande fysiska och psykiska sjukdomar, med särskild

inriktning på sjukdom eller annan ohälsa som kan ge

i. akut medvetandepåverkan,

ii. benägenhet för blodtrycksfall, eller

50

AFS 2019:3

Bilaga 10

iii. orsaka annan plötslig svaghet,

c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk, och

d) alkohol- och drogvanor,

2. klinisk undersökning genomföras avseende hjärta och lungor,

3. blodtryck bestämmas,

4. arbetsprov med EKG-registrering under maximal arbetsbelastning utföras

a) innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

b) återkommande

i. för arbetstagare under 40 år, med högst 5 års mellanrum, med

längsta giltighet till 42 års ålder,

ii. för arbetstagare som har fyllt 40 år, men inte 50 år, med högst 2 års

mellanrum, med längsta giltighet till 51 års ålder, och

iii. för arbetstagare som har fyllt 50 år, med högst 12 månaders

mellanrum,

5. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med fysiskt ansträngande arbete vid klättring med

stor nivåskillnad, och

6. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och

arbetstagarens aktuella arbetssituation.

3.

Ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas för de arbetstagare där en bedömning,

som grundas på läkarundersökningen enligt punkt 2, visar att arbetet i nuläget

inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

I tjänstbarhetsintyget ska de uppgifter som anges i 15 § finnas.

Nästa medicinska kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska ske

inom 12 månader, eller tidigare om den samlade bedömningen föranleder detta.

4.

Ett tjänstbarhetsintyg ska inte utfärdas om läkarundersökningen enligt

punkt 2, visar att en arbetstagare har sjuklighet eller svaghet som ger ohälsa,

eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa, vid klättring med stor ni-

våskillnad enligt 71 §.

51

AFS 2019:3

Bilaga 11

Rök- och kemdykning

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och för att få

utfärda tjänstbarhetsintyg

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på arbete med rök- eller

kemdykning, där det krävs en bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska vara le-

gitimerad läkare och ha

1. specialistkompetens inom

a) företagshälsovård,

b) yrkesmedicin,

c) yrkes- och miljömedicin,

d) arbets- och miljömedicin,

e) arbetsmedicin, eller

f) annan jämförlig specialitet,

eller

2. godkänt resultat från

a) Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, och ha minst 2 års hel-

tidstjänstgöring under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten,

eller

b) en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket

eller en därmed jämförlig utbildning, och ha minst 2 års heltidstjänstgöring

under handledning

i. inom företagshälsovård eller motsvarande,

ii. på arbets- och miljömedicinsk klinik, eller

iii. inom Försvarsmakten.

Läkaren ska även ha god kännedom om arbetstagarens exponering och ar-

betsförhållanden.

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg

2.

Vid läkarundersökningen ska

1. uppgifter inhämtas om

a) tidigare och nuvarande arbetsförhållanden,

b) tidigare och nuvarande fysiska och psykiska sjukdomar, med särskild

inriktning på sjukdom eller annan ohälsa som kan ge

i. medvetandepåverkan,

ii. nedsatt uppmärksamhet eller koncentration,

52

AFS 2019:3

Bilaga 11

iii. plötslig förlust av funktionsförmåga,

iv. nedsatt balans eller koordination, eller

v. begränsning av rörligheten,

c) läkemedelsanvändning och tobaksbruk, och

d) alkohol- och drogvanor,

2. klinisk undersökning genomföras avseende hjärta och lungor,

3. blodtryck bestämmas,

4. spirometriundersökning genomföras,

5. fysisk arbetsförmåga bestämmas enligt punkt 5,

6. arbetsprov med EKG-registrering under maximal arbetsbelastning utföras

a) innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet, och

b) återkommande

i. för arbetstagare under 40 år, med högst 5 års mellanrum, med längsta

giltighet till 42 års ålder,

ii. för arbetstagare som har fyllt 40 år, men inte 50 år, med högst 2 års

mellanrum, med längsta giltighet till 51 års ålder, och

iii. för arbetstagare som har fyllt 50 år, med högst 12 månaders

mellanrum,

7. i övrigt ingå vad som kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper

risk för ohälsa i samband med arbete med rök- eller kemdykning, och

8. en bedömning göras avseende sambandet mellan eventuella besvär och

arbetstagarens aktuella arbetssituation.

3.

Ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas för de arbetstagare där en bedömning,

som grundas på

1. läkarundersökningen enligt punkt 2, och

2. den fysiska arbetsförmågan enligt punkt 5,

visar att arbetet i nuläget inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk

för ohälsa.

I tjänstbarhetsintyget ska de uppgifter som anges i 15 § finnas.

Nästa medicinska kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska ske

inom 12 månader, eller tidigare om den samlade bedömningen föranleder detta.

4.

Ett tjänstbarhetsintyg ska inte utfärdas om

1. arbetstagaren inte klarar av att gå i 6 minuter vid test av den fysiska ar-

betsförmågan enligt punkt 5, eller

2. en läkarundersökning enligt punkt 2, visar att arbetstagaren har sjuklig-

het eller svaghet som ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohäl-

sa, vid arbete med rök- eller kemdykning enligt 74 §.

53

AFS 2019:3

Bilaga 11

Bestämning av fysisk arbetsförmåga

5.

Den fysiska arbetsförmågan bestäms genom 6 minuters gång på ett lutande

rullband, som har hastigheten 4,5 km/timme. Rullbandets lutning ska vara 8°

mot horisontalplanet.

Arbetstagaren ska under provet vara iförd den arbetsutrustning som an-

vänds i arbetet med rök- eller kemdykning, utom andningsmask. Totalvikten

av arbetsutrustningen ska vara minst 24 kg ± 0,5 kg. Stövlar kan ersättas med

gymnastikskor.

54

AFS 2019:3

Klättring med stor nivåskillnad

Kompetenskrav för att få utföra

utfärda tjänstbarhetsintyg

1.

Läkar

Läkarundersökning med bedömning för

2.

Bilaga 12

Dykeriarbete

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen och för att få

utfärda tjänstbarhetsintyg

1.

Den som utför en medicinsk kontroll med avseende på dykeriarbete, ska

vara legitimerad läkare och ha god kunskap om dykerimedicinska bedöm-

ningar genom godkänt resultat från en dykerimedicinsk utbildning, som är

kvalitetssäkrad mot standardkrav från European Diving Technology Commit-

tee (EDTC).

Läkaren ska även ha

1. goda kunskaper om vad arbetsmiljöarbete innebär, och

2. god kännedom om arbetstagarens exponering och arbetsförhållanden.

Läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg

2.

Läkarundersökningen ska omfatta

1. de moment som ingår i EDTC:s standardformulär för friskundersökning

av yrkesdykare,

2. det som i övrigt kan behövas för att bedöma om arbetstagaren löper risk

för ohälsa i samband med dykeriarbete, och

3. en bedömning avseende sambandet mellan eventuella besvär och arbets-

tagarens aktuella arbetssituation.

3.

Ett tjänstbarhetsintyg ska utfärdas för de arbetstagare där en bedömning,

som grundas på läkarundersökningen enligt punkt 2, visar att arbetet i nuläget

inte ger ohälsa, eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa.

I tjänstbarhetsintyget ska de uppgifter som anges i 15 § finnas.

Nästa medicinska kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg ska ske

inom

1. 5 år för arbetstagare under 40 år, med längsta giltighet till 42 års ålder,

2. 2 år för arbetstagare som har fyllt 40 år, eller

3. tidigare om den samlade bedömningen föranleder detta.

4.

Ett tjänstbarhetsintyg ska inte utfärdas om läkarundersökningen enligt

punkt 2, visar att en arbetstagare har sjuklighet eller svaghet som ger ohälsa,

eller kan misstänkas ge en ökad risk för ohälsa, vid dykeriarbete enligt 77 §.

55

Arbetsmiljöverket

·

112 79

·

Stockholm

·

Tel 010-730 90 00

·

www.av.se

Utgivare: Anna Varg

ISBN 978-91-7930-663-2 · ISSN · 1650-3163